Rákos Vidéke, 1912 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-07 / 1. szám

All. évfolyam. Rákcmzentmihály, igiq,. vasárnap, január 7. 1. szám. RÁKOS VID TftRSnDflUM'és KÖZGAZDASÁG» HETILAP RÁKOSSZENTnihflLY NAGYKÖZSÉG HIVATALOS LAPja. / ft MÁTYÁSFÖLD! NYARALÓTULAJDONOSOK EGYESÜLETE, A BUDAPEST X. KÉR. RÁKOSI KÖZMŰVELŐDÉSI ES JÓTÉKONYSÁG* EGYESÜLET, RÁKOSSZENTMIHÁLY ÉS VID^ .E ELSŐ TAKARÉK- ÉS HITELSZÖVETKEZETE, A RÁKOSSZENTMIHÁLY! SPORTTELEP, A RÁKOSSZENTMIHÁLY! r?ARTÁRSULAT, AZ ANNA-TELEP EGYESÜLET, A POLOÁR! DALKÖR ÉS A RÁKOSSZENTMIHÁLY! KERÉKPÁROS KÖR HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákosszentmihály, Szentkorona-utcza 37. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP Felelős szerkesztő : BALÁZSOVICH ZOLTÁN. Előfizetési ár : Egész évre ....................8 kői Fé l évre..........................4 „ Negyed évre.....................2 . EGYES SZÁM ARA 20 FILLÉR. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Egy egyhasábos petit sor ára 20 fillér. A lóvasut uj tarifája. Általános figyelmet és érdeklődést keltett a Rákos Vidéke múlt számának híradása, mely a rákosszentmihályi lóvasut-társaság igazgatóságá­nak legutóbbi tarifa leszállításáról számolt be. Múlt számunkban pontosan közöltük az uj sze­mély viteldijakat, tehát azokat felesleges újra ismer­tetnünk. De nem haladhatunk el szótlanul e nem kis jelentőségű esemény mellett, aminek a tarifa- leszállitás tekinthető. Már magában véve az, hogy a mai túl­feszített rettenetes általános drágaság közepette valaminek az árát leszállították, olyan külön­leges és ritkán élvezhető jelenség, a melylyel foglalkozni érdemes és szükséges. — Sokszor volt már alkalmunk annak megállapítására, hogy a lóvasut vezetése jó kezekben van, de ebben a pillanatban aligha lehetett a kérdésben ez a szem­pont a döntő, vagy legalább is nem csak ez volt a döntő, hanem a nevezetes lépésre maga a mai helyzet adott okot. A villamos vasút versenye tette szükségessé, hogy a lóvasut igyekezzék a közönségnek előnyös szolgálatára lenni, hogy viszont a közönség a kétségtelenül jobb és elő­nyösebb villamos vasúttal szemben ne ke­rülje el végkép a lóvasutat, olyankor is, mikor az van hivatva igényeit jobban kielégíteni. Röviden : a tisztességes verseny, a konkurrenczia haszna nyilvánul meg már az első hónap végén ami közlekedésünk megújhodásában és ennek a gyümölcse a lóvasut igazgatóság határozata, mely rendkívül olcsó közlekedést biztosit Rákosszent­mihály közönségének. Ezzel az olcsósággal a lóvasut újra megtalálja a maga hivatását. Szállít­hatja kényelmesen a közönségnek azt a részét, mely a pályája mentén és közelében lakik és könnyű szerrel lebonyolíthatja a község belső, helyi forgalmát. A község távoli részeit köti össze egymással s a piacznak teremt kényelmes és kellemes forgalmat, ambiből lakosságunkra sok és jelentékeny előny származik._______________ I A háziasszony, a cseléd kosárral, motyóval ' nem kénytelen a sárban taposni, hanem 3 — 4 krajezárért könnyen és gyorsan hazajut apiaczról. ; Van községünknek hr yi közúti közlekedése, ami ; nem szokott lenni, csak erősen fejlett, nagy ; városokban. Fontos szerepe van a lővasutnak a kora ; reggeli és késő esti közlekedés lebonyolítása | tekintetében is. A villamos vasút egyelőre erre | még nem vállalkozhatik, a lóvasut ellenben igen | hasznos szolgálatokat tesz. Most, hogy a meg­csökkent forgalom már lehetővé teszi, a lóvasut igazgatósága nyomban teljesítette a posta­alkalmazottak régebbi kérelmét és megindította a hajnali vonatát is. A lóvasut íorgalma az első hónapban ennek | ellenére módfelett megcsappant. Ennek természetes ; okai vannak s bizonyos, hogy a leszállított tarifa, j szebb időjárás és a rendesen megtartott menet- : rend uj hitelt és bizalmat szereznek a lóvasut- | nak és újra megteremtik közönségét. Azt | azonban, hogy a lóvasut egyhamar ismét dúsan virágzó, basznothajtó vállalkozás legyen, | higgadt ítélettel várni, remélni nem lehet. És most jutunk az elmélkedés körpályáján ! oda vissza, a honnan elindultunk: A lóvasut nem lesz basznothajtó vállalat és ezt jól tudták azok, kik vezetését vállalták és két évtizeden át becsü­lettel ellátták. Mégis úgy sáfárkodtak, hogy a ló­vasut fenmaradjon és annak vezetésében az első lélekzetvételkor már a közönség érdekeit szolgáló I újításokat tesznek, kiterjesztett forgalmat nyitnak j és leszállított tarifát léptetnek életbe. Mit tesz- | nek tehát ? Szolgálják a közönséget, a közönség j érdekét, önzetlenül, önfeláldozással, körültekintő jóakarattal. Vagyis bebizonyítják, hogy igazunk I volt, amikor ezt róluk — sokszor a türelmetlen | közönség közhangulatával szemben is — kez- | dettől fogva hirdettük, erősítvén, hogy a lóvasut nem önczél és nem üzleti vállalat, hanem a kö- | zönség érdekét szolgáló intézmény. A kik a lóvasutat kezdték, ugyanolyan üz­Lapunk mai száma 16 oldal. . t ■ «1

Next

/
Oldalképek
Tartalom