Rákos Vidéke, 1910 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-02 / 1. szám

X. évfolyam. Rákosszentmihály, 1910. vasárnap, január 2. I. szám. TrtRSflDflLAkés KÖZGflZbftSflGI HETILAP RÁKOSSZENTnihflLY NAGYKÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. A MÁTYÁSFÖLDI NYARALÓTULAJDONOSOK EGYESÜLETE, A EUDAPEST X. KÉR. RÁKOSI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS JÓTÉKONYSÁGI EGYESÜLET, RÁKOSSZENTMIHÁLY ÉS VIDÉKE ELSŐ TAKARÉK- ÉS HITELSZÖVETKEZETE, A RÁKOSSZENTMIHÁLYI SPORTTELEP, A RÁKOSSZENTMIHÁLY! IPARTÁRSULAT, AZ ANNA-TELEP EGYESÜLET, A POLGÁRI DALKÖR ÉS A RÁKOSSZENTMIHÁLYI KERÉKPÁROS KÖR HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal: MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Rákosszentmihály, Rákosi-út 47. Felelős szerkesztő : BALÁZSOVICH ZOLTÁN. Előfizetési ár : Egész évre .......................8 kor Fé l évre..............................4 < Ne gyed évre..........................2 « EGYES SZÁM ARA 20 FILLÉR. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Egy egyhasábos petitsor ára 20 fillér. Tizedik évfolyam. A »Rákos Vidéke«, Isten segítségé­vel kiváló fontosságú évfordulóhoz jutott el a mai napon. Tizedik évfolyamába lépett s ezzel munkálkodása első évtizedének befejező heteihez jutott el. Tíz esztendő igen tekintélyes idő bármily életviszonyok között; de szakadatlan munká­ban, verejtékes fáradozással, — hálátlan köz- czélokért vívott ernyedetlen küzdelemben töltve, szerénytelenség nélkül is olyan ered­ménynek mondható, mely feljogosít arra, hogy az uj év alkalmából ezúttal a magunk benső dolgának kérjük el ezt a kitüntető helyet. Szokásos ilyenkor, hogy az ember valami beszámoló félét tartson a letelt évtized mun­kásságáról, eredményeiről, esetleg érdekes adatokat rejtegető küzdelmeiről. Nekünk ezt bizonyára veszteség nélkül elengedi a szives olvasó. Sem beszámolót, sem programmot nem kell adnunk. A mi tiz esztendőnk beszél mi helyettünk. A mi életünk nyitott könyv, a mi munkánk nyilvános, — a mi utunk min­dig egyenes, a mi szavunk mindig őszinte. Szolgáljuk a közönség érdekét, szolgáljuk a fanatikusan szeretett Rákos vidéke és szolgáljuk Rá kosszentmihály érdekét, — mindig erőnkhöz képest, de mindig becsü­lettel, tiszta meggyőződéssel, őszinte lelkese­déssel és szeplőtelen hittel. Nehéz, aggasztó viszonyok között léptünk rá a töretlen útra, melyen a sikernek még csak a komoly való­színűségétől is eleve megfosztott az a tudat, hogy viharai, arasznyi lét után, hajótörötté tettek már két kormányost. De velünk volt a tiszta szándék, a hit, a szeretet ereje s csak­hamar hozzánk pártolt a játszi remény enyhet adó áldása is. Néhány verejtékes hónap s egyre múltak a nehéz napok. Évekké sorakoztak az idők szárnyán : még mindig az áldozatok, a meg- fizetetlen munka keserves éveivé. Elmúlt ez is. A Gondviselés kezét nem vette le rólunk. A jó emberek, a becsületes emberek megérez­fl\ai szál ték a szándék, a czél becsét, az eszközök tisztaságát s megbecsülőn, szeretettel nyújtot­ták támogató karjukat. Azóta erejében, terje­delmében meggyarapodott a »Rákos Vi­déke«. A négy—nyolcz oldalas lapocska húsz—huszonkét oldalnyi terjedelemre dagadt, anélkül, hogy a kezdetben túlzott szerénység­gel megállapított dijon kívül valami nagyobb anyagi áldozatot kellene kérnünk közönségünk­től. Azóta a »Rákos Vidéke« kitartó munkával gyakorta nyert el kitüntető elisme­rést s olyan gárdát teremtett maga körül, mely szilárddá, erőssé tette és messze hangzó szavának súlyt adott itthon és kivid is egyre szélesbedő körben. Azóta vígan halad czélja felé s becsületes munkája önérzetével töltheti be feladatát. Hála legyen érette annak, aki mindnyájunk felett őrködik s hála legyen érette azoknak a lelkeknek, — akik magukat e mun­kálkodás részeseivé avatták ! A »Rákos Vidéke« eredeti elvein mit sem változtatott; ma is mindenkor elsősor­ban a helyi érdekek magasabb szempontból való szolgálatán buzgólkodik, — másodsorban pedig kulturális, közgazdasági és társadalmi czélokat szolgál. Törekvésünk, hogy minden­kor megkülömböztetett magas színvonalon álló sajtóterméket bocsássunk szives olvasóink elé: olyat, amely minden ízében színtiszta magyar, hazafias és erkölcsös. Annak a tiszta magyar kultúrának oltárán áldozó, — melynek napról-napra kevesebb a papja s több a czéda árulója, kik belecsempészett idegen szellem­mel fertőztetik meg. Eszményképe a szin- magyar, erkölcsében tiszta társadalom, amelyet csak úgy teremthetünk meg, ha a felburjánzó sokféle gyomtól és gaztól megtisztogatjuk s ősi, tiszta szellemét helyreállítjuk. A közérdekű kérdésekben, a közigazgatás dolgaiban mindenkor a higgadt mérlegelés, a jóindulatú, komoly bírálat szócsöve, a közjó törhetetlen szolgája, kit tisztátalan indulatok téves útra nem téríthetnek. A tisztes munkát mindig megbecsüljük, lelkesedve és lelkesítve koszoruzzuk a jó példákat és derék tetteket, unk 18 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom