Rákos Vidéke, 1906 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-07 / 1. szám

2 RÁKOS VIDÉKE 1. szám. el nem maradt. Az alkalmi tréfák zajos derültséget váltottak ki. Vacsora után tánczolva perdült a társa­ság az uj esztendőbe. A borfogyasztási adóátalány. Figyelmébe ajánljuk t. olvasóinknak a mai számunk hivatalos részében közölt községi hirdetményeket. A magánfogyasztók ez évi borfogyasztási adóátalányát január 31-ig kell megajánlani, mert aki ezt elmulasztja, avval lakói, hogy a tényleges fogyasztás után vetik ki az adóját. A kölcsönnel és életjáradékokkal terhelt ingatlanokra vonatkozó vallomási iveket is január 31-ig kell be­nyújtani a községházán, hogy az adókivetésnél a terheket az ingatlantulajdonosok javára beszámíthatják. Az anyakönyv statisztikája. A rákosszentmihályi állami anyakönyv 1905. évi statisztikája most készült el. Az eredmény a népességi mozgalom szaporodá­sát bizonyítja. Az elmúlt évben bejegyzés történt: Születés 145, házasság 31, halálozás 69. Ezzel szem­ben az 1904. évben volt: születés 130, házasság 27, halálozás 50. Fizessünk egyházi adót. A rákosszentmihályi róm. kath. hívők esedékes adótartozásaikat nem egyenlítik ki pontosan, mintha csak az ex-lex egészen elszok­tatta volna a közönséget a közterhek viselésé­nek kötelezettségétől. — Pedig az egyházközség nem nélkülözheti adójövedelmeit s ezért most már az utolsó nyolcz napi határidőt tűzte ki a hátralékok kiegyenlítésére. Ha ez is kellő eredmény nélkül tel­nék el, úgy könyörtelenül végrehajtás kényszerével szedik be az adókat, a mi mindenféle kellemetlen­séggel kapcsolatos s ráadásul az uj szokás alkalma­zásával jár, a mi abból áll, hogy a hátralékos ellen kitőzött árverést kidobolják. Aki tehát nem akarja, hogy nyolcz nap múlva dobszóval emlegessék a be­cses nevét, az sietve tegyen eleget kötelezettségének s ne várjon több alkalmatlankodó biztatásra. A Rákosszentmihályi kerékpáros-kör szilveszter­esti mulatságáról szóló hírünket helyszűke miatt a jövő számunkban közöljük. Közgyűlés. A rákosszentmihályi „Függetlenségi- és 48-as Polgári kör“ 1906. évi január hó 7-én (va­sárnap) délután 3 órakor Paróczay József (Virágh- féle nagyvendéglőjében tartja alakuló közgyűlését. Vigyázz ha jön a vonat. A kereskedelmi minisz­ter elrendelte, hogy a „vigvázz ha jön a vonat“ feliratú bölcs intőtáblák szövegét ezentúl megvál­toztassák s egyszerűen „vigyázz“ feliratot alkalmaz­nak. Ezzel egyesületben uj szabályrendelet is jelent meg a minisztériumból a közigazgatás egyszerűsí­tésének és a hivatalos mélyreható gondoskodás ritka ékességül. Az uj szabályrendeletecskét nagyobb okulás czéljából a következőkben szószerint közöljük : „Az előcsengetős vasúti sorompóknál a jelen­leg használatban levők helyett a jövőben uj szövegű figyelmeztető táblák alkalmazását rendeltem el. En­nek következtében a vasúti útátjáróknál a bizottság érdekében a közönség részéről követendő eljárást szabályozó s hivatali elődöm által 1890. évi augusz­tus hó 20-án 48297/III. sz. kiadott szabályrendelet hatályát veszti. Az uj szabályrendeletet czimnek tudomásul s megfelelő közzététel végett ezennel kiadom. Szabályrendelet. A kereskedelemügyi m. kir. miniszternek az előcsöngetés vasúti vonósorompóknál valamint helyi érdekű és mellékvasutakon a „Vigyázz ha jön a vonat“ szövegű intőtáblákkal ellátott vasúti útátjá­róknál a közönség részéről követendő eljárás tárgyá­ban kibocsátott rendelete. 1 §. Előcsengetés vasúti vonósorompóknál, ha a csengetyü szól, a sorompók közé menni tilos, a sorompók között levőknek pedig sietve távozniok kell. 2. §. „Vigyázz ha jön a vonat“ szövegű intő­Hírek. A kerepesi jegyzőválasztás. A kerepesi jegyző­választáson nagy volt a vetélkedés a kerepeskis- tarcsai körjegyzőség választóinak bizalmáért Leg­több reménynyel Elefánty indult, s az első szavazás­kor nem is kapta meg senki az abszolút többséget. A szavazók hangulatát azonban utóbb megfordította az a körülmény, hogy a jelöltről kiderült, hogy pro­testáns vallásu, — a két község lakossága pedig tiszta róm. katholikus. így azután végső eredmény­képen Hajlamász István hévizgyörki segédjegyző került ki győztesen a küzdelemből, a mi egyébként az érdekelt községeknek okvetlenül csak javukra fog válni, mert az uj jegyző bár egészen fiatal ember, de igen tehetséges, képzett és ambicziózus tisztvi­selő, a ki a kitüntető bizalomra teljes mértékben méltónak bizonyul. Kellemes meglepetés. Kellemes meglepetés érte pénteken reggel a kerepesi helyiérdekű vasút utasait. Az egyik villamos vasúti kocsiból átalakított másod­osztályú vaggon hűvös fapadját, kellemes, puha, és csinos tarkázatu rippsz szövettel kipárnázva találták, valóságos öröm ülni a melegtartó, lágy párnákon, melyek a kocsit otthonossá, derültté és kényelmessé teszik. Mennyit ér egy ilyen ügyes, apró ötlet csak ilyenkor mutatja meg a gyakorlat tanulsága! Csütörtöki társaság. A csütörtöki társaság Mátyás­földön tartott a héten, csendes, de epikuri élvezetek­ben annál tökéletesebb vacsorát. Jövő csütörtökön ugyancsak Mátyásföld szerepel a társaság pro- grammján. Sporttelep. A rákosszentmihályi sporttelep, kedden, január 9-én, este 7- órakor Budepesten, a Stöckí féle vendéglőben (Kálvária-tér a Madách-utcza sarkán választmányi ülést tart, a melyen vendégeket is szívesen látnak. A sporttelep ezzel megkezdi téli összejöveteleinek sorozatát, a melyet részint a fővárosban, részint Rákosszentmihályon tart. A leg­közelebbi összejövetelt az özv. Werner Józsefné szentkirályi-utczai vendéglőjének termébe tűzték ki. A szegény gyermekek jótévöi? A rákosszentmihályi szegény gyermekek karácsonyi felruházásakor, Fehér János lelkész hivatalos kimutatása szerint, az eddig közölt adományokon kívül még számos nemesszivü jótékony hivő járult hozzá; kiknek neveit a jövő számban hozzuk Körvadászat. A rákosszentmihályi rendes évi községi körvadászatot múlt vasárnap tartották meg nagyszámú vendégsereg részvételével. A vadá­szat elég jól sikerült, egész sereg nyulat ejtettek zsákmányul s az elárverezett vadakért 27 korona ju­tott a község szegényalapjának. Lehel Pál helybeli házbirtokos farkast is lőtt, de a halálra sebzett vad elmenekült. Délben vidám ebédre gyűlt a társaság az Engelbrecht-vendéglőbe. A kaszinó és a dalkör Szilvesztere. Kitünően si­került a rákosszentmihályi polgári kaszinó és dalkör szilveszteresti mulatsága. A szórakozást szerető kö­zönség szinültig megtöltötte a Hausvater-vendéglő tágas helyiségeit és valóban vidám hangulatban kö­szöntötte az uj esztendőt. Látványos mutatványok­ban, alkalmi mókákban nem volt hiány s a Hollän­der Dalpróba czimü, bájos zenéjü, egyfelvonásos operettjének előadása roppant tetszést aratott. Gaál Pál tanár szinte csudát müveit a hihetetlenül gyors betanításával s mint közreműködő is derekas sikert aratott. A magánszereplők valamennyien kitünően oldották meg feladatukat. A Spannraft Elza sokszor bebizonyított művészi képességét ez este gyönyörű éneke sokszorozta meg, de ügyes volt a többi: Benke Emilia, ifj. Spannraft Ágoston és Csorba Ala­jos is. A karok is, különösen a női kar is nagy buz­galommal végezték dolgukat s a megérdemelt hatás

Next

/
Oldalképek
Tartalom