Rákos Vidéke, 1905 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1905-09-17 / 38. szám

38. szám. RÁKOS VIDÉKE 5 hogy az őszi és téli évadban az iránta táplált érdek­lődés csak fokozódni fog s fejlődése a rohamos kez­dethez híven halad előre tovább is. Pestmegye közigazgatása. Pestvármegye köz- igazgatási bizottsága csütörtökön Beniczky Lajos al­ispán elnöklésével ülést tartott. Bárczy László pénz- ügyigazgató tudatta, hogy az adók nagyon gyéren foly­tak be. Egyenes adóban a múlt hónap folyamán 168.687 korona 20 fillért fizettek be, 1,455,103 korona 50 fillér­rel kevesebbet, mint a múlt esztendő augusztus hó­napjában. Hadmentességi dij fejében egy fillér sem folyt be. Borital- és husfogyasztási adóban befizettek 850.307 korona 16 fillért, a csökkenés a múlt év augusz­tus hónapjához képest 34.090 korona 32 fillér. Bélyeg- és jogilleték fejében befolyt 927.348 korona 90 fillér, vagyis 738.352 korona 64 fillérrel kevesebb, mint a múlt év hasonló időszakában. A múlt hónapban befizetett illeték-egyenérték összege 87.818 korona 71 fillér, a csökkenés 117.288 korona 70 fillér. Rendkívüli közgyűlés. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottsága folyó évi szeptem­ber hó 18-án d. e. 11 órakor Budapesten a vármegye­ház nagytermében rendkívüli közgyűlést tart, melynek tárgysorozata: 1. Elnöki előterjesztés. 2. Miniszteri le­iratok. 3. A 65-ös bizottság működéséről jelentések és javaslatok. 4. Czinkota község képviselőtestületének ha­tározata az Ehmann és Huszka telepen építendő állami elemi iskola tárgyában. Újítás a levelező lapokkal. Nagyon sok kel­lemetlenséget okozott már a közönségnek és sok munkát a postatiszteknek az, hogy a levelező-lapok előoldalára eddig nem volt szabad Írni. Vörös László kereskedelemügyi miniszter most véget vetett ennek a sok kellemetlenségnek azzal, hogy rendeletet adott ki, melyben megengedi, hogy a közönség ezentúl a levelező-lapok előoldalára Írhasson. Kötelességévé teszi azonban a miniszter a postatiszteknek, hogy figyel­meztessék a közönséget arra a körülményre, mely sze­rint a nemzetközi postaszabályok értelmében a leve­lező-lapok küloldalára közleményeket feljegyezni egy­általán tilos. A mennyiben tehát a rendeltetési ország postája a czimoldalra irt közleménynyel ellátott leve­lező-lapot portóval terhelné meg, panaszt emiatt a fel­adó nem emelhet. Katonai lóvásár. Ikladon, f. é. szeptember 20-án d. e. 10 órakor a cs. és kir. első számú lóavató-bizott- ság katonai lóvásárt tart. Ez alkalommal soroz 4, 5, 6 és 7 éves hátaslovakat 158 czentiméter és 166 czm. maximális mértékkel. II. 5, 6 és 7 éves hámos lovakat ágyú elé 161 czm. minimális és 172 czm. maximális mértékkel. III. Tüzérlegénység álá való hátaslovakat 155 czm. minimális mértékkel. IV. 3 éves csikókat a cs. és kir. 'csikótelepek számára. Tolvajvilág. Mátyásföldet újabban sűrűn látogat­ják a tolvajok és betörők. Csak a múlt héten szá­moltunk be egy betöréses lopásról s már is újabb tolvaj­krónikák színhelyévé lett. Szerencse, hogy az éjjel-nap­pal ébren őrködő rendőrség Papp Bálint telepfelügyelő vezetésével meghiúsítja a csirkefogó-vállalkozók minden kísérletét. A múlt napokban két szőlőtolvajt szállítottak be Gödöllőre, kik kosárszámra lopkodták a kertek sző­lőjét, most legutóbb pedig egy Kadelka György nevű kispesti lakost adtak át a csendőrségnek, ki a vasúti figyelmeztető táblákra vadászott, miután előbb a Má­tyásföldre tervezett zsákmányoló kirándulásában meg­zavartatott. E hó 13-án éjjel Papp Bálint felügyelő czivilben a kerepesi országúton tett czirkáló kőrútján észrevette, hogy egy gyanús alak tart Mátyásföldnek, utánna eredt, mire ő kegyelme futásban keresett me­nedéket. Néhány revolverlövés a szolgálatban lévő kö­zeli rendőrt előszólitotta s akkor Papp Bálint másod­magával üldözőbe vette a tolvajt. Rákosfalváig hatol­tak ily módon, de az üldözöttnek már Almássy Pál-te­lepnél nyoma veszett. A derék rendőrök erre vissza­tértek és az Almássy-telepet vették kutatás alá. Haj­nali 4 óra tájban kitartó munkájuknak eredménye is lett, amennyiben az állomás közelében egy kosárral a hátán megfogták a tolvajt, ki egyébb tárgyak hijján, ezúttal vasúti jelzőtáblák gyűjtésével is beérte. A val­latáskor régóta keresett s többszörösen büntetett csirke­fogóra ismertek, benne, kire a csendőrség már régen kivetette hálóját. Szentmihály uj látványossága. Nem reklámizü üres frázis az, ha a Menartovits Lajos rákosszentmi- hályi «Otthon» kávéházának újonnan átalakított, beren­dezett és kibővített helyiségeit látványosságnak nevez­zük, mert valóban rászolgált erre a megjelölésre. A billiárd-szobából hatalmas, tágas terem lett, kényelme­sen szétszórt asztalokkal. A régi kis szoba intim, csi­nos berendezésű kártyázó helyiség, melyhez tágas, több nagy társaságnak elegendő külön étkező-terem sora­kozott. Valamennyi díszesen kifestve, aminek szépsé­gét a Predmerszky mester hírneve biztosítja. A ké­nyelmes berendezés, ragyogó a-czetylen világítás, való­sággal az otthon melegével csábítja ide és köti le magához a közönséget; mely a zord évadban nem fog többé füstös, szűk helyiségekben szorongani, hanem a legfővárosibb igényei is kielégítést nyernek az «Otthon»- ban, a hol a már eddig is élvezett földi javakon kívül számtalan újság és képes folyóirat, valamint minden elképzelhető játék szórakozása gyönyörködteti. Az újjá alkotott kávéház ismét kitölt egy űrt, mely községünk haladásában eddig mutatkozott s méltó ahhoz a fővárosi közönséghez, mely lakja és eddigelé nélkülözte. Félmillió. Micsoda rettenetes szám. Ötszázezer ember jár-kel a mi hazánkban a biztos halállal ; állandó veszedelmére a többieknek. És a félmillió tüdőbetegből, mert hiszen ezekről van szó, a leg­többet meglehetne menteni, ha idejében gyógyító- házban ápolhatnánk, gyógyíthatnánk. A József kir. herczeg szanatórium egyesület ligába hívja a jobbakat. Évi négy vagy két koronát kellene tagdíjként fizetni. Minden tag ingyen kapja a Szanatóriumi Lapokat, melyben minden adományt nyugtáznak. Ne olvassuk el közönynyel e sorokat, segítsük az egyesület ügyét. Lehetetlenségnek tartjuk, hogy ne akadjon minden helyen egy-két urhölgy, a ki tagokat gyűjtene. Tag- gyüjtőiveket készséggel szolgál a József kir. Szana­tórium-Egyesület: Királyi bérház, Budapest. A Beketow-ctirkuszban Mündner Pál, a vakmerő kerékpáros, ki a halálkörön estéről-estére óriási tet­szés közt végzi hajmeresztő mutatványát, halálra ijesztette a múlt héti balesetével a zsúfolt czirkusz közönségét. A kitűnő artista azonban másnap már ismét megjelent a porondon s azóta még nagyobb tapsokat arat. A czirkusz műsora általában elsőrangú s az évadvégre még különösen megélénkült, a ki­tűnő társulat legjobb hírnevének méltó igazolásául. Sport. Őszi lóversenyek. A budapesti lóversenyek legszebb évadja a Ma­gyar Lovaregylet rendezte lóversenyek őszi meetingje csütörtökön, szeptember 21-én veszi kezdetét, hogy 12 versenynapon át korlátlan ura legyen a fáradhatatlan közönség érdeklődésének. Az őszi futtatás jeles pro- pozicziói a legérdekesebb mérkőzéseket biztosítják s maga a versenyeket látogató közönség, élén a nyara­lásból visszatért főurak csapatával emelkedett színvo­nalú látványossággal kecsegtet. A tikkasztó időjárás kellemesebbre fordult, a nyá­ron át sokszor kifogásolható pálya természetes megjavu- lása és az istállókban uralkodó betegség csökkenése,

Next

/
Oldalképek
Tartalom