Rákos Vidéke, 1905 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1905-08-13 / 33. szám

4 RÁKOS VIDÉKE 33. szám. Hírek. Csütörtöki társaság. A csütörtöki társaság e hé­ten váratlanul megváltoztatta programmját s Rákos­szentmihályt látogatta meg, hol az Engelbrecht-féle vendéglőben volt az összejövetel. Jövő csütörtökön Csömörre, a vasúti vendéglőbe rándul a társaság. A belvárosi elöljáróság Rákosszentmihályon. A bu­dapesti IV. kér. elöljáróság tisztikara, élén Pesti Ferencz elöljáróval, múlt szombaton kirándulást ren­dezett Rákosszentmihályra. A fővárosi tisztviselők megtekintették a helybeli templomot, mely nagy mértékben megnyerte a tetszését Pesti elöljárónak, a ki közismert jeles szakférfiú a szépmüvészetek nehéz tudományában is. Este a társaság az Engel- brecht vendéglőben gyűlt vidám s nagy megelége­déssel fogadott lakomára. Itt a helybeli intelligenczia több tagja is csatlakozott a budapesti társasághoz, melyet Pálfi János üdvözölt, mire Pesti elöljáró len­dületes és ékesszavu köszöntővel felelt. Aczetilen világítás Szentmihályon. Menártovits Lajos kávés a rákosszentmihályi „Otthon“-kávéházát pazar fényű aczetilen világítással szereltette fel. A kert és a belső helyiség egész kis Ősbudavára lett az uj világítás révén, melynek berendezése volt csak költ­séges, napi fogyasztása azonban olcsóbb a kőolajnál. Kívánatos lenne, ha a jó példát több üzletemberünk követné, a minek a község is örvendetes javát látná. Iskolaegyesület. A rákosszentmihályi iskolaegye­sület megalakítását előkészítő bizottság e héten tartott ülésében megkezdte az egyesület alapszabá­lyainak tárgyalását, minek során az a terv merült fel, hogy az egyesületet ne mint ilyet, hanem , mint a helybeli kaszinó egyik osztályát szervezzék. Össze­függésben áll némileg e törekvés Lakács István hely­beli birtokos ama javaslatával is, melyet mai lapunk első helyén bőven ismertetünk. Nagy hangverseny. A mátyásföldi nyaraló tulaj­donosok egyesülete 1905. évi aug. 14-én Mátyásföl­dön a Parkvendéglőben zártkörű hangversenyt és tánczmulatságot rendez, melynek sikerén elsősorban Vidor Pálné, Mátyásföld régi, kedves nyaraló lakosa buzgólkodik, ki a Népszínház művészgárdájának egy részét mozgósította ez alkalomra. így többek közt közreműködnek : Ledofszky Gizella, Stoll Károlyné, Gazdy Aranka, Csáti Izabella, Lakner Vilma, Pázmán Ferencz. Raskó Géza, Kassai Károly, Toronyi Gyula, a Népszínház művészei, Lincz Jenő zongoraművész, Lincz Mártha hegedüművésznő. Jegyek ára : I-rendü ülőhely 3 korona, Il-rendü ülőhely 2 korona, állóhely 1 korona. Kezdete este 8 órakor. A tiszta jövedelem a mátyásföldi templom belső felszerelésére forditta- tik s igy felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Kü­lönvonat Budapestre éjfél után 1 órakor indul. Az ünnepélyt kedvezőtlen időben is megtartják, lévén pompás zárt helyiségek a Parkvendéglőben. A ren­dező-bizottság nevében: Bellovics Imre elnök, Vidor Pálné a hangverseny rendezője, Polesznák János pénztárnok, Szendi János titkár, Diósy Lajos, Fehér- váry József, Dr. Neiszer Antal, Strelisky Sándor bi­zottsági tagok bocsájtották ki a meghívókat. Házasság. Czizernik József szabász, rákosszent­mihályi háztulajdonos aug. 6-án tartotta esküvőjét a rákosszentmihályi templomban Wittenberger Jolánnal, Wittenberger József szabómester, ugyancsak hely­beli háztulajdonos bájos leányával. Esküvő után a lakodalmas nép a Hausvater-vendéglő külön helyisé­geiben lakomázott. A bíró szabadságon. Hauser Gyula, Rákosszent­mihály község bírája két heti szabadságra Balassagyar­matra távozott, hol rokonai körében üdül. Távolléte idején Kubinyecz S. Lajos törvénybiró helyettesíti, ki már e hét elején át is vette a bírói pálczát. Vadászterületek bérlete. Rákospalota. Úrbéres birtok. Augusztus 1-től hat évre. Aug. 18. d. e. 10 órakor, községháza. Rákoskeresztúr. Községi birto- kcsság területe. Hat évre, aug. 31. d. e. 9 óra, köz­ségháza. Kikiáltási dij: 500 kor. — Budafok. Hat évre. Község határ. Aug. 17. d. u. 3 óra. Bérkocsi. A múlt heti apró ötletek során fel­panaszoltuk, hogy Rákosszentmihályon nincs bér­kocsi. Auguszt Béla helybeli füszerkereskedő nem soká gondolkozott az egyszerű kérdésen, hanem még a héten bérkocsit vásárolt s most a fuvarozáshoz szükséges hatósági engedelmet szerzi meg. A kocsi, mint szabályszerű bérkocsi, az 1-es számot kapja s a jövő héten már a közönség rendelkezésére áll. — Egy kicsike szem, községünk fejlődésünk lánczo- latában. Rövid hirek. Gödöllőn az önkéntes tüzoltó-testü- let annyin fejlődik, hogy már kerékpáros osztályt is szervezett, mely jelenleg 12 tagból áll. — Újpes­ten, a hol az önkéntes tűzoltó testület most ünnepli harminczöt éves fennállását, — községi tűzoltóság is alakult, mely a parancsnokon kívül öt tagból áll. — Rákosfalván, a külső Kerepesi-uton a tanács 14 drb egész éjjelen át égő kőolajlámpást állíttat fel. Ugyan­itt három uj útátjárót köveznek ki, a Vte^r-utcza, Kántorné-utcza és Zsivora-utcza sarkán. — A fővá­ros borait a kőbányai árverésen nem tudták eladni. At árverést minden szerdán folytatják, mindaddig, mig a részlet tart. — Péczd község polgársága díszes ezüst serleget szerez be, melylyel Kossuth Lajos emlékére minden év márczius hó 15-én mon­danak köszöntőt. — A Hevesmegyei Gazdasági Egye­sület folyó évi szeptember hó 17-én és 18-án Heve­sen állatdijazással egybekötött gazdasági kiállítást rendez. — Pestmegye gazdasági egyesülete tenyész baromfivásárt és méhészeti kiállítást rendez szep­tember 23—25-én Monoron. Bejelentések vármegyénk területéről elfogadtatnak a tenyésztőktől folyó évi augusztus 20-ig. Halálozások. Heller Ferenczné szül. kismagyari Miksó Adél aug. 6-án, rövid szenvedés után meg­halt Mátyásföldön. A nagy tiszteletnek örvendett úrnő hetvenöt évet élt s halálával mély gyászba döntötte testvéreit, Miksó István róm. kath. áldozó papot és Miksó Imre számtanácsost, a mátyásföldi társaság közkedvelt tagját. Roppant részvét mellett temették a kerepesi temetőbe. — Szécskay István budapesti polgári fiúiskolái tanár, a Mátyásföldnek egykor igen tevékeny és közismert lakója, ki a nyaralótulajdonosok egyesületében is hosszabb ideig tisztséget viselt, augusztus 7-én reggel, életének 53-ik évében meghalt. Nagy részvét mellett temették a tabáni temető halottasházából. — Dr. Apatitzky Kálmán, dr. Apatitzky Sándor tiszti orvos, rákos­szentmihályi birtokos öcscse, 61 éves korában, hosz- szas szenvedés után meghalt Kőbányán. Nején, szül. Csapó Zsuzsannán kívül kiterjedt rokonság gyászolja. Tüzek. Kistarcsán egy ló a farkával leütötte a lámpát az istállóban s ez a lakóházzal együtt leégett. — Rákosfalván leégett Rottenbiller Ferencz kocsiszíne. Kár 600 korona. — A verseghi pusztán, Majthényi Károly birtokán gyerekek tüzet raktak a sertésólban. Három ól leégett s a további veszedelmet csak nagy- nehezen akadályozhatták meg. Országos vásárok. Bicskén ez évben az orszá­gos vásárt aug. 22. és 23-án tartják meg. — A hat­vani orsz. vásár aug. 27. és 28-án lesz. A feltört levélszekrény. Undok gaztettben leli kedvét Rákoszentmihályon valaki, a kit jó lenne mi­hamarabb kinyomozni s a lehető legkegyetlenebb büntetéssel sújtani. A gonosz ismeretlen már több­ször feltörte a József-utcza és Miklós-utcza sarkán levő levélszekrényt, sőt legutóbb a leveleket is ősz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom