Rákos Vidéke, 1905 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1905-04-30 / 18. szám

4 RÁKOS VIDÉKÉ 18. szám. Szántó Pál zálogházi segédtiszt, Szeifert Róbert szövetk. irodatiszt, Szalmási Antal főv. szám. felügy., Schuszter Károly p. s. tiszt, Szabados András mészáros, Szabó László közs. végrehajtó, Szacsvay Imre színész, Szandovics Jakab ügynök, Szabó Ferencz állam s. pénztárnok, Szabó Ferencz p. tiszt, Szabó Gyula p. tiszt, Szabó Antal színész, Szakái Pál főv. mért. hit. tiszt, Torna István korcsmáros, Triszka Endre bankhivatalnok, Stomfai Tóth Kálmán főv. tanító, Tóth Béla kereskedő, Ujváry Ignácz orvos, Urbányi János főpénztárnok, Vogel Károly kertész, Vida Lajos min. s. fogalmazó, Vida Zoltán dr. járásbiró, Vilitka Lajos szobrász, Venninger János ny. főmérn. oszt. tan., Vörös József tanító, Wébel János posta és táv. tiszt, Wayand Károly tanító, Weiland József fodrász, Wiederspan Károly orvos, Weinwurm János földtulajdonos, Weisz Ignácz kereskedő, Winter Imre fogy. adótiszt, Zagora Gábor korcsmáros, Zednik József háztulajdonos, Zelky Endre postafelügyelő, Zsuffa János postaaltíszt, Benke Balázs tanár, Frank Áron szatócs, Himmel Rezső nyug. máv. felügy. Hirek. Olvasóinkhoz! A májusi évnegyed küszöbén fel­kérjük t. olvasóinkat, hogy esetleges lakásváltoztatá­saikat velünk idejekorán közölni szíveskedjenek, ne­hogy a lap pontos szétküldésében akadály merül­jön fel. A május elsejével járó előfizetések pontos meg­újítását kérjük, mert a nyugtatványok kézbesítése különösen a fővárosban rendszerint sok fáradsággal és költséggel jár. Terjeszszük és követeljük mindenütt a „Rákos Vidékét“! A Rákos Vidéke szerkesztőségét és kiadóhivatalát május elsejével Rákosszentmihályon Remény-utcza 4. szám alá helyeztük át, hol a t. közönség kényelme érdekében személyes értekezésre is készséggel ren­delkezésére állunk. A nyári évadra ezzel a buda­pesti irodánkat egyelőre beszüntetjük. Csáky gróf püspök és Rákosszentmihály. Mint már említettük, a minap a rákosszentmihályi egyházköz­ség képviseletében Kratochwill József plébános, egyházi elnök, Pálfi János számtanácsos, világi h. elnök és Fehér János rákosszentmihályi lelkész tisz­telegtek Csáky gf. püspöknél Váczon a káptalantól kért 10.000 kor. kölcsön és az uj orgona ügyében. A püspök ez alkalommal igen nagy jóindulattal nyilatkozott Rákosszentmihályról, megelégedését fejezte ki a közönségnek az egyházi ügyek "közül kifejtett buzgalmáért s kijelentette, hogy az egyház- község ügyét mindig szivén viseli s szeretettel érdeklődik további fejlődése iránt. Püspökünk kegyes szavainak hatása már is mutatkozik, a mennyiben a kért kölcsön ügyében a káptalan kedvező dön­tést hozott s az összeget a legközelebbi na­pokban folyósítani fogják. Az uj orgona beszer­zése czéljára tervezett gyűjtésre nyert engede- lem következtében az adakozás is kezdetét vette s bízvást remélhető, hogy közönségünk a kegyes czélt méltányolva, mielőbb megtalálja a módját annak, hogy az uj orgona beszerzése ne maradjon sokáig puszta óhajtás. Függetlenségi kör. A rákosszentmihályi függet­lenségi és 48-as párt folyó hó 24-én, hétfőn, a füg­getlenségi és 48-as kör megalakítása tárgyában értekezletet tartott, melyen számos érdeklődő jelent meg. A mozgalom teljes erővel megindul. Csütörtöki társaság. Bensőséges, meleg hangu­latú estét tartott a csütörtöki társaság e héten Mátyás­földön, hol ritka nagy számban gyűltek össze tagjai egyik igen derék és szimpatikus társuk, Kramaszta Béla nevenapjának ünneplésére. Fehérváry József, Kasselik Gyula dr., Läufer Lajos dr., Takács Gyula és a többi szónok, poharát mind reá ürítette, ki e baráti ünneplésre valóban reá szolgált. A csütörtöki társaságnak nagy ereje az az őszinte rokonérzés, mely tagjait egybekapcsolja. Jövő csütörtökön ismét Mátyásföldön tartják az összejövetelt. Sporttelep. A rákosszentmihályi sporttelep tenisz­pályái már csaknem teljesen elkészültek s előrelát­hatólag május közepén az uj sporttelep megnyílik. Lehel Pál dr. művezető katonai gyakorlatra vonulván be, helyettesítését Egerzeiger Gyula választmányi tag vállalta el, ki ifj. Klimkó István gazdával együtt rendkívül lelkes tevékenységet fejt ki az uj helyisé­gek berendezése és átalakítása körül. Fogyasztási szövetkezet. A rákosszentmihályi fo­gyasztási szövetkezet részjegybefizetései szép buzga­lommal folynak naponként délután 5—6 óra között a Menartovits-féle Otthon kávéház külön helyiségé­ben. Érdekes jelenség, hogy igen számosán teljesí­tenek befizetéseket s ezzel a szövetkezet tagjaivá válnak olyanok, kik eredetileg nem Írták alá a tag­sági iveket. Május elseje pedig bizonyára még meg­sokszorozza a szövetkezet bevételeit. A szövetkezet otthont is talált, a mennyiben a szükséges üzlet- helyiségeket kibérelte Tóbiás Ádám fodrász józsef- utczai házában, mely középponti fekvésénél fogva előreláthatólag a czélnak megfelelőnek fog bizo­nyulni. A szövetkezeti bolt május második felében nyílik meg. Házasság. Déry Béla festőművész és hírlapíró, a Nemzeti Szalon titkára és az Országos honvéd- segélyző egyesület jegyzője, a rákosszentmihályi társaságnak is kedvelt tagja, szerdán kötött házas­ságot nagymádi és várbogyai Bogyay Aliszszal, néhai Bogyay István zalamegyei földbirtokos és öz­vegye, nedeczei Nedeczky Konstansz bájos és kedves leányával. Tanukul szerepeltek Kézdi-Kovács László festőművész és Ernszt Lajos a Nemzeti Szalon igaz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom