Rákos Vidéke, 1905 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-01 / 1. szám

Ezt az egyént a múlt sok keserű csa­lódása után, gondos lelkiismerettel, a melyhez a hazafi aggódása csatlakozik, — kell keresnünk. Adja az ég, hogy idejekorán megtaláljuk! 2 RÁKOS Szegény gyermekek karácsonya. A jó tett meghozza a maga jutalmát a lelki­ismeret boldogító nyugalmában. De milyen bőséges ez a jutalom, mikor a fáradozás eredményének gyö­nyörködtető gyümölcsét közvetlenül élvezhetjük, a mikor a végzett munka és teljesített áldozat árát páratlanul lélekemelő látvány öröme fizeti meg. A szentmihályi szegény gyermekek számára gyűjtött karácsonyi ajándékok kiosztása karácsony szombatján teljes csendben folyt le a Way and Károly igazgató osztályában, az ünnepség rendezője, Fehér János lelkész vezetésével. Otte Albertné, Röhl Károlyné, Szabó Ferenczné és Wittenberger Margit osztotta ki az ajándékokat, melyben ötvenöt szegény gyermek részesült. A gyere­kekről előzetesen mértéket vettek s igy minden ruha pompásan illett a gazdájára. Leírhatatlan az a kitörő öröm, melylyel a kicsinyek az ajándékokat fogadták s különösen könyre fakasztó látvány volt a kalácsok, diók, almák s másféle csemegék kiosztása, a miben valamennyi gyermek részesült. Mindegyik kapott mákos és diós kalácsot is, melynek elfogyasztásához roppant örömmel láttak hozzá. Fehér János lelkész egyik legderekabb cseleke­dete, működésének egyik legszebb sikere — ennek a jótékony ünnepségnek a megszervezése, a melv- nek áldásában — mint már említettük volt — vallás­vidéke 1. szára. különbse'g nélkül részesültek a szegénysorsu szülők gyermekei. Zaj, hivalkodás nélkül gyűjtöttek halomra egész sereg adományt. Egyszerű szavára megmoz­dult a helybeli társadalom, igaz dicsőséget szerezve a buzgó és nemeslelkü Isten szolgájának, de egyúttal szép tanúságot téve saját lelkének becses kincseiről. A szent Antal-persely ez évi tartalmát az egyház- megyei főhatóság jóváhagyásával felhasználták, a mi pedig majdnem 300 korona volt. Ehhez járult a Szabó Ferenczné által gyűjtött s már nyilvánosan nyugtázott 83 K 40 fillér; Fehér János lelkésznél befolyt: Maácz János 3 K, Léger József 3 K, Zelky Endre 2 K, Két kisleány 1 korona, Bozsákné 2 K, Tóbiás 1 K, Benke István ev. ref. lel­kész 1 K, Kennstock Károlyné Bpestről 10 K, N. N. 3 K. Szerkesztőségünkben befolyt az ezüstlakodalmát ünneplő Oalaschek Ferencztől 2 K és Kneif Endré­től 2 K, melyeket szintén rendeltetési helyükre jut­tattunk. Nagy szolgálatot tett a jótékonyság bajnokainak Leon Péter, községünk régi lakosa is; a mennyiben a társtulajdonában levő ismert belvárosi Leon és Oláh czég gyári beszerzési áron engedett át értékes, szép kelmeárut a gyermekruhák czéljára. A czég árenged­ménye körülbelül 70—80 korona értéket képvisel. Ugyancsak a szegény gyermekek részére érke­zett egy ajándékkönyv Urbányi Janikától Budapestről. Teljes ruhát kapott (leányok) 26, fiuk teljes ruhát 9, téli kabátot 5, téli nagykendőt 7, téli czi- pőt 26, téli harisnyát kiosztottak 25 párt. Ruha varrást Otte Albertné dirigálása alatt: Ker­tész, Opitz, Röhl, Meltsok, Wittenberger kisasszo­nyok s Farkasné, Hauserné és Wayandné úrnők voltak szívesek elvállalni. Cs íií Tárcza. Gloria in excelsis Deo!... Egy orvos naplójából. — Irta: Szétsi Mihály. — — Itt ülök kicsiny szobám ablakánál. Fásult szívvel nézem a hóval borított utat s a tova siető embereket. Mindenki siet haza, csak nekem nem lehet haza sietnem, mert nincs otthonom. Otthon ! Keserű érzés támad bennem e szóra. Miért is nincs otthonom? Hiszen volt! Még egy éve sincs, hogy én is boldogan siettem — haza, az édes ott­honba. Szerető feleség lágy karjai feledtették el ve­lem a nap fáradalmait. Egy édes csók, egy forró ölelés sokszor boldogabbá tett, mint a csengő ara­nyok olvasása. S ime, ma egyedül vagyok. A szerető hitvest elűztem. Miért, — kiért!? Semmiért, senkiért. Vagy tán ezer szerető min­den csókja, szenvedélyes ölelése pótolja-e a hitves szeretetét? Szerelmét talán ... de szeretetét soha. S én mégis igy tevék. Elűztem házamtól min­denemet, boldogságomat, az azóta mindig hiányzó szeretetet, egy szelíd angyalt. Kiért?- egy senkiért, kinek arcza talán szebb volt, kinek ölelése először lágyabbnak, csókja édesebbnek, hangja zengőbbnek tetszett, de később? . . . E szép arcz látása undorral töltött el, ölelésétől, mint mérges kígyóétól, irtóz­tam; csókja, mint a gyehenna tüze, égette ajkamat, hangja, óh a hangja, ennek hallására egy nagy vétek jutott eszembe, a mely kinzóbb, gyötrőbb volt, mint a halálraítéltnek utolsó órái. Nagy volt a bűnöm. Halálra ítéltem én is ma- ! gamat. A sors, e kegyetlen sors azonban ezt a bün­tetést is kevésnek találta számomra. A jótékony halál kevés volt az én bűnömre. Hetekig feküdtem betegen az ágyhoz kötözve, mert máskép önkezemmel tépem fei sebem kötelé­keit. Egy angyali kéz ápolt és gyógyított meg, nem az orvosok tudománya. Eszméletlen óráimban durván taszitám el e kezeket, azt hivén, hogy a drága sze­rető keze ez, ki meg akar menteni az életnek, mert máskép visszamehet a piszokba, a sárba, a honnan magamhoz emelém őt. Angyal keze volt ez, ki el­jött, meggyógyított, mert nem akarta, hogy bűnben pusztulván el, többé soha se láthassam az én jó an­gyalomat, — a feleségemet. Felgyógyultam, de ezzel együtt szétfoszlottak ábrándjaim, az angyal eltűnt, még csak köszönetét se mondhattam neki, nem is várt ... Ez a lény nem állhat szóba, oly nagy bűnössel, mint én vagyok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom