Rákos Vidéke, 1905 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-01 / 1. szám

RÁKOS VIDÉKÉ TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI HETILAP RÁKOSSZENTHIHÁLY NAGYKÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. A MÁTYÁSFÖLDI NYARALÓTULAJDONOSOK EGYESÜLETE, A BUDAPEST X. KERÜLETI RÁKOSI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS JÓTÉKONYSÁGI EGYESÜLET, A RÁKOSSZENTMIHÁLYI SPORTTELEP, A POL­GÁRI DALKÖR ÉS AZ ANNA-TELEP EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. Előfizetési ár: Egész évre . . . 8 korona Fél évre .......................4 „ Ne gyed évre...................2 „ Egyes s? ám ára 20 fillér. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Egy egyhasábos petitsor ára 10 fillér. i ' Szerkesztőség és kiadóhivatal: MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Rákosszentmihály, Sashalom-utcza 3. szám. J ___*___ Fe lelős szerkesztő : Fiók-kiadóhivatal és budapesti szerkesztőségiiroda: i Budapest, Vili, Losonczi-utcza 22. szám. BALÁZSOViCH ZOLTÁN. Képviselőválasztás. Magyarország nagy megrázkódtatás előtt áll. Az ország sorát oda vezette a politika szeszélyes kereke, hogy kemény, téli válasz­tás elé kerültünk. A tények úgy sorakoznak egymás mellé, hogy a januári választások meg­tartása immár csaknem teljesen elkerülhetet­lenné vált s miként országszerte történik, ne­künk is meg kell kezdenünk a szervezkedést s a különböző pártok csoportosulásában tájé­kozódnunk kell, hogy legjobb lelkiismeretünk szerint jussunk a legjózanabb, legokosabb elhatározásra s meggyőződésünket követve, álláspontunkat meghatározhassuk. A politikusok feladata a helyzetet vizs­gálni, annak megállapítására törekedni, hogy szükségképpen el kellett e jutnunk egészen eddig a pontig. E lapok hasábjaira egészen más szempontok megvilágítása és megvitatása tartozik. Feladatunk, jogunk és kötelességünk a képviselőválasztásoknak azzal a részleteivel foglalkozni, a melyek a saját érdekelt vidé­künket illetik, annak érdekei szempontjából elhatározó fontossággal rendelkeznek, annak jelenére és jövőjére döntő jelentőségűek. Első­sorban és legfőképpen érdekel tehát bennün­ket a Rákos vidéke egész zömét magában fog­laló gödöllői választókerület sorsa. Érdekel a jelölt személye, éppen úgy, mint álláspontja, meggyőződése és egyéb magatartása. A más téren kellő nyilvánossággal érvé­nyesített hazafias és politikai szempontokon kivid tehát közigazgatási, társadalmi, közgaz­dasági, helyi tekintetekben fogjuk bonczoló- kés alá venni a választókerület sorsának alaku­lását és lesz szavunk a jelölthöz és képviselő­höz egyaránt. A Rákos vidéke minden kötelék­től és lekötelezéstől mentes, szabad, független, nyílt és egyenes szavával tehát teljes erejé­ből ott lesz a legnagyobb küzdelemben s részt kíván magának a csata legjavából. Pedig ke­mény, végletekig menő harcz lesz ez; nálunk talán a legkeményebbek egyike, a melyhez hasonlók választják két pártra az egész magyar nemzetet, a melynek jövendő sorsa talán éppen ezen a váratlan és kéretlen tusán dől el. Az általános körvonalak jelzésénél a mai napon nem akarunk tovább haladni. Az esemé­nyek még nem alakultak ki teljesen s alak­szerűig a választások kérdése sem eldöntött dolog még ebben a pillanatban. Választókerü­letünk azonban már is erősen zsong a kortes­riadóktól. Az eddigi képviselő megkezdette kortesutját a kerület községeiben — az ellen­zék pedig szintén serényen szervezkedik. — Végleges jelölt azonban még nincs. Prónay Dezső báró, akinek a függetlenségi párt köz­pontja ajánlotta fel a jelöltséget, inkább a váczi mandátum felé húz, a helyette jelölt Lengyel Zoltán dr. felléptetése még nagyon is kétséges. Emlegetnek egyebeket is, kis embereket, ösmeretleneket és ösmerteket is, ez azonban még csak kombináczió, s részben egyes csoportok zártkörű óhaja. A személyi kérdéshez egyelőre csak egyet: ha bármelyik párt a kemény harczot győze­lemre való kilátással akarja megvívni, csakis országos hírnevű, még pedig feltétlenül tiszta és jeles férfiút keressen: olyat, a ki egyesí­teni tudja magában az -egyenlő pártállásu választókat és megnyerni képes az ingado­zókat. Olyat, a kihez bizalom és remény köt­het mindnyájunkat, a kinek erejében, akara­tában és jellemében megnyugvással bizhatunk. Mai számunk 12 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom