Rákos Vidéke, 1904 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

IV. évfolyam. Rákosszentmihály, 1904. vasárnap, január 3. 1. szám. RÁKOS VIDÉKE TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP RÁKOSSZENTMIHÁLY NAGYKÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. A BUDAPEST X. KERÜLETI RÁKOSI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS JÓTÉKONYSÁGI EGYESÜLET ÉS A RÁKOSSZENTMIHÁLYI SPORTTELEP ÉS A POLGÁRI DALKÖR HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákosszentmihály, Sashalom-utca 3 sz. Fiók-kiadóhivatal és budapesti szerkesztőségi iroda: Budapest, Vili., Losonci utca 22. szám. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP Felelős szerkesztő: BALÁZSOVICH ZOLTÁN. Kiadótulajdonos: FARKAS ELEK. Előfizetési ár: Egész évre ......................8.— korona Fé l évre.......................4.— n Negyed évre .... 2.— „ Egyes szám ára 16 fillér. Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivata Egy egyhasábos petitsor ára 10 fillér. Hivatalos lap. December 30-ika óta a Rákos Vidéke Rákosszentmihály nagyközség hivatalos lapja. Ez a mi karácsonyi ajándékunk s ezt adjuk mi viszont a mi hűséges olvasó közönségünknek. Mert az a cim nem puszta cifraság, hanem jelenti, hogy a Rákos Vidékében ezentúl Rákos­szentmihály község minden hivataloshirdetménye, közérdekű közleménye, értesítése, határozata, felhívása és tudósítása pontosan és kimerítően feltalálható lesz s mindenki a kit akár lakása, akár ingatlan tulajdona, akár vonzódó érdeklő­dése e községhez és környékéhez csatol, minden értesítést, híven és gyorsan megszerezhet lapunk­ból s tájékozást nyer minden intézkedésről mely legfontosabb érdekeit közvetlenül érinti. Úgy hiszszük e dolog fontosságát és jelen­tőségét nem szükséges bővebben fejtegetnünk. Érzi és érti a mi jó közönségünk, mely eddig is, midőn lapunk — kétségtelenül kivétel nélkül megbízható értesüléseit — magánúton szerezte törekvő vállalkozásunkat szimpátiá­jával és támogatásával megtisztelte. E pillanat­ban azonban a negyedik évfolyam első lépésénél olyan sajtótermékkel találkozik, mely eddig ismeretes tulajdonságain kívül, mint életrendjé­nek egyik nélkülözhetetlen kelléke jelentkezik s kér bebocsáttatást mindazokon az ajtókon is, hol eddig bármily okból közömbösségre, rideg el- zárkózottságra talált. Midőn Rákosszentmihály nagyközség kép­viselőtestülete bölcs megfontolás után e tárgy­ban jóakaratu határozatát egyhangúlag meg­hozta, a község s a közönség érdekét tartotta szem előtt, lévén a lap a legkönnyebben hozzá­férhető s legnyiltabban ellenőrizhető és legjob­ban megbízható eszköz arra, hogy a nyilvános­ságnak szánt közlemények az érdekeltek tudo­másáról juthassanak. Mint anyagi áldozat pedig csekély terhével nem játszhatik szerepet a legszükösebben élő család háztartásában sem, mert az az áldozat, a mit a közönségünktől mi kérünk, csak annyi­ban elegendő a kiadásaink fedezésére, hogy a magunk munkájának és fáradozásának jutalma­zásáról hosszú időre előre lemondottunk. Ne essék gáncs, e néhány őszinte szóért. Kivételes alkalom, hogy magunkról kell beszél­nünk, de nem mulaszthatjuk el ma, a mikor a Rákos Vidéke hosszú es fáradtságos küzdelem után ismét fontos, életbevágó sikert ért meg s közönségének is a megnagyobbodott tér meg­szerzésével fontos szolgálatot tehet. Ám azért a Rákos Vidéke egyebekben nem változik. Marad ami volt eddig. Nem lesz szürke hivatalos lap, hanem marad a polgár­ság minden igaz érdekének hűséges, pártatlan és független szószólója. Független, mondjuk, — mert a hivatalos lap jelleg a magunk szabad terén nem kötelez többre, mint ami eddig is feltétlen jelszavunk volt: tisztességre, igazság- szeretetre, pártatlan őszinteségre. Lapunk tartalma változatosságában nem szenved ezentúl sem; sőt ígéretünkhöz híven igyekezni fogunk azt növekedő erőnkhöz képest fejleszteni, — úgyszintén gondoskodunk róla, hogy a hivatalos közlemények a rendelkezé­sünkre álló teret ne szűkítsék és korlátozhassák. Az újév ujhodást hoz mindenütt. Szilvesz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom