Rákos Vidéke, 1902 (2. évfolyam, 1-51. szám)

1902-04-13 / 16. szám

6 RÁKOS VIDÉKE 16. szám. Új sport-egylet a megyében. A sport nemes, testet edző és lelket nemesítő eszméje egyre jobban kezd hódítani a vidéken. Társaságok szövetkeznek, egyletek alakulnak, hogy ezt vagy ama ágát szabályszerűen űzzék. Legutóbb Solt községben jött létre egy egyesület, mely a lmon-tennis gyakorlását tűzte ki célul. Az új egylet már meg is tartotta alakuló gyűlését, melyen elnöknek Tubári Kálmán, alelnöknek Kiss Erzsiké, tit­kárnak Nagy Ilonka, jegyzőnek Nagy József, pénztárnoknak Kiss Mariska és ellenőrnek Berczeller Erzsiké lett egyhangúlag megválasztva. A pályát a Ferenc-József sétányon állították tel s az egylet mihamarább megkezdi működését. Labdarúgás. Az Újpesti Torna-Egyesület és a Rákos­palotai Football-Club első csapatai közt liusvét-hétfőre tervezett matsch a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt és f. hó 6-án, vasárnap d. u. 3 l/2 órakor tartották meg. A csapatok össze­állítása a következő volt: U. T. E. (színe': lila-fehér) Kapus: Ugró, hátvédők: Feldman, Vermes, fedezetek: Barcsay, Labiner, Meskó, csatárok: Farkas, Szalkay, Hänisch, Glotzbach, Fürst. R. F. C. (színe : fekete-vörös) Kapus : Petz, hátvédük : Pressler, Preiss, fedezetek : Eichel, Nemes, Koppá, csatárok: Prácser, Ferner, Ángyán, Guttmann, Wiggner. A mérkőzés a Vasút, Dam­janich és Kossuth utczák sarkán levő bekerített pályán volt. Oöw NsJ Gow- GSCJ QnJ NsJ oND ONV KK uSD Céw1 NsL OSP A rákosi közművelődési egyesület eladó képeinek jegyzéke. Egerváry P. A.: Rákospalotai részlet. 30 K. Pállya Carolus: Alkony. 20 K. U. az: Dömösi részlet I. 20 K. U. az: Dömösi részlet II 40 K. Egerváry P. A.: Vasárnap délután. 40 K. Bruch H.: Hajdinakászálás. 40 K. U. az: Abbáziái részlet. 40 K. JJ.az: Idill. 50 K. TJ.az: Semmer- ringi részlet, 50 K. U. az: A mezőn. 50 IC. Egerváry P. A.: Nyári est. 40 K. Bruck H.: A bánat I. 25 K. U. az: A bánat II. 25 K. U. az: Virágok. 50 K. U. az: Tájkép. 40 K. U. az: Domboldal. 40 K. U. az: Budavár távlatban. 30 K. U. az : Hűvösvölgy. 25 K. U. az: Margitszigeti rész­let. 25 K. U. az: A parkban. 25 K. U. az: A kert végé­ben. 30 K. U. az: Tanulmány I. 25 K. U. az: Tanul­mány II 40 K. U. az: Árnyasát. 40 K. U. az: Erdő víz alatt, 40 K. U. az: Margitszigetről. 40 K. U. az: Kert­részlet. 30 K. Egerváry P. A.: Vadász csendélet. 40 K. U. az: Konyha csendélet. 40 K. Beniczky K.: Ibolyák. 20 K. Pállya István: Tengeri tájkép. 20 K. U. az: Genuai világító-torony. 20 K. Pállya Carolus: Esti hangulat. 25 K. Egerváry P. A.: A dalmát partokról 20 K. HÍREK----A'í----­A király nyári programmját az őszi hadgyakor­latok befejezéséig már összeállították. A király május ele- jéig, vadászkirándulásoktól eltekintve, Bécset nem fogja elhagyni. Az április havaban Niirnbergbeu megtartandó ünnepségekre, a melyeken a germán múzeum 50 éves évfordulóját ünnepük és a melyre a királyt is meghívták, ő felsége nein utazik el. Május elején (a nap még nincs meghatározva,) a király a delegációk megnyitására Buda­pestié utazik és az udvar 10—14 napig Budapesten fog tartózkodni. Ez idő alatt több delegációs ebéd és egy udvari bal is lesz. Budapestről a király visszatér Bécsbe és június végén nyári tartózkodásra, lseidbe utazik. lseidből a, király az őszi hadgyakorlatokra megy, melyek befejezése után tér csak vissza Bécsbe. Rákos-Szent-Mihály nagyközség. Puszta-Szent- Mihálynak önálló községgé alakulása érdekében az első lépés megtörtént. Pest vármegye alispánja ugyanis elren­delte, hogy az előzetes kérdések tisztázására az érdekeltek bevonásával helyszíni tárgyalás tartassák. A tárgyalás veze­tésével dr. Zolnay t. főügyészt bízta meg az alispán. A múlt szombaton délelőtt 10 órakor nagyszámban gyűltek össze úgy rákosszentmihályi, mint csömöri érdekeltek Csö­mörön, a községházán. Az új község határa tekintetében abban állapodtak meg az érdekeltek, hogy Kis-Szent-Mihály a Lukács-féle birtok határáig, az Árpád- és Anna-teleppel együtt, az alakítandó Rákos-Szent-Mihály nagyközséghez csatoltassék. A mennyiben azonban a vármegye törvény- hatósága vagy a kormány azt határozná, hogy az említett, két telep Csömör községhez csatoltassék, az érdekeltség- ebbe is belenyugszik. A két község törzsvagyonának meg­osztása, illetve a vagyonközösség megállapítása tekintetében az érdekeltek azt a kérelmet terjesztették elő, hogy ez a kérdés akkor döntessék majd el, mikor Rákos-Szent-Mihály önálló községgé már átalakult. Közbirtokosok gyűlése. A csömör -pusztaszent- mihályi birlohosoh egyesülete vasárnap délután tartotta köz­gyűlését. Az 1901-ik évi számadásokat és a mérleget a közgyűlés tudomásul vette és a fölmentvényt a választ­mánynak megadta. Balogh Albin a Tarnay Lipót-féle telek- vásárlás ügyében szólalt föl annak igazolására, hogy ezen odiózus ügy nem az ő elnökségének idejéből származott. A költségvetés egyes tételeinél fölszólaltak Sztarill Endre, Kneiff Endre, Balogh Albin, Ént Zsigmond, Ilerczeg József, Langmálír János. Az új alapszabályok jóváhagyását a köz­gyűlés tudomásul vette. Az 1900-ik év végéig hátralékos 6000 korona tagdíjhátralékot a választmány javaslatára a vagyonjegyzékből törülték. A „György-telep-egyesület“ azon ajánlatát, hogy az iskola céljaira megvett telket, melynek vételárával az időközben föloszlott egyesület adós, a köz­birtokosok egyesülete vegye át, a közgyűlés nem fogadta el. A napirend többi pontját észrevétel nélkül elfogadták. Végül a választást ejtette meg a közgyűlés. Megválasztattak : elnökké Bentsih József dr. (66 szavazattal), pénztárossá Daróczay József (67 szavazattal), választmányi tagokká: Farhas Ignác, Keller Gyula, Lehoczky Béla, Pártényi József, Regele István, Röhl Károly, Schwarczl József (67—67 sza­vazattal), Kmicsovics Ignác, Kropacsek Ferenc, Kökény Gábor (66—66 szavazattal), Hundeshagen Károly (64 sza­vazattal), Asmus József (44 szavazattal), Blazsik Farkas, Balogh Albin, Herczegli József, Kneiff Endre, Kovács József, Stelly Géza, Szomor Gyula, Sztarill Endre (34—34 szava­zattal) ; póttagokká: Berger Mátyás, Hornyok Gyula, Kellner György, Korijai István, Libái Antal, Nyúl Pál (34—34 szavazattal); számvizsgálókká: Karácsonyi Lajos, Ottl Albert (67 szavazattal), Bürgermeister János (34 szavazattal). A levelező-lapok. A következő sorok közlésére kérettünk föl: A vidéki közönség egy részének tájékozatlansága következ­tében még mindig nagy számmal érkeznek Budapestre 4 filléres levelező-lapok, melyek 1 filléres pótjegygyel nincsenek ellátva s ennek folytán a kézbesítés alkalmával csak pótdíjjal megter­helve kézbesíthetők. Az ebből származó kellemetlenségek és kezelési nehézségek megszüntetése céljából felkérem a közön­séget, hogy a 4 filléres régi kiadású levelező-lapokat a postára adás alkalmával I filléres pótjegygyel saját érdekében okvet­lenül lássa el. M. Mr. posta- és távirda-igazgatóság Buda­pesten. Az újpesti biró és főjegyző fegyelmi ügye. A lefolyt képviselőválasztásokból kifolyólag Medveczky József és társai fegyelmi feljelentést tettek Lindt János biró és Zsoldos Frigyes főjegyző ellen a kuriai bíráskodásról szóló 1899. évi XV. t.-c

Next

/
Oldalképek
Tartalom