Magyar Székesfőváros, 1901 (4. évfolyam, 1-47. szám)

1901-01-28 / 4. szám

MAGYAR SZÉKESFŐVÁROS 1901. január 28. Elmaradt inségmunka. — Az ó-budaiak keserve. — A munkanélküliek Ínségén a főváros tudvalevőleg rész­ben úgy akar segíteni, hogy a közmunkák végrehajtását hatá rozta e). Ezek között az inségmunkák között szerepelt az aranyhegyi-árok első szakasza kiépítésének terve, a mely igen nagyszámú földmunkásnak adott volna jóidőre kenyeret. Az ó-budai lakosok számtalanszor kérték a tanácsot, hogy az aranyhegyi csatornát rendeztesse. Ó-Budának vitális érdeke függ ettől, mert a csatorna mos" tani állapotában az árvíz időnként elönti az egész környéket. Rengeteg károkat okoz ez és más segítség nincs, mint az a legegyszerűbb megoldás, hogy az árok első szakaszát a esztergomi vasútvonal túlsó oldalára vezessék át, bogy igy a vasút töltési megvédelmezze az ó-budaiakat az ár‘íztől. A mér­nöki hivatal kidolgozta az árok rendezésének részletes terveit, a melyek szerint az 110.000 koronába kerülne. A tanács azon ban most hozott újabb határozatával az egész kérdés felett napirendre tért A váratlan határozatot azzal okadatolják, hogy az árok áthelyez se és kiépítése Ó-Buda kültelke már megállapított sza­bályozási tervének megváltoztatását tenné szükségessé.’ Erre vonatkozólag már szintén készült részletes javaslat, de még nem tárgyalták le és nem hagyták jóvá. Most, hogy a tanács egy időre az egész kérdést félre tette, ezeknek a ter­veknek a meggátolása is lekerült a napirendről A tanács határozata előreláthatólag nem csak a munkanélkülieknek lesz kellemetlen csalódás, hangra kevésbé kellemetlenül érinti O-Buda közönségét, mely régi óhajának megvalósításától ismét kitudja mennyi időre elesett. 12 Az újabban megállapított közjóté­konysági felügyelő bizottságok. A fővárosi szervezési szabályoknak a szakbizott­ságra vonatkozó határozmányai épségben tartása mel­lett a tanács — a közjótékonysági ügyosztály hatás­körébe tartozó ügyeket illetőleg — megalakította a közjóiékonysági felügyelő bizottságokat, illetve az azok­ban való részvételre felkérte a következőket: 1. József-fiarvaházi bizottmány. Elnöke : Horváth János tanácsnok. Tagok: Bachát Dániel, Hahóthy Sándor, Halász Gyula, Vajdaffy Gusztáv, dr. Verédy Károly, Magdics Károly. II. Erzsébet leányárvaházi bizottmány. Elnöke: Horváth János tanácsnok, másodelnök Beliczay Béla. Tagok : Bachát Dániel, Hahóthy Sándor, Halász Gyula, Kállay Gyula, Vajdaffy Gusztáv, dr. Verédy Károly, Metzinger Lujza. III. Mayer Farencz árvaházi bizottmány. Elnöke: Horváth János tanácsnok, másodelnök Tichtl János. Tagok : Halász Gyula, Huszár Adolf, Kirschhoffer Károly, Mezey Péter, Tabódy József, dr Verédy Ká­roly, Somlyay József. IV. Községi szeretetházi bizottmány. Elnöke : Horváth János tanácsnok, másodelnök Kanyó Sándor. Tagok : Halász Gyula, Huszár Adolf, Kirschhof­fer Károly, Mezey Péter, Pollák Illés dr., Verédy Ká­roly, Szőcs András. V. Erzsébet szegényházi bizottmány. Elnöke: Horváth János tanácsnok. Tagok : Beliczay Béla, Breitner L. Zsigmond, Kimer Károly, Mezey Péter, Paksy Béla, Schubert Sándor, dr. Stáhly Ignácz főorvos, Hertelendy Zsig­mond. VI. Duna jolbparti szegényházi bizottmány. Elnöke: Horváth János tanácsnok. lagok : Halász Gyula, Huszár Adolf, Kanyó Sán­dor, Kirschhoffer Károly, Schubert Sándor, Tabódy József, Kulcsár Ferencz. VII. Tűzoltó házibizottmány. Elnöke : Horváth János tanácsnok. Tagok: ifj. Aich Ferencz, Beliczay Béla, Boros Soma, dr. Eulenberg Salamon, Kállay Gyula, Máttyus Arisztid, Paksy Béla, Sigmund Gusztáv, Sczerbovszky Szaniszló tűzoltó főparancsnok. VIII. Állandó szinházvizsgálo bizottmány. Elnöke : Horváth János tanácsnok. Tagok : Eckermann Ede, Paksy Béla, Quittner Zsigmond, Steinhardt Antal, dr. Szalay Mihály, Wel- lisch Alfréd, Krátky János főmérnök, Sczerbovszky Szaniszló tűzoltó főparancsnok. Ezenkívül tagja . a főkapitány, vagy helyettese, az illető kerületi elöljárók, kerületi építési felügyelő mérnökök és a kerületi kéményseprők. IX. Albrecht-Hildegarde bizoitmány. Elnöke: Horváth János tanácsnok. Tagok: Beliczay Béla, Breitner L. Zsigmond, Mezey Péter, Török Cyörgy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom