Magyar Székesfőváros, 1900 (3. évfolyam, 1-50. szám)

1900-11-12 / 43. szám

8 Magyar székesfőváros 1900. november 12. Az Auer-égök. ... A főváros tényleg elhatározta volt, hogy a koraiakat, tereket jó egyelőre továbbra is gázzal fogja világíttatni, azonban a világítás javítása érdekében a gázlángokra Auer-égökei alkalmaz. Köztudomásúlag a világításnak ez a módja talán ez idő szerint a leg­alkalmasabb és sok tekintetben felette áll a gyakran pislogó, reszkető, sőt el is akadó villamos fénynek. Való igaz, hogy a főváros ezt a határozatát már jó ideje meghozta, azonban a gyakorlatban az Auer- égok alkalmazását csak igen-igen mérsékelten tapasz­talhatjuk. Ennek is megvolt az oka, mely az Auer-féle vitás szabadalmi kérdésben rejtett. Tudvalevő, hogy ez a kérdés is dűlőre juto'.t végre, s most már a fő­város az Auer-égök alkalmazását tényleg meg akarja valósítani. Ezt azonban a főváros épen nem rózsás pénzügyi viszonyai követkéztében nem lehet egyszerre, vagy legalább is nagy arányokban végrehajtani, hanem csakis fokozatosan, mérsékelt körű tekintéssel. A főváros a lámpák szukczesszive leendő felsze­relése tárgyában több évre szóló munkaprogrammot dolgozott ki, a melyben megállapították utczák sze­rint, hogy a legközelebbi évek alatt a fővárosnak mely részein rendezik be az Auer-égős világítást. Eddig már Auer-égőkkel felszerelt lámpák vannak : a jabbparti részen : a Palota-utczán, Döbrentei-téren, a fővárosi közmun­kák tanácsa előtt, — a Lánczhid-téren, valamint a -Fó’-utczán, a Jégverem-ulczáig, — és a Lánczhid- utczán, a kereskedelmi minisztérium épülete előtt; a Duna balpartján: az Egyetem-téren, Fürdő-utczán, Andrássy-utón, Váczi-, Károly-, Muzeum- és Vámház- körúton, Boráros-, Deák Ferencz- és Kálvin-téren; a Kossuth Lajos- utczán, Kigyó-téren, Eskü-téren, Dorottya-utczán és a Pac2vutcza egy részén. Auer-égőkkel szerelik fel még az idén, tehát az 1900. évben azokon kívül, a melyek a felsoroltak közül esetleg még nem lennének ilyennel ellátva ; a Lipót-, Teréz-, Erzsébet-, József- és Ferencz-kövvXCí, valamint a Kere- pesi- utat. A budai alagutat szintén Auer-fény világítja, ez azonban egyelőre az alagút részvénytársaság jóvoltá­ból történik. Az 1901. évben rendezik be az Auer-világitást a következő helyeken: Gizella-tér és a Fővárosi vigadó környéke (a két oldalán levő mellék utczák), a Váczi ulcza többi része (a Városház-tértől a Vámház-körutig), a Deák Ferencz- utcza, Kristóf- és Szervita-tér, Koronaherczeg-utcza, Egyetem-utcza, Kecskeméti-utcza, Üllöi-ut, Baross- és Soroksári-utczdL, egészen a nagy körútig. A budai oldalon pedig a F’ö-uteza és Lánczhid- utcza — mindkettő egész terjedelmében — és a Zsigmond-utcza, a Császár-fürdőig. Bécsi-utcza, Erzsébet- és József-tér. Nádor-utcza, az Országház és Szabadság-iér környéke, a Király- utcza, legalább is a Nagy körútig és lehetőség szerint esetleg a Ferencz Jozse/’-rakpart egészében és ugyan­úgy a budai Várkert-rakpart, az Albrecht főherczeg-ut és a Szent-György-fér, a melyet akkorra teljesen ren­deznek s a hol akkor már remélhetőleg az Erzsébet­kor ályné szobra fog éke=kedni. Az 1903. évben végre tervbe vélték, hogy a Belváros összes hátralévő részén berendezik az Auer fényt, nemkülönbem a Dob-, Dohány- és Lónyay-utczán, valamint a Rudolf-, Margit-, és Geltért kőparton is. Ilyen arányokban folytatják azután a munkálko­dást tovább, a későbbi viszonyokhoz képest majdan megállapítandó tervek szerint — hacsak időközben valami uj találmány az egész munkálkodást romba nem dönti, s nem kezdődik majd az egész elölről. — A dunaparti korzó kandeláberei. . . . Megint csak úgy kezdjük. Való igaz, hogy a főváros már szintén jó ideje elhatározta, hogy a dunaparti korzón harmincz darab kandelábert állíttat fel. A határozat megvan, végrehajtását azonban egyelőre forgalmi, szépitészeti, kényelmi és gazdálkodási szempontok gátolják. Hogy miként? Egyszerűen azért, mert a kande­láberek felszereléséhez előbb gázcsövek lerakása szük­séges, ehhez viszont az kell, hegy a kövezetét fel­szaggassák. Másrészt azonban a danaparti korzó alatt veze­tik el a főgyűjtő csatornát, a melynek elhelyező mun­kálatait nemsokára megkezdik. Ugyanakkor egyal- kalommal rakják le majd a kandeláberekhez szüksé­ges gázcsöveket mivel a kövezet úgy is fel lesz bontva s akkor majd a kandeláberek felszerelésének sem fog útjában állani semmi sem. Ilyen módon megmeneked- nek a burkolat kétszeres feldulásától, — a mit a fen­tebb kiemelt szempontok valóban kívánatossá tesznek.— A Gellert- hegyi Svájcz. A Szent-Gellért- hegy északi oldalán — írja Ön, igen tisztelt uram, — ott éktelenkedik 10 15 ronda kunyhó, — megmaradnak-e ezek a Szent-Gellért szobor felállítása után is ? — Nos tehát azok a házikók bizony ott maradnak jo egyelőre a mostani helyükön. Az eskütéri hid budai feljárójának környékét fokozatosan rendezni fogják, s nyilvánvaló, hogy a mint a hid megnyílik majd s a Belváros előkelő közönségének forgalma át szivárog

Next

/
Oldalképek
Tartalom