Magyar Székesfőváros, 1899 (2. évfolyam, 1-48. szám)

1899-04-24 / 17. szám

MAGYAR SZÉKESFŐVÁROS 1899. április 24. 8 sem, hogy a székesfőváros pénzügyi helyzete immár csaknem képtelen a mindjobban növekedett állami teendők teljesítésére. E kérdés különben is főleg a hozzájárulási arány szempont­jából igényel újabb méltányos rendezést, de azt bizonyára a fővárosi intézőknek is a legmelegebben kell óhajtaniok, hogy az az intézmény, mely anyagi javaiknak és városuk jó hír­nevének megóvása szempontjából alkottatott, európai nívóra emelkedjék. Addig azonban, míg 25, avagy (de csakis leg­újabban) 30 írt havi fizetségben részesül az államhatalom azon mindenütt leginkább látható képviselője, ki az ezerféle kisértésnek is a legjobban ki van téve, adhatunk mi ezeknek Lehel-sisakot, vagy porosz, helyesebben nemzetközi rendőri sisakot is: de maga az intézmény nem fog egy csaknem világ­várossá fejlett közület bonyolult viszonyainak megfelelhetni. Hiszen maga a javaslat mondja, hogy alkalmas egyének eddig a rendőri szolgálatba lépni vonakodtak. S mit szóljunk a tisztikar helyzetéről ? Egy csomó jog­tudor van az eredetileg kezelési szolgálatra teremtett ú. n. irnoki karban, a ll-ik, a legutolsó díj- és rangosztályban, várva-várván az előléptetést, a mit az imént ismertetett javas­latban bizony megtalálniok sehogy sem lehet. Ez aztán csak elkeseredést szül ez embereknél, annál is inkább, mert a tisztikar 50°/0-át ők alkotják és létszámuk a magasabb állá­sokkal sehogy sincsen arányban. Az 1893. évi fizetésrendező törvény a tisztviselők fize­tési fokozatának végleges betöltését 5 évre állapította meg, mi máig sem történt meg. Az 1899-ki költségvetési javaslat e részben is mellőz minden intézkedést és a nagy tisztikarból csak 4 fogalmazó megy előbbre 100-—-100 írttal Ennyi a költségvetésszerüleg előirányzott egész javítás, mert hogy e javaslat a 25 frtos létminimumot a fővárosban eltörlendőnek találta, azt már a viszonyoknak minden takarékossági hajla­mot legyőző kényszere irta elő. Mindezekkel szemben mellőzendőnek tartunk bárminő hangzatos szólamot, melyet pedig a székesfőváros nagyfokú áldozatkészsége joggal indokolttá tehetne és csak az egyszerű számok ideiktatásával zárjuk be sorainkat. Rendes kiadásokra előirányoztatott a fentiek szerint ............................................... 1 737,453 írt. Ép ületek vételára, %-ai............................ 51,657 frt. ös szesen . 1.789,110 frt. Ebből levonandó: 1. Újpesti kapitányság költ­sége 39,581 frt. 2. Saját bevételek ösz­szege 79,705 írt.................................... 119,186 frt. ma rad . 1.669,824 frt, melynek 50%, vagyis.......................... 834,912 frt a székesfőváros terhére esik ; szemben az 1898. évi 807,748 írttal; a székesfőváros idei töblete tehát.......................................... 27,164 frt. Ma gában véve nem nagy ez a végösszeg, de a többi számokkal együtt mégis bántóan hat, mert nem a sikeres továbbfejlesztésnek, hanem csak a stagnacziónak fokmérője! Az anyakönyvek veszedelme. Nemrég a kálvin-téri anyakönyvi kivatalt komoly tűzveszedelem fenyegette. A takarítónő gondosságának köszönhető, hogy a hivatal 148 kötetre rugó anyakönyvei el nem égtek. Szükségtelen azt a csapást leírnunk, a mely ezreket sújtott volna, ha elégnek az anyakönyvi hivatal okmá­nyai. De napirendre sem térhetünk az eset fölött. A főváros anyakönyi hivatalai a kényszerítő szükség hatása alatt csakúgy hevenyében kapták berendezéseiket. A nagy sietségben megfeledkeztek arról, hogy a hivatalok okmánytára és az anyakönyvek részére tűzmentes helyi­ségekről gondoskodjanak. De ez a gondoskodás még azokra az új helyi­ségekre sem terjed ki, a melyeket az anyakönyvi hiva­talok részére a most épült elüljárósági palotákban ren­deztek be. Pedig a kálvin-téri eset nagyon is intő példa lehet arra, hogy milyen veszedelem érheti a feleket egy kis gondatlanság révén. A főváros hivatalaiban a dohányzás nincs meg­tiltva. Még a főlevéltárban és a mérnöki hivatal szűk levéltárában is szabad a füstölés, s a tisztviselők nyitott ablakok mellett vígan füstölnek is, nem gondolva arra, hogy egy gonosz szikra perez alatt lángra lobbanthatja a túlzsúfolt papirraktárt. A kálvin-téri tűzeset a tanácsot mégis arra bírta, hogy az ócska épületben tűzmentes helyiséget rendez- tessen be az anyakönyvi hivatal okmánytára számára. A tanács azonban épp a felmerült eset alkalmából gondosabb is lehetne. Beláthatná, hogy a veszedelem nemcsak a kálvin-téri hivatalt, hanem a többi anyakönyi hivatalt is elérheti. Sőt gondoskodását a fővárosi levél­tárra is kiterjeszthetné, a melynek poros aktáit pánczél szekrényekben nem igen tudná elhelyezni. A tűzmentes helyiségek berendezése nem kerül sokba. Úgy tudjuk, egy-egy hivatalt 1500 - 2000 írtért el lehet látni tűzmentes szobával s így az összes költség alig rúgna többre 15—20,000 forintnál. Ennyit pedig bizonyára áldozhat a főváros annak a sok ezer embernek az érdekében, a kikre az anyakönyvi hivatalok aktái életbevágó fontosságúak. Vajda-Hunyad vára. A városligeti tündérváros egyik legszebb emléke: a millennáris kiállítás történelmi csoportja pusztul. Az idő vasfoga megőrölte a favázas épületeket s a büszke Vajda-Hunyad vára, a mely rátorkollik az Andrássy- útra, roskadozik. Czölöpjeit megtámadta a víz, falazata omladozik s az enyészet szomorú képét mutatja az egész alkotás. A drága műemlék, a melyben rövid néhány esz­tendeig annyian gyönyörködtek, megérett a lebontásra. Veszedelmessé vált a közbíztosságra s a földművelésügyi minisztérium és a főváros kiküldöttei, a kik a héten

Next

/
Oldalképek
Tartalom