Fővárosi Hírlap, 1938 (27. évfolyam, 1-50. szám)

1938-01-05 / 1. szám

Budapes/, 1938 január 5. 1. szám Előfizetési ár: EGÉSZ ÉVRE .................24 PENGŐ FÉ LÉVRE........................12 PENGŐ EG YES SZáN ÁRA: 50 FILLÉR Árusítják az összes IBUSz-pavallonokban FELELŐS SZERKESZTŐ: DACSÓ EMIL MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ŰT 60. Telefon: 1-137-15 - Postacsekk: 40.424 Tisztult légkör Irta Karafiáth Jenő dr. m. kir. titkos tanácsos, Budapest székesfőváros főpolgármestere Amikor székesfővárosunk főpolgármesteri tisztét elfoglaltam, a békességet, a megértést, az ellentétek kiegyenlítésének szükségét és az egymás iránt érzett kölcsönös megbecsülést és a nyugodt munkalehetőség megteremtését hirdettem. Bemutatkozó beszédemben azzal a kéréssel fordultam mindenki felé, hogy a meg­él tós. a kölcsönös tisztelet és a tisztes szándék­kal harcoló ellenfél megbecsülése jegyében álljon sorompóba közös ideálunkért, az önkor­mányzat áldásos tisztaságából fakadó eleven nemzeti erők teljes és tökéletes diadaláért, és pártkülönbség nélkül arra, kértem a közgyű­lés valamennyi tagját, egyben a törvényható­ság minden érdemes tisztviselőjét, Hogy Úszta törekvéseimet megértő támogatásukban része­sítsék, célkitűzéseimet pedig lelkes és odaadó munkájukkal, tárgyilagos véleményük minden­kor őszinte kifejezésével meghatványozni el ne mulasszák. Ha visszagodolok az elmúlt esztendőre, jól­eső örömmel kell megállapítanom, hogy a tör­vényhatósági bizottság közgyűléseit mindig az érdemi munka és a magas színvonalú vita jel­lemezte. Lényeges kérdésben nem merültek fel elválasztó ellentétek a közgyűlésben, még elvi és világnézeti különbség mellett is egy neve­zőre tudott hozni minden pártot a székesfő­város és annak nagyszerű intézményei iránt táplált olthatatlan szeretető. Törvényes hatás­körömben igen sokízben volt alkalmam meg­győződést szerezni arról is, hogy a székesfő­város tisztviselői kara valóban odaadó és fá­radhatatlan munkát végez, és a legteljesebb megelégedést érdemeli ki. Különös öröm nekem, ikogy a mai nehéz viszonyok közepette sikerült a pártvezérek be­táráig, amelynél tovább menni csak akkor lehet, ha az államháztartás helyzetében újabb gyökeres javuké ; mutatkozik. A költségvetés egyes tételeinek kényszerű csökkentése termé­szetesen még sok fejtörést fog okozni, mert a hasznos beruházások elmaradása, a karitativ tevékenység csökkentése, a kényszertakarékos­ság sokszor a legnagyobb veszedelmeket rejt­heti magában, amiért a felelősséget vállalni felelte nehéz. IÉaSS Tudatában vagyok annak, hogy fővárosun­kat elsősorban önereje tudja boldogabbá és még gazdagabbá lenni, amint hogy eddig sem az uralkodó kegye, hanem tehetséges és taka­rékos polgárságának kitartó kezdeményezése, továbbá mind az iparban, mind a kereskede­lemben, valamint a kulturális életben a legtel­jesebb elismerésre méltó öntudatos áldozat- készsége tette naggyá és világhíressé. Hiszem és remélem! tehát, hogy a Szent István eszten­dőben, amely nemcsak fővárosunknak lesz igen nagy eseménye, hanem az egész nemzetnek is, a fővárosunk iránti szeretet és polgártársaink jól felfogott éi-dekeinek megbecsülése az eddi­ginél is fokozottabb mértékben hozza össze a jószándékú törekvéseket és Szent István jubi­leumi esztendejét, amely annyi megoldásra váró feladatot tartogat számunkra, a legszebb siker jegyében zárhatjuk le. ZsJtvay Tibor ©fi^ondja a fővárosi Hírlapnak a főváros és az állam tárgyalásának érdekes történetét Véglegesen rendezték a pénzügyi problémákat — Évekre kiható programot dolgoztak ki — Budapest új fejlődési lehetőségek előtt A karácsonyi ünnepekre érkezett le a város­házára Széli József belügyminiszter leirata és most, hogy az állam és a főváros pénzügyeit végleg sza­bályozták, a főváros végre elkészítheti deficitmentes költségvetését. Ezt a nagy munkát a kormány az autonómiára bízta. Nyilt titok, hogy a főváros és az állam egymásközötti ügyeinek rendezése érdeké­ben Zsitvay Tibor az egész főváros háláját kiér­demlő eredményes nagy munkát fejtett ki. A .Fővá­rosi Hírlap éppen ezért felkereste ZSITVAY TIBOR l)R.-t, a Nemzeti Egység Fővárosi Pártja elnökét, aki magáról a rendezésről, valamint a tárgyalások menetéről a következő nagyérdekű nyilatkozatot forgalmiadó-részesedós régi arányának vissza­állítását kérte. Ha mindenben teljesítette volna az állam a főváros kívánságait, úgy évi 6 millió pengő többletjövedelemmel rendel­keztünk volna. A kormány 3.5 millió pengővel többet enged át évente a forgalmiadóból, mint eddig. Eszerint tehát több mint 50 százalékban teljesítette a főváros kérését. — A megbeszélések kezdetén nem is volt szó ilyen nagy összeg átengedésé­ről, hanem a tárgyalások során az ál­lam megértése olyan méltányos volt, hogy végül az áldozatok tekintetében elment eddig a határig. vonásával a kormány és a székesfőváros veze­tőségbe között olyan léskört teremteni, amely bizonyos vonatkozásokban évek óta függőben tartott egyes kérdéseknél máris végleges és megnyugtató megoldáshoz vezetett, másrészt közvetlenül a költségvetés elfogadása után a legkülönbözőbb pénzügyi kérdések együttes megtárgyaláisára adott lehetőséget. Bár az úgynevezett szanálási korszak hivatali elődöm idejében végétért, a hagyaték letárgyalására most került sor. És ha nem is értékeljük túl az eredményt, semmilyen körülmények között sem lehet lebecsülni azt a tényt, hogy a város és az állam elszámolási viszonya véglegesen rendeződött és a székesfőváros tartozását har­minc évre .kiterjedő kamatmentes évi törlesz­tési részletekkel egyenlítheti ki. És nem sza­bad alábecsülnünk azt sem, hogy a tárgyaló asztalt mindkét fél abban a tudatban hagyta el, hogy a főváros deficites költségvetésénél nem a kormányzat jó szándékán múlott az, hogy az állami hozzájárulás mértéke a vára­kozáson alul mara.dt. Az állami költségvetés­ben annyi más és ugyancsak elsőrendű igény jelentkezett, hogy a kormány a legteljeseb/b jóakarat mellett sem tudott nagyobb összeget rendelkezésre bocsátani. A pénzügyi kérdések feltárása után hebizonyosodott, hogy mind a belügyminiszter úr, mint a pénzügyminiszter tir elment az engedékenység és lehetőség ha­adta: —• A főváros és az állam között létrejött megállapodás rendkívül nagy jelentőségű. El­tűnt végre az a régen húzódó ellentét, amely az ország fővárosának, politikai légkörét na­gyon sokszor megmérgezte. —• Eddig még azt sem tudtuk biztosan, hogy az állam tartozik-e a fővárosnak, vagy fordítva. Az állam különféle követeléseket ál­lított fel, a fővárosnak szintén akadt elszá- molnivalója az állammal. A két álláspont csak nem akart találkozni. Most végre megvan a megegyezés, véglegesen tisztázták a követelé­seket és a tartozásokat. A főváros elismerte, hogy 15 millió pengős tartozása, áll fenn az állammal szemben. Az állam a lehető legked­vezőbb körülmények között ^ ajánlotta fel en­nek a tartozásnak kiegyenlítését, 30 esztendeig évi félmillió pengőt tör­leszteni a főváros nagy vagyona mel­lett nem jelent különösebb terhet. — Még valamit meg1 kell említeni. Majd­nem kétszerannyit, pontosan 28 millió pengőt követelt az állam a fővárostól, tehát ezerig a ponton egy 50 százalékos kiegyezés történt. Az állam előzékenységét nagy könnyelműség volna lebecsülni. Most azután minden aktat lezárhatunk és nincs semmi akadálya annak, hogy az állam és a főváros békés együttmű­ködéssel dolgozzon együtt. Az álfám 50 százalékban telje­sítette a főváros kívánságait — Az állam a legmagyeh]) megértéssel ki­sérte a főváros előterj^sz'téseíf>\A közgyűlés a — Itt van még a rendőrségi hozzájárulás kérdése is. Eredetileg 3 millió pengőt kért az állam a fővárostól a rendőrségi költségek fe­dezésére. A főváros csak egy esztendeig fize­tett és az állammal szemben fennálló adóssága főleg onnan származik, hogy ennek a kötele­zettségének nem tett eleget. Már múlt eszten­dőben a költségvetésben csak 2 milliót, vet­tünk fel erre a célra, de a főváros ezt az ősz- szeget sem fizette meg. A 2 millió pengő be­állítása a 3 millió helyett, teljesen egyoldalú volt. Most ez a probléma is megoldódott. — Hallottam olyan felfogást iá, hogy en­nek a megegyezésnek az a szépséghibája, hogy csak abban az esetben tartozunk 2 millióval, ha valóban megfizetjük ezt az összeget, ellen­kező esetben azonban továbbra is fennmarad a 3 milliós kötelezettség. Ezt nem így kell fel­fogni. Mi az egyességet áldjuk, örülünk annak, hogy végre rend van az állam és a főváros között és a főváros az állammal szemben vál­lalt kötelezettségeit a jövőben teljesíteni is fogja. Az önkormányzat nagy sikere — Ezen a ponton beszélni kell az autonó­mia nagy sikeréről is. A belügyminiszter le­iratában elismerte, hogy a törvényhatósági bi­zottság hivatott a pénzügyi gazdálko­dás programját megszabni. Az önkormányzat meg lehet elégedve ezzel a felső helyről kapott bizonyítvánnyal és talán nem vagyok szerénytelen, ha ezt az eredményt részben a magam fáradozásának tudom be. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom