Fővárosi Hírlap, 1935 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1935-11-20 / 47. szám

4 Budapest, 1935 november 20. Mikor Szendy Károlyt két évvel ezelőtt alpol­gármesterré választották, egyik legelső hivatali ténykedése az volt, hogy megreformálta az építési engedélyek kiadásának keserves, bürokratikus rendszerét és úgy intézkedett, hogy az építtető most már egy ügyosztályban el tudja intézni a kérvény beadctsával ,és az engedély kiadásával járó teendőket, nem kell fühöz-fához, hat-hét helyre szaladgálnia. De még ez a meggyorsított tempó is olyan messze áll a modem amerikai közigaz­gatástól, mint amilyen a különbség a legmagasabb budapesti ház és a gigászi newyorki felhőkar­colók között, amelyek építési engedélyét órák alatt intézik el a newyorki városházán. Nemrégen érkezett haza amerikai tanulmány- útjáról a. főváros egyik tehetséges fiatal mérnöke, Lantos Zoltán, aki kintartózkodása alatt beült a csikágói, a newyorki, clevelandi városháza építé­szeti ügyosztályába, hetekig együtt dolgozott a hi­vatalnokokkal, közvetlen tapasztalatok alapján is­merte meg az ottani közigazgatás szédületesen gyors iramát és tapasztalatairól most számolt be a főváros vezetőségének. A Fővárosi Hírlap munka­társának adkalma volt Lantos Zoltán mérnökkel beszélgetnie, akinek rendkívül érdekes és tanulságos megfigyeléseiből csak néhány adatot ragadunk ki, mint jellemzőt. — Az előrelátás józansága, a szabadság tiszte­lete és az élettel való számolás ,az amerikai admi­nisztráció legnagyobb erénye. Az a lázas tempó, amely odaát az életet jelenti, valóban csak korlátok nélkül való közigazgatás mellett képzelhető el. Ez a tempó hozta előtérbe ,az idő drágaságának fogal­mát, a más idejével való takarékoskodást. Mert azt tartja az amerikai hivatal, hogy a hivatalnokok és a felek ideje egyformán drága. Ezért van az, hogy senkivel sem tárgyalnak hossza- dalmasan, hanem az ügyeket azonnal igyekeznek megoldani. A közigazgatás gépezetének egész be­állítottsága olyan, hogy restancia nem lehet. Kéz­ről kézre megy az ügydarab, úgy mint a bankban, vagy a nagy ipartelepeken szokás. Természetesen vannak hibái az amerikai közigazgatásnak is. Kor­rupció, könnyelműség, megvesztegethetőség, vala­mikor nagyon divatos volt egyes városokban. Mégis, ha valaki betekint az amerikai adminisztráció szer­kezetébe, meglátja, hogy ezt a gyors és tervszerű igazgatást a nép, a szegények iránti szeretet hatja át. * — Mr. Hampton Moore philadelphiai polgár- mester mondta nekünk, hogy jóindulatot kell mu­tatni a szolgálat iránt, mert tudni kell, hogy az em­berek a hivataltól segítséget, biztatást, barátságot várnak. És Philadelphiában, ebben a nagy polgár­városban valóban egészen régimódon, patriárkáli- san folyik a közigazgatás. Igaz, hogy ehhez a köz- igazgatáshoz az amerikai nép bizalmas közvetlen­sége, jóhiszeműsége, igazságossága és őszintesége kellett. Protekciót európai értelemben senki sem is­mer. Éppen úgy a hatóságot sem meri senki félre­vezetni, mert ezt kíméletlen szigorúsággal büntetik. * — Az amerikai közigazgatás a sajtón keresz­tül oktatja és neveli a népet, ezért van az, hogy csak nagyritkán akad panasz a hivatalok ellen. A szakszerűséget kereső amerikai közigazgatás kez­dettől fogva az élet területén járt, így természetes volt, hogy számolt a technika fejlődésével, a talál­mányokkal és mindazon követelményekkel, amit a modern építészet és ipar, kereskedelem követelt. Ezért nem válhatott merevvé az adminisztráció gé­pezete sem. így történt, hogy a műszaki közigazgatást kizárólag mér­nöki szaktudásra bízták. Lassankint eltávolították a sokszor végzettség nél­küli, könnyen megvesztegethető hivatalnoktípust és helyükre szakembereket, jogászt, orvost, mérnököt állítottak. A szakszerű amerikai igazgatásban ve­Rózsafák éS sírkövek megóvására fagy, nedvesség ellen viz- hatatlan varrható erőpapirt használjon. Gyártja: Oser Ó-utca. 49. Tel.: 23-8-90 Szép, olcsó, jó KERET csak a PoUáh-féle lehet Üzlet: Budapest, VII., Király-utca 89. sz. Gyár: VII, Almássy-tér 2. Telefonszám 33—4—62 zetö szerephez jutott mérnök nemcsak a torony­házas csodákat teremtette meg, hanem a közigaz­gatás csodáját is, az azonnal elintézésre képes mű­szaki és bankszerü alapon berendezett szakszerű igazgatást. .st — Newyork alpolgármestere, a budapesti szár­mazású Deutsch Alfréd, a Newyorki Városi Év­könyvben írta a következőket: „Lassankint oda­jutottunk, hogy az ügyek elintézése nem tart tovább a hivatalokban, mint a kiszolgálás Wanna­maker óriási áruházaiban, vagy az autó- gyáros Ford üzleteiben. Jó és gyors minden, ahogy az amerikai nép kí­vánta.” [Lehet — mondja Lantos mérnök —, hogy túlzás ez, de minden esetre van komoly alapja.-— Amilyen pontos azonban a hivatalokban a kiszolgálás, éppen olyan pontosságot kívánnak a felektől is a beadványok megszerkesztésében. Erre a célra külön nyomtatványok vannak, amiket ki kell tölteni. Minden ügyre vannak felvilágosító fü­zetek, amit ingyen kap a fél, de az utasítások be­tartását szigorúan meg is követeli a hatóság. A pontatlanul, hiányosan kitöltött nyomtatványt tár­gyalás és indokolás nélkül adják vissza. — Még 1903-ban létesült a Városok Vezetését Ellenőrző Hivatal: a törvényhatósági ellenőrző iroda. Ennek a munkája két irányban indult meg: először oktatni és nevelni a közönséget, másod­szor ia hivatalnokokat felruházni olyan tudással és jellemmel, ami a harmónikus együttműködést bizto­sítja. Az amerikai közigazgatásnak az a törekvése, hogy a hivatalban mindenki jól érezze magát. Ebből a törvényhatósági ellenőrző irodából fejlődött ki a mai hatalmas közigazgatási vizsgáló szerv: a Nem­zeti Közigazgatási Intézet. A newyorki polgármester támogatásával kerültünk mi is ide, hogy megismer­hessük a racionalizált igazgatás és a kutatás tudo­mányos alapjait. A barátságos fogadtatást, amiben részünk volt, Magyary Zoltán dr. professzornak kö­szönhettük, akiről elmondták, hogy bámulják Euró­pában szokatlan őszinteségét, bátorságát és rend­kívül tárgyilagos ítéleteit. Utitársam, Vájná Ernő dr. fővárosi fogalmazó, a jogi részeket és a műszaki igazgatás gyakorlati és elméleti ismereteit tanulmá­nyozta. 'V — A gazdag Amerikában könnyű volt a jó közigazgatást kigondolni. Ezernyi lehetősége van a közalkalmazottnak a tanulásra. Ebben az intézet­ben találtuk azokat a mérnököket, akiket a külön­böző városokból azért küldtek oda, hogy a vüág műszaki tudományát tanulmányozzák, a saját hiva­talukat érdeklő részeket sokszorítsák és az egyes előadókhoz juttassák. Nemcsak hatalmas könyvtár, tudományos elméleti laboratórium, de a technikai kísérleti állomások is rendelkezésre állnak az inté­zetben. Külön laboratóriumai vannak a városépí­tészetnek. * — A Közszolgálati Kiképző Iskolák főleg gyorsintézkedésü, erős akaratú hivatalnokokat ne­velnek. Az aktagyártás megszüntetésére szolgáló törekvések már ott tartanak, hogy pl. a mérnöki osztályok az ügyeknek majdnem Jj0%-át rövid úton intézik el. Akta nélkül, rádió vagy telefon útján in­tézkednek és ezzel megoldották a legolcsóbb köz- igazgatást. Nemcsak időben rendkívüli e megtaka­rítás, hanem anyagiakban is igen sokat jelent a perceken belüli intézkedés. Iktató helyett csak szá- mozott kartotéklapok vannak. Egyedül a szám­vevőségi és egészen fontos ügydaraboknál használ­ják az iktatás régi, megszokott módjait. Az ügy­darabokat vagy maga a fél viszi tovább vagy egyik referens asztalától közvetlen tovább adják a mási­kéhoz, esetleg csőpostán továbbítják. — Igen érdekes az egy-aláírásos rendszer is, ami annyit jelent, hogy az elintézett ügy véghatá­rozatát az a tisztviselő írja alá, aki benne intézke­dett, azt mondják: így lehet pontosan megállapí­tani a felelősséget. Az építési engedélyek elintézése egy-két óra alatt történik. Az előadó a benyújtott kérvényt a tervekkel össze­hasonlítva, mmgyárt elbírálja. Ezután bélyegzőt üt rá, az elintézés jeléül, bevezetteti a kartotéklapra és nyomban tovább kerül az ügy másolás végett az irodába. Egyik newyorki városi főmérnök mondotta, hogy az építési szabályzatnak olyannak kell lenni, hogy elősegítse, megkedkveltesse az építkezést a felesleges kiadásoktól megvédje az építtetőt és az építőt egyaránt. * — Építési engedélyek kérése csak hatósági kérdőíven lehetséges. A tussal kihúzott tervet a be­adásnál a szakreferens mingyárt felülbírálja. Ha a félnek ez ellen kifogása Van, azonnal fellebbezhet az ügyosztály vezetőjéhez, aki mint másodfokú ha­tóság, az ügyosztály többi előadójával megbeszéli az ügyet és dönt. A harmadfokú fellebbviteli hatóság három vizsgálóbiztosból áll, akik közül egyet a hi- vatalfönök, egyet a fél, egyet pedig a közbiztonsági hivatal delegál. Ha a félnek ad igazat a bíróság, az elő­írás szerint letétbe helyezett 150 dollárt a hatóság a fellebbezó'nek nyomban vissza­adja, ha pedig elutasították a fellebbezést, altkor a 150 dollár is visszamarad. Ez azért van így, hogy elejét vegyék a sorozatos és alapnélküli fellebbezéseknek. $ — Nagyobb építkezéseknél, négyemeletes bér­házaktól a 150 emelet magasságú felhőkarcolókig, — amit ma Newyork megenged, — az engedélyek kiadása Df napon belül történik. Ideiglenes enge­dély kiadása nem szükséges ebben a gyors igazga­tásban. Az építkezések engedélyezése „Rádió Patrol”-rendszer alapján történik. Ennek az ,a lé­nyege, hogy a rádiók utasítják az ellenőrző úton járó építészeket az egyes építkezések vizsgálatára. Üjabban repülőgépen történnek az ellenőrzések és a bejárások a nagyobb városokban. Ezt fontosnak tartják azért is, mert ,a városépítési ügyosztály a légi felvételeket igen jól felhasználhatja. — Ez a sok újítás — fejezte be szavait Lantos mérnök — nekünk a jövő világa, amit csak Amerikában tudnak megvalósítani. Az odakinti ren­geteg lehetőség természetes alapot ad mindannak, ami Európában a mai atmoszférában és a mai gaz­dasági helyzetben elképzelhetetlen. LÉGVÉDELMI TANÁCSADÓ A VÁROSHÁZÁN Az egész világon, minden nagyváros komoly problémája a légvédelem szempontjainak meg­felelő építkezés. Nálunk, ahol ezen a téren még alig történt valami, az ilyen építkezések tekinteté­ben is meglehetős bizonytalanság uralkodott és komoly nehézségei voltak nem egyszer olyan épít­tetőnek, aki a polgári légvédelem szempontjainak megfelelő módon akarta házát, vagy üzemét fel­építtetni. Addig is, amíg az új építészeti szabály­rendelet — amely az ilyen kérdésekre is kiterjesz­kedik — elkészül, átmenetileg , igen helyes megoldást találtak a város­házán: tanácsadó irodát létesítettek mindazoknak, akik különleges építkezést vettek tervbe. A Fővárosi Hírlap munkatársa beavatott helyen érdeklődött, hogy van-e forgalma az újszerű tanácsadó irodának, mire a következő választ kapta: , , — A tanácsadó irodát felállítása óta meglepően sokan keresik fel építészek és építtetők. Budapes­ten, mintegy száz olyan építkezés történt, ahol a polgári légvédelem speciális szempontjait tartották irányadónak. Természetesen vannak érdekes esetek is, így például egyik Gellért-hegyi villatulajdonos olyan óvóhely építésére kért engedélyt, amely a legtökéletesebb komfortot bizto­sítja, még fürdőszobája is van. — A tanácsadó iroda minden kérelmet és ké­rést készséggel elbírál és megadja a szükséges tá­jékoztatást, útmutatásokat. „DOLGOZZUNK“ IPARI, TERMELŐ, ÉRTÉKESÍTŐ ÉS FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET Budapest, Vili.. Gyulay Pál-u. 7. Tel: 35-5-63.52-8 52 Kds&U fekete pines TETÖFEDÖMESTER Budapest, I., Karolina-út 16. Telefon: 69-5-59. Váczy István okleveles építészmérnök és építőmester Budapest, Vili., Baross-utca 82. Teletöm 40-8-54 Beér Sándor zománctáblái a legszebbek Budapest, V., Gr. Tisza István-utca B. Telefon: 82-4-29. Az elegáns világ fogasa egy edárusító ja DIÓSY JÁNOS Budapest, VII., Rákóczidét 24* Ahol két óra alatt kiadják az építési engedélyt Pillanatfelvételek az amerikai közigazgatásról

Next

/
Oldalképek
Tartalom