Fővárosi Hírlap, 1935 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1935-06-26 / 26. szám

Huszonötödik évfolyam Budapest, 1935 június 26. 26. szám Előfizetési ár: EGÉSZ ÉVRE ................24 PBáCiO FÉ LÉVRE.........................12 PBM&Ó EG YES SZÁM ÁRA: 50 FILLÉR Árusítják az összes IBUSz-pavillonokban ■BSBBRSHS FELELŐS SZERKESZTŐ DACSÓ ENIL MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-ŰT 60 Telefon: 13-7-15 — Postacsekk: 40.424 ■HonBaBsasHonnsaB Egységes jobboldal Budapest szeretetének jegyében megalakult az uj törvényhatóság Az érdekképviseleti tagokkal teljessé válik a közgyűlés — Csütörtökön polgármestert, pénteken alpolgármestereket választanak —■ooessoeca—— Hétfőn este a NÉP értekezletén döntöttek az érdekképviseleti és a szakbizottsági mandátumok sorsáról Budapest székesfőváros parlamentjének nagy hete van. Az új törvényhatósági bizott­ság összeillése, bemutatkozása mellett ez a hét adja meg a főváros új vezetőségét, amely a csalhatatlannak látszó jelek szerint a régi lesz. Amily örvendetes az, hogy a régi, tapasztalt, a főváros életét, adminisztrációját tökéletesen ismerő várospolitikusok mellett számos friss erő kapott helyet a közgyűlésben, ép olyan megnyugtató, hogy az új törvényhatósági bi­zottság bizalommal van azzal a főtisztviselői karral szemben, amely a múltban is tökéletes odaadással, lelkesedéssel, tudással és tehet­séggel szolgálta Budapest népét. Az új közgyűlés összeülése ünnepi ese­mény, mert új korszak megnyílását jelzi a magyar főváros életében. Az új korszak mé­lyebb gyökereket ver a keresztény világné­zetbe, mint valaha és nemzetibb, a magyar sorsközösséget erőteljesebben átérző lesz, mint bármikor volt; pedig a budapesti város­háza a vörös rablókaland leverése óta hűsége­sen őrködött minden forradalmi, felforgató és erkölcsökben labilis irányzat betörésével szem­ben. Most azonban hatalmas, kompakt többség veszi kezébe az uralmat. Büszke önérzettel tölt­heti el Budapest sokszor megvádolt és bizalmat­lanul fogadott polgárságát, hogy a keresztény erkölcs és a nemzeti megújhodás alapján történt nagy politikai megállapodás éppen a magyar főváros községi politikáján keresztül fog át­menni az ország vérkeringésébe. Budapest számára azonban legfőbb értéke annak a ter­mészetszerű megegyezésnek, amelyet Gömbös Gyula miniszterelnök, a Nemzeti Egység ve­zére kötött Wolff Károllyal, a Keresztény Köz­ségi Párt elnökével, hogy a jövőben állandóan elhatározó, döntő többség intézi a főváros sor­sát, amely biztos és határozott, tömör egysé­gével fölöslegessé teszi a kompromisszumos, tehát megalkuvásokkal számoló politikát. A Fővárosi Hírlap, amikor a községi vá­lasztás lezárásának hajnalán közölte az örven­detes eseményt, az első pillanattól kezdve a jobboldal győzelmét hirdette, amelyet a Ke­resztény Községi Párt, de főként a NÉP hatal­mas előretörése tett lehetővé. Nem tettünk mást, mint hangot adtunk Budapest közvéle­ményének, amely elképzelhetetlennek tartotta a két nagy világnézeti párt elkülönülését; vagy még inkább egymással való szembefordu­lását, amit pedig a politikai intrika és mester­kedés minden eszközzel el akart érni. Az intrika fölött azonban győzött az erkölcsi erő, a lebirhatatlan és kikerülhetetlen lelki egy ség, világnézeti összetartozandóság. Győzni kellett, hiszen hónapok előtt a Baross Szövet­ség közgyűlésén megtörtént Gömbös Gyula és. Wolff Károly testvéri kézfogása és be kellett bizonyosodnia, hogy megegyezések, amelyeket férfiak kötnek egymással, nem lehetnek poli­tikai cselszövések prédái. A győzelmes példák most a keresztényi szeretet és a nemzeti megújhodás jegyében ve­szik kezükbe, az uralmat. Ez az uralom Buda­pest polgárságának és munkásságának meg­becsülésén alapszik és olyan reformpolitikát akar jogaiba iktatni, amely a terhek csökkené­sét, a megélhetési viszonyok javulását, a szo­ciális, kulturális és higiénikus gondolkodás minél messzebbmenő fokozását kívánja meg­valósítani. Békét, nyugalmat, szere tetet és munkát akar az új rezsim adni Budapest né­pének, amelynek legőszintébb vágya és remé­nye, hogy az új közgyűlés is ezeknek az ér­zelmeknek, erényeknek és lehetőségeknek je­gyében kezdje meg tevékenységét. A hétfői nap várospolitikai eseménye a pártközi értekezlet volt, amelyet megelőzőleg a legkülönfélébb kombinációk cirkuláltak az ér­dekképviseleti tagok számának megoszlásáról. A Fővárosi Hírlap közvetlenül a közgyűlés előtt, elsőnek közli a hiWles számadatokat, amelyek szerint a Nemzett Egység Pártjához nyolc érdekképviseleti mandátum csatlakozik, Wolf fékhoz kilenc, azonkívül egy pártonkívüli is helyet foglal a közgyűlésben. A hétfői nap pártközi tanácskozásainak eredménye, mint a Fővárosi Hírlap beavatott helyről értesül, a következő: — Hétfőn délben, a pártközi értekezlet után tanácskozások indultak meg a Nemzeti Egység Pártjának fővárosi szervezetében. E ta­nácskozások körvonalazták annak a konferen­ciának anyagát, amelyet hétfőn délután tartot­tak meg. Ez a konferencia meglehetősen hosszú ideig, közel három óra hosszat tartott: fél hét­kor kezdődött és negyed tízkor ért véget. A konferencián Zsitvay Tibor, a NÉP fővárosi szervezetének elnöke elnökölt és résztvettek a konferencián Kauser István dr., a NÉP fő­városi szrvezetének igazgatója, Terbócz Imre, TJsetty Béla és vitéz Somogyi Béla országgyű­lési képviselők. A konferencián egyrészt a párt belső ügyeit beszélték meg, másrészt több fon­A főváros legközelebbi jövőjére kiható nagy- fontosságú aktus játszódik le kedden délután a közgyűlési teremben. Megalakul az új törvény- hatóság, hogy az eljövendő hat év alatt Budapest sorsát intézze és folytassa azt a munkát, amit az elődök végeztek buzgó fanatizmussal a főváros naggyátétele érdekében. Sipőcz Jenő főpolgármester hétfőn délben pártközi konferenciát tartott, ahol megállapítot­ták az e heti közgyűlések napirendjét. A konfe­rencián részt vett a NÉP részéről Zsitvay Tibor, a Kereszténypárt részéről Nagy László dr., továbbá jelen volt Rassay Károly, Büchler József, Bánóczi László, Halmay Zoltán és Ripka Ferenc. A végle­ges megállapodás szerint június 25-én, kedden délután történik az alakulás, amikor megválaszt­ják egyúttal az érdekképviseletek tizennyolc tag­ját, Az ilymódon teljessé vált közgyűlés csütörtö­kön polgármestert választ és a következő napon, pénteken, betölti az alpolgármesteri, a tiszti fő­ügyészi és az árvaszéki elnöki állásokat. Az alaku­lás befejezése után július 1-én, hétfőn érdem­leges közgyűlés lesz, amelyen a polgármester leg­sürgősebb tárgyai fölött határoznak. Az eddigi ter­vek szerint ezzel az aktussal a törvényhatóság egyelőre befejezi munkásságát és a nyári szünet után, szeptemberben indul meg az új kampány. tos határozatot hoztak. E határozatok egyike kimondja azt, hogy a Nemzeti Egység Pártjá­nak fővárosi szervezete az érdekképviseletek tagjai közül kiket delegál a közgyűlésbe. Ez a lista nem azonos azokkal az eltérő listák­kal, amelyek cl napilapok| híradásaiban eddig napvilágot láttak. Ugyancsak a hétfő esti kon­ferencián határozták el, hogy a párt kiket fog delegálni az egyes szakbizottságokba. A Fővárosi Hírlap értesülése szerint Zsit­vay Tibor nem kívánta publikálni hétfőn eze­ket a határozatokat, hanem arra az álláspontra helyezkedett, hogy a határozatok közvetlenül a kedden délután öt órakor összeülő alakuló köz­gyűlés előtt kerüljenek nyilvánosságra. A keddi közgyűlésen mutatkozik be először a főváros parlamentjében a Nemzeti Egység Pártjának fővárosi szervezete és ezt az alkal­mat használja fel Zsitvay Tibor arra, hogy nagyszabású beszéd keretében ismer­tesse a közgyűlési teremben a Nemzeti Egység Pártjának programját és álta­lános célkitűzéseit. A közgyűlés elé ilymódon tehát a legnagyobb érdeklődéssel tekint a főváros választó polgár­sága. Az a tény, hogy a vezető pozíciókért példás önmegtartóztatással nem küzdenek egymással szem­ben a főváros legkitűnőbb vezető tényezői, elma­radnak az izgalmak a polgármesterválasztó köz­gyűlésen. Ennek a rendkívüli felelősségteljes ál­lásnak egyedüli jelöltje Szendy Károly, aki évek óta komoly ígéret volt arra, hogy ke­zébe vegye a fővárosi adminisztráció legfőbb irá­nyítását. Kezdő tisztviselő kora óta mintaképe az ideális hivatalnoknak és a ranglétrán feljebb jutva, állandó bizonyítékokat szolgáltatott rend­kívüli tehetségéről és ritka rátermettségéről. Ami­kor tanácsnok lett és különböző ügyosztályok élén működött, mindenütt reorganizált, újításokat rendszeresített, gyorsította az ügymenetet és této­vázás nélkül végrehajtotta a helyesnek vélt ren­delkezéseket. A múlt évben választották alpol­gármesterré és senki sem csalódott a kitűnő or- ganizátorban, aki mint a polgármester egyik leg­első munkatársa, szinte órák alatt teremtett új intézkedési rendszert az alája tartozó ügycsopor­tokban. Pontosan hat hónapja polgármestere Budapest­nek Szendy Károly, és ha most, a törvényhatósági Polgármestert, alpolgármestereket és főtisztvise- főket választ a közgyűlés

Next

/
Oldalképek
Tartalom