Fővárosi Hírlap, 1935 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1935-06-05 / 23. szám

1935 június 5. 3 AZ UJ TÖRVÉNYHATÓSÁG A Nemzeti Egység Pártjának tagjai ZSITVAY TIBOR GÖMBÖS GYULA BORNEMISZA GÉZA Somogyi Béla Pályi Gyula Terbócz Imre Harrer Ferenc Andréka Károly Orova Zsigmond Girardi Tibor Nagy Ferenc Dési Géza Sárkány Ferenc Veress Gábor Bessenyey Zeno Pestliy Müller Leó Deményi Aladár U setty Béla Gazdy Jenő Szentesi József Bűben Miklós Welliscli Andor Halter Károly Pözel István Becsey Antal Szántay István Vályi Lajos Vitéz SOMOGYI BÉLA dr. v. országgyűlési képviselő, ügyvéd. Évek hosszú során át képviselte Zala megye egyik kerületét, idén azonban nem vállalt jelöltséget, mert munkásságát teljes egészé­ben a fővárosnak akarja szentelni. PALYI GYULA dr. 37 éves budapesti gya­korló ügyvéd, a világháború befejezése után a bu­dapesti egyetem jogi fakultását végezte el, és már joghallgató korában élénk részt vett Bornemisza Géza és Antal István társaságában a közéletben. 1932 óta élénk részt vett a főváros politikai éle­tében. A Frontharcos Szövetség országos ügyésze, s ott is értékes tevékenységet fejt ki. ANDRÉKA KAROLY, 1874-ben Tápiőbicskén született. Középiskolai és jogi tanulmányait Buda­pesten végezte, 1894 augusztusában lépett a rend­őrség szolgálatába, hol a világháború aiatt az állam- rendészeti osztály vezetője lett. 1928 óta, mint a fő­kapitány helyettese működött, majd tavaly nyug­díjba vonult. 1925 óta tagja a fővárosi törvényható­sági bizottságnak és 1931 óta örökös tag. Számos kitüntetés tulajdonosa. HARRER FERENC DR. 1874-ben az óbudai városházán született, mint Hárrer Pál Óbuda első és utolsó polgár-mesterének fia. Buda­pesten végezte gimnáziumi és egyetemi tanul­mányait. Kisajátítási jog című müvével egye­temi pályadíjat nyert és egészen fiatalon magára terelte a főváros figyelmét. A kommün bukása Hencz Lajos Juhász Jenő Kertész Elemér után mint alpolgármester teljesen önállóan vezette a főváros ügyeit. Hivatali működése mellett a közigazgatási és városépítési problémákkal fog­lalkozott. A Pázmány Péter Tudományegyetem ma­gántanára, a leégett Gyöngyös város volt kor­mánybiztosa és 1918-ban bécsi magyar rendkívüli követ, meghatalmazott miniszter volt. OROVA ZSIGMOND dr., 1882-ben Óbudán született. A háború utáni második ciklusban a külső lipótvárosi kerületben első póttag lett, később, mint az Egységes Községi Polgári Párt tagja, be­került a törvényhatósághoz. Egyébként elnöke az óbudai izraelita hitközségnek. GIRARDI TIBOR 18S8-ban született. Az 1925. évi községi választásokon megválasztották és abban a ciklusban, mint bizottsági tag, közismer­ten értékes munkásságot fejtett ki. A Kisipari Hitelintézet alelnöke, a Budapesti Iparbank elnöke, ügyvezető elnöke a Belvárosi Polgári Körnek, ahol élénk szerepet visz a Belváros politikai és tár­sadalmi életében. Kormányfötanácsos. NAGY' FERENC szállítmányoké, 1884-ben Budapesten született. 1910-ben a Belvárosban kezdte megszervezni a Keresztény Polgái Pártot. Mint a keresztény gondolat harcosa, azóta is élénk részt vesz a főváros politikai életében. Mint törvényható­sági bizottsági tag, a különböző gazdasági termé­szetű bizottságok egyik legszakképzettebb és leg- agilisabb tagja. Elnöke a Saskörnek. A Belváros­nak ez az előkelő társadalmi közülete legutóbb Nagy Ferenc vezetése alatt a NEP-hez csatlakozott. DÉSX GÉZA dr. kormányfötanácsos, ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. Egyike legnépszerűbb politikusainknak, az elmúlt választásokon azért nem lépett fel, mert idejét teljesen a várospolitiká­nak akarja szentelni. Neves védőügyvéd. SÁRKÁNY FERENC született 1882-ben Ko­máromban. Az országosan ismert Sárkány Vegyi­termék Vállalat ügyvezető beltagja. A HONSz egyik alapítója, a hadigondozás terén kifejtett ér­demes munkásságáért a kormányzó a Signum Laudis-szál tüntette ki. A Terézváros polgárságá­nak egyik nag-yrabecsült vezetője. VERESS GÁBOR dr. Kolozsváron 1885-ben született. Okleveles gépészmérnök, a MÁV igaz­gatóságában a kereskedelmi főosztály igazgatója. A szegedi egyetemen a közlekedési politika meg­hívott előadója, több tudományos és társadalmi egyesület elnöke és választmányi tagja. DEMÉNYI ALADÁR dr., 1884-ben Nyitrán született. Budapesti gyakorló ügyvéd, 1928-ban be­került a törvényhatósági bizottságba, amelynek két éven át tagja volt. 1929-ben kormányfőtanácsossá nevezték ki. Főleg nemzetgazdasági és pénzügyi problémákkal foglalkozik és ezen a téren figye­lemreméltó irodalmi tevékenységet is kifejt. Vitéz PESTHY MÜLLER J. LEÓ rt. igazgató, kormányfötanácsos, régi ismert pesti család tagja. Pétracsek Lajos Bényi Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom