Fővárosi Hírlap, 1934 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1934-01-03 / 1. szám

Előfizetési är: WWHTHWMTHEWBfffftBMWMMIIMIIIIiyilÉII EGÉSZ ÉVRE.................24 PENGŐ FÉLÉVRE ..........................12 PENGŐ EG YES SZÁM ÁRA: 50 FILLÉR FELELŐS SZERKESZTŐ DACSÓ EMIL MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-ŰT 60 Árusítják az összes IBUSz-paviilonokban Telefon : 13-7-15 — Postacsekk: 40.424 Iliért számvetés Nem vagyunk egészen egy véleményen azokkal, bármilyen tisztelettel es nagyrabecsü­léssel vagyunk személyük iránt, ágik ezidén szerényen kitértek az újesztendei üdvözlés elől. Az újévi üdvözlés ugyanis Budapest polgársá­gában nem az ünneplés érzetét kelti, hanem a számvetését. Az esztendő fordulása olyan mér­földkő az élet nehéz országútján, amelynél illik egy pillanatra megállni, felsóhajtani, hálát adni és Isten segedelmeit kérni. Szüksé­ges ennél a pontnál egy pillantást vetni visz- szafelé az elmúlt esztendőre és az egyszerű ember jövőbe tekintő vágyainak kifejezést adni néhány pillanatra. Ennek a számadásnak és ennek a jövőbe­tekintésnek a fóruma ezidén Huszár Aladár főpolgármester dolgozószobája voLt, ahol a tisztviselők küldöttségén kívül a vezető pártok deputációi is megjelentek. Megnyugvással kell megállapítani, hogy a főpolgármester szavai­ból, lelkes és odaadó munkájának igaz tükré­ből megnyugtató képet láttunk a múltról és reményt keltő horoszkópot a jövendőről. A fő­polgármester szavaiból a bizalom szava áradt. Bizalom Budapest székesfőváros törvényható­ságával szemben. Nála illetékesebb korona­tanút elképzelni sem lehet és ez a legilletéke- sebb koronatanú állítja, hogy a székesfőváros vezetőségének és autonómiájának együttes munkája a rendkívül nehéz feladatokat is si­keresen fogja megoldani. Nyugodtan mond­hatta ezt a főpolgármester, mert előtte állt az elmúlt esztendő, amelyben ez a törvényhatóság — a főpolgármester szavai szerint — nagyban és egészben rendkívül becsületes munkát vég­zett. Olyan bázist adott ezzel a főpolgármester a jövő számára, amelyre az autonómia nyugod­tan építhet, olyan légkörét adta meg a főpol­gármester az autonómia jövendőbeli munkájá­nak, amely csak még nagyobb sikereket hoz­hat, mint amilyeneket a múltban hozott. A múlttal való számadás ezekután nem ne­héz. Az elmúlt esztendőben ez a tiszteletreméltó harmónia módot adott arra, hogy a székes- főváros törvényhatósága mindent megtegyen, amit a nehéz viszonyok között a polgárság jó­létéért megtenni lehetett. De vájjon van-e vi­gasztaló jelenség, van-e reménységre jogot adó kilátás a jövőre vonatkozólagl Nem lehet kétséges, hogy az egész világ még ma is a gaz­dasági válság szörnyű betegágyán hánykoló­dik. Az egész emberiség szenved, kínlódik és küzd a még szinte lehetetlennek látszó meg­oldásért. Vannak, akik azt mondják, hogy túl vagyunk a világkrizis csúcspontján: ennek azonban kézzelfogható jelenségeit még mi se­hol sem találtuk. Mégis jólesően melegedett a szívünk, amikor a főpolgármseter biztató sza­vait hallottuk. Öröm gondolni arra, hogy a sörnyű kínban kavargó világ elrejtett zugában egy a szegénységgel küzdő, de lelkében meg­nyugodott harmonikus életet élő, munkára vágyó nemzet és egy világnagyságra törő fő­város reménykedő polgársága vagyunk. Igen, reménykedő és munkára vágyó pol­gárság: ez Budapest népe. Mi már megértjük egymást, mi már nem törünk egymás ellen, a mi szívünkből a szeretet már száműzte a gyű­lölködést, mi a szenvedéseken át már jókká értünk. Ebben a harmonikus légkörben már csak munkára van szükségünk. Azt akarjuk, hogy az idei évben ne legyen Budapest­nek egyetlen polgára sem, aki azért panasz- kodhatik, mert nincs mit dolgoznia. A mai sú­lyos viszonyok között rettentő nagy feladat ez és olyan célkitűzés, amelyet a reálpolitikusok talán álmodozásnak minősítenek. De igenis, nekünk álmodoznunk kell, nekünk olyan célo­kat kell kitűznünk, amelyeket csak hőstettek­kel, csak csodákkal lehet eléírni. Ez a nemzet és ez a város fölkészült a hőstettekre, mert ahogy a főpolgármester mondta, ez a nemzet tisztá­ban van azzal, hogy hamarosan a történelem serpenyőjébe vettetik. A mi újesztendei kíván­ságunk, hogy ott is férfiasán, lelkesen állhas­suk meg a helyünket. Együttműködni kívánok az összes pártokkal a városi politikában — mondja Huszár Aladár f öpoláármester A főpolgármester nyilatkozik a Nemzeti Egység pártja budapesti szervezkedéséről, a közmunkák előkészítéséről, a távfűtésről, az idegenforgalom fejlesztéséről és egyéb aktuális városi kérdésekről Az új esztendő küszöbén erőteljesebb lendületet nyer a városházi munkaprogram és a karácsonyi bét ünnepi hangulata után az összes ügyosztályok­ban előkészítik a legsürgősebb teendők végrehajtá­sának sorrendjét. A közeljövőben ismét ülésre jön össze a törvényhatósági tanács és sorraveszi mind­azokat a problémákat, amelyek a közgyűlés jóvá­hagyását követelik. Ügy a törvényhatósági tanács, mint a közgyűlés az elmúlt évben dicséretreméltó munkát folytatott és a főváros érdekeinek védelmé­ben összeforrva, végezte el a rábízott feladatokat. Az együttműködés és a harmonikus munka annak a kiegyenlítődött légkörnek köszönhető, amelyet Huszár Aladár főpolgármester minden tekintetben korrekt és pártatlan magatartása teremtett meg, aki felülemelkedve a pái’tmcz.ydmukon, teljes igyeke­zettel szolgálta azt az elvet, hogy a főváros parla­mentjében nem a meddő politizálás a fontos, hanem az alkotó munka, amelyik kézzelfogható eredménye­ket teremt. A főpolgármester népszerű egyénisége és kcnciliáns személye úrrá, lett a viharos szenve­délyek fölött és működéséhez a továbbiakban is a legnagyobb reményeket fűzik a városházi politikai pártok összes tagozataiban. Az új esztendő alkalmából felkerestük Huszár Aladár dr. főpolgármestert, akinél elsősorban az­iránt érdeklődtünk, hogy milyen politikai tevékeny­séget kíván folytatni az elkövetkező időkben, külö­nös tekintettel arra, hogy Gömbös Gyula miniszter- elnök a Nemzeti Egység budapesti szervezkedésének irányítását is ő rá ruházta. Huszár Aladár dr. főpolgármester erről a kérdésről a következő nyilatkozatot tette a Fővárosi Hírlap munkatársának: — Politikai vonatkozásokban az erők összefogása érdekében dolgozom. Ez a célkitűzésem teljesen megfelel a miniszterelnök úr programjának, aki nem az erők szétforgácsolódásának és a szenvedélyek felkeltéséinek a híve, ha­nem annak az összefogásnak, amely egyedül biztosíthatja a sikert a nagy célok érdekében. — Nyugodt és megfontolt szer­vezkedést akarunk a székesfővá­rosban tovább folytatni, amely­nek egyedüli célja, hogy azokat, akik velünk egyetértenek: egy táborban tömörítsük. — Nem tévesztem szem elől a gu- vernementális érdekeket és ennek je­gyében a városi politikában az összes pártokkal együttműködni kívánok. — A kritikát szívesen fogadom és örülök a komoly bírálatnak, mert ennek a jegyében születik meg a helyes elhatá­rozás. Én az összes pártoknál azt látom, hogy ha őke.t a világszemlélet el­választja is egymástól, ami a politikai pártállásuknál fogva természetes, de a főváros szeretetébeu és szol­gálatában véleményeltérés kö­zöttük nem áll fenn. Ez olyan bázis, amelyre egy város kor­mányzását, fel lehet építeni. Megkérdeztük a főpolgármestert, hogy a köz­munkák megindítása terén hoz-e az új esztendő len­dületesebb tevékenységet? — A megnehezedett ^ viszonyok — úgymond _ — és a költségvetés kerete meggátolja a fővárost a közmunkák szélesebb területen való lefolytatásá­ban, azonban vannak elgondolások, amelyek máris a végrehajtás előkészü­leti stádiumába jutottak. Ide tartozik elsősorban a Tabán rendezése és szabályo­zása, amely egymagában óriási munkalehető­ségeket nyújt, annak elvégzése után pedig a parcellázás és maga a város- résZ' felépítése következik. Ahhoz, hogy az új Tabán kialakuljon, elsősorban a földmunkák elvégzése, valamint a köz­művek elhelyezése az előfeltétel és ezekre a célokra rendelkezésre áll az Ipari Mun­kaszervező Intézet részéről biz­tosított kölcsön. Pénzügyi nehézség itt nem mutatkozik és évtizedes tervezgetések után a Tabán elindul a megvalósulás felé. —- Feltétlenül tető alá hozzuk a távfűtés ügyét és a legnagyobb gondossággal váloga­tunk a beérkezett ajánlatok között. Arravaló tekintettel, hogy az itt szük­séges munkálatok a magánvállalkozás számára van fenntartva, nem hárul a fővárosra súlyos pénzügyi teher és bizonyosra veszem, hogy ezen a ré­ven komoly foglalkoztatás jut a munkaalkalmakat nélkülöző iparosság számára. — Napirenden van az Erzsébet-sugárút megnyitása és az Andrássy-út meghosszabbí­tása, amelyekre ugyan nincsen fedezet, azon­ban a főváros• segítségére siet a köz­munkák tanácsáinak ahhoz. hogy c szükséges kölcsönöket a beteasegélyző- intézetéktől igénybevehesse. Ha sikerül ebben a vonatkozásban eredményt el­érni, úgy gazdag munkaprogram várja a végrehajtást. Az idegenforgalom eredményeinek örvendetes ala­kulására mutattunk rá azután és hangoztattuk, hogy annyi esztendő előkészítő munkája után most már a külföldi idegenjárás komoly méreteivel lehét szá­molni. — Az idegenforgalom fellendülése beláthatatlan lehetőséget nyújt Buda­pest számára, — mondotta a főpolgár­mester, — mert a mai nehéz viszonyok között ez az iparág az, amely a kereseti alkalmak óriási töme­gét juttathatja a polgárság szá­mára. Az út, amelyet megtettünk, nehéz volt, de most már számolhatunk azzal, hogy Budapest divatbajött a külországok utazni vágyó publikuma előtt és ezért rajtunk áll, hogy a lehetőségeket ki­használva, felfokozzuk Budapest fürdő- v

Next

/
Oldalképek
Tartalom