Fővárosi Hírlap, 1932 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1932-01-06 / 1. szám

Budapest, 1932 január 6 takarékoskodni, ahol lehet, viszont a lehetőség szerint érintetlenül hagyni azokat a területeket, ahol a vállalkozók és munkások kereseti lehetőséget kaphatnak. A főváros pénzügyeit azzal a jelzővel tudom megítélni, hogy a biztonság mindenképpen rendelkezésbe áll és semmiféle aggodalmat sem táplálok olyan irányban, hogy váratlan meglepetések állhatnak elő. A legnagyobb terheket kétségtelenül a külföldi kölcsönök annuitásai jelentik, amelynek enyhítésére egyetlen lehetőség nyílik: a kötvények visszavásárlása, amelyet ma meglehetősen alacsony paritáson árulnak a különböző külföldi piacokon. Alkalmat és módot kell találni ahhoz, hogy a főváros is élhessen ezzel a szokásos eszközzel és ha itt ügyes előre­látássá] fogjuk meg a dolgot, akkor er külföldi köl­csönök terheit lényegesen csökkenthetjük. Mai nehéz helyzetünkből a bizalnm meg- ingathatatlansága meghúzza a kivezető utat Az Egységes Községi Polgári Párt ünnepélyes fogadalomtétele a polgárság összefogásáról Az Egységes Községi Polgári Párt hétfőn este, háromszázterítékes társasvacsorán köszöntötte az újév alkalmából elnökét, Kozma Jenő dr. országgyűlési kép­viselőt. Az akadémiautcai párthelyiség hatalmas nagy­termét zsúfolásig megtöltő közönség soraiban részt- vettek: Ripkki Ferenc főpolgármester, továbbá Kozma Jenő, Dési Géza, Usetty Béla, Payr Hugó, Fabinyi Tihamér, Petmesek Lajos országgyűlési képviselők, Body Tivadar, Gaár Vilmos, Pap József, Glücksthal Samu felsőházi tagok, Becsey Antal, Andréka Károly, Bayer Antal, Bánó Dezső, Barla-Szabó József, Dorner Gyula, Harrer Ferenc, Héder Lajos, Krivoss Árpád, vitéz Lázár Domokos, vitéz Árvátfálvi Nagy István, Martin János, vitéz Martsekényi Imre, Máté István, Nagy Antal, Németh Béla, Oszoly Kálmán, Pompéry Elemér, Orova Zsigmond, Popelka Béla, Staub Elemér, Piazza Győző, Wellisch Andor bizottsági tagok, Span- berger Alajos, Guth Ferenc, Tatár Béla, Bucsánszky Bertalan, Holtzspach Ödön elöljárók, Geszthy Andor ny. kúriai bíró, Hoór-Tempis Mór, Dormándy Géza ny. tábornok, Erösdy Sándor, Morvay Zsigmond ny. fő­ispán, Nessi Gyula, Bélaváry-Burghard Rezső, Garlóczy Endre dr., Girardi Tibor, L&ngyel Endre, Gazdy Jenő, Dárday Ede, Rissáyyi Antal és Schöpflin Lajos posta- főigazgatók, báró Babarczy István, Vigyázó Géza, Günther Tivadar, Thorday Lajos főjegyzők, Abonyi Tibor, Szécsi Ernő dr. h. tisztifőorvos, Csorna Kálmán árvaszéki h. elnök, Dósa Ottó, Erődy Kálmán, Csécsi Nagy Imre altábornagy, vitéz Tóth Aladár, Grosch Károly dr., Szombathy Kálmán, Vadász Mihály dr. és még sokan mások. A párt nevében Dési Géza dr,, országgyűlési képviselő üdvözölte Kozma Jenőt nagy tetszéssel kísért beszédben, amelynek során többek között ezeket mondotta: — Amikor világszerte, még a győző államokban is csupa ború, szárnyaszegefitség, csalódás és reménytelenség jellemzi a közhagulatot, mi magyarok, Trianon koldusai, árván, az idegen népek tengerében, mégis bizakodással és ezer év sorscsapásai alatt megedzett, kemény akaraterővel igyekezünk átvészelni a reánkszakadt terhes időket. Az egyetemes világnyomorúság lassan-lassan jobb belátásra bírja az emberiséget és bizakodnunk kell abban, hogy nem jóságból, vagy könyörületességből, de önzésből, az egész polgári társadalmi rend jövője érdekében segíteni kell rajtunk, amint meg kell teremteni a termelés és a fogyasztás összhangját, hogy ne legyenek éhező emberek, amikor gabonával hizlalják az állatokat. A közelmúltban a politika irányította a gazdaságot, a közeljövőben a gaz­dasági szükségességek szabják meg a politika céljait és útjait. Nekünk magyaroknak az az életérdekünk, hogy elkészülve, töretlen akarattal érjük meg a világ újjá­születését. Az erőt az egység adja: az egység a megértésben, a hazaszeretetben, az eszményekben, a kötelességek telje­sítésében, a munka elvégzésében é,s feltételeinek megte­remtésében. Nekünk nemcsak az elnevezésünk „egységes* * hanem meggyőződésből vagyunk egységesek, mert tudjuk, hogy nem csupán keretelnevezés, hanem ez a program, a cél, az erő a szebb jövendő biztosítására. Ezzel indul­tunk, így akarunk tovább haladni és e hitünkben és mmíkánkbaii Kozma Jenő járt elől, vezetett nagy ered­ményekhez és a vezéri polcra és bizalomra méltónak bi­zonyult, ezért szeretettel és ragaszkodással követjük őt a jövőben is és tartós sikereket kívánunk neki a magyar . közéletben és annak elérését, hogy több öröm és keve­sebb gond, több kenyér és kevesebb keserűség jusson a főváros és az ország polgárságának osztályrészül. A. társasvacsora közönsége hosszasan ünnepelte most Kozma Jenőt, majd Szombathy Kálmán a budai polgárság üdvözletét és jókívánságait tolmácsolta. Ezután Kozma Jenő dr. emelkedett szólásra és gyakori viharos éljenzéssel és tapssal kísért beszédében azt fejtegette, hogy a fővárosi egységes pártot ma nem Budapest problémái foglalkoz­tatják, mert a főváros ügyei a logteljesebb rendben vannak é« minden figyelmünket az országos politika problémái­nak kell szentelnünk. Bármennyire is súlyosan érezzük még a hitel, a termelés, az értékesítés és a fogyasztás válságát mégis a reménysugarak egész kévéje ragyoghatja be a lelkünket, mert, miként Dési Géza is hangoztatta, a külföldnek a saját érdekében is támogatnia kell bennünket, a magyar problémák helyes és igazságos megoldásában. Ehhez azonban annyi energia, élettapasztalat, okosság és népszerűség szükséges, amely kormányunkat jellemzi és ezért a kormányzat önzetlen támogatására, hírta fel Kozma Jenő a főváros egész polgárságát. — Jelentős és mindenképpen jótékony következmé- nyekkel fog járni — folytatta — a transzfermoratórium­ról szóló • kormányrendelet. Bizonyosnak tartom, hogy külföldi hitelezőink nem fogják itthagyni a Nemzeti Bankban felgyülemlett pengőiket, hanem arra használják majd fel, hogy gabonát, élőálla­tokat, bort és egyéb mezőgazdasági terményeket fognak ná­lunk vásárolni, hogy abból aztán maguknak otthon, a külföl­dön valutát szerezzenek, Ez a> bátor kormányintézkedés tehát lényegesen előmozdíthatja a magyar kivitelt. Nincs okunk azon siránkozni, hogy kötvényeink és zálogleveleink a külföldön 1 ^ ----A~ittek értékükből és pél­dáu l a főváré 93-as ái’j Jevél 15-ön áll. A transzferem hogy e kötvényeket nem szabad i zetgazdasági erők azon­ban nem ism t és tőkések összevásá­rolhatják e f pengős árfolyamú köt­vényeket, amelyeknek megszerzésével jelentősen apadnak külföldi tartozásaink. Kozma Jenő ezután hitelkérdésekröl, a rögzített. tar­tozások és a fedezet közötti diszparitásról beszélt, amelyek­nek arányosítása már nem késhetik soká. A polgárság egysége, a súlyos időkben a jó idegek megőrzése, a biza­lom megingathatatlan’sága meghozza a kivezető utat a mai nehézségekből és a viszonyok javulása már nem késhet soká. Végül Eipka Ferenc főpolgármester működését mél­tatta: az ő támogatása nélkül a párt nem tudta volna az egész polgárság javát szolgáló eredményeket elérni, mert melegebb érzésű és a főváros egész lakosságának érdekeit jobban szívén viselő kormányzója még nem volt a szé­kesfővárosnak. * A társasvaesora közönsége még sokáig lelkesen ün­nepelte RipJca Ferenc főpolgármestert és Kozma Jenőt. Az ínségakciók lebonyolításához és a szük­séglakás építésihez szükséges fedezitek kiutalásáról tárgyalt Liber alpolgármester hétfőn Vargha államtitkánál A főváros annakidején 6,000.0310 pengőt kért a kor­mánytól a Budapesten beszedett rendkívüli szükségadóból szociális és inségenyhítö akcióinak lebonyolításához. A kormány a kérelem elől nem zárkózott el, annál kevésbbé, mert a főváros az idén nem vethetett ki inségadót, amely az előző évek hasonló kiadásait fedezte. A minisztertanács annakidején, egyelőre, 3 millió pengőt szavazott meg, amely­ből két részletben egyszer 400.000, második alkalommal 600.000 pengővel, összesen egymillió pengőt k.apott kézhez a főváros. A súlyos viszonyok egyre szélesebb körre tágít­ják a főváros, segítőakcióját, egyre inkább tornyosuló fel­adatokkal kell szembeszállni, egyre több pénz kell, ezért a főváros nevében Liber Endre alpolgármester a múlt héten, szombaton, majd hétfőn újabb beható tárgyalásokat foly­tatott a belügyminisztériumban és a pénzügyminisztérium­ban a további összegek rendelkezésre bocsátásáról és az akciók sima zavartalan lebonyolításának 'biztosításáról. A tancskozások eredménye iránt Liber Endre alpolgármesternél érdeklődtünk, aki a kővetkezőket mondotta a Fővárosi Hír­lap tudósítójának: — Előbb szombaton, majd hétfőn tárgyaltam a főváros nevében a minisztériumban az akciók további lebonyolításának biztosításáról és a minisztetanáes- ban már engedélyezett öszeg további részleteinek át­utalásáról. A pénzügyminisztériumban Vargha állam­titkár úrral folytattunk fontos megbeszéléseket. Ki­jelenthetem, hogy a kormány részéről a legteljesebb megértést és készséget tapasztaljuk, úgyhogy az akciók sorsa biztosítva van. Tárgyaltunk az újabb 200 szükséglakás épí­téséről is, amihez 400.000 pengő kell, s amelynek építéséhez a múlt keddi minisztertanács elvben meg is adta a hozzá­járulást. A pénzügyminisztériumban van ezidőszerint elintézés alatt ez a kérdés, s remélem, hogy hamarosan e tekintetben is megnyugtató döntést kapunk. Az új szükséglakások földszintfa épületek 1 lisztnek és olyan rendszerrel épülnek, hogy 4—5 hét alatt be fa lehet költözni, így remény van arra, hogy februárra átadhatjuk a rászorulóknak. HUTTER ÉS SCHRANTZ RT Budapest, X. kér., G&i§mr©i-űt 80 Városi in int arak tár: VI., Vilmos császár-út 63 Kerítései*, kerítés-fonatok, tűzhelyek és kályhák n agy yálasztékba n Telefon : J. 379—36. rösInqérTTb: BUDAPEST, VI, KERÜLET, VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 21. Sokszorositógepek Összeadógépek kézi és villanyhajtásra Acél irodabútorok TELEFON: 282-47 MINKOVITS MODERN CÉGTABLAFESTŐ BUDAPEST, V1G-U. 24. SAJÁT HÁZ TELEFON: J P85 52 FŐVÁROSI SZÁLLÍTÓ BUKOVA LAJOS ép ü 1 etüvegező és képkeretezö 1X..LONYAY-U.46 I Telefon Aut, 870—26 Elsinger-Linoleum Budapest, V., Houvéd-u. 4. Telefon: Automata 232—58. EGGEHBERGER-FÉLE Dnnui gf órnlu KÖNYVKERESKEDÉS iíiSI|ll»UíOI| A Magyar Kir. Állami Térképészet föbizományosa Budapest, IV. kér., Kossuth Lajos-utca 2. szám Fennáll: 1768 óta # Telelem: Aut. 893-24 Szépirodalmi és tudományos müvek minden nyelven. — Szakkönyvek Kényelmes fzetési fehétel^k HORTOBÁGYI JUHTÚRÓ Mindenütt kapható! A, Termeli: Orsi. i Ti*» Magy. TEJSZÖVET K EZ ETI KÖZPONT Betón, makadám. aszfalt Iclvágá.éhoi vegyen bérkompressopl LISKA JENŐ okleveles gépészmérnök, kompressor-bérbeadó, Budapest. Vili, kérőiét. Orczy-út 22. sz. TeletonszAm : József 335—4. König. Román ét Stein mérnökök, építési vállalkozók Budapest. Vili. kér, Népszinház-utca 13 Teleton József 436—53

Next

/
Oldalképek
Tartalom