Fővárosi Hírlap, 1931 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-07 / 1. szám

Budapest, 1931 január 7. Nyereségek és veszteségek a r H i r ei ■ db HB r ■ r m választási küzdelem mérlegeken Számos ú| értékkel gazdagodott a polgári közép- párt — A kimaradottak közül többen vissza­térnek eredményes munkásságuk színhelyére Január elsejétől új törvényhatósági bizottság fogja intézni Budapest székesfőváros legfőbb ügyeit. A gyűlölködő, elkeseredett és elszánt baloldali kor­teshadjárat nem tévesztette meg Budapest választó­közönségét affelől, hogy a konstruktív városháza csakis úgy fejthet ki eredményes működést, ha a leg­főbb irányítás továbbra is az Egységes Községi Pol­gári Párt hozzájárulásával folytatódik. Az elmúlt hat esztendő korszakalkotó tevékenysége megmutatta, hogy lehet produkálni, ha a gyűlölködés helyett a baráti összefogást, az üres frázisáradat helyett pedig a békés fejlődést teszik meg a vezérlő gondolatnak, úgy, ahogy azt Ripka Ferenc dr. hatodfél esztendő­vel ezelőtt hirdette és az Egységes Községi Polgán Párt útján valóságra is váltotta. Most hogy már le­higgadtak a kedélyekés elült a csatazaj, feltételezhető az a józan belátás a közgyűlés összes pártjai részé­fői, hogy elismeréssel adóznak az Egységes Községi Polgári Párt töretlen erejének, amellyel megmutatta, hogy vannak tömegek, amelyek osztatlanul so­rakoznak Kozma Jenő és táborkara mögé annak a követelésnek hangoztatásával, hogy a párt az elkövetkezendő hat esztendő alatt is legyen irá­nyító faktora a városigaz gatásnak olyan irányban, hogy ott aktivitás és lendületes munkakészség domináljon, a világnézeti, felekezeti és politikai összecsapások meddő energiapazarlása helyett. A fővárosi közgyűlés erőviszonyainak megoszlása alig tér el az előző ciklustól. A baloldali pártok leg­nagyobbika továbbra is szociáldemokrata párt marad, a demokraták és szabadelvűek megtartják eddigi ará­nyaikat, a Friednch-csoport sem változott. A Wolff- párt a várakozásnak megfelelően tért vissza, azonban nem olyan erősen ahhoz, hogy egymagában alkalmas volna a főváros ügyeinek korlát­lan irányítására és ebben a vonatkozásban kétségtelenül meg kell osz­tania a hatalmi jogok gyakorlását. Mint a második legnagyobb polgári alakulat foglal helyet a közgyű­lésen az Egységes Községi Polgári Párt, mert előző arányszámát lényegesen felülmúlta s mint ilyen ter­mészetszerűleg döntő befolyást kíván a jövőben is gyako­rolni minden elhatározásnál. A közgyűlésnek a szakszerűség és az érdekképviselet címén bevonuló tagjai lényegesen megnövelik a párt erejét és így minden túlzás nélkül, de önérzetesen le­szögezheti az Egységes Községi Polgári Párt, hogy nélküle, vagy éppen ellene semmiféle jelen­tőségteljes állásfoglalás nem történhetik meg a városházán. A középpárt új tagjai Az Egységes Községi Polgári Párt vezéralakjai ugyanazok, akik eddig is első helyen állottak, hogy sikerrel vigyék előbbre mindazt, amit Budapest érde­kében jónak és célszerűnek gondoltak. Uj nevek és új arcok is megjelennek a párt padsoraiban, hogy erősítsék az öntudatos polgári gondolat érvé­nyesülését. Bánó Dezső, a Balatonfüredi R. T. vezérigazgatója nyeresége a főváros parlamentjének. Ismert idegenforgalmi szak­értő,, akinek közreműködése sok vonatkozásban előbbre fogja vinni ennek a nagyhorderejű kérdésnek a sike­res fejlődését. Barla-Szabó József dr. nem idegen a magyar közéletben. Mint elismert or­vostudós működött évtizedeken át, a politika mezején akkor tűnt ki nagy képességével, amikor a nemzet­gyűlésen hallatta mindenkor józan, megfontolt és te­kintélyes szavát. Jelenleg az Országos Társadalombiz­tosító Intézet igazgató-főorvosa, az egész orvosi in­tézmény legfőbb irányítója. P. Bende Szaniszló típusa a klasszikus tudású lelkipásztoroknak: a ferencrendiek budai székházának főnöke, aki a néppel való állandó érintkezésben ismerte föl a szociális problémák megoldásának gyakorlati eszközeit. Dési Géza dr. országgyűlési képviselő a magyar politikai élet egyik legtekintélyesebb alakja, akinek minden parlamenti felszólalására felfigyel a közvélemény. A főváros ügyeiben való közreműködése értékes nyereséget je­lent a közgyűlés számára, ahol az ő higgadt, megfon­tolt tárgyilagossága és abszolút ítélőképessége min­den oldalról általános megbecsülést vindikál. Katóiksy Kázmér, a kőbányai reformátusok fenkölt gondolkodású papja, közismerten kiváló egyéniség és kitűnő szónok. Mun­kásságától nagy eredmények remélhetők, mert min­den elhatározása az igazságosság és méltányosság mérlegeléséből fakad. Héder Lajos dr. ügyvéd a Belváros egyik vezére, már régóta esedékes volt arra, hogy a közgyűlésen kimagasló szerepet játsszon. Egyike azon keveseknek, akiket a kerület­ben mindenki tisztel és megbecsül és akinek város­atyái minősége osztatlan örömet váltott ki. Krivoss Árpád dr. ügyvéd eddig is jelentős szerepet vitt a budai társa­dalomban, ahol már régen úgy ismerik, mint az ered­ményes elhatározások kiváló szószólóját és végrehaj­tóját. Szervezőereje és magas jogászi képzettsége a közgyűlés egyik nagyrahivatott tagját sejtetik benne. Máté István, az elsőkerületi iparoskor elnöke, egyik legismertebb alakja a Krisztinavárosnak. A régi iparosoknak ahhoz a fajtájához tartozik,, akiknek minden tette és cselekedete a régi céh-korszak kimagasló egyéniségeit idézik föl. Ősz oly Kálmán nyugalmazott iskolaigazgató egy hosszú pedagógiai munkásság minden tapasztalatát hozza magával. Nyu­godt életszemlélete, gyakorlati ismerete és tudása a közgyűlés nívójának emelésére szolgálnak. Payr Hugó erőteljes egyénisége az új törvényhatóságnak. A leg­kiválóbb publicisták gárdájához tartozik: a főváros ügyeiben való tökéletes járatossága, éleslátású kriti­kája és alapossága felbecsülhetetlen értéket jelent Budapest jövőjének kimunkálásában. Petracsek Lajos dr. ügyvéd személyében kimagasló képességű erővel gya­rapodott a közgyűlés. Agilitása, energiája és alkotó­erejű tevékenysége nagy Ígérete az új ciklusnak, ahol az ilyen városatya-típusokra van elsősorban szükség. Szabó Sándor dr. ny. főispán egyik legizmosabb tehetségű tagja a po­litikai világnak. Kitűnő szónok és elsőrendű stiliszta, képzett mezőgazdász, és az önkormányzat egyik leg­alaposabb ismerője, akinek képességét bőven lesz al­kalma a közgyűlés termében csillogtatni. Akik kimaradtak... A harcok azonban, még a győzelmes kimenetelűek is, áldozatokat követelnek. így történt, hogy a válasz­tási küzdelem ádáz tusája során az Egységes Községi Polgári Párt nagyszerű és neves tagjai közül többeknek nem sikerült a mandátumhoz szükséges szavazatokat megszerezni. Alig néhány zavazaton múlt Oróva Zsigmond dr. mandátumának sorsa, holott reá nagy szüksége van a közgyűlésnek,, ahol mindenkor nagy hozzáértéssel, szakszerűséggel és szeretettel foglalkozott a szőnye­gen levő kérdésekkel. Scheuer Róbert kimaradása sú­lyos vesztesége a törvényhatóság egyetemének, mert szervezőereje és tudása minden vonatkozásban érvé­nyesült az elmúlt ciklus folyamán. Nobilis magatar­tása az ellentétes pártoknál is nagy népszerűséget |§j| Első Magyar Részvóny-Serfőződe RHC6LSUS SÖlt csapolása megkezdődött! A nagy tápértékű barna ídénysör — amíg a készlet tart — palackokba lefejtve is kapható: kávéházakban, vendéglőkben, fűizer- és csemegeüzletekben. Vidéken: összes raktárosainknál, minden jobb étteremben, káváházbau és esomegellzlotben biztosított számára és ezzel magyarázható, hogy Scheuer Róbertét minden oldalon becsülték és szeret­ték. Wellisch Andor az egyetlen építész tagja volt a pártnak, akinek ezekben a vonatkozásokban nagy szerepet szántak az új közgyűlésen is. Elfogulatlan kritikájával, objektív véleményével és mindenkor úri gesztusaival a szakbizottságok és a közgyűlés köz- becsülésben álló tagjának számított. Holzer Sándor és Girardi Tibor a művelt, széleslátókörű kereskedelmi szakemberek a kereskedők tisztes mesterségének szál­lították a díszes megbecsülést a saját egyéni kiváló­ságukon keresztül. Horváth Károly érdekes egyénisé­gének hiánya is szokatlanná teszi a közgyűlés meg­szokott képét. Bibiti Horváth János derűje sokszor oszlatta el a közgyűlés viharfellegeit. Nessi Gyula, Füzesséry Zoltán, Csécsy-Nagy Miklós, Ziegler Géza, Kerekes Ödön dr., Reményi Aladár dr., Szentirmay Imréné, Piazza Győző mind ol'yan erősségei voltak a pártnak, akiket nehéz pótolni. A közgyűlésnek a kiegészítése során mód és alkalom kínálkozik arra, hogy a válasz­tási küzdelem számos mártírja visszajus­son az őt megillető pozícióra, mert működésük alatt fényes bizonyítványt adtak arról, hogy rájuk a fővárosnak szüksége van, mun­kájukra számít a közgyűlés egyeteme és önzetlen fá­radozásukra a teendőknek még hosszú sorozata hárul. Idetartozik Farkas József dr., Battenberg Alajos, Politzer Gusztáv dr., Spett Ferenc dr.„ Kollmann Dezső dr., Sajó János, Gamauf Géza, Bárány Oszkár, Melha Armand, Stern Sándor, Halter Károly és Kiss Menyhért, mindannyian a főváros érdekeit szol­gálták dícséretreméltó törekvéssel és buzgalommal. Személyek, akik nem tűntek le a várospolitikai élet porondjáról, nevek, amelyek még ott fognak szere­pelni a törvényhatósági közgyűlés tagjainak név­sorában. Ai új törvényhatóság megalakításának sorrendje A mandátumok igazolása nagy munkát ad az igazoló választmánynak. Minden egyes esetben meg­vizsgálják a választás előfeltételeit és megokolt eset­ben előterjesztés kászül a mandátum megsemmisítésé­ről. Kedden jár le a petíciók benyújtásának végső határ­ideje, amelyekkel az igazoló választmány szerdai ülésén mar foglalkoznak. Eddig megtámadták a választási ered­ményeket a II., III., IV., XI., XII., XIII. és XIV. kerületekben a különböző pártok, közülük az Egysé­ges Községi Polgári Párt részéről is. Mindezekkel a kérdésekkel 15 nap leforgása alatt végez az igazoló választmány és csak akkor jut lehetőség az érdekel­teknek, hogy panasszal forduljanak a közigazgatási bírósághoz. A tervek szerint január 20-ika körül tartja első közgyűlését az új törvényhatósági bizottság, amelyen a formális megalakulás után elsőnek a még előírt tizenkét örökös tagsági hely betöltése követke­zik. A harminckét díszes méltóságból eddig huszon­kettőt választott a közgyűlés: Bárczy István,, Beesey Antal, Baracs Marcel, Bednárz Róbert, Bódy Tivadar, Buday Dezső, Csepregi Horváth János, Csilléry And­rás, Ernszt Sándor, Gaár Vilmos, Glück Frigyes, Joanovich Pál, Kozma Jenő, Ledermann Mór, Né­meth Béla, Petrovácz Gyula, Platthy György, Schmidt Richard, Sümegi Vilmos, Ugrón Gábor, Viczián Ist­ván, Wolff Károly, akikhez járulnak az újak és így az örökös tagok létszáma teljessé válik., Ezt megelőzőleg választják az érdekképviseleti tago­kat, az ügyvédi kamara, a közjegyzői kamara, a mér­nöki kamara, az orvosi kamara, a GyOSz, a keresk. I és iparkamara és a mezőgazdasági kamara választ- I mányi tagjai sorából. A már teljes létszámú közgyű- | lés feladata a főpolgármester és polgármester, vala- 1 mint az alpolgármesterek megválasztása. A közgyűlés | gyors egymásutánban bonyolítja le a vezető pozíciók I betöltését s akkor a. tisztujítás után megkezdődik ismét a tevékeny munka a városházán. VÍZVEZETÉKEKNÉL főcsőnek használja az új Eternit-nyomócsövet. — Időt és pénzt takarít meg vele. — Nem rozsdásodik, könnyű, tartós, gyorsan szerelhető. — Kérjen pros­pektust és árjegyzéket ETERNIT MŰVEK, Budapest, VI. kerület, Andrássy út 33. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom