Fővárosi Hírlap, 1931 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1931-03-11 / 10. szám

6 Budapest, 1931 március 11. jfxjmBo&itiJZMP Megalakultak az ügyosztályi szakbizottságok A pénteki közgyűlés egyetlen tárgya az ügyosz­tályok mellé rendelt szakbizottságok megválasztása volt. Érdekes, bogy a törvényhatóság tizenöt szakbi­zottságot választott, tehát már a szétválasztandó ügy­osztályok mellé (is delegált bizottságokat. A pártok megegyezése alapján közös listával történt a szava­zás, amelynek eredménye szerint a szakbizottságok tagjainak a névsora a következő: I. (elnöki) ügyosztály bizottsága: Bednárz Róbert, Bieber József dr., Bíró Dezső, Blaskó Artúr, Bozóky Ádám dr., Csilléry Béla dr., Gyürey Rudolf, Harrer Ferenc dr., Huszár Pál dr., Kunze Lajos dr., vitéz Lázár Domokos, Payr Hugó, Szakái Antal dr., Vázsonyi János dr., Verebéig Jenő dr. II. (út- és csatornaépítési) ügyosztály bizottsága: Bartók Ferenc dr., Bechtler Péter, Bohn József, Császár Ferenc, Franki Kornél, Horváth Pál, Martin János, Nagy Ferenc, Pászűi János, Perczel Béla, Pfeiffer Ignác, Schmarilla Géza, Studinlca Béla dr., Tabódy Tibor, Usetty Béla dr. III. (városrendezési és magánépítési) ügyosztály bizottsága: Büchler József, Császár Ferenc, Domonkos Gyula dr., Gál Jenő dr., Hüttl Károly dr., Lampel Vilmos, Martin János, vitéz Martsekényi Imre, Nagy Andor, Pajor Rudolf, Petracsek Lajos dr., Platthy György dr., Propper Sándor, Schoditsch Lajos, Wel- lisch Andor. IV. (közjogi, katonai és illetőségi) ügyosztály bizottsága: * Andréka Károly, Bárd Imre dr., Bezegh-Huszágh Miklós, Dési Géza dr., Diószeghy János, Farkas Zol­tán dr., Gonda Béla dr., Gosztonyi 'Ármin dr., LIo- chenburger Antal, Janits Imre dr., vitéz Mátyásfalvi Erich dr., Miklós Ferenc dr., Molnár László, Pap József dr., Weiss Konrád dr. V. (közgazdasági és ipari) ügyosztály bizottsága: Csepregi Horváth János dr., Gerlóczy Endre dr., Gyurkovich Henrik dr., Halász Alfréd, Horovitz Gábor, Jakab János, Krivoss Árpád dr., Madarassy- Beck Gyula br. dr., Müller Autal, Nagy Antal, Orphanides János, Peldó József, Petőinek József, Propper Sándor, Vitéz Aladár. VI. (pénzügyi) ügyosztály bizottsága: Baracs Marcel dr., Bánóczy László dr., Bresz- tovszky Ede, Buday Dezső, Éber Antal dr., Fábián Béla dr., Glücksthal Samu dr., Kertész Miklós, Kossallm János dr., Kozma Jenő dr., Németh Béla dr., Perczel Béla, Platthy György, Raffay Sándor dr., Szőke Gyula dr. VII. (közoktatási) ügyosztály bizottsága: Bánóczy László dr., Dinich Vidor, Draskóczy László dr., Hunkár Géza, Kirchner Béláné, Kocsán Károly, Komjádi Béla, Oszoly Kálmán, Padányi An­dor, Pakots József, Pintér Jenő ár., Pollákné Stern Szerén, Raffay Sándor dr., Ravasz Árpád, Szepessy Álbert. VIII. (közélelmezési) ügyosztály bizottsága: Bieber József dr., Deutsch Jetiő, Hoffmann Mi­hály, Joanovich Pál, Kleiner Artúr dr., Knurr Pálné özv., Pakányi Ferenc, vitéz Perley Lajos, Reisz Móric, Schmidt Richárd, Staub Elemér, Strucsky Sándor, Szabó Sándor dr., Szémann Mihály, Vass Béla. IX. (közjótékonysági és szociálpolitikai) ügy­osztály bizottsága: P. Bende Szaniszló, Gál Benő, Hajdú Marcel dr., Hatolkay Kázmér, Huszár Károly, Hüttl Károly dr., Kéthly Anna, Mihalovics Zsigmond, vitéz Árvátfalvy Nagy István dr., Popelka Béla, Slachta Margit, Szabó Imire, Toperczer Ákosné, Vörösváry Miklós dr., Welt- ner Jakab. Teherautópótkocsik T eherautőkarosszériák Autóbuszok Gyártja: NAY és RÓNA gép~, szállítóeszköz- és szivattyúgyár rí. Budapest, X., Kápolna tór 27-29. Tel: J *463—88. —— MUNKÁCSY GYULA Vt'íStffeÖL, Cé®íul#jdOBOS : Muiskássy Érné épfilat- 6» möl«kato»mester, takarék- tfixhely 4a kályhakészfefcő iMri BudaPest> VUI., Ró*sa Hcca 39 Telatön ; J. 313-80­X. (közegészségi) ügyosztály bizottsága: Bayer Antal, Barla-Szabó József dr., Bechtler Péter, Berkes Jenő dr., vitéz Csík László dr., Föld- váry Béla dr., Hanasiewicz Oszkár dr., Kasics Margit, Krizs Árpád dr., Pollatschek Elemér dr., Szentgáli Antalné, Szlavik Ferenc dr., Tauffer Gábor dr., Tauf fér Vilmos dr., Windisch Ödön dr. XI. (városgazdasági) ügyosztály bizottsága: Bánó Dezső, Glück Frigyes, Halász Alfréd, Hor­váth Pál, Joanovich Pál, Kállay Tamás, Koós Jenő, Krivoss Árpád dr., Madarassy-Beck Gyula báró dr., Nagy Géza, Nagy István, Nagy Lajos dr., Reisz Móric, Takács István dr., Temesi Győző dr. XII., (vízvezetéki és világítási) ügyosztály bizottsága: Vitéz Barczy-B arczen Gábor, Deutsch Mór, Frühwirth Mátyás, Héder Lajos dr., Horovitz Gábor, Kossalka János dr., Lédermann Mór, Payr Hugó, Pászi\i János, Pásztor Imre, Pillis Károly, Szabó József, Szegő Béla, Szepessy Albert, Weiss Kon­rád dr. XIII. (magasépítési) ügyosztály bizottsága: Bartók Ferenc dr., Csapó Sámuel, Dorner Gyula, Hufnagl Imre, vitéz Martsekényi Imre, Máté István, Nagy Mihály dr., Paulheim Ferenc, Pfeiffer Ignác, Schmarilla Géza, Steinherz Simon, Takács István dr., Vitéz Aladár, Vizdos Géza dr., Wellisch Andor. XIV. (közművelődési) ügyosztály bizottsága: Bánóczy László dr., Bárczy István dr., Bednárz Róbert, Bresztovszky Ede, Csilléry András dr., Dras­kóczy László, Gerlóczy Endre dr., Glück Frigyes, Neruda Nándor, Pajor Rudolf, Petrovácz Gyula, Pintér Jenő dr., Platthy György dr., Pollatschek Ele­mér dr., Vörösváry Miklós dr. XV. (közlekedési) ügyosztály bizottsága: Bánó Dezső, Botzenhardt János dr., Bresztovszky Ede, Buday Dezső, Kabakovits József dr., Koós Jenő, Lévai Sándor, Magyar Miklós, Miilók Sándor, Petzrik Jenő dr., Pompéry Elemér, Sármezey Endre, Scheuer Róbert, Spúr Kálmán dr., Viczián István dr. A kegyúri bizottság: Andréka Károly, Bayer Antal, Becsey Antal, Bednárz Róbert, Blaskó Artúr, Bresztovszky Ede, Hanasiewicz Oszkár dr., Harrer Ferenc dr., Hochen- burger Antal, Hufnagl Imre, Hunkár Géza, Huszár Károly, Krizs Árpád dr., Lampel Vilmos, Martin János, Mihalovics Zsigmond, Molnár László, Pakots József, Payr Hugó, Petrovácz Gyula, Pintér Jenő dr., Rassay Károly dr., Schmidt Richárd, Szepessy Albert, Szőke Gyula dr., Tabódy Tibor, Takács Ist­ván dr., Tauffer Gábor dr., Usetty Béla dr., Verebéig Jenő dr., Wolff Károly dr. Versenytárgyalási hirdetmény Budapest székesfőváros polgármestere nyilvános verseny- tárgyalást hirdet a X. kér., Maglódi úton épülő „Horthy Miklós“ szeretetotthon tüdőbetegek épületének építkezésével kapcsolatosan szükséges csempe falburkolómunkákra. A vonatkozó költségvetési kiírás nyomtatványai íven­ként 0-50 pengőért kaphatók 1931. évi március hó 5-től kezdve naponta délelőtt 11—1 órák között a polgármesteri II. (középítési) ügyosztály IV., Központi városháza, III. emelet 342. sz. szobájában. Külön is felhívom az ajánlat­tevők figyelmét arra, hogy a szóbanlevő építkezés ügyében kelt s a kormányhatóság által is jóváhagyott 570/1930. kgy. számú határozat kikötése szerűit a vállalkozók a budapesti munkanélküliség enyhítése érdekében a munkák elkészítéséhez elsősorban budapesti munkásokat tartoznak alkalmazni, illetve vidéki munkásokat csak abban az eset­ben alkalmazhatnak, ha a budapesti munkaközvetítők nem tudnak megfelelő munkást közvetíteni. A rajzok, tervek és minták megtekinthetők és a szük­séges felvilágosítás megszerezhető Maróthy Kálmán (II., Szalag ucca 7., telefon 512—07.) tervező műépítésznél vagy az előadónál, a Központi városháza, III. emelet 333. ajtó alatti hivatalos helyiségben. Az ajánlatok 1931. évi április hó 7-én (kedden) délelőtt % 11 óráig a polgármesteri II. (középítési) ügyosztály III. emelet 350. sz. szobájában adandók be. Az ajánlatok ugyan­azon napon, ugyanazon ügyosztály üléstermében (III. eme­let 354. sz.) 11 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. Budapest, 1931. évi február hó 2S-án. A székesfőváros i>olgármestere. Versenytárgyalási hirdetmény Budapest székesfőváros polgármestere nyilvános verseny- tárgyalást hirdet a IX. kér., Gubacsi út 6. szám alatt levő sertésvásártéren az új sertésvásárcsarnok építésével kap­csolatban létesítendő 1. keramitkövezési, 2. aszfaltburkolási, 3. keramitkőanyagszállítási, 4. trachit-szegély kőszállítási, 5. kőanyagfuvarozási munkákra. A kiírás nyomtatványai kaphatók naponta a hivatalos órák alatt a polgármesteri VIII. ügyosztály mérnöki hiva­talában (Központi városháza, I- pavilion, II. em. 56. ajtó­szám alatt). A rajzok és tervek megtekinthetők a Központi városháza II., em. 197. ajtószám alatt, ugyanitt a szükséges felvilágo­sítások is nyerhetők. A felsorolt munkacsoportokra külön-külön kell ajánlatot tetfni; minden ajánlat külön borítékba helyezendő, melyen a megpályázott munkacsoportot meg kell jelölni. Az ajánlatokat 1931. évi március hó 27-én (péntek) déli 12 éráig kell a polgármesteri VIII. ügyosztályban (Köz­ponti városháza, II. em. 204. ajtószám alatt) benyújtani. Az ajánlatok ugyanakkor déli 12 órakor a. polgármesteri VIII. ügyosztály üléstermében, II- em. 196. ajtószám alatt nyilvánosan fognak felbontatni. Budapest, 1931. évi február hó 19-én. A székesfőváros polgármestere. — A Liget Klub közgyűlése. Nagy érdeklődés mellett ment végbe a Liget Klub ezidei rendes köz­gyűlése, amelynek során a- klub elnökévé egyhangú lelkesedéssel újból Márkus Jenő dr. miniszteri taná­csost, a BSZKRT vezérigazgatólielyettesét választot­ták meg, aki megköszönvén a bizalmat, rámutatott a polgárság tömörülésének és összefogásának szükséges­ségére és a városi gondolat kimélyítésének és ér­vény re juttatásának nagy jelentőségére. A közgyűlést kétszázterítékes vacsora követte. Ott voltak Hamvassy István kerületi elöljáró, Battenberg Lajos h. állam­titkár, Csupor József dr. ny. tanácsnok, Bogdán Gyula kerületi adófelügyelő, Hauswirth Ödön, az Országos Iparegyesület alelnöke, Róna Sándor keresk. tanácsos, Morvay Zsigmond ny. főispán, Kerekes Ödön dr. egészségügyi főtanácsos,, Soltész József gazdasági tanácsos, továbbá Mártim) János és Bánó Dezső székesfővárosi bizottsági tagok. — A Ferencvárosi Egységes Községi Polgári Párt kebelében tömörült iparosok e heti összejövete­lén Pavlik Ferenc kir. tanácsos, a párt ügyvezető ál­elnöke a megjelentek üdvözlése után megemlékezett arról, hogy Usetty Béla dr. orszgy. képviselő, a párt elnöke a képviselőházban és a kereskedelmi minisz­ternél tartott ankéton sürgette a kisipari lútel kérdé­sének kedvező megoldását. Somló Jenő az iparosok aktuális problémáival foglalkozott, majd Usetty Béla nagy tetszéssel kísért beszédben azokat a módozato­kat fejtegette, amelyek mellett az iparosok a közszál­lításokban és olcsó Intelben részesíthetők. Végül a leg­közelebbi jövőben várható munkaalkalmakat ismer­tette. A párt csütörtök este tartandó márciusi ünnep­ségén Pavlik Ferenc megnyitó szavai után Usetty Béla ünnepi beszédet mond, majd több énekszám és szavalat után Cseh András dr. beszéde fejezi be az ünnepséget. — A Lipótvárosi Polgári Kaszinó nagytermét zsúfolásig megtöltő közönség előtt Szép Ernő, akit Földessy B. Zoltán dr. szakosztályi elnök üdvözölt, nagyhatású szabad előadás után több versét olvasta föl,, amelyeket a megjelentek lelkesen megtapsoltak. Fényes László igazgató köszönte meg az előadást Szép Ernőnek, akit az est folyamán zajosan ünnepel­tek. A kaszinó szombaton este 9 órakor tartja már­ciusi ünnepségét berlinitéri helyiségében. Az ünnepi beszédet Krompaszky Miksa dr. főigazgató, a kaszinó társelnöke mondja. Az ünnepélyen M. Kemény Frida operaénekesnő és L. Hoff er Ágnes énekszámokkal, Récsey Elza, Sch. Jámbor Böske, Herzel Pál báró, Móor Leó dr.,, Zoltán László és Schiller György zene­számokkal szerepel és Holtán Lili szaval. — A VII.s kér. Erzsébetvárosi Kör elnökének, Ugrón Gábornak és társelnökeinek, Dési Géza orszgy. képviselőnek és Ledermann Mór örökös bizottsági tagnak tiszteletére társasvacsorát rendezett,, amelyen Kecskeméti Adolf dr. és Erdély Dezső dr. köszön­tötte föl az ünnepeiteket. Ugrón Gábor válaszában kifejtette, hogy nemcsak dísz és kitüntetés a bizott­sági tagság, hanem súlyos kötelességvállalás, mert ez a tisztség sokkal több munkával és a polgárság ügyei­vel való szakadatlan törődéssel jár, mint az ország- gyűlési képviselőség. Dési Géza is hangoztatta, hogy a polgárság ezernyi érdekszála fűződik a főváros ügyeihez, amelyeket a legnagyobb szeretettel kell fel­karolni a fővárosi közélet minden tényezőjének. Le­dermann Mór a gazdasági viszonyok jobbrafordulá- sának közeli lehetőségeire hívta fel a megjelentek figyelmét. Boór Aladár min. tanácsos a kör tagjait köszöntötte föl. — Az Angyalföldi Egységes Polgári Kör már­cius 16-án a VI.,, Hungária körút 71. sz. alatti helyi­ségében este 8 órakor márciusi ünnepséget rendez. Piazza Győző elnöki megnyitója után tartandó hang­versenyen közreműködik Fáczy Hugó, Gesztessy Irén, Berindán László,, Rimóczy Aranka. Az ünnepi beszé­det Anda Géza iskolaigazgató tartja. — A Ferencvárosi Kaszinó március 12-én, csü­törtökön este 8 órakor szabadság-ünnepet rendez. Március 18-án, szerdán este fél 9 órakor vitéz Ság- helyi Lajos tanár, a kaszinó főtitkára tart előadást „Aktuális problémák” címen. — A Belvárosi Polgári Kör minden kedden- tartja klubvacsoráját, amelyeken mindenkor részt vesz Kállay Miklós államtitkár, a kör új elnöke. E va­csorákon a tagok felszólalásaikban különböző aktuális gazdasági kérdéseket vetnek föl, amelyekre Kállay államtitkár nyomban vagy szakreferenseivel való ta­nácskozás után megadja a szükséges fölvilágositaso- kat. A klubélet az utóbbi hetekben rendkívül felélén­kült és az új tagok egész sorával gyarapodott a pol­gári egység gondolatában tömörült belvárosi tábor. A kör ügyvezető elnöki teendőinek ellátására Kállay Miklós és a tagok egyhangú lelkesedéssel Girardi Tibort kérte föl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom