Fővárosi Hírlap, 1931 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1931-03-11 / 10. szám

Budapest, 1931 március 11. KS 7 Március 31-ig Kell végrehajtani a Ugyminisxíer leiraíánaK megfelelően a Költségvetés móáosíiását J1 polgármester Körrendeleté az egyes tételeit csöKKenféséről Sipőcz Jenő polgármester a közigazgatási bizott­ság hétfői ülésén bejelentette, hogy a főváros most hajtsa végre mindazokat a változtatásokat és kíván­ságokat, amelyeket a belügyminiszter az 1931. évi költségvetés jóváhagyására vonatkozó leiratában kö­zölt. Ezeknek a kívánságoknak és a rendelkezések­nek érvényesítése folyamatban van, s amint befeje­ződött azonnal megteszi a jelentést. A polgármester e bejelentésével kapcsolatban ér­deklődtünk a miniszteri leirat végrehajtásának rész­letei iránt a pénzügyi osztályban, ahol a következő érdekes részleteket közölték a Fő­városi Hírlap tudósítójával: — Scitovszky Béla belügyminiszter az idei költ­ségvetést jóváhagyó leiratában tudvalevőleg lényeges változásokat eszközölt. A községi pótadó 50%-os kul­csát, mint egyik lényeges pontot, valamint a gáz-, víz- és elektromosművek egységárát jóváhagyta ugyan, megengedte azt is,, hogy a Gázművek bevételé­ből 270.000 pengőt munkástelep létesítésére fordítson s 50.000 pengővel járuljon hozzá a pestkörnyéki föld­gázkutatáshoz, ezzel szemben azonban függőben tartotta az új állások szervezésére felvett 494.000 pengőt, továbbá a közoktatási személyzet illetményeinek sza­bályozására és az ideiglenes állások véglegesre való átszervezésére előirányzott háromezer pengő jóváha­gyását, nem engedte meg a Rókus-kórház építésére fel­vett 1 millió pengőnek a Szeretetotthon építéséhez való felhasználását és a Károlyi-palota vételára rész­letének más célra való felhasználását. Mindezen túl­menően törölte a segélyekre és jutalmakra felvett ősz- szeg felét, 1,615.000 pengőt, a különmunkákra felvett összeg felét, 185.000 pengőt és a nyugdíjasok segélye­zésére előirányzott összeg felét, 100.000 pengőt. E törlések révén a háztartási kiadásokat a miniszter 1,901.385 pengővel csökkentette és az üzemeknél is jelentékeny törléseket esz­közölt. Itt is törölte a segélyek, jutalmak és remunerációk felét,, 1,088.000 pengőt, 24.500 pengővel csökkentette mä n « tfsffiiís tm m sí ® 35 ts se *£ © m u & ge s® jk®,kí as & ea m. se m m sskí . az Elektromos Művek dologi kiadásait és a jutal­mak,, remunerációk előirányzatával 1,352.584 pengőt törölt, úgyhogy ezen) a réven 2,365.806 pengővel nö­velte a községi háztartási bevételeket. — A polgármester a miniszteri leiratban foglalt változtatások végrehajtására körrendeletben utasította az összes érdekelt hivatalokat, intézményeket és üzeme­ket azzal, hogy az 1931. évi költségvetésen az előírt módosításokat vezessék keresztül és a háztartás vitelé­nél e módosításokhoz szigorúan alkalmazkodjanak. — A számvevőséget pedig nyomatékosan felhí­vom, — mondja a polgármesteri rendelet, — hogy az érintett tételekre vonatkozó kiadási utal­ványokat csupán a módosított hitelösszeg keretében és a csökkentett kiadási hitelek erejéig érvényesítsék. — A belügyminiszteri leirat egy-egy másolatának megküldése mellett utasítja a polgármester az összes ügyosztályokat árra is, hogy a leiratnak az ügykö­rükbe tartozó intézményekre vonatkozó megállapítá­sáét tegyék sürgősen tanulmány tárgyává és mind­azon esetekben, ahol a belügyminiszter intézkedést kívánt és azt a saját hatáskörükben végrehajtani nem tudják, tegyenek közvetlenül hozzá előterjesztést. — Ilyen jelentést vár a polgármester az elnöki ügyosztálytól a Segítő Alap ügyvitelére vonatkozó vizsgálat eredményéről, a közlekedési ügyosztálytól a BSZKRT illetményszabályzat revíziójáról, a pénzügyi ügyosztálytól a kölcsöntörlesztő részletek helyesbítéséről, a közélelmezési ügyosztálytól, a Vásárpénztárban folyó vizsgálat eredmé­nyéről, a közművelődési ügyosztálytól a Városi Színházról, a Városgazdasági ügyosztálytól az Anyagszertár és a Gazdasági Hivatal egyesítéséről, az üzemi ügyosztály­tól az Elektromos- és Gázmüvek tartalékpolitikájá­nak újabb megvizsgálásáról, a Tüzelőszerraktárnak a Gázmüvekbe való beolvasztásáról és a Gyöngyösi kő­szénhánya likvidálásáról. A polgármester a jelentések megtételére és a bel­ügyminiszter intézkedéseinek végrehajtására a végső határidőt március 31-ben állapította meg. Trolley busz-közlekedés számára felsővezetéket épít a BSZKRT a Pesthidegkút-Hüvösvölgy vonalon Magántársaság kapja a koncessziót, amely áramszük­ségletét köteles a BSZKRT-tól átvenni Az európai metropolisokban mindenütt mint fontos közlekedési eszköz szerepel a trolleybusz, a sínnélkülli villamos, amely különösen a perifériákon és szűk uceákban közlekedik. A trolleybusz felső­vezetékes villamos hálózattal működik és rendkívüli előnye, hogy minden irányban kitérhet és úgy mint az autóbusz, könnyedén fordulhat. Budapesten több HUTTER ” ÉS SCHRANTZ RT. Budapest, 3£.kert,Ciy®mrői űf 8§ Telefon : J. 379—36 és K. 76—50 Drótkerítések, . Kapuk, Állóié, Kerti bútorok alkalommal felvetették azt az ötletet, hogy külföldi mintára nálunk is alkalmazzák a trolleybuszt. A sín­nélküli villamosnak a közlekedési eszközök közé való bekapcsolását azonban mindeddig különböző akadá­lyok hátráltatták. A trolleybusz bevezetése tárgyában annak idején a főváros közgyűlése átiratot intézett a BSZKRT-ihoz, hogy tegyen jelentést a sínnélküli vil­lamos relációk megteremtésére. A BSZKRT hosszas megbeszélések után hajlandónak mutatkozott arra, hogy trolleybuszokat állítson be és egyelőre két kocsinak a beszerzését hatá­rozták el. Ennek a két kocsinak a forgalomba helyezése a BSZKRT idei beruházási programjában szerepel. Amennyiben a próbakocsik beválnak, úgy további újabb kocsik beállításáról fognak gondoskodni. A trolleybuszt azonban a kereskedelmi kormány is sürgeti. A kereskedelmi minisztériumhoz ugyanis magánvállalkozók ajánlatot adtak be, amely szerint többen trolleybusz-vonalat akarnak létesíteni és egyelőre Pesthideglcút—Hűvösvölgy között járatnák az első sínnélküli villamosokat. A kereskedelemügyi minisztériumban még mielőtt válaszoltak volna a vál­lalkozóknak, felszólítást intéztek a BSZKRT-hoz: nyi­latkozzék, hajlandó-e saját költségén trol­leybuszokat létesíteni és ha igen,, a főváros melyik részén állítanák fel a trolleybusz-relációkat ? A kereskedelemügyi minisz­térium ugyanis a BSZKRT válaszától tette függővé azt, hogy érdemben foglalkozzon a magánvállalkozók ajánlatával. A BSZKRT igazgatósága több alkalommal tár­gyalta a kereskedelemügyi miniszter átiratát és meg­bízta műszaki osztályát, hogy tegyen előterjesztést az igazgatóságnak. Ez az előterjesztés elkészült, amely szerint a BSZKRT az esetleges próbakocsikon kí­vül nem hajlandó egyelőre trolleybuszokat alkalmazni, mert nem fizetődik ki. A sínnélküli villamost ugyanis csak a perifériákon lehetne alkalmazni, ott pedig nincs olyan nagy a for­galom, amely indokolttá tenné a trolleybusz bevezeté­sét. A BSZKRT a jelenlegi gazdasági viszonyok kö­zött nem hajlandó arra, hogy deficites vállalkozásokba fogjon. A kereskedelemügyi minisztérium a BSZKRT válaszát közölte a magánvállalkozókkal és azt aján­lotta,, bogy lépjenek érintkezésbe a BSZKRT-tál és annak segítségével vezessék be az első trolleybuszokat. A vállalkozók tárgyaltak is a BSZKRT-tal és hajlan­dónak mutatkoztak arra, hogy a trolleybusz bevezetésére külön társasá­got alakítsanak, de csak abban az esetben, ha a BSZKRT elkészíti a felsővezetőket, olcsóbb áramot ad és lehetővé teszi, bogy a trolley- busz-vállalat a BSZKRT vonalaira érvényes átszálló­jegyeket hozhasson forgalomba. Ebben az ügyben hosszas tárgyalások indultak meg és a BSZKRT később közvetlenül a kereskede­lemügyi minisztériummal lépett érintkezésbe. A múlt héten fordulat állott be ebben a kérdésben, amennyi­ben a BSZKRT a maga feltételeit közölte a kereske­delemügyi minisztériummal. A feltételek lényege, hogy a BSZKRT hajlandó a felsővezetéket el­készíteni, ha ehhez a vállalkozók 95.000 pengővel hozzájárulnak. Hajlandók továbbá 7 filléres egységáron áramot adni a trolleybusznak, avval a kötelezettséggel, hogy összes áramszükségletét, amelynek minimális mennyiségét kontigentálnák, a BSZKRT-tól veszi át. A BSZKRT határozatát a kereskedelemügyi mi­nisztérium illetékes osztályán átvették és arról rövi­desen referálnak Búd János kereskedelemügyi minisz­ternek. Amennyiben a magánvállalkozók hajlandók a BSZKRT ajánlatát elfogadni, úgy a kereskedelmi miniszter állásfoglalásától függ, hogy Budapesten még ebben az évben meginduljanak az első trolley­busz ok. Worthington szlvsttyűgép r.-t. Budapest, V., Véci út 4. Telefon : &pl Aut. ^ 222-10. Sürgöny­eim : Duplex. SZÁLLÍT: Gőz-, centrifugái-, turbina-, erőmű- és vácuumszivaifyúkat ,minden céira és tel­jesítményre. — Benzinmotorokat. — Hűtő­tornyokat. — Kondenzációs berendezése­ket. — Autómosógépekeí. BUKOVA LAJOS épületüvegező és képkeretező IX., LOXTAY UCCA 48 TELEFÓN: Aut. 870-26 HEISLER JÓZSEF asztalos üzlet, faáru- és bútorgyár SZÉK GYÁRA Budapest, VII, Thököly út 171 TELEFÓN Különleges, törv. véd. irodai és munkaszékek. Székek minden célra. Képes árjegyzék, ajánlat díjtalan ! ————gmmHBamsgjgi BURROUGHS SPEC1Á1SÉPEK számlázás, könyvelés, bérelszámolás, statisztika részére a legtartósabbak és legcélszerűbbek Tájékoztató leírásokkal és szervezési tanácsokkal készséggel szolgálunk, a gépek bemutatását bárhol ingyen és vételkötelezettség nélkül eszközöljük BURROUGHS 5RQDAGÉPKERESKEDEIMJ Rt BUDAPEST V, KLOTILD UCCA 22. TELEFÓNSZÁM: A. 114-79 axEGYSÉGES KÖZSÉGI P O CG AU I X>ÁHT hivatalos lapfa fl

Next

/
Oldalképek
Tartalom