Fővárosi Hírlap, 1930 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1930-02-26 / 8. szám

ESS Budapest, 1930 február. 26. ■BSB n——aa—t——ea Több mint 12 ezer dolgozó nö albérlő­ként és ágybérlöként lakik a fővárosban Csaknem kétszázezer, pontosan 184.242 kereső nő él ma Budapesten. A közel egymillió népességű fővárosnak minden ötödik lakosa olyan nő, aki ke­nyérkereső pályán dolgozik. S bár a nők nagyobbik fele, pontosan 338.297 még ma is az eltartottak sorai között szorong, a dolgozó nők olyan hatalmasarányú fejlődését látjuk, amely az utolsó évtizedekben nőtt meg ilyen nagyra. Korszerű kérdés megvilágítására vállalkozott tehát Hlye falvi I. Lajos dr., a székesfővárosi statisz­tikai hivatal kitűnő igazgatója, amikor összegyűj­tötte Budapest nőtársadalmának a jellemző adatait. „A kenyérkereső nő Budapesten” cím alatt most meg­jelent statisztikai gyűjtemény értékes társadalmi rajz. Megtaláljuk benne a fővárosban dolgozó nők minden jellemző adatát és szociális és gazdasági viszonyainak a hű fotográfiáját. A könyvből látjuk a nők növekvő szerepét a köz­oktatásban, a köz jótékonyság terén és a törvény- hozásban. Tanulságos rajz mutatja be a bűnöző nőt. Majd a foglalkozások megoszlása kerül sorra, negyed- százados fejlődés nyomán. Kidomborodnak küzdelmes életüknek jellemző adatai. Sűrű számoszlopokban találjuk meg az iparosnők, a kereskedőnők, a magán­tisztviselőnők, a köztisztviselőnők és háztartási al­kalmazottak életviszonyait. De ránk mered a munka- nélküliségben vergődők szánni való helyzete is, hogy végül a hadiözvegyek gyászos sorsa zárja be a tel­jessé vált társadalmi rajzot. Egyik érdekes fejezet a női albérlőket és ágy­bérlőket állítja elénk. A Budapesten albérletben és ágybérlőként élő 56.867 családfőnek egyötödrésze nő. Pontosabban 7023 albérlőnő és 5352 ágybérlőnő nem tudta eléírni azt, hogy legalább egy szobakonyhás önálló lakást bérelhessen. Pedig több mint másfél­ezren (1758) a családtagjaikkal együtt éltek. Már a korviszonyaik is megdöbbentőek. Egy hijján 400 húsz évesnél fiatalabb nő került a budapesti 5352 al­bérlő nő szánni való sorsára. És közülük tizenhét még tizenötéves sincs, de már ki van téve annak az erkölcsi veszélynek, aminek az ágybérlet az éltető melege. MUrGALIT ANDOR ÉS ÖDÖN * MÉRNÖK-ÉPÍTŐMESTER, VÁLLALKOZÓK BUDAPEST, I., KELEN VÖLGYI ÚT 11-13 TELEFONSZÁMOK: LÁ 15-14 ÉS 12—8í CÍR5Ail FfcARJTIT mű- és épületlakatos-mester és ÓllYlvFK UUiVlEi vasszerkezetek ipartelepe. Sod- __________________________ ronyfonatok nagybani gyártása BUDAPEST, VII., THÖKÖLY ÚT 89. SZÁM--------------------- TELEFON: JÓZSEF 894-43.---- ' ­KL OSE <!. F. FELVONÓGYÁR (saját gyártelepünkön) BUDAPEST, VI., GÖM3 U, 44 Mindennemű felvonónak legtöké­letesebb kivitelben való gyártása Teleién; Aut. 900-66 címkés gyártmányokat mindenki bizalommal fogadja, mert Rlfüttő anyagból g le^onflosaiimin KÉszcineK! Ids tartoznak a különféle hengerelt kereskedelmi árukon kívül az Ipari stabilmotorok, lokomobllok,/rektorok, cséplőgépek és más mezőgazdasági gépek. Útépítő (út­hengere 6- és útgyalu) gépek, lakókocsik. Vas- és aoélöntvényok, öntöttvas osövok, karikás kályhák és kereskedelmi önlvénvek. Teharautomobilok, autóbuszok a „MERCEDES-BENZ“ gyártási szab. szerint a hazai különleges úti viszo­nyoknak a legjobban megfelelő kivileiben kés'ülnek. Kombinált tűzoltó- és locsoló-autók. I ajlos öntözőkocsiK. Jobbágy féle szab. folytonégokályháink a háztartások­ban és Középületekben (iskolákban, sfb.) iegjobban használhatók. Kérjen felvilágosítást és árajánlatot! Magyar kir. állami vas-, acél- és gépgyárak Budapest, X,, Köbányai-út 21. T elefott: József 460—29. Telefon: József460—29. Ha jobban szemügyre vesszük őket, még azt is meglátjuk, hogy az ágybérlő nőknek több mint a felerésze 35 évesnél fiatalabb. Csaknem 'kétharmad- részük (3210) hajadon még és minden hatodik (910) özvegyi sorban él. Ami azért feltűnő, mert csak min­den kilencediknek (617) van férje. Igen nagy kö­zöttük az elváltak száma is (406). Az ágybérlő-nők- nél két és félszer akkora az elváltak aránya, mint a férfiaknál. Az özvegyeké pedig éppen ötször akkora. Ezek a számok tehát élénken rámutatnak arra, hogy az özvegységre jutás és az elválás milyen életszínvonalsiülyesztő hatású. Még sötétebb helyzetet mutat az, hogy 177 ágy­bérlőnő saját bevallása szerint közös háztartásban él. Jellemző adatok számolnak be a műveltségi álla­potukról. Hogy a műveletlenség elősegíti az ágybérleti viszonyt, az még természetesnek látszik. így hát nem csodál­kozunk azon, hogy 70 százalékuk csak elemi iskolát végzett. De hogy ezer nő középiskolába is járt, sőt több mint félezer a középiskola négy osztályát is el­végezte és mégis csak egy ágybérleti fekhelyet tudott a munkája árán elérni, az már a női munka olyan alacsony értékelését jelenti, amivel csak a hasonló sorsú férfiak helyzete van szo­morú egyensúlyban. 23 nő a középiskola 8 osztályát is sikerrel elvégezte, de azért még csak egy albérleti szobát sem biztosíthat magának. Vigasztaló jelenség, hogy magasabbfokú iskolai képzettségű már csak egy akadt. Holott a férfiak között 50 főiskolai végzett­ségű ágybérlő van. A kereső foglalkozású dolgozó nők lakbérleti nyo­morúságait vetítik ide a statisztika elfogulatlan szá­mai. Érdemes hát megnézni, miféle foglalkozásuk volt azoknak, akik ennyire alulmaradtak az élet ke­nyérkereső harcaiban. Elsősorban 1254 napszámos ágybérlő nő érdemel figyelmet. Vannak azonban ennek a komor fejezetnek még olyan sötét zugai is ahol 3 önálló iparosnő, 5 ön­álló kereskedőnő, 36 állami tisztviselőnő, 161 magán­tisztviselőnő, 3 tanárnő, 8 tanítónő és 14 egyéb értelmi­ségi pályán dolgozó nő is csak ágybérlő­ként tudott menedékhelyet találni az elet zivatarai ellen. Ez pedig már olyan szomorú szociális hátteret fest a kenyérkereső nő mögé s a nyomornak és ínség­nek olyan riasztó jeleit mutatja, ami nem maradhat tovább a statisztika titka. BaBGBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBBBBBBBBBBl GALLI CURCI csak egynapi. késedelemmel ér­kezhetett meg Bukarestből. Teljesen kipihenve óhajt énekelni s így első fellépését holnap, szerdán este tartja meg. Galli Curci fellépésének új sorrendje: Holnap, szerdán este: Traviata. (Erre az elő­adásra a február 24-iki jegyek érvényesek.) Pénteken, 28-án: Bigoletto. (Erre az előadásra a február 27-iki jegyek érvényesek.) Hétfőn, március 3-án: Sevillai borbély. Kívánatra a Traviata-ra megváltott jegyeket ma, kedden délután 6 óráig, a Bigoletto-ra megváltott je­gyeket pedig szerdán, 26-án, délután 6 óráig a pénztár visszaváltja. jlviGADÓ KÁVÉHÁZ |j l'Jgl .11*. J,' > J L'— 32. 'J L .TT Tr-2 S. £ _ fi fi” ___'"!•-------L'L'l .1,11 1 - , j IV , D • d h Ferenc u c c a a \ \ * 1 | VIGADÓ KIOSZK j-*g i er jtt i i. a ^ ■ j m jjrein -ua.j i.jij'u1. ! j V kér., Vigadó tér . ! mt.AjüONOS t BABÓCSY LŐR5WC Közúti gőz- és motorhengerlést WOLFF ERNŐ 80rgBny«lin; WOLFrtnx Tel.: Lágymányos 13-82 Budapest-Kelenföld, Budaörsi-út 101 A magánépítési albizottság 1930. évi február 24-én tartott ülésében a következő építési engedé­lyek kiadását javasolta a tanácsnak. A) Nagyobb és ki: 1. Dr. Kopits Jenő VII., Nyár u. 22. emeletráépítés, terv. Hoefner Guidó IV.. Kecskeméti u. 19. 2. Hideghéty Pál VI., Reitter Ferenc u. 7. három­emeletes bérház, terv. Ger- lóczy Gedeon IV., Városház ucca 4. 3. Hadady Kovács Béláné II., 'Retek u. 8. II. emelet B) Földszintes 1. Forgó Pál X., Dömsödi u. 7599/12/37/b., terv. vitéz Kókai István, Rákospalota, Ivánka u. 15. 2. Cseh Károly I., Vércse u. 8020. hrsz., terv. Aldolfer Nándor, Kispest, Kisfaludy ucca 90. 3. Tóth Gizella Csúcshegy dűlő 21218/1/2. hrsz., terv. Stöckl Rozina III,, Miklós ucca 27. 4. Hódos Sándor III., Aranyhegyi út 49.. terv. Blaha Arnold, Óbudai gáz­gyár. 5. Dömötör János VII., Telep u. 31211, hrsz., terv. Zsolnai István VII., Telep ucca 9. 6. Reichardt György I., Magas út 9002. új hrsz., terv. Fullmann János I., Csörsz ucca 4. sebb építkezésekre: ráépítés, tervező Halász András IV., Váci u. 75. 4. Skuts Honfi és társai VII., Hermina út 27. egy­emeletes uccai épületnek la­kásokká való átalakítása és II. emelet beépítése, terv. Hofbauer és Padza VI., Iza­bella u. 69: 5. Rittenbacher Ödön VI., Hajtsár út 34/c. háromeme­letes bérház, terv. Singer Gyula L, Fery Oszkár u. 52. lakóépületek: 7. Brüll Rezső IX., Tóth Kálmán u. és Vaskapu u. sarkán 37988. új hrsz., terv. Somogyi László VII., Garay ucca 37. 8. Gál Adolf Táborhegy dúló 16801/1. hrsz.. terv. Dobrovits Alajos III., Lőpor­malom dűlő 7751/2. hrsz. 9. Rozinger László II., Or­szágút düíő 4029/22. hrsz., terv. Török Győző 'VI., Szent László út 26. 10. Tass Józsefné III.. Pusztaszeri út 15389/4. hrsz., terv. Grenyó Bertalan II., Bimbó u. 12. 11. Kánszky János Po- mázi út 1/c., terv. Hett3Tey Géza, Békásmegyer. 12. Özv. Gerstenbrein Já- nosné X., Márga u. 7985/8. hrsz., terv. Varga János X., Gergely u 53. C) Toldalék építkezésekre: 1. Róth Miksa II., Udvar­hegy u. 3., terv. Tauszig és Róth VI., Váci út 32. > 2. Springer Antal és neje II., Fillér u. 30/a., terv. Wiirhl Géza. 3. Dr. Botzenhardt János­né III., Lajos u. 174/a., terv. ÍKrén Ferenc III., Kór­ház u. 9. 4. Pallag László I.. Sas­hegy 2651/11- hrsz.. terv. Udvardy Géza I.. Bors u. 2. D) Beérkezett újabb építési kérelmek: 1 Dr. Halász Aladár IV., Petőfi Sándor u. 16., III., Remetehegyi dűlő 1627. új hrsz., told. épület. 2. Poschmuek Vincéné Tompa u. 13., Sasad dűlő 2384/1- hrsz. földsz. lakóház. 3. Kajtár Lajos és neje Liliom u. 26.. Sasad dűlő, műhelynagyobbítás. 4. Egert Mátyás és neje Tétényi út 110., Sasad dűlő, földsz. told. építkezés. 5. Csiszár István József körút 62., I„ Névtelen u. 3489/11. bérházépítkezés. 6. Kanizsai György Sas­hegy dűlő 2651/22., Névte­len u., toldalék építés. 7. Botzenhardt Jánosné Lajos u. 172., I., Névtelen u. családi lakóház. 8. Özv. Sztojanov Antalné X., Maláta u. 21., I„ Név­telen u. toldalék. 9. Özv. Pataky Ferencné VI., Tátra u. 4., VI., Máglya u. 101. toldalék. 10. Lindner Elek III., San Markó'-u. 32., VI., Máglya u. 101. családi ház. 11. Bona Károly VI., Rá­kos tér 32., VI., Máglya u. 101. családi ház. 12. Forgács Dezsőné VI., Szív u. 9., VII., Telep u. 19. kétemeletes bér ház. 13. Varga Vilmos VII., Thököly út 106., VI.. Do­rozsmai út 1955-58/115. csa­ládi ház. SCHÄFFER KÁROLY okleveles mérnök Vasút-, út-, betonépitési vállalkozó kövezö-mester BoJipMl VtU, Aggt*l*UI ucca 17. Telefon: József 325-88 Eerue?, épít, átalakít, tataroz költségvetés és rajz díjtalan , HORVÁTH ISTVÁN ÉPÍTÉSI VÁLLALATA III., Vöröivárl út 71 Kedvező fizetési SsíStilok WEIDLINGER TIBOR OKL. MÉRNÖK, ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST, VII, RÁKÓCZI ÚT 36. Tel.: I. 318-07. STEIGER ÉS SZSMPER dísz-, templom-, Telefon szobafestők és mázolók József306-29 Budapest. IX., Üllői—út 57 Halmos István és Fia kövezömesferek és útépítő vúllalltoxólc Budapest, X , Halom ucca 25. sx. Telefon : J. 339—52 Telefon : J 339—52 VEDSZÓVAL JELÖLT PALA ÉS CSŐ VALÓDI. BUDAPEST, AN0AÁSSY-ÚT33.-6MR; «V|»6E»U)W.

Next

/
Oldalképek
Tartalom