Fővárosi Hírlap, 1930 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1930-01-08 / 1. szám

TizPíi 1c Hew cedi k évfolyam Ara 50 fillér Budapest, 1930 január S. 7. szám ELŐFIZETÉSI ÁnHÍC: Egész évre................................24 pengő Félévre ........................................12 pengő Ál landóan: GazRASAGI értesítő VÁROSI, POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP Felelős szerkesztő: DAC SÓ EMIL MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN Szerkesztőség és kiadóhivat al BUDAPEST VI., SZÍV UCCA IS SZ. Postatakar ékpénzt, csekkszámla 40.424 TELEFON: AUTOMATA 137-15 A polgári szellem — amint mi budapestiek valljuk — a munkát, a jó­zanságot, a puritánságot, de egyben a deriis életfel­fogást is jelenti. Ezt a polgári szellemet idézte új- esztendei bölcs beszédében Ripka Ferenc főpolgár­mester, aki a múltról felemelő gondolatokban em­lékezett meg, a jövőben pedig vigasztalóan megta­lálta a megnyugtató jelenségeket. A jövendő az új fővárosi törvény, a városházi új rend jegyében születik meg. Milyen lesz ez az új törvény, ez az új rend? Eddig még senki élesebben meg nem világította ezt a fontos kérdést, mint Ripka Ferenc néhány szava. A törvény — mondotta — új keretet hoz a törvényhatósági élet számára, ezt a ke­retet azonban meg kell tölteni tartalommal. Mihelyt az új állapot szülési fájdalmain túl leszünk, hatal­mas élet fejlődése indul meg. Az új keretet a polgári szellemnek kell kitöltenie. Mindnyájunknak igyekez­nünk kell, hogy ezt a polgári szellemet, amely Buda­pestet naggyá és hatalmassá tette, jogaiban megtart­suk és megóvjuk ezt a várost attól, hogy az uralom azoknak a kezébe kerüljön, akik a polgári szellem értékét lekicsinylik, vagy nem is ismerik. Útját kell állani minden olyan törekvésnek, amely ezt a kipró­bált polgári szellemet, más, kétesértékű ideállal akarná kicserélni. Mindnyájunknak erre kell törekednünk a jövő­ben is,, aminthogy maga a fővárosi törvény is ennek az ;i,karnfcno.Ic a jegyiíbt;n születik meg. Vagy nem erre vall-e az elkeseredett harc, amelyet a javaslat ellen azok folytatnak, akik vagy nincsenek tisztában a polgárságot fenyegető veszedelemmel, vagy pedig ellenségei a polgári rendnek. Pedig hála a polgárság józanságának, hatalmas életösztönének, ma már megint ott állunk, hogy Budapest polgársága ismét egy táborban van és újra nagyszeríí tradícióit követi. A keserves megpróbáltatások még nem értek véget, de megszűntek működni, vagy legalább hatástala­nokká lettek azok a bomlasztó erők, amelyek eszten­dőkön át a polgári rend létét, életét fenyegették. Az a rövid, de történetírói tömörséggel össze­foglalt visszatekintés, amelyet szintén a főpolgármes­ter száljából hallottunk, magyarázatát adja annak, hogy miként menekült meg a polgárság ezektől a ha­lált jelentő veszedelmektől. Ha ebben a budapesti polgárságban nem lett volna életerő, nem éltek volna lelkében a polgári ideálok, akkor menthetetlenül el­pusztul. A polgári szellem azonban, amely naggyá tette a múltban a magyar fővárost, ezúttal kitermelte önmagából azt a pártot, amely visszaadta a polgár­ság hitét, nyugalmát, munkakedvét. Azok a férfiak, akik az Egységes Községi Polgári Párt alapjait meg­vetették, a polgárság apostolai voltak, mert kiragad­ták Budapest társadalmának legértékesebb elemeit a szélsőségek tébolyodott viharából. Igen, már ott tar­tottunk, hogy ha a polgári szellem fel nem ébred, ez a nagyszerű város, ennek a városnak nagyszerű la­kossága elbalkánizálódik. Nem kellett itt mást csele­kedni, csak a régi polgári tradiciókat kellett újra jo­gaiba iktatni. Fel kellett kelteni a szunnyadó szerete- tet, újra munkára kellett szoktatni az embereket, tisztességre kellett oktatni, kedvre kellett deríteni, aki megtévelyedett, vagy aki megtépázottságában a letargia karjaiba vetette magát. Ki kellett irtani a gyűlölködést és mindent, ami nem volt soha össze­egyeztethető a becsületes, józan, vidám és munkás polgári szellemmel. És most újra odajutottunk volna, hogy ez a polgári szellem, amely — ismételjük —- az elbalkánizá- lódástól mentett meg bennünket, már megint nem volna fontos? Már megint akadnának, akik nem értik meg a polgári uralom fenntartásának jelentőségét? Nem hisszük, hogy ez így lenne, de viszont mindenkinek tudnia kell azt is, hogy Budapest törvényhatósági élete csak úgy formálódhatik át, hogy ennek a pol­gári szellemnek kell tovább is, mindörökre a város munkája fölött uralkodnia. Az autonómia védelme csak jelszó attól a pilla­nattól kezdve,, ltogy az autonómia nemcsak régi jogait tartja meg, hanem új jogokat is biztosít a maga szá­mára. Semmi sem bizonyítja ezt élesebben, mint az a tény, hogy az új törvény a tárnics hatalma- helyett a polgárság hatalmát fogja biztosítani a városigazgatás minden ágában. Hiszen igaz, hogy a tanács is a pol­gárság akaratának megnyilatkozása révén ült a he­lyén és vezette a város ügyeit, de kétségtelen, hogy A népjóléti minisztériumban nagyszabású tör- | vényelőkészítő munka folyi) „ amely közelről érdekli § a főváros lakosságának h>m zértsebb rétegeit. A Fő- g városi Hírlap. iolenttíVi«» .hogy Vase József “ népjóléti miniszter törvény útján óhajtja életbelép­tét ni o, nyolcórai munkanapot. Most Úgy értesülünk, hogy az eló'készítő tárgyalások már a legközelebbi napokban megkezdődnek és a nyolcórai munkanap bevezetéséről szóló törvényjavaslat még ebben a ciklusban tető alá kerül. De a népjóléti minisztériumban ezen kívül is több olyan szociális alkotás előkészítésén dolgoznak, amely a főváros autonómiáját és a lakosság minden rétegét érinti. Dréhr Imre dr. népjóléti államtitkár, akit ebben az ügyben megkérdeztünk, a következőket mondotta a Fővárosi Hírlap munkatársának: — A nyolcórai munkanap bevezetéséről szóló törvényjavaslat előkészítés alatt áll. Éppen a Fővá­rosi Hírlapnak adott egyik régebbi nyilatkozatomban jelentettem be, hogy ez a kérdés napirendre kerül, most már a konkrét tárgyalások lefolyta­tásáról van szó. A népjóléti miniszter urat ennél a kérdésnél a mun­kásság életnívójának a megjavítása vezeti. — De az új esztendőben más fővárosi vonatko­zású törvényjavaslatokat is tető alá akarunk hozni. Mindenekelőtt a szegénygondozás általános rendezé­sének problémája foglalkoztatja a népjóléti minisz­tériumot, mert az a véleményünk, hogy a szegénygondozást intézményesen kell megszervezni. Föl kell állítani a szegénykatasztert és létesíteni kell egy központi szervet, amelyből irányítani lehet a szegényügyi gondozásnak minden tényezőjét. — Ugyancsak a Fővárosi Hírlapban jelentettem be azt az akciót, amelyet a főváros területén a pat­kányok kiirtása érdekében indítunk meg. Ide kell sorozni a füst elleni akciót is, amit azonban nem tör­vényhozási, hanem rendeleti úton óhajt a miniszter úr lebonyolítani. — Budapest portalanítása szoros összefüggésben van azzal az akcióval, amit a tüdővész leküzdése érdekében határoztunk el. A Magyar Egészségügyi Altruisztikus Rt. hatalmas memorandumot __ készített a tüdővész elleni küzdelem új eszközeiről. Ezt a me­morandumot magáévá tette és minden tekintetben aláírta Gerlóczy Zsigmoud, az Országos Közegész­ségügyi Egyesület elnöke, továbbá Parassin József dr. igazgató-főorvos, Fuss Bemát dr., báró Kéthly László dr., Gámán Béla dr. egyetemi professzor is. A népjóléti minisztérium kórházi ügyosztálya most tanulmányozza ezt a memorandumot, valamint álta­az új rend révén a polgárság közvetlenebbül fogja irányítani a saját érdekeit. Ez tehát kétségkívül az autonómia tökéletesítését jelenti, amit csak azok ta­gadhatnak, akik veszni akarják engedni a polgárság uralmát. A polgári szellemet pedig Budapesten többé sem skartba tenni, de még megfojtani sem lehet. Az ál-jelszó, amely az autonómiát akai'ja megvédeni an­nak tökéletesítőivei szemben, bukóban van. A mi har­cunk jelmondata azonban n polgári szellem védelme és mi hiszünk henne, hogy az új esztendő száz szá­zalékig meg is fogja hozni a győzelmet. Iában a tüdővész elleni mozgalom eszközeinek és az akció egész megszervezésének és lebonyolításának minden problémáját. — Idekapcsolódik rermeszciszerot n a kiiÁski r- dés. Amint későbbi megfontolás tárgya, bőgj' a tüdő­vész elleni mozgalom sikeres lefolytatása érdekében milyen törvényjavaslat, vagy szabályrendelet életbe­léptetése válik majd szükségessé, úgy a lakáskérdés megoldásánál is az adott vi­szonyok figyelembevételével döntünk. A lakásépítés nem állami feladat, a hatóságoknak tehát arra kell töreked­niük, hogy a magánépítő tevékenységet elő­mozdítsák. A helyhatóságokat viszont a hajléktalanok elhelyezé­sének a kötelezettsége terheli és ezt a kötelezettséget a kommunitásoknak teljesíteniök 'kell. Budapesten nem szabad hajléktalannak lennie.. Amennyiben a fővárosnak ebben a tekintetben álla­mi támogatásra van szüksége, amennyire tőlünk telik, mi azt készséggel nyújtani fogjuk. — Szorgalmazni fogjuk a fürdőkórház tervének a megvalósítását is. Budapest Fürdőváros gondola­tát meg kell végre valósítanunk, vagy legalább is arra kell törekednünk, hogy ennek a szép álomnak a valóraváltását elősegítsük. Budapestnek nagy­szerű fürdői vannak. Megvan tehát az alapfeltétel, csak az anyagi eszközök hiányoznak. Ezeknek az anyagi eszközöknek az előteremtése lesz a legköze­lebbi jövő feladata. — Ami a szociális viszonyok javulását illeti, ebben a tekintetben optimista vagyok, amire konkrét okaim vannak. Az utóbbi időben ugyanis több ajánlatot kaptunk, amelyek munkás­társasházak, tisztviselőházak építésére vo­natkoznak. A népjóléti miniszter úr ezeket az ajánlatokat hoz­zászólás és véleménynyilvánítás céljából átkiildte a pénzügyminisztériumba. Idekapcsolódik a Lakásépí­tési Állandó Bizottság által nyújtott építési kölcsö­nök ügye. Ezeket a kölcsönöket át kellene alakítani olyanformán, hogy a LÁB az általa nyújtott és tiszt­viselőházakba befektetett tőkét magánbankoktól visszakaphassa és az így nyert összeget szociális in­tézmények létesítésére fordíthassa. Ezt is programba vettük, a tárgyalások azonban még kezdeti stádium­ban vannak. Hatalmas, széles rétegeket érintő, szociális pro­gram tárul föl Dréhr Imre népjóléti államtitkárnak ebben a nyilatkozatában, amely alkalmas arra, hogy a főváros illetékes tényezői megfontolás és hozzászólás tárgyává tegyék. !IB!H9IBe@*3aaBSB8SaiSeB?3B!8aBKS!I!BaSBBB«BBBBB8iSíiaiÉ2E:ilB85Sö;aaBg5*iB»BEsi3EiaSB£iaSHI8B£ÍÖ> Budapesten nem lehet hajléktalan Az állam e célbél hajlandó támogatni a fővárost — Központilag irányított szegénygondozás — Megvalósulnak a népjóléti minisz­térium szociális tervei

Next

/
Oldalképek
Tartalom