Fővárosi Hírlap, 1930 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1930-01-08 / 1. szám

2 Budapest, 1930 január 8. „A főváros hatalmas fejlődésének új korszaka indul meg az új törvénnyel...“ RIPKA FERENC FŐPOLGÁRMESTER ÚJÉVI BESZÉDE Az újesztendő első napján hagyományos szokás szerint tömegesen keresték fel a főváros politikai és társadalmi életének vezetői Bipka Ferenc főpol­gármestert jókívánságaikkal. Az Egységes Községi Polgári Párt és a Polgári Egység Klubja közel két­száz főnyi küldöttségét Gaár Vilmos dr. társelnök vezette a főpolgármester elé és üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy a szeretet melegével eltelt szívek jöttek ide ezzel a küldöttséggel, hogy Isten áldását kérjék működésére az újesztendő küszöbén. —• A párt hármas jelszava: — mondotta — bé­kesség, alkotás, szeretet! Ezzel a jelszóval indultak útnak öt évvel ezelőtt a főpolgármester vezetésével és ez a jelszó vezérli őket a jövő útján tovább. — Ami a jövőt illeti, — mondotta — az új fő­városi törvény új életet jelent a törvényhatóságban. A tanács hatalma helyett az új törvény a polgárság hatalmát fogja biztosítani a közigazgatás minden ágában. Nem pillanatnyi fergeteg, hanem alkotó munka az, and. úrrá lesz a törvényhatóságban, a polgárságnak megfelelő javító, nevelő, oktató, fejlesztő közigazga­tása. Ének a szolgálatába fogunk állni és így fogjuk szolgálni Budapest érdekeit. (Éljenzés.) Ripka Ferenc ds*. főpolgármester meghatottan köszönte meg az üdvözlő szavakat, majd megköszönve a szeretet és a bizalom megnyil­vánulását, válaszában többek között ezeket mon­dotta: •— Az új esztendő mindig egy határkő, amelyen meg kell állni. Nem azért, hogy tétlenek legyünk, hanem azért, hogy vizsgáljuk a múlt esztendő mun­káját és eredményeit és pillantást vessünk a jövőbe. Meg kell állapítani, hogy az Egységes Községi Polgári Párt olyan munkát végzett a múltban, amelyért a leg­nagyobb elismerésre érdemes. Fél évtizede veszek részt a törvényhatóság életében. Amikor jöttem, akkor két szélsőséget láttam, amely PARKETTA szállítása, mindennemű padozat készítése és javítása. FRIED és BENEDEK parkettgyár és gőzfürész BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI ÚT 82. Telefon: József 133—43 és József 134—17. Tökéletes tűzolfókészülék mindenféle tűz esetében a PERKEO habzó anyagú tüzoltókészülék PERKEO tüzoifókészülékek gyára Rosenthal -József Budapest, V, Tükör-u. 4 Welvárd és Kutas! okleveles mérnökök. Gyárkéményépités. Kemenceépités Kazánbefalazás. Gópalapozás. Budapest, IV., Muzeum-körút 21. Telefon : Automata 835—64. STABIL BUDAPEST, V. DEÁK FERENC-U. 16 18 Telefon: T. 140-17 és 239-01 egymással szembenállott, amely nem volt képes meg­érteni egymást és így' lehetetlenség volt alkotmányos úton az alkotó munka. Az a veszedelem fenyegetett, hogy elbalkanizá­lódunk, elbalkanizálódik a főváros köz­élete. Az Egységes Községi Polgári Párt volt az, amely a közgyűlésben megteremtette az alkotó munka lehető­ségét. Szívesen álltak vele szóba baloldal és jobb­oldal is, megszűnt a gyűlölködés, mint ahogy a fő­város közönsége már régen nem akart gyűlölködést. A főváros pártjainak bölcs vezetői mindkét oldalon belátták a párt munkája folytán annak szükségessé­gét, hogy meg kell teremteni az alkotómunka lehető­ségét. Ezt köszönheti a főváros törvényhatósága az Egységes Községi Polgári Pártnak. Nehéz munka volt, de szép. Szép volt és ez a legszebb eredménye a párt működésének a törvényhatóság életében. — Ami a jövőt illeti, igen nehéz feladat elé ál­lítja az új törvény a törvényhatóságot. Űj keretet hoz a törvényhatósági élet számára. Ezt a keretet azonban tartalommal kell megtölteni. Meggyőződésem, hogy mihelyt az új állapot szülési fájdalmain túl fogunk esni, egy hatalmas élet fejlődése fog itt meg­indulni. Mindnyájunk kötelessége, hogy az a polgári szellem, amely Budapestet naggyá, hatalmassá tette, kerüljön be abba az új keretbe, amelyet a törvény a törvény- hatóíüSgbam megteremt. A polgárság lelkének kell megtöltenie ezt a keretet. Mindenki, áld ezt a várost szereti, minden polgárnak kötelessége, hogy ezt a polgári szellemet fejlessze és uralkodóvá tegye. Ezután: köszönetét mondott azért a ragaszko­dásért, amelyet a párt tagjainak nevében a szónok kifejezett, s arra kéri a pártot, erősítsék meg a pol­gári szellemet a polgárságnál, amely nagyon hajla­mos arra, különösen ebben a mai súlyos helyzetben, hogy a hamis jelszavakkal dolgozó demagógiák felé hajoljon. A nyomorúság a legrosszabb tanácsadó. Ezt a rossz tanácsot kell ellensúlyozni. Bízik benne, hogy erős elhatározással indulva a jövőnek, ez sikerülni is fog. A főpolgármester szavaira percekig tartó lelkes taps és éljenzés volt a válasz, majd külön is kifejez­ték jókívánságaikat Bipka Ferencnek, aki még szá­mos küldöttséget fogadott. Tizenegy órakor a Várpalotába ment a főpol­gármester és Sipöcz Jenő polgármester, továbbá Buzáth János és Bérezel Jenő alpolgármester. Bipka Ferenc a kormányzó elé vezette a főváros küldöttsé­gét, amelyben az egyes pártok részéről Gaár Vilmos, Becsey Antal, Joanovich Pál, Lázár Ferenc, Kann Arnold és Láng Lajos voltak jelen. A főpolgármester rövid beszédében hangoztatta az államfő előtt a főváros tör­hetetlen és odaadó ragaszkodását és listen áldását kérte további mnnákságára. A kor­mányzó közvetlen) hangon köszönte meg a főváros jókívánságait, majd behatóan érdeklődött a küldött­ség tagjainál a főváros aktuális ügyei iránt. Az Egységes Községi Polgári Pártban és a Polgári Egység Klubjában ezidén elmaradt a szoká­sos újévi üdvözlés,, mert Kozma Jenő külföldön tar­tózkodott. A párt és a klub népszerű elnökét a leg­közelebbi hétfői összejövetelen és vacsorán fogja köszönteni az újév alkalmából. HORTOBÁGYI JUHTÖRÚ Mindenütt kaphat* 1 Termeli: Orsz. ÉS TEJSZÖVETKEZETI KÖZPONT .laufer’motoros árúkihordó Gyártja; Lauter Gépgyár pWaggon osztálya. Budapest vi.Palotai út. Tel: L.915 02-L. 915 12. DELMAR BÉLA oki. mérnök, építőmester Budapest,VI. Benczúr u. 17 Teleled 263-49 NEUES GYULA Oki. gépészmérnök Rádió, hat. eng. vfUany»zer«lö vállalat BUDAPEST, II, MARGIT KÖRÚT 58. ___ Telslon: tu‘a-no** 604-4». FI SCHER ÉS HARTHAHN mázolómas’erek Budapest IV, Képiró ucca 3. sz. TELEFON : Fióküzlet: IX. kér., Tompa ucca 30. szám A.847-73 LINOLEUM ÉS GUMMI burkolási szakvállalat CSÁSZÁR IMRE Budapest, IX, Lónyai-u 11 Telefon: Automata 887—49. _______ Ajánlatok űíjmunteiteii. C P 14 W A R P 7 IH7QÍ P temetkezési, nemzeti zsinór OunsYMn bí. 1 U í. a Z. r 4s butorpaszomány-gyárs Budapest, IX, Köztelek-u. 2. — Telefon: Aut. 857—41 Folyószámla a Kereskedelmi Banknál Révész János Oement-, márványmozaik- és mfikő- árégyár, betonipari vállalat. Barkóié-, műkő és csatornázási munkák. TElEFON ; Újpest 198. Központi Iroda: ÚJPEST, ŐSZ UCCA 14. PAÖ0ZAT1 MütiRÁH ELSŐRANGÚ KIVITELBEN stavonlai tölgy* és bükkparkét, táblaparkét egyszerű ét díszes kivitelben, aszfallpaikét és hajópadlók Pestszentlőrinci Parkétgyái b Cözfűresz Részvénytársaság. Budapest, V, Vemélynök-u!ca 16. I. in. Telefon: Aut 212—M. ZSOLDOS ÉS TÁRSA BUDAPEST, V., KORALL UCCA 31. TELEFON; Aut. 924-33. Ällandd raktár Nehsimi fűtési és BelCO vízvezetéki szerelvényekben Talajnedves épületek kiszárítása szabadalmazott fajfűrésszel Talajnedves kő- és téglafalazatok szigetelése és kiszárítása, talajvíz-szigetelés, házi­gomba kiirtása. Költségvetések díjmentesen! PÉTER ERNŐ V., SZEMÉLYNÖK UCCA 16. VI. 2. Teleién: Auf. 161-12 TELEFON J. ü63—75 BUKÓVÁ LAJOS épüSetüvegezö és képkereiező BUDAPEST, IX LÓNYAY UCCA 48. SZÁM W örner T ársa Gépgyúr Részvénytársaság Malomberendezések — Nyomdagépek — Láncgyár — Vasöntődo Telefon: L. 905-74, 905-75. Budapest, V, Váczi út 48. Alap. 1867. Kórházi, intézeti és tömegélei- « - mezési konyhaberendezések gnlAYEÍI HERMANN és HIRSCHLER BUDAPEST, VI., TERÉZ KORÚT 48. SZÁM. IP ELSŐRENDŰ HŰTŐGÉP KÉPVISELET: ESCHER-WYSS & Co. ZÜRICH-LINDAU PERZSASZŐNYEG Tel.: Aut. 833-16. vásár ó közönségnek figyelmé­be ajánlom saját érdeKeben, előbb több helyen érdeklődfön. azután forduljon SZAHAK AWENASI^N-hoz Tel.: Aut. 833 16. IV, KÍGYÓ UCCA 2. Művszies Javítás,tisztítás, mos s Köztisztviselőknek árengedmény és fizeiési kedvezmény ÁKOS FRIGYES , ^ ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST TELEFON: JÓZSEF 301-40 VII., KERTÉSZ UCCA 24—28 OKLEVELES ÉPÍTÉSZEI): ÉP1TÓ IPARI VÁLLALATA BUDAPEST, IX., Bokréta ucca 12. sz. TELEFON : JÓZSEF 856-33 STUMPF IMRE és KAROLY BUDAPEST, VII., THÖKÖLY-ÚT 31 ' Tápióbicske-i saját termésű borainak korlátolt kimérése megnyílt

Next

/
Oldalképek
Tartalom