Fővárosi Hírlap, 1928 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1928-11-07 / 45. szám

Budapest, 1928 november 7. Költségvetési vitarend és folyó ügyek az Egységes Községi Polgári Párt - értekezletén Az Egységes Községi Polgári Párt szombaton este értekezletet tartott, amelyen Gaár Vilmos el­nöklete alatt különböző folyó ügyek mellett a hét­főn kezdődő költségvetési vita rendjét beszélték meg. Jelen voltak: Gaár Vilmos, Diniek Vidor, Far­kas József, Girardi Tibor, Szentirmay Imréné, Har­rer Ferenc, Glücksthal Samu, Bódy Tivadar, Csil- léry Béla, Stern Sándor, Dorner Gyula, Pompéry Elemér, Ledermann Mór, Scheuer Róbert, Csécsi Nagy Miklós, Grosch Károly, bibitlii Horváth Já­nos, Ereky Károly és még sokan. Gaár Vilmos mindenekelőtt Bedö Mórt párén- tálta el meleg szavakkal. Megemlékezett arról a tisz­teletreméltó munkásságról, amelyet az elhunyt a törvényhatóságban kifejtett és kérte a párt tagjait, hogy temetésén testületileg jelenjenek meg. A párt a családnak távirati úton fejezi ki részvétét. Ezután Dinich Vidort üdvözölte, aki tudva­lévőén pénteken este csaknem áldozatul esett egy autó gázolásnak. Véletlen szerencse folytán komo­lyabb baja nem történt, jóllehet a gépkocsi kereke keresztül gázolt rajta. A párt örömét fejezte ki, hogy őt nagyobb baj nélkül látja soraiban. Bejelentette továbbá, hogy a Budapesti Fa- koporsógyártó Iparosok beadvánnyal fordultak a párthoz, hogy a Községi Faárúgyárat mielőbb vég­legesen szüntessék be. Ehhez kérik a pái’t segítsé­gét. A közgyűlés tudvalévőén már másfél év előtt elhatározta több más üzemmel együtt a Községi Faárúgyár rt. leépítését is. Miután az eddig nem történt meg, a párt a kívánságot méltányosnak tartja és megsürgeti az üzem likvidálását Az elnök bemutatta ezután az értekezletnek a Magyar Mozgóképengedélyesek Egyesületének kér­vényét, amelyben a mozisok a villany árának csök­kentése érdekében a párthoz fordulnak támoga­tásért. Az elhangzott felszólalásokból kitűnt, hogy jóllehet a mozisok a főváros legnagyobb fogyasztói közé tartoznak, semmiféle szokásos kedvezményt nem kapnak az Elektromos Müvektől, holott erre kétféle jogcí­mük is van: egyrészt ipari áram tarifára van igé­nyük a motorfogyasztásoknál, másrészt külföldön is mindenütt honorálják azt a közérdeket is előnyösen érintő tényt, hogy a mozik xeklámvilágítása nagyban hozzájárul a vá­roskép szépítésének emeléséhez és az uecák világításához. Mindezek alapján a párt méltányosnak tartja, hogy a főváros gazdasági életének ezt az elsőran­gúan fontos társadalmi osztályát a legmelegebben támogassa jogos kívánsá­gának elérésében. A párt Scheuer Róbertét kérte fel, hogy ebben az A legjobb magyar folytonégő kályha KALOR és PERPETUUM n x 4) '3 Q * S 'S (fl Ä — :e v es >« E § ,0 ® í a 0 £ a $ s o ©■ <1 » x o & 5 a x » N s 6 s N & 0 x o * « 25 SSL o §■: b* ®' B " 8 TJ <0 ® Q ■o H CD 0 ti § 3 ct> <Q <0 0: SS rt « v CP Z 0. CP rt 3 Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntö Rt. (HIRSCH ÉS FRANK) Budapest, Arána-út 128. Tel,: Aut. 100-20,100-28,100-29 Városi raktár : V, Kálmán ucca 15. — Telefon: L 983—25. Házszámra iigyeni! Kapható minden jobb vaskereskedésben is. KÖNIG JÓZSEF OKL. MÉRNÖK. ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ BUDAPEST, Vili. BAPOSS U. 98. TELEFON: JÓZSEF 424—69 ügyben eljárjon és annak előbbreviteléről a pártnak jelentést tegyen. Még egy érdekes beadvány érkezett a párthoz, amely egy „Gyógyhitelintézet” felállítására vonat­kozik. A gyógyhitelintézet azt a célt szolgálná, hogy kiskereskedőknek és a középosztály egyéb tagjainak betegség esetére adjon egy-két- ezer pengős hitelt, Hogy ezt a tervet meg lehet-e valósítani, a főváros­sal, vagy a kormánnyal együttesen kell megbeszélni. A párt a tervet behatóan meg fogja vizsgálni és attól teszi függővé további elhatározását. Az értekezlet most áttért a napirend tárgyalá­sára, amelynek egyetlen pontja a költségvetési vita rendjének a megállapítása volt. A pénzügyi bizottság tárgyalásainak eredmé­nyéről Scheuer Róbert tájékoztatta az értekezletet. Az elnök bejelentette, hogy a pártvezetőség kérése az, hogy az általános vita során lehetőleg kevesen szólaljanak fel. A többi kívánságot és megjegyzést a párttagok a részletes vita során az egyes fejezeteknél fogják el­mondani. A vitarendező bizottságba a párt Scheuer Róbertét és Girardi Tibort delegálta. Glücksthal Samu bejelentette, hogy az általá­nos vita során az általános gazdasági helyzettel, a főváros lakosságának gazdasági krízisével kívánt be­hatóbban foglalkozni. A párt vezetősége nagy örömmel fogadta ezt a bejelentést, azonban arra kérte Glücksthalt, hogy e beszédnek az általános vita alatti elmondásától tekintsen el, mert akkor a kérdések sokasága miatt a figyelem megoszlik. El­lenben nyomban a költségvetés letárgyalása után a párt rendkívüli közgyűlést hív össze, azon foglalkoz­zék behatóan ezzel a rendkívüli nagy horderejű és Budapest egész lakosságéit létében érdeklő kérdéssel. Glücksthal készséggel magáévá tette a párt állás­pontját és a rendkívüli közgyűlésen mondja el nagy beszédét a gazdasági krízisről és mutat rá azokra a lehetőségekre, amelyeket a helyzet enyhítése, az orvoslás érdekében meg kell ra­gadni. Stern Sándor bejelentette, hogy a részletes vita során nagyfontosságú indítványt fog benyújtani egy 100 millió pengős kölcsön felvételére vonatkozóan, amelynek segítségével a főváros gazdasági helyzetét teljes egészében sikerülne reorganizálni. Indítványa a mostani költségvetés összeállítását nem érinti, hanem kizárólag a jövőre vonatkozik. Girardi Tibor az egyes bizottságokban meg­üresedő tagsági helyek betöltésére hívta fel a ^ párt figyelmét. Ezután a részletes vita során felszólalni kívánó bizottsági tagok felszólalási sorrendj át álla­pították meg. Dinich Vidor követelte, hogy a BSzKBt igaz­gatóságában megüresedett hely mielőbb betöltessék, hogy ott a párt megfelelően legyen képviselve, an­nál is inkább, mert a közeljövőben kell a BSzKRt-nak döntenie az egységes tarifa kérdésében, amelyre vonatkozó javaslatot tudvalevőleg épp a párt megbízásából dolgozott ki Scheuer Róbert. Harrer Ferenc a Közmunkák Tanácsában meg­üresedett három hely betöltésével kapcsolatosan kö­vetelte, hogy a párt aránya itt is érvényesüljön. Az értekezlet Harrer indítványát egyhangúan elfogadta. CSIMÁR KÁROLY ÉPÍTŐMESTER TERVEZŐ ES VÁLLALATI IRODÁJA Alapítva 1904 Budapest, l„ Böszörményiút 18 Aut.™«" Vitéz HANTAY ÉS GALAVITS °ké'-ntpész elektrotechnikai vállalatai Budapest, Vili., Szigony-ucca 34. — Telefon : J. 373—59. CRISTOFOLI VINCE KÖPADLÓ, FAYANCE FALBURKOLAT TELEFON: J. 381-47. ALAPÍTÁSI ÉV: 1868. BUDAPEST, VII., GIZELLA U. 31 eielött ILKAU. 34 „STEAUA“ MAGYAR KOOLAJ R.-T. REX benzin speciális autó és traktor- olajok, aszfalt, porolaj Központi iroda : V, Nádor-u. 2. Telelőn : Auf. 939-25 Telep: csepeli petroleum kikötő Telelőn; J. 309-86 Telepek, szabadraktárak, benzin­kutak az egész országban. SZÉKELY és MOTTL OKL. MÉRNÖK ÉPÍTŐMESTER ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK BUDAPEST, III., GALAGONYA U. 2 ___________TELEFON: AUTOMATA 825-78 Sl 'S séchy Endre oki. mérnök, építési vállalkotó Budapest. VI., Bulyovszky ucca 12. Telefon: T. 289-C5. DUNÁNTÚLI MÉSZ-, TÉGLA és KŐIPAR RÍ. Központ: BUDAPEST, V., GÉZA UCCA 5 Telefon; Automata 218—05, 218—06, Sürgönyeim; Dunmész. Szállít: Meszel, mészkövet, bazaltkavicsot.Vállal mindennemű kőfaragó-munkát SRUIZ KflROtV BUDAPEST, X., 3ÁSZBERényi.ÚT 17. TELEFON SZÁM: J ÓZSEF 304-75. TASY JÓZSEF Budapest, VII, Öv- ucca 200. — Telefon í- Lipóf 965—46. szám IS AJ ÁT HÁZ AB AN) EPÜLET, BU 1 OR, POR- TÁL- ASZTALOS ÜZEME ORA G Y A R Nyilvános órák, toronyórák, központi villamos óraberendezések VIII Tömd ucca 26 Telefon J. 414-Qi Tőke György |S“továífa£ Budapest, VI., Hungária-körut 79. TELEFON: L1PÓT 975-62 CSONZADLAK ÉS FLEISCHMANN Műszaki és elektrotechnikai vállalkozók, rádió és villaniosági anyag külföldi képviselete, neón utánzóit égők képviselete BUDAPEST, Vili., József-körút 19. Tel.: Aut. 300-47 IPARTELEP KISPEST Üllői-út 107. sz. Tel.: J. 353—87 ASTHA facsillár-müipely Budapest, NIL, Wesselényi ucca 41 Mintaterem: IV Váci ucca 39. sz. NÁDOR LAJOS TELEFONSZÁM: JÓZSEF 344-68 5J LUKRÉCIA íí a legjobb lószerszám fesfö és impregnáló Gyártja és 1/10 nn T A V Á P C veS7i és olaJ szállítja. VAU CO IAnAÜŰ ipartelep Budapest, VII., Bácskai-ucca 9. szám. TELEFON: JÓZSEF 422—19. cusroDis MÉRNÖKI IRODA ES ÉPÍTÉSI VÁLLALAT IPARI BERENDE­ZÉS RÉSZÉRE BUDAPEST, V.f NÁDOR UCCA 19 Telefon: Aut. 120*07 ALPHONS ALAPÍTÁSI ÉV 1876 Gyárkéményépítés Gözkazánbefalazás Ipari kemencék épí­tése és tervezése ifj. MÁTHÉ ISTVÁN szobafestő- és mázoló-mester I., Iskola-tér 2. — Telefon; Aut. 607—55 SOLTY LÁSZLÓ KERTÉPÍTŐ TELEFON; AUTOMATA 644—31. Kertészeti telepei: BUDAPEST, II., PASARÉTI-ÚT 129. SOLTSZENTIMRE PEST-ME GYE Volt Wellisch Náthán Utóda Fischer Zsigmond épületfakereskedő Ajánlja dúsan felszerelt raktárát állványfa és asztalosáruban stb. X., Asztalos Sándor-utca 5. Telefon: J. 310-89. REKLÁM ÉS CÉGTÁBLA FESTŐ VÁLLALAT Budapest. VIII., Rökk Szilárd ucca 23 Telefon : József 385-28 CsernákJenő AGYAGCSOVEK és csatornázási cikkek HÚSÉRT ÉS TÁRSA B. T. Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 4. Telelőn : Au tom a ta 22—67. Feke/e Ödön mérnöK Vízmüvek, vízvezetékek, csatornázások, központi fűtések, szellőztetések és légszes zberendezések tervezése és kivitele Budapest II, Zsigmond u. 1. Tél. automata Sí4-80

Next

/
Oldalképek
Tartalom