Fővárosi Hírlap, 1928 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1928-01-04 / 1. (949.) szám

Ára 50 fillér Tizenhetedik évfolyam Budapest, 1928 január 4 V^-fíUPjgx 1 (949) szám rBWlUiiimiiaNimiiniiiäni'äiiiibii7ilS7iibilll!llliibiiiDiiiaiiiDiiiäiiiDuiaiiibiiiaiiiniiiaiiiaiiiaiiiDiiiaiiiBiiiaiiiei ECÖFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre ............................24 pengő Fé lévre....................................12 pengő Állandóan: GAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ VÁROSI, POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP Felelős szerkesztő: DAC SO EMIL MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal BUDAPEST, VI., SZÍV UCCA IS SZ. Postatakarékpénzt. csekkszámla 40.424 TELEFONSZÁM: TERÉZ 137-15 nevezte Ripka Ferenc főpolgármester a Szilveszter napján nála tisztelgő újságírók előtt az 1928. évet, amely hófehéren, barátságosan köszöntött ránk. Mi nem látunk és Budapest közönsége sem fog látni pesz- szimizmust a főpolgármesternek ebben az aláhúzott, nagyon fontos jóslatában. Nem lehetünk pesszimisták akkor, amikor Ripka Ferenc beszédének egyéb ré­szeit is elolvassuk, mert — mint mindenkor — ez­úttal is a bizalom és a hit sugárzik a főpolgármester mondataiból. Tisztában van vele mindenki, hogy Budapest nagy időket él. A háború után Európa nagyvárosai kétségkívül megelőzték a magyar fővárost az újjá­építés munkájában. Forradalom szakadt ránk és a forradalmat a romboló, mindent megsemmisítéssel fenyegető kommunizmus követte. Ezek a súlyos, lel­ketölő, mindent pusztító idők kimaradtak más nagy­városok életéből és nem lehet Budapestnek szemre­hányást tenni, ha az újjáépítés munkájával megké­sett. A kommunizmussal sem értek még véget a gyűlölködés esztendei, csak az utolsó három esztendő volt az, amely alatt éppen Rikpa Ferenc főpolgármes­ter nemes és lelkes munkája hatalmas sikerekkel kezdte meg a társadalmi és felekezeti ellentétek át­hidalását. Ez a három esztendő páratlan nagy sikert hozott és joggal mondhatta ei Ripka Ferenc főpol­gármester az újságírókhoz intézett beszédében, hogy bizalommal néz a kivételes nehéz esztendő elé. Az ellentétek, a gyűlölködés, a társadalmi szét- szaggatottság olyan mértékű volt Budapesten, hogy a három esztendő apostoli kiegyenlítő munkája ha­tározottan rövidnek tűnik fel a szemlélő előtt. Aki visszaemlékezik a kommunizmus rémségeire, az ezt követő idők eldurvult, elvadult, kétségbeejtő viszo­nyaira, az csak csodálkozva láthatja a mai konszoli­dált állpotokat, mert rövid volt a három esztendő ahhoz a hosszú úthoz, amelyet a társadalmi béke, a nyugalom, a kiengesztelődés célja felé megtettünk. Csak azért történhetett meg ez így, mert az utat ne­mes lelkek munkája egyengette, a haladás tempóját pedig meleg szivek tüze fűtött?. De megtettük az utat, megközelítettük a célt és az újesztendő alkal­mával boldogan kell köszöntenie Budapest székes- főváros közönségének azokat a nagy férfiakat, akik ezt az apostoli, csodálatos munkát elvégezték és el­végeztették a megbékélt lelkekkel. Három esztendő talajjavító munkája után most elérkezett a vetés ideje. Azt kell kiolvasni Ripka Ferenc főpolgármester újévi beszédéből, hogy azért kivételes fontosságú esztendő ez, amely most bekö­vetkezett, mert elérkeztünk az igazi alkotások idejé­hez, amikor végre az igazi békés egyetértés össze­fogásával kezdjük felemelni ezt a várost a régi fény, a régi megelégedettség színvonalára. De nemcsak az alkotómunka kezdődik meg, hanem elérkeztünk oda is, ahol a főváros egész jövőjét, hosszú évtizedekre kiható jelentőségű reformmal kell megalapozni. Maga Ripka főpolgármester is Budapest reneszánszának nevezi azt az átalakulást, amelynek az új fővárosi törvény megalkotása révén Budapestre el kell követ­keznie. Nagy és modern reformot várunk ebben az esztendőben és hiszünk abban a jóindulatban, amely a kormányköröket a magyar fővárossal szemben vezeti. A haladásnak mindig voltak ellenzői, voltak kerékkötői. De a haladás szelleme, a kor követelmé­nyei mindig diadalmasan győztek le minden aka­dályt. Most is így kell ennek lennie, Budapest hatal­mas gépezetét nem lehet egy félszázadosnál öregebb törvény rozsdás rekvtzitumaival igazgatni. Az ope­ráción át kell esni, de át kell esni azoknak a kishitű­ségén is, akik ettől az életmentő operációtól félnek, reszketnek. Az új fővárosi törvény mellett a nagy beruházá­sok végrehajtása fogja légióként jellemezni az 1928. esztendőt. Hatalmas program megvalósítása vár a fővárosra, a mellett számolni lehet a magánépítke­zés fellendülésével és a nagyarányú állami beruházá­sok jótékony hatásával is. Gazdasági szempontból tehát meg volnának adva a lehetőségek, hogy Buda­pest népére jobb idők köszöntsenek. Hogy ez így legyen, abban a tekintetben sokat tehet, vagy sokat . hátráltathat Budapest székes- főváros törvényhatósági bizottsága. Nem ok nélkül hangoztatta újévi beszédében Ripka Ferenc főpolgár­mester a megértés és a szeretet szükségességét. Csak egymás megértésével és Budapest szeretetével íel­Bucsut intünk az esztendő után, mely Budapest élete számára sok nehéz órát hozott, de azért vég­eredményben mégis csak becses és tekintélyes hala­dás jutott osztályrészül a város ügyeinek. Ha egy mondattal akarjuk jellemezni Budapest kommunitá- sának esztendejét, akkor azt mondanánk, hogy az volt a nagy kölcsön, a beruházások, a kislakások, a hiteltúllépések, a Talbot-centrálé esztendeje, amely le­tárgyalt két költségvetést, megoldotta az üzemi kér­dést. küzdött a drágasággal és hősi harcot vívott a községi közszolgáltatások árának leszállításáért. Mindezekben a harcokban, akciókban és sikerekben résztvett a törvényhatóság minden pártja, a köz­gyűlés — eltekintve kisebb-nagyobb viharoktól, imitt-amott a múlt csökevényeiként megmaradt bot­rányoktól — szorgalmasan és eredményesen dolgo­zott. Hogy ez így lehetett, annak legfőbb érdeme az Egységes Községi Polgári Pártra hárul, amely fiata­lon és frissen állt a küzdelemben, bölcs megfontolás­sal a viharok csititásában és a megoldásokra vezető hidak megépítésében. Ez a párt megalakulásától kezdve a legnagyobb megbecsülést érdemlő módon töltötte be a mérleg nyelvének fontos szerepét. Az 1927-ik esztendőben azonban már irányokat sza­bott, utakat mutatott, az egész város polgárságát érintő akciókat vezetett, lelke, jó szelleme volt a köz­gyűlésnek. Az Egységes Községi Polgári Párt mél­tóan töltötte be azt a szerepet, amelyet nagynevű megalapítói neki szántak és letéteményese volt azok­nak a nagy gondolatoknak, amelyeket Ripka Ferenc főpolgármester három esztendővel ezelőtt kezdett hirdetni: tovább küzdött a társadalmi béké­ért, a felekezeti egyenlőségért, a polgári munka meg­becsüléséért. a polgári jólét kivívásáért és az alkotó­munkar megindításáért. Átcsoportosulás a közgyűlési teremben Az Egyséegs Községi Polgári Párt esztendeje a legszebb auspiciumok között indult. Az ország- gyűlési választások után erőben és tekintélyben hatalmasan megnövekedve jelent meg a közgyűlési porondon. A községi választások óta rendkívüli módon gyarapodott meg ez a párt. Akkor összesen huszonhárom mandátuma vo'lt. Ehhez járult a ki­nevezettek húsztagú csoportja és tíz olyan bizottsági tag, akinek állásánál fogva van mandátuma. Ezen­kívül többen is csatlakoztak a Keresztény Községi Pártból, majd bevonult az Ugrón Gábor vezetése alatt álló héttagú liberális csoport is. Majd jöttek többen a demokrata pártból és a pártonkívüliek közül is, többek között csatlakozott a demokratikus biok egykori elnöke, Budapest volt nagynevű polgármestere: Bárczy István is. Számban és tekintélyben erőtel­jesen megnövekedve, hozzáfogott a párt a maga vértezetten indulhatnak a közgyűlés tagjai a kivé­teles fontosságú esztendő elé, amely a főváros rene­szánszát hivatott meghozni. A főpolgármester nemes optimizmusa, amellyel a közgyűlési termen végig­tekint, azt mondatja vele, liogv „az egész törvény- hatósági életben a béke, az összefogás és a munka gondolata lett úrrá“. Nem kívánhatunk szebbet, job­bat, örvendetesebbet Budapest polgárságának új- esztendőre, mint azt, hogy a főpolgármesternek, aki mindig ezekért az ideálokért küzdött és dolgozott, igaza legyen ebben a meglátásban. A kivételesen ne­héz, fontos és nagy esztendőben Budapest törvény- hatóságát a béke, az összefogás és a munka gondo­lata vezesse és forrassza egybe. Ha ez így lesz, Budapest elérkezik nagy és reményteljes reneszán­szához, Budapest népe pedig a gazdasági megújho­dáshoz. i, ; i szervezeteinek kiépítéséhez, egyben pedig nagy­szerű pártszellemet és kivételesen jelentős pártéletet teremtettek. Nagy szükség is volt arra a kitűnő pártszellemre, amely az Egységes Községi Polgári Párt minden tag­ját és minden cselekedetét áthatotta. Szükség volt erre az egymással szemben ülő, világnézetükben rendkívüli mélységgel elválasztott pártok között, amelyek egymással versengve akarták magukhoz ragadni a hegemóniát és a politikai hatalmat. Az Egységes Községi Polgári Párt őrizte meg egész esztendőn át a közgyűlés egyensúlyát, békéjét és méltóságát. A Wolff-párt és a szociáldemokrata párt ezenközben körülbelül megtartották a maguk régi számarányát és agilitását. Annál nehezebb és vészesebb idők következtek be azonban a baloldali polgári pártok számára. Elsősorban vonatkozik ez a demokrata pártra, amely vezérének, Vázsonyi Vilmosnak halála után szétszakadt és erősen le­morzsolódott. A községi életben nagyon megérzett a pártnak ez a' dekadenciája, mert az elveszett nép­szerűség érdekében a párt vezető tagjai számos- esetben idegesen és megokolatlanul áldatlan harco­kat idéztek fel. A nagy kölcsön és beruházások Ami most már az esztendő politikamentes ese­ményeit ülteti, ezeknek felsorakoztatását kezdjük meg a mindennek alapot adó nagykölcsön felvételé­vel. A Bankers Trust 20 millió dolláros. 6 százalékos ajánlatát március közepén 159 szavazattal egyhan­gúan fogadta el a közgyűlés. A nagy dolilárikölcsön felvétele és a beruházások megkezdése körül a pár­tok között semmiféle ellentét nem volt. Annál éle­sebb harc folyt a kölcsön típusa körül. A többség a Bankers Trust hat százalékos ajánlata mellett fog­lalt állást, míg a szocialisták kitartottak a 6.5 szá­zalékos kölcsönajánlíat mellett, amelynek révén a be­ruházásokra momentán nagyobb összeg jutott volna. A beruházási célokra ezzel 17,700.000 dollár jutott a fővárosnak, amivel szemben a még márciusban meg­álllapított beruházási program összege csak 17,400.000 dollár volt. A legsürgősebb beruházó program kü­lönben öt pontból áll és pedig 1. az autóbuszüzemnél 4,814.000 P 2. a közlekedési intézményeiknél 17.600.000 .. 3. lakások építésére 38,240.000 .. 4. az Elektromos Műveknél 20,000.000 .. 5. a vízműveknél 14.400.000 ... összesen 95,054.000 P Ehhez járult a beruházókölcsön terhére már előre el­végzett munkák értéke 5,768.800 pengő, úgvhogv a kölcsön meevszavazásának órájában összesen 100.822.800 pengő volt a beruházási összeg. A beruházások meg is kezdődtek még a most Kivételes fontosságú esztendőnek Visszaemlékezés a nagykölcsön, a kislakások és a hifeltullépések esztendejére Küzdelem a közszolgáltatások árának leszállításáért — Az Egységes Köz­ségi Polgári Párt megnövekedése, lelkes munkája és sikerei

Next

/
Oldalképek
Tartalom