Fővárosi Hírlap, 1927 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1927-07-27 / 30. szám

4 Budapest. 1927 július 27. Százötven lovaskocsi helyett Harminc portalan szemétgyűjtő autót kap Budapest Az ősszel megérkezik a három legmodernebb próbagép — A magyar főváros­ban vezetik be Európa legtökéletesebb szeméifuvarozási rendszerét — Átalány helyett köbméterenként fizetik a háziurak a szemétfuvarozási díjat A Fővárosi Hírlap múlt heti számában részlete­sen foglalkoztunk Budapest köztisztaságának egyik életbevágóan fontos kérdésével az uccaöntözés hiá­nyosságaival. Ezúttal nem kevésbé fontos problé­mára akarjuk felhívni a közfigyelmet a portalan szemétgyűjtés ügyére, amelynek megvalósítása ugyancsak évek óta késik, holott ennek a költségeire részben már költ­se g.v été siles. is rendelkezésre áll a fedezet. A portalan szemétgyűjtés többé nemcsak^ köz- tisztasági, hanem szódul higiéniai. IzözegcszscQiigyt feladat. Az európai kontinens nagyvárosaiban, — nem is beszélve Amerikáról — egy-két balkáni vá­ros kivételével, már évek előtt bevezették a porta­lan szemétgyűjtés rendszerét. Nálunk is evek óta tervezik. Két évle, hogy papíron már meg is van. Ta­valy Budapesten megtartott nemzetközi köztiszta­sági kongresszus kiállításán be is mutatták a Buda­pesten alkalmazandó készülék típusát. Már csak he­tek kérdése volt egy próba-üzem beállítása — mi­kor egyszerre elhallgattak vele a városházán. Azóta egy év telt el, s még most sem jutottunk messzebb a tanulmányozásinál. Felkerestük ezügyben Balló Alfrédet, a köztisz­tasági hivatal igazgatóját és a tőle kapott felvilágo­sítások után örömmel állapítottuk meg, hogy a ké­sedelmet nem a bürokratikus lassúság okozza, ha­nem a megfontolt elővigyázatosság, az okos óva­tosság és a műszaki precizitáshoz való ragaszkodás. Bálié Alfréd igazgató a következőiket mondotta el munkatársunk kérdé­seire: — Tény. hogy két éve foglalkozunk a pormentes szemétgyűjtés problémájával s hogy még ma sem valósítottuk meg. annak az oka az. hogy eme nagy kiadásokkal járó investiciónál a legmesszebbmenő körültekintéssel kell el­járnunk. A köztisztasági technika — amelynek ma már hatal­mas tudományos irodalma van — szédületesen, mondhatnám óráról-órára fejlődik, s könnyen ki le­hettünk volna téve egy elhamarkodott elhatározás rétvén annak, hogy bevezettünk volna nagy áldoza­tokkal egy olyan szemétgyűjtő típust, amely közben el is avult. Tényleg így is lett volna, ha nem vagyunk elég elővigyázatosak. — Két évvel ezelőtt — amint emlékezetes — nemzetközi pályázatot hirdetett a főváros egy alkalmas portalan szemétgyűjtő szerke­zetre. A népes pályázat nemzetközi zsűrije az én szabadal­mamat és egy német patentot talált legalkalmasabb­nak. Az én találmányom előnye az volt a többi rend­szerekkel szemben, hogy nagyobb mértékben segí­tette elő a gyüjtőtartály kihasználását. Az összes szerkezetek tökéletlensége ugyanis az volt, hogy nem töltötték meg teljesen, hanem csak legfeljebb kétharmadrészben a gépkocsi légmentesein záródó tartályát. Ez kétségtelenül idő és energiapazarlást jelentett. Ezt a hiányt az én rendszerem sem tudta kiküszöbölni teljesen. A bámulatosan fejlődő technika azonban rövidesen megoldotta ezt a problémát és megtalálta a tökéletes típust. — A német nagyvárosokban már használatban is kitünően bevált ez a legújabb rendszer, amely elsősorban ab­ban tér el a régebbiektől, hogy a szemét­gyűjtő gépjármű tartálya hengeralakú. Külsejére olyan ez a gyüjtőkocsi, mint a mi öntöző autóink. Ennek a hengernek a nyílása nem felül, vagy oldalt, hanem hátul van. A hengerben egy centrális tengelyen spirál-lapátot mozgat1 a gépkocsi j motorja, amely dugóhúzó-szerű lapát a pormentes szerkezetű nyíláson át beömlő szemetet állandóan befelé tömíti, amíg a tartály 100%-ig megtelik. A kiürítésnél a spirál-lapát visszafelé forog és telje­sen élt tivolit ja a tartály tártaiméit. — Három ilyen rendszerű német gyártmányú gyüjtőkocsi van. Kettőre vonatkozóan a pontos kí­sérleti eredmények már a kezünkben vannak, a har­madikról a napokban kapjuk meg. E három típus közül kell tehát majd kiválasztanunk a budapesti vi­szonyokhoz mérten a legmegfelelőbbet. — Óriási előnyt jelent e hengeralakú gyüjtőkocsik rendkívüli befo­gadóképessége. Egy ilyen gépkocsi 10 köb­méter szemetet tud kiíuvarozni egyszerre, vagyis annyit, mint két lovaskocsi. De más tekintet­ben is hallatlan megtakarítást jelent: időben, ember­ben, energiában. Egy lófogatú szemetesszekér a mai rendszer mellett naponta átlag másfél fordulót te­het, vagyis legfeljebb l'A köbméter kiszállítására ké­pes Ugyanakkor ez az újrendszerű gépkocsi mini­mum négy fordulót csinál, vagyis könnyű szerrel 40 köbméter szemetet szállít ki egy-egy kocsi Egy gyűjtő autó teljesítménye ezek szerint 5 lovas­kocsiéval egyenlő, vagyis a most üzemben levő mint­egy 150 lovaskocsi munkáját pótolni fogja 30 gyűjtő- autó. — A beszerzésnek egyetlen nehézsége a keres­Befejeződött az Őrszem-,,ügy‘‘ Mint ismeretes, az Őrszem Kereskedők. Iparosok, Termelők és Fogyasztók Áruforgalmi Szövetkezete. amely dr. Krivoss Árpád ügyvéd elnöklete alatt áll, a megszüntetendő fővárosi üzemekkel kapcsolatban bizonyos tervekkel állott elő. Az Őrszem terveit a főváros tanácsa a héten elutasította és ezzel az egész ügy végleg befejeződött. Mielőtt azonban ez megtör­tént volna, politikai lesipuskások föl akarták hasz­nálni Ripka Ferenc főpolgármester távollétét és kel­lemetlenkedni igyekeztek njeki. Mindenekellőtt kon­statálni kell, hogy komolyabb elemek ebben az akció­ban részt nem vettek, mert hiszen sem Wolff Károly, sem a Keresztény Községi Párt higgadt vezérembe­rei, de más pártok vezetői sincsenek Budapesten. A közvélemény az első pillanatra tisztában volt azzal, hogy Ripka Ferenc főpolgármester messze, távol áll ettől az akciótól, még ha annak elnökéhez rokoni kö­telék fűzi is. A közvélemény egyben ítéletet mondott a fölött az eljárás fölött is, hogy Ripka Ferencnek megérdemelt pihenését meg akarták zavarni olyan ügyben, amelyhez semmi köze nincs. Semmi sem bi­zonyítja ezt jobban, mint az az önérzetes, kristályo­sán tiszta és nyugodthangú nyilatkozat, amelyet a főpolgármester Reinchenhallból küldött: A főpolgármester nyilatkozata — Az Őrszem Szövetkezet létezésére és szándé­kaira Kozma Jenő barátom hívta fel néhány héttel ez­előtt a figyelmemet. Az ö információja alapján szereztem tudomást az egész dologról és ennek következtében azonnal magamhoz hívattam Krivoss Árpádot, aki­nek értésére adtam, hogy a megszüntetendő városi üzemek átvételére vonatkozó tervét minden befolyá­sommal meg fogom akadályozni, mert ez teljesen ellentétben áll a kormány intenciójával, amelyet az ipari és kereskedelmi érdekeltség jogos érdekeinek méltánylásával három év óta igyekszem érvényesí­teni. Kijelentettem ekkor Krivossnak, hogy ezt az álláspontot a leghatározottabban fentartom és ezt a nyilatkozatomat most a nyilvánosság előtt újból megerősítem. Az Egységes Községi Polgári Párt és az Őrszem Illetékes helyről a következő nyilatkozatot kap­tuk: — Dr. Kozma Jenő. az Egységes Községi Pol­gári Párt elnöke a nyilvánosságnak tett nyilatkoza­tában már ez első nap leszögezte az üggyel kapcso­latos álláspontját és kijelentette azt. ami ma már az összes pártok előtt köztudomású, hogy az Egy­séges Községi Polgári Pártnak ehhez az ügyhöz semmi köze nincs. A pártvezetőségnek az Őrszem dolgáról, mint legilletékesebb helyen előttünk kijelentették az a fel­fogása, hogy a pártnak ezzel a kérdéssel kapcsolat­ban nincs és nem lehet oka semmi különösebb lépés megtételére. Szövetkezetei mindenkinek joga van alakítani, sőt még ahhoz is joga van, hogy megala­kulása után nyomban, vagy még megalakulása előtt bérbevegye az összes üzemeket, vagy akár az egész városházát — ha módja van rá és tudja. A párt maga azonban erről az akcióról nem tudott, nem is helyesli, sőt helyteleníti és súlyosan elitéli. főleg azt, hogy ennek az akciónak az élén egy olyan férfi áll, akinek neve alkalmas különböző politikai konzek­venciák levonására.- Krivoss Árpádnak az Egységes Községi Pol­gári Párt-tál egyébként semmiféle nekszusa sem volt eddig sem. már korábban kilépett a párt Akadémia uccui központi klubjából is. Meglehet állapítani, hogy a párt egyetlen egy tagja sem tudott erről a készülő akcióról, sőt bizonyos, hogy Krivoss, mint a párttal kedelmi kormánynak az a kétségkívül méltányos ki­kötése, hogy a gépkocsik motorszerkezetét is itthon kell gyártani, illetve beszerezni. Reméljük azonban, hogy az új autóbuszok gyártásának problémájával a miénk is megoldódik, mert a szemétgyüjtőtartáiyok motora és alváza teljesen azonos az autóbuszokéval. — A három próbagépet már az ősszel meghozatjuk és a kísérleteket a város belső területeiben megkezdjük. Fokozatosan fogunk áttérni a portalan szemétgyűj­tésre és szállításra egyrészt azért, hogy mindig al­kalmunk legyen az esetleg még tökéletesedő rend­szerű gépeket beszerezni, másrészt azért, mert a luvartelep 800 lóból álló vontató parkját nem lehet egyszerre a főváros vagyoni érdekeinek megóvása mellett megszüntetni, hanem ahhoz évek kellenek, így évek alatt lesz általános a portalan szemétszál­lítás is. — Az új rendszer bevezetésével természetesen meg kell változtam a mai szemétszállítási dijakat is. Ügy gondolom, hogy a mostani átalány rendszer helyett a köb- méíeregységre kell áttérnünk. Ilyenformán az egyes házak nem a lakbér arányá­ban fizetnek majd szemétfuvarozási dibit, hanem a szerint. hogy naponta, illetve havonta hány szabvá- nvos tartályt szállítunk el. E szabványos légmente­sen záródó tartályokat a főváros bocsátja kellő szaluban minden ház rendelkezésére. A beszélgetést azzal fejezte be Balló igazgató, hogy a lakosság türelme nem lesz hiába való. mert a jelek szerint Budapest kapja meg egész Európa legmodernebb, legtökéletesebb szemétfuvarozási rend­szerét. nem közölte, úgy apósával Ripka Ferencnek sem je­li illette be ilyen szándékait, aminthogy a főpolgár­mester vejével egyáltalán nem szokott városi kérdé­sekről tárgyalni. — Ami dr. Kozma Jenő szerepét illeti, erre vo­natkozóan az igazság az. hogy az Őrszem novem­ber hónapban felkérte Kozma Jenőt a szövetkezet elnöki tisztének vállalására. Kozma tekintettel arra, hogy az alapítók altruista terveket hangoztattak előtte, hajlandóságot mutatott a kereskedők szövet­kezetének mozgalmának támogatására, a cégbejegy­zés^ azonban még meg sem történt, amikor Kozma arról értesült, hogy szövetkezeti mozgalom helyett a várossal kapcsolatos tervekkel foglalkoznak, mire ö még áprilisban visszalépett. Krivoss Árpádhoz in­tézett levelében azt írta, hogy megütközéssel értesült ezekről a tervekről és azért bejelenti a szövetkezet­ből való kilépését. Erre ugyancsak még április hó folyamán az Őrszem elnöksége sajnálattal tudomá­sul vette. Kozma kilépését és ..sajnálkozását fejezte ki afelett, hogy a sok sikert ígérő hivatalos össze­köttetést meg kellett szakítani.'' „Előre megfontol! célzattal“ Horváth IV. Károly fővárosi bizottsági tag az Őrszem-ügyben a Fővárosi Hírlap munkatársa előtt a következő érdekes kijelentést tette: — Az egész ügyet felfújt dolognak tartom, ame­lyet úgy látszik, előre megfontolt célzattal, bizonyos oldalon politikai mezbe akarnak öltöztetni és ily mó­don kihasználni. Én az ügyet egyszerűsítve, a kö­vetkező tényeket látom: tény az, hogy a főváros bizonyos üzemei megszűnnek, tény az, hogy a meg­szűnő üzemek felszerelésével, berendezésével vala­minek történni kell. tény az is, hogy etekintetben fogunk találkozni jó és rossz javaslatokkal. Ügy ítélem meg az egész Őrszem-ügyet, mint egyik túl- korán tárgyalásra került javaslatot, amelynek elbí­rálására majd csak akkor kellett volna, hogy sor kerüljön, ha az illetékesek az összes javaslatokkal foglalkozni fognak. — És mivel a javaslatok feletti végleges ítélet­mondásra kizárólag a törvényhatóság közgyűlése il­letékes. nem tartom helyesnek minden egyes ötlettel, vagy javaslattal ezt megelőzőleg is kimerítően fog­lalkozni. Ezt az álláspontomat igazolja az a körül­mény is, hogy az Őrszem ügyét legjobban felfúvó urak egyáltalában nem foglalkoznak a nagy nyilvá­nosság előtt a többi gondolatokkal vagy javaslatok­kal. egyszerűen azért. — ez azután fixám — mert nem kínálkozik azonban részükre semmiféle politikai tőke vagy szenzáció. Molnár István épííéss S Budapest, I.. Horthy MiUlós-úi 36 ÍS L Telefon : József 385—48 »S2S52S KSSI aSSZ 1255SSI I

Next

/
Oldalképek
Tartalom