Fővárosi Hírlap, 1924 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1924-02-13 / 7. szám

ft 6 Budapest, 1924 február 13. H0ÉUSK3S SZÓRAKOZÁS R. U. R. (Bemutató a Vígszínházban.) A R. U. R- (Rossum's Universal Robots) Szombaton kerül be­mutatóra a Vígszínházban. Az újdonság szereposz^- tása a következő: Harry Domin — Lukács Pál, dr. Gall — Kertész Dezső. dr. Hall enyer — Szerémy Zoltán. Fabry — Béla Miklós. Burnan — Sarkadi Aladár, Alquist, építőmester — Hegedűs Gyula, Glory Helén — Gomhaszögi Frida, Hana, dadája —4 Gazsi Mariska. Márius — Pártos Gusztáv, Sulla — Sitkey Irén, Rádius — Zátony Kálmán. Dánon — Földényi László, Második robotos — Győző Lajos, Harmadik robotos — Fenyő Aladár, Negyedik ro­botos — Dózsa István.. Prinus, robotos — * * Helén, robotos — * * *. Történik egy szigeten, tizenöt év múlva. Az első és második ielvonás kö­zött tiz év telt el. A második és harmadik felvonás között nincs hosszabb szünet. Szerdán, csütörtökön és vasárnap délután kabaré-esték. Kilencedik hete játsszák egyfolytában Ernőd Ta- m/áis—«Szirmai Albedt „Mézeskalács1' cimii daljáték kát a Király Színházban, melynek közönsége szere­tőiébe fogadta a gyönyörű magyar daljáték minden egyes alakját. A hét minden estéjén szinrekerül a „Mézeskalács“. Vasárnap délután „János Vitéz“ ke­rül színre. János vitézt Kelemen. Bagót Raskó játssza. A délutáni előadások 3 órakor kezdődnek és mérsékelt helyáruak. „A vörös malom“ 125-ödször. Az a rendkívüli siker, mellyel „A vörös malom“ fölujitása járt. arra bírta a Magyar Színházat, hogy a tiz estére terve­zett előadási sorozatot meghosszabbítsa. Eszerint „A vörös malom“ e héten is minden este színre kerül Darvas Lilivel. Pécsi Blankával. Horyáthy Elvirával, Gellérttel, Tarnayval, Dáviddal a főszerepekben. Ugyanebben a kiosztásban adják természetesen a csütörtöki 125-dik előadást is. Vasárnap délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal ugyancsak „A vörös malom“ kerül színre. Mima szerepében Darvas Lilivel. T. Forral Rózsi, Titkos Ilona, Tóth Böske. Ka­bos. Vándorv lépnek föl minden alkalommal Bús Fekete László „Mihályné két lánya“ cimti mulat­ságos és nagysikerű vigjátékában, melynek minden eddigi előadására zsúfolásig megtelt a Belvárosi Színház nézőtere. A héten szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap este játsszák a kitűnő új­donságot. Pénteken és vasárnap délután 3 órakor rendes esti helyárakkal a mulatságos Feydeau-vig- iátékot. „Nem csalom meg az uramat“ adják. A Pompadour jubileuma. Vasárnap hetvenötöd- ször adták a Fővárosi Operéttszinházban a Pompa- dourt, Fall Leo világhírű operettjét. A közönség, amely elővételben kapkodta szét a jegyeket, lelkesen ün­nepelte Lédák Sárit, a címszerep kreálóját, Biller Irént. Belőtte személyesitőjét. Nádor Jenőt, Halmay Tibort, Kondor Ibolyát, Ujváry Lajost és Vendrey Fe­rencet. Vonzóerejének és népszerűségének teljében adják ezután is minden este a Pomyadourt. Vasárnap délután a „Három grácia-“ kerül színre. Vasárnap délelőtt 11 órakor tartják meg a „Nyugat“ matinéját. Minden este „A balga szűz“. Strausz Oszkár szellemes és finom zenéjii operettje. „A balga szüz‘‘ sorozatos előadása e héten is folytatódnak a Blaha Lujza Színházban, ahol mindannyiszor a bemutató kiváló szereplői: Somogyi Nusi, Harmati] Hilda, Rozs- nyai Ilona. László, Tar na y, Dénes Oszkár. Szirmai és Tihanyi játsszák a darab főszerepeit. Vasárnap délután Rákosi Jenő „Éjjel az erdőn“ cimü nép­színművét adják Vaály Ilonjával, Bercellv Magdával. Rozsnyai Ilonával. Abonyival. Szirmaival. Tamással, Matánnyal, Tihanyival. Boros Lászlóval a főszere­pekben, 3 órakor mérrsékelt helyárakkal. A „Kék Haway“ bemutatóját elhalasztották. Az a páratlan érdeklődés, amellyel a közönség Molnár Ferenc szinjátékának. „A vörös malom“-nak csü­törtöki felújítását fogadta és amely a hirdetett to­vábbi előadások Iránt megnyilvánul, arra indította a Magyar Színházat, hogv „A Kék Haway“ a hétre tervbe vett bemutatóját elhalássza. A héten ennél­fogva minden este és vasárnap délután is „A vörös malom“ kerül színre, mindannyiszor Darvas Lilivel Mima szerepében. A Kamarában szerdáig bezárólag a nagysikerű magyar Star-film, a Csodagyerek, főszerepben Lubinszky Tibor, a 12 éves magvar film­művész. — Csütörtökön kerül bemutatásra az idei szezon legnagyobb és legmiivészibb attrakciója, a Fridericus R e x, melynek minden szerepét a legkiválóbb német művészek alakítják. Igv a fő­szerepet Ottó Gebühr játsza, kiviile Albert Steinrück. Erna More na. Eva May. Maria Orska és Werner Krauss jutottak művészi feladathoz. Hattyú Böske, A mama keze. Hófehérke. Hogy kell bánni a férfiakkal, Szabadságos katona. Pest az Andrássy-uti Színház januári műsorának nagysikerű darabjai, kitűnő tréfák és a magánszámok minden este ismétlésre kerülnek a héten. Ugyanezt a mű­sort játsszák vasárnap délután 3 és fél órakor mér­sékelt helyárakkal. A szerkesztésért és kiadásért felelés: Daesó Emit Kiadja: a .FŐVÁROSI HÍRLAP* lapkiadó-vállalat Rémi-Nyomda Budapest, V. kér., Ügynök-utca 8. ss. (Nyom 4*ta«aató: lUttal Pál.) VI., Rérai-utca 18. SMSiíO&EBUI Telefonsz.: 14-2Z, Rótt és Steinhardt felléptével az uj februári műsor. „Eljegyzés előtt“ és „Seine Frau“ bohózatok. Kezdete pontban 8 órakor. kaíJt'U: Illozgőkép-Ofíhon Február 15 21-ig. ST. MORSCI DÉMON regény 6 felvonásban. FATTY HÁROM MENYASSZONYA burleszkvigjáiék 5 felvonásban. ANGOL HÍRADÓ Előadások 4, 6, 8 és 10 órakor kezdődnek. FLEISCHMAWW-ftRlIHáZ csakis Károly-köruf 24. sz. EsSRHJfeSi Felhívom n. b. vevfikozfinségem figyel­mét dús választékú angol és francia női és férfiszövet újdonságaimra. Óriási választék damaszt- és tiszta lenáruk­ban, törülközőkben, ingzefirekben és a legfinomabb menyasszonyi kelengyékben. Felhalmozódott 3—4 méteres maradékokat olcsón árusítom. ALAPI i VA : 1896. ACZÉL ZSIGMOND VA SKERESKEDELMI RÉSZ VTÁRSA SÁG BUDAPEST, VII., THÖKÖLi-ÚT 16. FIÓKÜZLET : V., LILÓT-t^ÖRUT 9. TELEFON: JÓZSEF 13-56. Állandó nagy raktár az Összes vasárukban, háztartási, gazdasági és kerti cikkekben. Tűzhelyek, kályhák és keriíés-íonatokban. Kollerich Pál és Fiai ELSŐ MAGYAR SODKONYSZÖVET-, FONAT- ÉS SZITA ÁRU GYÁRA Budapesten, IV., Ferenc Jézsef-rakpart 21. TELEFON: JÓZSEF 54-17 és JÓZSEF 54-18. VASÖNTVÉNYEK mii POPPER ÉS SZÁNTÓ VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR Budapest, VI., Mohács-utci 8. Te;efcn: 111-47. TUBÁUL VIII., RÁKÓCZI-ÚT 63. SZ. • TELEFON: JÓZSEF 2t—16. Világvárosi ftánc« és varieté« attrakciók sorozata és a februári szenzációs műsor. STEINER SLMI MŰVÉSZZENEKARA Kezdete pont fél 10 érakor. Elsőrendű meleg konyha. OETL ANTAL VASÖNTÖDE ÉS GÉPGYÁR R. Y. Budapest, X., Asztalos Sándor-út 9. sy. TELEFON: József 8-32. és József 8—31. Gyártmányai: Mindennemű vasöntvények saját és idegen minták után, transzmissziók, mindennemű gépek és géprészek, hidak, épület- és egvéb vasszer­kezetek, pálma- és növényházak központi fűtés- berendezéssel, melegágyi ablakok. Szállít raktárról: Öntöttvas mérlegsülyokct 50 dkg.-tól 20 kg.-ig, öntöttvas szénvasalókat öntőttvas'.üzrácso- kat, tüzhelyle mezeket, répa vágógépeket, szölőzuzókat, ö. v. csöveket stb. /CHLEGI-NICHOL/ON GÉP-, WAGGON- ÉS HAJÓGYÁR RÉSZV.-TÁRSASÁG Gyár és irodák: Budapest, VI., Váczi-út 45-47. szám. Gyártmányai: Diesel-motorok, szivógázmotorok, gőzgépek, gőzkazánok, hütő- jéggyári és vágóhídi berendezések, turbina és körforgószivaftyuk, hidak és tetőszerkezetek, emelőgépek és daruk, vasúti kocsik (waggonok), gazdasági gépek. MAGYAR RÉZHENGERMÜVEK R. T. ezelőtt Chaudolr G. ós Társa Telefon-szám: |S££ rézhengerművei. ;jrll: ’’ BUDAPEST, V.,VIZAFOGÓ 1480 109-99. Készítenek : Tüzszekrény, vörösréz-, sárgaréz-, tombak- és bronz- lemezeket, tárcsákat, rudakat, csöveket, huzalt, „Chaudoir* jelű Vermorel-rendszerfi permetezőket és hozzávaló alkatrészeket, valamint vörösréz üstöket. ŐRI ZOLTÁN Reszelő- és csavaráru- nagykereskedő BUDAPEST NÉPSZINHÁZ-U. 40. TELEFON: József 56-46 József f38-09 József 62-84 KOHTIHERTAL Vnsheremedelml Társaság KERN ÉS TÄRSÜI BUDAPEST, V., VÁCZI-ÚT 20 Telefonok: 19-89, 20-85, 44-39. vasnagykereske­dés, A WTTKOWITZI CSÓHENGERMÚVEK VEZÉRKÉP VISELŐJE Sürgönyeim! FÉR ROKONTINENT, TELEFON, BUDAPEST ENGEL KÁROLY elektromos szerelési anyagok és készülékek gyára CÉGTULAJDONOSOK: Dr. Höllischer Pál gépészmérnök és Komját Ernő iroda«, raktár: Baltapest, Y1L, Vöfösmarty-utca 16, Gyár: Budapest, VII., BetíiJen-ntca 21-23. Alepttve 1885-ben. Telefon: Keresk. osztály : J. 114—02. Műszaki osztály: J. 49—62. Gyengeár, oszt. : J. 49—61. R.ikfár : J. 46—3ü. Sürgönyeim: „NORIS BUDAPEST” Gyárt és szállít: villamos-szerelési anyagokat, mint foglalatok, kapcsolók, biztosítók, dugastóló, olvadódugók,lemezbiztositókés ezek olvadolemezei, közcsavarok minden'kiviteiben, kapcsolók és emel- tyüs kapcsolókat, vezetékanyagot ngy erős, mint gyenge-áram részére, magasfeszültségű hálózati anyagokat, porcellán-szigetelőkd, csigákat. Raktárról azonnal száltítok : elektru-motorokat és dynamokat, egyen- és váltó-, illetve forgó- áramra. Szénkeféket minden méretben és minő­ségben, úgyszintén fémszövet vagy Jernezkeféket. SzáílitoHi az összes motorok cs .dynaniók javí­tásához szükséges anyagokat, úgymint: pamut­vagy selyemszigvtclésü dynamóhuzalokat minden méretben, varnish-vásznat és szalagot, huzal­harisnyákat, jakonnet és diagonális szövésű köpperszalagoí. bandagehuzalt, presspanleme zeket, eredeti vulcanfibre-lemez, illetve rudakat minden méretben, szigetelőlakkokat stb. Állandóan raktáron tartok főző- és fűtőkészü­lékeket minden szabványos feszültségre. Ajánlattal kérdezösködésére készségesen szolgáink

Next

/
Oldalképek
Tartalom