Fővárosi Hírlap, 1922 (11. évfolyam, 1-44. szám)

1922-03-22 / 12. szám

4 Budapest, 1922. március 22. t Két tűz között a tanács Kincs döntés a Fővárosi Színház ügyében A főváros tanácsánál a kurzus alatt nem ritka­ság, ha két tiiz közé kerül. A két tűz közül az egyik rendszerint Wolrfék kívánsága, a másik viszont a saját jobb meggyőződése. Ez az eset állott be a Fő­vár o s i S z i n h ám építkezési, illetve átalakítási engedélyénél is, ahol Wolff ék mindent megmozgattak és keresztes hadjáratot hirdettek Ben B 1 u m enth a- I é k ellen, akik a Szinházüzemi R.-t.-ben érdekelve vannak. Ben Blumenthalék ellen küzdeni természetes .joga van a többségi pártnak, de a túlkapásokat itt sem. hagyhatjuk szó nélkül. Pedig hogy megint túl­lőttek a célon Wolff Károly hívei, azt mi sem bizo­nyítja jobban, minti a tanács vacilláló magatartása, amely nem akar nyíltan szembefordulni a többséggel, de felrúgni sem meri a fennálló szabályokat és nem tud menekülni a maga alkotta precedensektől. Ez az eredete annak, hogy a Szinházüzemi R.-t. ké­relmét nem tudták elutasítani, az engedélyt sem ad­hatták meg, elfoglaltak tehát egy taktikai álláspontot, amely szerint uj tervek benyújtására kötelezte a kérelmezőket. A 'tanácsi taktikázáson nem csodálkozunk egy cseppet sem, sőt azon. csodálkoztunk volna, ha nem erre adja bus fejét a tekintetes magisztrátus. A laikus előtt is egészen világos lesz a helyzet, ha utalunk a mai Fővárosi Orfeum fekvésére és ezzel szem­ben csak a Renaissance Sízinház és a B 1 a h a L u j z a-S z i n h á z tűzbiztonsági viszonyaira. A ta­nácsnak taktikáznia kell, mert a magánépitési bizott­ság és szinházviizsgáló bizottság a tűzbiztonsági szempontokat már jóelőre Ben Blumenthalék feleke­zeti viszonyai szerint ítélte meg. Mit tehet ezek után egy szegény tanács? Semmit. Nem tehet semmit, annak dacára, hogy a Renaissance Színház és B 1 a h a L u j z a-S ziinház építési engedélyét, amelyeknél bizonyára sokkal nagyobb aggodalom volt jogosult, ez a rezsim adta meg. Minden tiltakozás ellenére igy van ez, sőt a Renaissan­ce Színház esetében W o 1 f í Károly emlékezetes telefon-jelenetét sem felejtettük még. el. A teljhatalmú vezér akkor a tőle telhető legnagyobb eréllyel — pedig nagy erély telik tőle — tiltakozott a Renais­sance Szánház engedélyének megadása ellen. A Re­naissancebau pedig ma is vidáman játszanak és pedig minden szabály ellenére színházat is és mozit i‘s. A tanács azonban mégis megtalálta — úgy lát­szik. — a-z arau3^ középutat, mert döntéséről a követ­kező információt kaptuk: — A tanács szombaton a Fővárosi Szín­ház ügyében nem döntött - érdembe n. Iranern azt kívánta, hogy terveiket újonnan nyújtsák be. Az uj tervekkel szemben, azi a kí­vánsága a tanácsnak, hogy a színpad és a. nézőtér menekülési útjait kedve­zőbbé tegyék. Ezek a követelések olyanok, hogy a színház számára sem. állítanak súlyos feladatokat, másrészt olyanok, amelyek m i n den­es e t r e megoldható k. A tanács mindenesetre úgy 'gondolkodott, hogy akinek ideje van, az idővel tanácshoz is jut. Ha azon­ban tényleg az volt az intenció, hogy a színház tűz­biztonságát miinél jobbá tegyék, akkor csak örülhe­tünk ennek az állásfoglalásnak. : Breuer Szilárd lesz a tüzoltóföparancsnok. Mint ismeretes, Jani esek Andor tüzolltőfőparamcsnok 38 évi érdemes szolgálat után nyugalomba vonult. Tíz- éven át töltötte be a főparancsnoki állásit, amelyben a sokat szerepelt S zcerbovszky Szaniszlő utóda volt. Jani esek Andorról nem beszélt annyit a közvé­lemény. de szorgalmasan és sokat dolgozott, hiszen aizi ő nevéhez fűződik a budapesti tűzoltóság életiének legsúlyosabb időszaka, mert a fővárosnak ossz,es in­tézményei között isi a tűzoltóság szenvedett a háború alatt és a háború után legtöbbet. Jawicsek távozását őszintén sajnálják, van azonban mégis, ahol igazi örö­met keltett nyugalombavonulása. A szín ház,igazgatók, mulató-igazgatók és a mozitulajdonosok nem fogják deputációban visszahívni, mert nagy szigorával, be­csületes kötelességtudásával az ő körükben rettegett férfiú volt Janicsek Andor. A tiizoltófőparancsnoki tisztet ideiglenesen Breuer Szilárd parancsnok vi­seli.. Az állás végleges betöltése a tanács feladata és mi úgy tudjuk, hógy a választásit hamarosan meg is ejtik és egyhangúlag Breuer Szilárdot választják meg. Breuer 37 esztendeje áll a főváros szolgála­j iában, közbecsülésben álló munkás, szorgalmas fér­fiú, akit Magyarország határain túl is elsőrendű szak- j embernek ismernek. j Dr. Lung Géza köz- és váltóügy véd. Ha manap­I ság is divatban lenne az ügyvédeknél a régi forma, akkor dr. Lung Géza városi főjegyző ma már ki- akaszthaínáí a lakása ajtajára a táblácskát: d r. L u n g Géza köz- é s . V á 1 t ó ü g y v é d. Nemrégiben még olyan hírek terjedtek el róla., aki a városházi kurzus édesapjából annak mostohagyermekévé degradáló­dott, hogy másféléves vakáció után megelégelve a meddő duzzogást, visszatérni készül a városháizára, hogy újból robotba álljon. Most azonban kiderült, hogy L u n g Géza sokkal jobban el volt keseredve városházi barátai ellen, semhogy visszatérésre gon­dolt volna. Kemény elhatározással tanulásra hasz- I nálta fel 'vakációját és a legutóbbi napokban letette az ügyvédi vizsgát, dokumentumaként annak, hogy végleg meg akar válni régi munkaterületétől. A vá­rosházán a tisztviselőiknek imponál ez a férfias elha­tározás. a kurzus azonban alighanem rösieíii magát egy kicsit. A botanikus-kert a Lágymányoson. A csepeli ki­kötőnek francia kézen való felépülésével megoldást nyerne a botanikus-kert régen vajúdó ügye is. Ha a Pár is ban mesterségesen fölidézett akadályokat sike­rül az útból elhárítani, akkor a francia vállalkozók gyorsan hozzákezdenek munkálataikhoz. A Fővá­rosi Hírlap erőteljesen állást foglalt ez ellen a megoldás ellen, amennyiben azonban a kormány mégis erre határozta el magát, mindenesetre igen fontosnak tartjuk, hogy a magyar érdekek védelmét minden oldalról és minden eszközzel biztosítani le­hessen. Ennek érdekében politikai, és világnézeti kü­lönbség nélkül gazdasági és társadalmi erőink támo­gatása biztosítva van. A magyar érdekek biztosítását szolgálja a szerződésnek az a kikötése is, hogy a francia érdekcsoport köteles a lágymányosi mocsár helyét a csepeli kikötőből kiásott földdel feltölteni. Ha ezek a lankás területek feltöltése megtörtént, a kormány ezt a. botanikus-kert céljaira fogja rendel­kezésre bocsátani. Vígszínház műsora. Szerda: Aranyborjú. Csütör­tök: Osztrigás Mici. Péntek: Aranyborjú. Szombat este 7 órakor: A sárga keztyü; éjjel 10 órakor: A teknősbéka. Vasárnap délután: Az Ardög; este: Aranyborjú. Á Kamarában zsúfolt házak osztatlan tetszése közben pereg le a világhírű Gaumoní-íilm. a G .- a n a- d. ai nász (Eldorado) és Loth Ila müncheni ven­dégszereplése alkalmával1 készült Elátkozó t í. (5, 7, 9.) ■ n»»'FI m ifi* «iMIHW—ii 41» ..■—fii HT n *|i ■■PiHlf U «1» 1M li ■"Wftrr­fi T ŐKE Fleissig Sándor marad. Elek Pál halála óta az Angol-Magyar Banknál (előbb röviden csak Magyar Banknál) minden három esztendőben vezérigazgató- változás áll be. Egyik napilap az elmúlt héten avval a szenzációval szolgált, hogy Fleissig Sándor megválik vezérigazgatói állásától. A bank részéről ezt megcáfolták, de egyébként is valami számítási hiba csuSiZhatoít a kombinációba, mert a Fleissig Sán­dor három esztendeje még nincs teljesen kitöltve. A Hitelbank uj ügyvezető-igazgatója. A Magyar általános hitelbank igazgatósága legutóbbi ülésén dr. Scitovszky Tibor volt államtitkárt ügyvezető-igazgatójává nevezte ki és 3 legközelebbi közgyűlésnek azt javasolja, hogy dr. Scitovszky Ti­bort az igazgatóságba is válasszák be. A bank az uj ügyvezető-igazgatóval kiváló szakembert nyert. . lgazgatóváíság a Magyar-Cseh 1pártánknál. A Magyar-Cse'h Ipairbanknál legutóbb előfordult sikkasztás, mint pénzügyi körökben beszélik, nem maradt minden utóhatás nélkül. Megbízható helyről értesítenek bennünket, hogy a prágai anyaintézetné!, a Böhmische ln.dus.tr ial-Banknál igen rossz benyo­mást keltett a kiderült sikkasztás, különösen pedig az a körülmény, amikor megállapítást nyert, hogy az ifjúkora sikkasztó hosszabb időn keresztül, követte el visszaéléseit, amit a banknál uralkodó laza ellen­őrzésnek tulajdonítanak. Ebből az ügyből kifolyólag aztán Novotny, a Böhmische Industrial-Bank ve­zérigazgatója és Engel János, a Magyar-cseh ipar- . bank igazgatója között nézeteltérések merültek fel. Hír szerint Engel János avval a szándékkal foglal­kozik. hogy levonja a következményekcí és legköze­lebb kilép a bank kötelékéből. A Hálókocsi-társaság kibérelte a Miír. hajó-vert- déglöit. A Magyar Folyam- és Tengerhajó­zási r._t. összes hosszujáratu hajóinak vendéglőit bérbeadta & Nemzetközi Hálókocsi-Társaságnak, amely vállalat a most megindult hajózási szezonban már üzembe is helyezte Konyháit. Eddig a Mítr.-nál minden hajónak külön, vendéglő-bérlője volt, ez; a rendszer azonban az uralkodó nehéz élelmezési vi­szonyok között tovább íentartható nem volt. Maga a Mftr. nem akarta saját kezelésébe venni a hajó­konyhákat. meri az 20—30 millió korona befektetést igényelt volna és igy ahhoz a célszerű megoldáshoz fordult, hogy elfogadta a Hálókocsi-Társaság ajánla­tát. amely az összes hajókon egyöntetű, a viszonyok­hoz mérten jutányos és ió ellátást biztosit, de garan­tálja a modern vendéglői állapotoknak megfelelő, tiszta kiszolgálást is. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 1921. évi mérlegé: 8,540.963 korona. S0 fillér tiszta nyereséggel zárja. Az igazgatóság a március hónap 29-éré egybehívott közgyűlésnek részvényenként 110 korona osztaléknak kifizetését fogja javasolni. A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Részvény­társaság igazgatósága az április 3-án tartandó köz­gyűlésen 40 koronás osztalék kifiize'tését fogja java­solni, a tavalyi 35 K-val; szemben. A Wörner és tsa gépgyár r.-t. hétfőn tartott köz­gyűlése 20 K osztalék fizetését határozta el. Az osz­talékszelvény e hó 21-étől kezdve a Strasser és ■társa bankháznál (V., Nádori-u. 11. és Bécs. Berlin) váltható be. A Magyar Földbirtokosok és feldbérfök Keres­kedelmi Részvénytársasága VI. kér.. Teréz-körut 26. szám alatt szombaton rendkívüli közgyűlést tartott, melyen az alaptőkének, 20 millióról 50 millióra való felemelését határozták el. A közgyűlés az igazgatóság tagjai sorába választotta Schreck é r Jánost, a Sváb-uradalmak jószágigazgatóját és L 0 n k a i Zsig- mond nagybérlőt. Egyszersmindenkorra elkerülni óhajtván, hogy a társaság cégét más; hasonló hang­zású vállalatokkal összetévesszék, elhatározta a köz­gyűlés, hogy7 megkülönböztetésül a társaság eddigi cége elé a .,Py rami s“ szói iktatja. A Magyar Ruggyamaárugyár Részvénytársaság közgyűlése az osztalékot 50°/o = 100 koronában (ta­valy 30°/o = 60 korona) állapította meg. A szerkesztésért és kiadásért felelős: Dacsé Emil Kiadja: a ..FŐVÁROSI HÍRLAP“ lapkiadó-vállalat Rávai-NyoBida Budapest. V. kér.. Ügynök-utca 8. sí. (Nyomda igazgató : Sziklai Páli. FŐVÁROSI ORFEUM Kezdete fél 8 órakor. Ez ssj si (beim! assy varlett-mOsor! Wiper-operák hanglemezen ismét kaphatók! WáGNER h.ang'szerárjifa.ázábaja, csakis iózseS*körut 15 Fényképes lentezenusor ingyen! RKat- BBQHD9BBI1 RBE B KO R US B B Qi K H M H BHIBEB1IIIIRBIIIIIBIIBIIII 5Mimii: mozgókép-otthon 7ÄI ;—— ----------------------------------------------------: b Péntek, március 24-étől £ I A FELESÉG ÉS A MÁSIK \ ■ Amerikai dráma 6 felvonásban . Főszerepben : MAC MURRAY j* » és a kiváló amerikai kísérő műsor ■ Előadások: 5, 7 és 9. Pénztár: d. e. 1/211-től ’/-l-igés d. u. S-tól. Ünnep- és vasárnap : 4, 3/46, y28 és 1li10. Jegypénztári telefon : 182—82. j BBBffiRBBBBEEBBEBBHB&BBBBBBBBBBRiSBBfSB 1 HPOLLO-I2INPHD S (APOlLO*KA£ARÉ) £ H Blaha Lujza-tér 2. Telefon: József 13—26. ■ A NAGYSZERŰ FOGÁS forró Pál tréfája 5 H A ZENÉLŐ FOGORVOS £ Irta ANDRE M0U0ZY-E0N fordította, BÁLINT LAJOS ■ * A KINEMATOLOKOTEMPOGRÁF ® Ábrándos revü irta WELLS ötlete után HARSÁNY! B “ ZSOLT, zenéje L0S0NCZI DEZSŐTŐL raj Szőllősi Rózsi, Kondor Ibolya, Boross Qéza, Saásdy Alice, S Sándor József uj magánszámokkal. ^ B Kezdete ?/»8órakor. Pénztárnyitás: U-től 1-ig, d. u. 4-től6-ig. B BBDI&BBBBBBBBBBBBQBB^BÍEBEBBBiSBBBBBB ARANYAT, re%^7eU’t, BRILLIANST, gyöngyöket teljes ér- CPUMETI 7C R RFNíí lv- ker-> Károh lékben vesz és elad: OUnilltLí.i:n DC.I1U király-ut 2«. sz. Központi városház, főkapu mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom