Fővárosi Hírlap, 1922 (11. évfolyam, 1-44. szám)

1922-05-10 / 18. szám

Budapest, 1922. május 10. a mult év július elseje óta — szóval, egy esztendő alatt össze-vissza 18 millió korona területhasználati dijat 'kap a főváros, ami az évi forgalmi bevételnek mindössze csak 1.2 százaléka. Hogy ez milyen kis összeg, abból is kitetszik, hogy a Közúti vaspálya­társasáig területhasználati szerződése értelmében a fővárosnak a vasút-bruttó forgalmi bevételiéből 9 illió koronán felül 16 százalék járt. Mivel az 1500 millió forgalmi bevétel 60 százaléka, szóval 900 mil­lió a Közúti vonalaira esik, ennélfogva területhasz­nálati részesedés címen csak a Közúti vonalain való forgalom után évi 144 millió korona járt volna a fő­városnak. Ha az egész forgalom ut‘áin- egy 8 százalé­kos részesedési kulcsot állapítanának meg, akkor is 120 millió korona lenne a főváros évi részesedése az idén. A múlt évről pedig 86 millió korona a főváros részesedés-követelése. A kettő együtt 206 millió ko­rona és ehelyett kap a főváros évi 18 milliót. Ért­hető, hogy a városházán keveslik ezt a summát és a főváros kiküldöttei a minap felszólították a vasut- vállalat igazgatóságát, hogy a havi 1.5 millió koro­nás részesedés helyett fizessen legalább havi 4 mil­lió koronát, mert évi 48 millió korona még mindig kis summa, de mégis nagyobb, mint évi 18 millió korona. Már mulfheti számunkban megírtuk, hogy Tor may Géza, az Egyesített Városi Vasutak igaz­gatója, frappáns választ adott a főváros követelé­sére. Azt mondta, hogy a vasút még a havi 1.5 mil­lió koronás részesedést sem tudja fizetni, éppen azért talán inkább arról lehetne szó. hogy a részesedés fizetését egyáltalában szüntessék be, mert a jövede­lemből nem futja. Tommy kijelentése kínos hatást keltett. Később azonban mégis megbékéltek. Tormay kijelentette, hogy az eddigi 1.5 millió koronás havi részesedést ezután is változatlanul fizetni fogja a vasút a fővárosnak. íme, igy készítik elő a városházán a villamos- vasutak átvételét. Egyidejűleg várják azt a bizonyos külföldi csoportot, amely hajlandó lenne bérbevenni a fővárostól a vasutat; de a külföldi pénzes csoport nem mutatkozik a láthatáron. Babilon a politikában Irta: Szávay Gyula, a Budapesti kereskedelmi^ és iparkamara főtitkára Az ország minden téren visszafelé egyszerű­södik a primitiv állapotok felé, egyes tereken az egyenesen az életvitel takarékosságának paran­csából történik, vagy fontos anyagok hiányából, megfizetlíetetlenségéből, ami voltaképen az elő­zővel egy. Magában a politikában azonban oly tobzódó bőség, pazarlás, gerezdekre bomló ár- nyékolódás, sokérzésüség és soknyelvüség tom­bol, mely már a babiloni zűrzavart juttatja eszünkhe, amikor az emberek kezdték egymást meg nem érteni s a társadalmi, politikai és köz- mivelődési hisztérikusság először szétbontotta, azután föld alá vitte az egész Babilont. Kis kapitányok—nagy farkasok Cenzurálatlan filmképek a mulfheti közgyűlésről A jénai csata után, 1806 október 17-én, gróf von der Schulenburg miniszter kiáltványt intézett Berlin polgárságához, mely igy kezdődött: — Ruhe islti die erste Bürgerpflicht... Ami pedig vonatkozik minden polgárra, az két­ségtelenül vonatkozik a város első polgárára is, minek következtében Budapesten igy kellene variálni ezt a szállóigévé lett mondást: — Ruhe ist die erste Bürgerm e is tierpflicht . . . Igen ám, ha nem volna egy másik „Bürgermeis­ter pilichtje“ is a mi e'lső polgárunknak: vigyázni a főtámaszték taktikai sérthetetlenségére is. így esett meg azután az a kis csete-patié, amely mint első kép jelentkezik. Az történt ugyanis, hogy valami amerikai sza- badkőmives kapitányka — a nevét én sem említem — eljött közibénk — politizálni. Csinált pedig politi­kát akként, hogy enyhítette a nyomort, piskótát adott a csecsemőnek, szvettert a fázónak, kenyeret az éhezőnek és közben — mindezekről a« aprósá­gokról mélységesen hallgatott. Ezzel szemben jött hozzánk egy magasabb rangú ur is, a nyolcadik a hét Vezérek közül — vagy mint az indiánus puszták fiai mondanák: a Fénylő-Farkas — aki segíteni akar faja korán, vagy kora faján, bol­dogságot, jólétet teremteni. Csinálja pedig e jólétet akként, hogy elveszi a kis kapitány által szétosztott piskótát, szvettert, kenyeret és ad ezek helyébe hangzatos és közismert szólamokat, négyrészbe egy- sége-itett társadalmat, népgyüléssel garnirozva, meg egyéb hasonló „munkaalkalmaikkal.“ Es mikor látta, jföiüß^Til^z^p • Irtózva gondolunk néha-néha rá: hogy nem az készül-e ezeken az analog történelmi vonala­kon keresztül velünk is, mint ami történt Babi­lonnal. Egyes uj politikai pártok, melyek nem is any- nyira programmba sorozható tartalmat, mint inkább az összes programmok felett álló nemzet­erkölcsi irányvonalat jelentenek, immár 3—4 árnyalata különződött el s a szemben álló irány­zatnak hasonlóképen. Mindenik árnyalat szerve­zetileg is elkülönült s magában az illető pártban saját külön ellenzékkel áll szemben, külötihkiilön névsoros listával és házi ellenzék-listával. Ily módon hólapdaszerüen szaporodnak a pártok s atomizálódik és vérfelosztás felé köze­ledik az árnyalatok személyi útvesztőiben a po­litikai irányvezetés. A tömegek nem képesek orientálódni. Valahogy vissza kell mégis terelődnie a po­litikai életnek a gyakorlati lényegekre, közért­hetővé kell válnia annak, hogy a pártjelszavak alatt milyen konkrét tartalom fekszik, mert kü­lönben puszta személyeskedéssé fajul a politikai küzdelem. A „Kisgazda“ jelszót mindenki egyszerre fel tudja fogni, a „keresztény“ hangsúlyozás is épp úgy megérthető, mint a „liberális“, az újabban létrejött „iparospárti4 szervezkedés már egész világosan kifejezi magában a címben a körülzárt gyakorlati tartalmat, melyet szélesebb körbe fog­laltan legvilágosabban ad meg már a nevében is a „gazdaságpolitikai“ párt. Összefoglalása ez mindazoknak a kérdések­nek, melyek az élettel való küzdelem magvát ké­pezik úgy az egyénnél, a családnál, mint az or­szágnál. Ha kezet szívre téve, lelkiismerete felkérde­zésére kell választ adnia, aligha van ember, aki ne azt felelné a kérdésre, hogy „igen, ez az, nincs ennél sürgősebb és fontosabb!“ Sok más egyéb politikai cél, mely természet- szerű izgalmakat vált ki mostanság a tömegek­ben, igazán csak pártpolitikai fényűzés, mely ár- i nyalataival és bokrétáival bízvást későbbre ma­radhat, akkorra, amikor a létfentartás elemi kér­dései egyes embernél és államnál egyaránt ren­dezettekké válnak. Lehet, hogy a Gazdaságpolitikai Pártszer­vezkedés még sokkal mélyebb és szélesebb alap-ásásokra szorul, rendszeres megállapít á- sokra és azok sorrendjére, a kitűnőségek össze­fogására, de mindenkepp nagy lűba lett volna, hogy az istenadta nép mégis inkább a kis kapitány hangtalan munkáját áldja, akkor elindult megenni a kis kapitányt . . . Azonban nem minden falatot lehet lenyelni s ilyenkor, ha csak egy parányi rész is a torok valamely közbeneső helyén a iovábbcsuszásban akadékosko­dik, erre csupán egy helyén e világnak található or­vosság, ott, ahol IV. Henrik német császár 1077 ja­nuár 25-től három napig tartózkodott, hogy VII. Ger­gely pápa jóindulatát újból kiérdemelje: Canossában. De hát Henrik is visszatért Germániába s nekünk is el kell búcsúznunk e képtől, hogy helyébe illesszünk egy másikat, ezzel a címmel: fővárosi iparpártolás. Élt 1627-ben Antwerpenben egy Herman Hugó nevű jezsuita, aki egy könyvet is kiadott akkor ezzel a címmel: Pia desideria. (Magyarul: Jámbor óhajtás.) Ha nem is a könyvet, de legalább annak cimét aján­lom mindazok szives figyelmébe, akik e második kép lényegét tudni akarják. Arról volt szó, kell-e a kályhacsöveken az eset­leg keletkező lyukak befoldozásához egy millió: igen, vágy nem. A 3-ik, azaz a tekintetes Tanács (az első kettő a második emeleten van) azt mondta, hogy kell. Természetesen Horváth Károly (IV.) erre azt fe­lelte, hogy nem kell. Baransky Gyula lengyel nyelvű felszólalásában általában tiltakozott a kilyu­kadt kályhacsövek befoltozása ellen, viszont P a u 1- h e i m „pácsi“ közbeszólások alakjában előterjesztett magas nívójú beíe 1 szólalásába,n a kérdést praktikus oldaláról bírálta, felállítván a tételt, hogy egy jó kályhalyuk többet ér egy milliónál; főként, ha — nem a saját házam saját kályhájának saját kilyuka- dásáról van történetesen szó. A szakértők eme meg­nyilatkozása után szóhoz jutottak a laikusok is. K o­ha a választási mozgalmak fogékonyságába a gazdaságpolitika kenyeret és nyugalmat kereső gondolatai bele nem szövődtek volna. Mert mielőtt a „kitűnőségek“ szakszerű tudományos­sággal foglalkozni akarnak a kérdéssel, érett talajként kell hogy előkészítve álljon részükre a közvetlen közelről érdekeltek százezreinek megmunkált érdeklődése. A gazdaságpolitikai szervezkedésnek állan­dónak, örökké uralgónak kell lennie, mint ami­lyen maga az élet, mely e kérdések körül zajlik, ki kell terjednie magánéletre, társadalomra, ke- nyérkeresö hivatásokra, intézményekre, fővá­rosra és államra egyaránt s szociális néző­pontja magasáról hova-tovább neki kell min­denben a parancsoló igéket kimondania. Nagy munka, kétségtelenül, de szembe kell vele nézni s egyszer el kell kezdeni annak ezer ps ezer ágon való tisztázását, áttekinthetővé té­telét. A mi országunk közjogi és bürokratikus alapokon épült fel társadalmi és hivatali zeg­zugos építkezésében, át kell azt rekonstruálni gazdasági alapokra, mielőtt még csupa koldu­sok hemzsegnének penészes régi odúikban. A kínai köntörfalazások a mai régies élet kinai falak közé szorított vergődésben nem folytathatók sokáig, a szükség áttör mindenütt a papirvárak kárpitcifraságjaiw, szabad levegőt és gazdasági érvényesülést keres. A gazdasági életnek ki kell bontania szár­nyait, termelésben, forgalomban és vállalkozás­ban szabadon é's eredményesen kell mozognia az emberiség legnagyobb vagyonának, a mun­kának s a teret erre előkészíteni, a munkát a fejlődés útjára vezetni, annak gazdasági politi­káját meghatározni szükség van a legjobbak és legtapasztaltabbak állandó tanácsára s ezt nyújthatja a gazdaságpolitikai szervezkedés. Politikai téren kell ennek keresnie a miaga érvényesülését, mert végeredményben minden közérdekszál a politikába fut össze s országos irányítását ott nyeri. ‘Üdvözölnünk kell tehát az ország sorsát irányitó politikai küzdelem terén ezt az ig har­cost, a Gazdaságpolitikai Pártot, melynek zász­laja alá előreláthatólag süni tömegekben küldi fiait katonának az ezer sebből vérző élet. Buda népe, úgy érezzük, rokonszenwel fo­gadta a már kialakult budai szervezet budai jelöltekből álló névsorát, a pesti oldalon most alakul ki északon, délen a lista, mely bizonyosan hasonló fogadtatásra talál. vács Gábor (iparos) azt mondta, hogy tulajdonkép­pen nem is a kályháról, hanem vaságyak amputált lábairól van szó s mivel ez nem ipari, hanem egész­ségügyi kérdés és vaságy-kérdés: szakértőül Vass Béla (cimfestő) barátunkat ajánlotta, aki lassair, de biztosan szívhez jutó szavakkal „ecsetelte“ az ügy fontosságát. Közben e kérdés méregfogát (óh, téve­dés. nem ő, hanem) Zboray főtanácsos szerencsé­sen eltávolította és igy csak természetes, hogy mivel mindenki ellenezte, tehát a többség elfogadta, ki­mondván, hogy az iparosság érdekeit szivünkön vi­selvén, észszerűnek találtatik annak szolgálatára sem­mi hasznosat nem cselekedni---­A mai viszonyok között pedig ilyesmin csodál­kozni nem kell, mert hisz köztudomású, hogy — az ur nem csodálkozik. Ennyi válogatott gentlemann pe­dig legfőképpen nem. A harmadik és utolsó kép következett ezután. Elvonultak előttünk városunk összes nagyjai: Vass Béla, Takács István, Pekovics János, Miklós Ferenc, sőt egy-egy pillanatra megjelent — igaz, hogy csak közbeszólások alakjában S z a k á 1 Géza pótképviselő jelölt ur is, igazolván minden szavával és szavának is minden szótagjával Hero d-e s A t- t i c u s-nak évezredes mondását: „B a r b a non f a- cit philosophu m“. Magyarul: a szakáll tudóssá nem lesz. (Szedő ur! Vigyázzon, nehogy véletlenül a ,,lesz“ helyett „tesz“ legyen szedve.) Elvonultak pe­dig ismert és legkitűnőbb szerepeikben. Vass Béla, a jeles szinszakértő, megkapó színekkel festette elénk jelenlegi hagymahelyzetünket, miközben bebizonyí­totta, hogy téves a régi közmondás és nem Makó, hanetu Jeruzsálem va* hozzánk mégis közelebb. T a- kács István csontrémregények képzeletben meg­szőtt eseményeit tárta elénk. Nagyon tanulságos, na-

Next

/
Oldalképek
Tartalom