Fővárosi Hírlap, 1922 (11. évfolyam, 1-44. szám)

1922-01-04 / 1. szám

fa»itaiiiniiia»iiai3iHMmHgngiigH»onia<HO»»PiimiiiHeafl83^5EsiigaüiBBnntBiiBii8iasi!8^Mi!ai!9SOfiflroíígOBg8egiy0m£ ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész VÁROS/, évre 300 K. Félévre 150 K. Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban <£><£><£><£)<£><£> POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI FELELŐS SZERKESZTŐ DAC SÓ EMIL HETiLAP Megjelenik minden szerdán. Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: VI. kér., Szív-utca 18. sz. Telefon 137—15. szám. OStk0 Városi kőlcsőntelkek az építkezőknek Bródy Ernő nemzetgyűlési képviselő és Freund Dezső műépítész, főv, biz, tag, indítványa Ahogy a főváros mai rezsimje egyszerűen a magáévá tudta tenni annak idején az elő'ző re­A Lúthctatlan Vendég tiszteletére lakomát rendez Huszár Károly a parlament épületébeint Bőven érdeklődtünk a volt miniszterelnök tervei iránt és, tudjuk, hofey a Láthatatlan Vendég lakomája rendkívül szegé­nyes lesz, akad! majd a ház körül egy harapás-és egy tea, de azutáni nincs tovább. Mindezért pe­dig fejőnként tízezer koronát kell fizetni. És ott kell lennie mindenkinek. Huszár Károly nem is­mer tréfát, ő számon fogja tartani azokat, akik nem lesznek ott, vagy helyesebben, akik elfelej­tették a jegiyet megváltani. Ez az ünnepség azon­ban nemcsak a nyomorban levő 2800 család cél­jait fogja szolgálni, de a lelki nyomorba jutott magyar társadalomnak is hoz majd enyhülést. Huszár Károly tudatosan azon igyekszik, hogy felhasználja ezt a nevezetes alkalmat a társa­dalmi béke útjának egye ügetésére is. Hiszen itt kell lennie mindenkinek, Magyarország kor­mányzójától kezdve. A szegények iránt való jó szív hozza össze a legellentétesebb elemeket és a Láthatatlan Vendég lakomáján nyújtanak egy­másnak baráti kezet. / A siker elmaradhatatlan. Huszár Károly ak­ciója sok: milliót fog hozni, ami eleven bizonyí­téka annak, amit mi igen érthetően! megírtunk már. Leszögeztük ngainis azt, hogy a jóté­kony akciókat sem felekezeti, sem1 pártpolitikai alapon nem lehet felépíteni. Ebben ia kátyúban akadt meg Sipöcz polgármester akciója és csak a bankok tízmilliója révén sikerült a kátyúból szégyen nélkül kiszabadulnia. Miért? Azt hisz- sziik, elegendő, ha megmondjuk, miért sikerül Huszárnak, ami nem sikerül Sipöcznek. Igen egyszerű a dolog. Huszár nevének, dacára hogy egész életében) politikus volt, van olyan 'zengése, amely garancia amellett, hogy a gyűjtésnél és szétosztásnál is objektiv tud lenini. Sőt tovább megyünk. Azt mondjuk, hogy Huszár akciójá­nak már csak azért is sikere lesz, mert a nevét egyszerűen) ismerik. Tudják, hogy kicsoda. Az ő aláírására, felszólítására milliók fognak befolyni, de ha ugyanezt a felhívást Kovács Gábor bo­csátja ki, nines semmi eredménye. Ami azonban a fővárosi nyomor-akciót illeti, ide még tulajdonképpen nevek se kellenek. Ha Budapest kér, a közönség ad. Nem Sipöcznek és nem Wolffnak, hanem Budapest szegényei­nek. De hogyan adjon ez a közönség akkor, amikor a szétosztás kiváló szervét, n Népjóléti Központot, a kurzus egyszerűen megsemmisi- tette? Hogy bízzunk a városi adminisztrációban akkor, amikor Bárczy István nagyszerű alkotá­sát, amely a szegények százezreit látta el min­dennel, a legkritikusabb időben, sóhivatallá zül- lesztette; Azt a férfiút pedig, aki szakavatottan, meleg szívvel vezette ezt az intézményt, elker­gették. Mert zsidó. Bécsben a nyomorenyhités nagyszabású intézményének élén szimténi egy ki­váló férfiú, dr. Nobel Ödön áll, akinek nemcsak az a szépséghibája, hogy zsidó, de még ráadásul az is, hogy magyar. És nem a „kommunisták“ tartják helyén, —- horribile dictu — a keresztény- szccialisták. Nálunk a külföldi missziókra akar­tak bízni mindent, s ha most a missziók elment­nek, itt fogunk állami és verhetjük — fejünket a falba, hogy miiért romboltunk le meglevő intéz­ményeket? Bizony nagyon szeretnénk, ha végre egy estén a főváros vezetőinek vidám asztala mellé is letelepednék4 a Láthatatlan Vendég, a felébredt lelkiismeret, vagy maga a jobb belátás. zsim által összeállított költségvetést, azokképpen ki lehetett volna huzni Wilclner Ödön tanácsnok árván maradt Íróasztalának fiókját is, amelyben készen feküdt egy kiváló kislakásépitő - Pro­gramm. E helyett esztendőkön át még csak fel sem vetődött a gondolat a városházán, hogy a rettenetes lakásínségnek nincs egyéb megoldása, mint az építkezés. Se a rekvirálás, se a lakás­hivatal nem alkalmasak erre. Most végre hirek hallatszanak arról, hogy az állami segedelem igénybevételével egészen kisarányu lakásépítő akcióba belemegy a tanács. Ezzel szemben —- ami talán még fontosabb — senkinek sincs egy gondolata arról, hogy miként lehetne megindítani a megánépitő-tevékeinységet? A tavasz már a nyakunkon van és már az unalomig hangoztat­juk, hogy az építkezés megindítása mindent gaz­dasági életmegnyilvánulásnak a fundamentuma. A harminckét iparág, amely talpraállását az 'építkezés, megindításától A-rja. k'gat/nta'i t.ekjnt a tavasz felé, mert tisztában van vele, hogy vég­re nálunk is megvan a pszichológiai pillanat, amikor megindulhat a termelő munka. Az építő­iparnak, de legelső sorban az építtetni szándéko­zóknak azonban a hónuk alá kell nyúlni; az a segedelem azonban, amit az állam a most elfo­gadott lakásépítési kis törvényben biztosit, nem elegendő. A fővárosnak kell tehát cselekednie. Ehhez a cselekvéshez elegendő alapot nyújt az az indítvány, amelyet Freund Dezső műépí­tész, fővárosi bizottsági tag, fog megtenni az egyik legközelebbi közgyűlésem. Freund Dezső ezt a tervezetet dr. Bródy Ernő nemzetgyűlési képviselő bevonásával, aki a lakáskérdés kiváló ismerője, készítette. A legfontosabb, vezető gon­dolata ennék a'z indítványnak, hogy a főváros kőlcsőntelkek nyújtásával fokozza az építkezési kedvet, vagy adja meg az építkezési lehetőséget. A Freund-féle tervben a telekkölcsönzés és a te­lek-megváltás, esetleg a felépitmiény-megváltás feltételei precizirozva vannak. A gondolat helyességén alig lehet vitatkozni, de konszide- ráció tárgyává lehet tenni a kölcsöntelek-niyuj- tás feltételeit, az engedmények méreteit. Éppen ezért a tervet, amely egyéb városi előnyök nyúj­tását is tartalmazza, alább közöljük, hogy mire az tárgyalásra kerül, ■mindenki megfontolhassa és végre valaihár.a a magálnépitkezés fellendítése érdekében is történhessék valami. Induljon meg- az építkezés L A lakásínség enyhítése és az építőiparnak munkával való ellátása céljából mondja ki a köz­gyűlés, hogy a miagánépitkezés m e g i n cl i- t ás át, mint a főváros lakosságának, az építőiparnak s ezzel az ország elsőrendű érdekét, sürgős felada­tának tekinti. 2. Tekintettel arra a körülményre, hogy a.z épít­kezés ma az építtetőire nagy anyagi megterhelést jelent, s mivel sem az állam, sem a város a mai viszonyok mellett pénbzeli támogatást nem adhat: jelentse ki a közgyűlés, hogy haj Land ó a ma­gán é p i t k e z é s t a legmesszebbmenő en­gedményekkel és természetbeni hoz­zájárulásokkal t á n| o g a t n i. 3. E célból utasítsa a közgyűlés a tanácsot, hogy a magánépitkezésnek tavasszal való megindithatása érdekében, ezen indítványban foglaltak figyelembe­vételével, tegyen sürgős előterjesztést, melyek vol­nának azok a feltételek, állami, valamint fővárosi kedvezmények, melyeik megadásával kilátás volna a magánépítő tevékenység megindulására. 4. Utasítsa a közgyűlés a tanácsot, hogy e kér­dés sürgős leitárgyalására, haladéktalanul hívja össze mindazon bizottságokat, melyek ügykörébe e kérdés tartozik. — így: a középitési, pénzügyi, világítás, és vízvezetéki, közgazdasági, ut- és csatornaépítési, ki­sajátító, valamint a magánépitkezési bizottságokat. Kolcsőn-telek az építkezőknek 5. Utasítsa a közgyűlés, a tanácsot, hogy a fő­város telkei k ö z ü 1 s, ü r g ő s e n Írja össze azokat, a melyeket a magán építkezés céljaivá) rendelkez é s r e lb o qs á j t h a t. 6. Mondja ki a főváros, hogy mindazon jogi vagy magánszemélyeknek, melyek legalább 5 lakás­sal bíró földszintes, vagy emeletes lakóházat óhaj­tanak 1924. jan. 1-ig teljesen kész. lakható állapot­ban felépíteni, a főváros teljesen ingyen i 50 évi időtartamra k ö 1 c s ö n-t e 1 k e t ad a\ felépítmény mindenkori tulajdonos á- nak azzal a jogával, hogy ezen. 50 éve n belül jogában áll a telket a fővárostól napi á.r on megváltani. Amennyiben ezen megváltás meg nem történik, úgy a köles,ön-felken fel-épített ház összes tartozékával együtt, minden megtérítés nélkül, a főváros tulajdonába megy á t. 7. Mondjai ki a főváros, hogy ezen felépítmények után 30 éven keresztül semmiféle adót. illetéket nem szed.-8. Mondja ki a főváros1, hogy amennyiben a köl- . csön-telken felépített lakóház 1924 jan. 1-eje helyett 1923 jan. 1-ig készül el. úgy 30 év helyett 50 évi teljes adó- és illetékmentességet ad. 9. Mondja ki a főváros, hogy mindazon emelet- ráépítésekre, melyek 1924 jan. 1-ig teljesen kész, lakható állapotban, elkészülnék, 30 évi, mindazon emelet-ráépitésekre viszont, melyek 1923' jan. 1-ig készülnek el, teljes 50 évi adómentességet ad. Egyéb kedvezmények 10. Mondja ki a főváros, hogy mindezen felépít­mények, valamint az állami adókedvezményeikben részesített építmények építéséhez szükségelt víz­mennyiséget, továbbá a, különböző kategóriák szerint megállapított állami és városi adómentesség idejére, a felépítmények! lakói által igénybe vett nor­mális' vízszükségletét teljesen díjta­lanul szolgáltatja. 11. Jelentse'ki a főváros, hogy a kölcsön-telkeken felépített házakat, annak elkészültéig ellátja^ a 2 össze's közművekkel. Az eddig a fővárosi gáz-, illetve villanyüzemek által készített fővezeté­keket a gáz-, illetve villanyóráig minden adómentes­ség kedvezményét élvező háznál, a főváros üzemei ezentúl is el fogják készíteni, még pedig az eddigi gyakorlattal ellentétben, teljesen díjtalanul. 12. Mondja ki a főváros, hogy ezen építmények­nél sem az építési, sem a lakhatási engedélylyel kap­csolatos dijakat és illetékeket nem szedi és az épí­tési terveket a benyújtástól számított 2 héten belül felülvizsgálja, illetőleg engedélyezi. 13. írjon fel a főváros sürgősen a_ kormányhoz, hogy ezen kedvezményeket a saját hatáskörében haj­landó azonnal megadni és keresse meg a. kormányt, 1 hogy ezen adókedvezményeket egy hozandó tör­vényben ugyanezen módozatok szerint szintén biz­tosítsa, illetőleg a legutóbbi megszavazott adómentes­ségi törvényt kiegészítse. 14. Jelentse ki a főváros és ilyen értelemben 'kérje meg a kormányt is. hogy ezen indítványban szereplő építkezésekkel kapcsolatos mindennemű be- tábl ázást teljesen díj- és illetékmentesen esz­közöl. Külföldi propaganda 15. Végül, tekintettel arra a körülményre, hogy a dollár és egyéb jó valutában az építkezés Magyar- országon ma jóval olcsóbb, mint békeidőben volt. s tekintettel a külcsön-telekre s a megadandó nagy kedvezményekre (teljes adómentesség, díjmentes

Next

/
Oldalképek
Tartalom