Fővárosi Hírlap, 1918 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1918-12-04 / 49. szám

Budapest, 1918. december 4. fásokkal nem lehet késlekedni és nem szabad egy k.ép visel öltés tüliéitieit a Tisza-féle obskúrus 1914. évi XV. t.-c. állapján megejteni. A legfőbb kifogásaik azonban az ellen volt és van a polgári pártoknak, hogy a szociálde­mokraták mellett a tanács ellenőrzésére nem küldtek ki polgári pártiakat is. A követelés te­hát az, hogy a főváros egész lakosságának képviselete, tehát a függetlenségiek, radikálisok, sőt a feministák is ellenőrző delegációt kiildhes- senek a tanácsba. Minthogy ehhez a feltételhez a polgári pár­tok a legnagyobb szigorral ragaszkodnak, egy­előre nem lép életbe a Wildner által tervezett rend. ellenben Bokányi Dezső, mint a Nemzeti Nemzeti Tanács, Preusz Mór mint a Munkás- Tanács, Preusz Mór mint a Munkástanács és Czóbel Ernő, mint a' fővárosi alkalmazottak képviselője, már a héten bevonulnak a tanácsba, ahol tanácskozási joguk nem lesz és szavazni csak a tanács mai tagjai lesznek jogosultak.. Konferenciák és tanácskozások egész sora tárgyalt a héten ebben a kérdésben. A Károlyi­párt kerületközi tanácsáé volt a kezdeményező szerep és a radikális párt is természetszerűen kivette a maga részét az akcióból. Volt párt­közi konferencia is, amelyen a polgári pártok azt követelték, hogy az interregnum idejére a már eddig megnevezett három szociáldemokrata kiküldött mellett még három-három tagot küld­jön ki a tanács munkájának ellenőrzésére mind­egyik párt. Szinte döntően fontos ebben a kérdésben Batthyány belügyminiszter álláspontja, arriely a polgári pártok kívánságait látszik ho­norálni, amivel a Wildner-féle terv teljesen megjelöltnek mondható. Ez mindenesetre meg­nyugtató a polgári pártok szempontjából, mert képtelenség a szó c iái istáknak az az alaptétele, amely szerint nincs szükség a polgári pártok­nak a tanácsot ellenőrző küldöttségben való részvételére, mórt hiszen a tanács tagjai polgár­emberek. Ez valóban igaz is, de a tanács tagjai hivatalnokok, akik végeredményben mégis azt fogják majd csinálni, amit a politikai jogcímeken ellenőrző és véleménynyilvánító tanácstagok mondani fogniuk. Korlátlan szociáldemokrata uralomnak nem szabad a városházát hatalmába kerítenie, hanem csak arról lehet szó, amit Szende Pál pénzügyiminiszter kifejtett a bel­városi radikálisok gyűlésén, hogy tudniillik a klikkrendszernek és törzsfőnökuralomnak kell véget vetni. A klikkek és a polgárság azonban nem té­veszthetik össze. A klikkek éppen úgy kizár­ták a hatalomból a polgárságot, mint a szo­ciáldemokrata munkásságot. Helyet kell kapnia tehát a tanácsban a munkásság képviselői mel­lett a radikális-pártnak, a Károlyi-pártnak és a feministáiknak is, így együttesen kell ellenőriz­niük a pártoknak a tanács működését, de a kor­mány felfogása szerint ennek a helyzetnek sem szabad sokáig tartani, hanem mihelyt lehetsé­ges, azonnal össze kell ülnie az általános titkos választói jog alapján az uj közgyűlésnek. Az uralmon levő pártok között egyébként választási paktum készül, de a megegyezés még — ugylátszik — nemi fek­szik valami közel. A jövendő városatyák szá­mának a legigazságosabb a r t kell megoszolnlia a pártok közt és e tekintetben a Polgári Radikális Pártnak az a teljesen jogos kívánsága, hogy a párt méreteit ne a forradalom előtt való viszo­nyok, hanem a mai, tényleges viszonyok alap­ján állapítsák meg. Ha ez igy lesz, akkor a radi­kális párt méltó képviseletet fog nyerni a fővá­ros törvényhatósági bizottságában. Maga a főváros tanácsa nyugodtan és semlegesen áll az események fej­lődésével szemben. A polgármester és a tanács tagjai nem érzik magukat hivatottaknak arra, hogy a politikai küzdelmekbe beavatkozzanak, ők hivatalnokok, akik végrehajtják a közgyűlés akaratát. Egyelőre sajnos, megakadt a munka. A bizonytalanságban, amely ma ur a város­házán, megállítja a tollakat, az alkotó tevékeny­ség szünetel: mindenki várakozó álláspontot foglal el és csak a sablonos, napimunkát végzi az egész városháza. Megáll minden: ez a vesze­delem fenyeget. Olyan állapotok vannak, amelyekért tisztviselő nem tudja a felelősséget vállalni. Nincs idő a késedelemre, sietni kell, nehogy a fejünk fölött tornyosuló bajok ka­tasztrófává sűrűsödjenek. Jöjjenek, akik a nagyszabású intézkedésekért, amelyek nélkül eljön a katasztrófa, a felelősséget vállalni jogo­sulták. * 1 Vége az áruuzsorának Munkában az Arvizsgáló-bizottság Az Országos Arvizsgáló-bizottság vezetésében nemrég változás állott be. Friedmann Ernő dr. műegyetemi tanárt Garami Ernő kereskedelem­ügyi miniszter állásától felmentette és helyébe a bi­zottság elnökévé Dagré Miklós dr. táblai tanács­elnököt nevezte ki. A bizottság alelnöke Búd János dr. miniszteri tanácsos lett. Búd János a közélelme­zési minisztérium egyik legfontosabb főosztályát ve­zette kinevezése előtt. Az Ár vizsgáló-bizottság most légióként azokkal a cikkekkel törődik, amelyek a nagy tömegeknek képezik közszükségletét. A hivatalos lap már közölte a fűszerárak uj megállapítását és örömmel lehet ta­pasztalni azt, hogy a kétszáz koronás csokoládé, a nyolcvan koronás maximális árra elöbujt rejtekébő! és mi kárörvendően állapíthatjuk meg, hogy az ötven percenttel olcsóbbra maximált tea sem talál vevőre és hiába rakják tele a kereskedők kirakataikat a teá­val, senki nem vásárolja. Mindenki bízik benne, hogy az ár még lejebb fog szállni és ezt a reménységet csak megerősíti D e g r é elnök urnák alábbi nyilat­kozata, amely szorosan összefügg a főváros köz­élelmezésével. A Fővárosi Hírlap munkatársa felkereste ugyanis az elnök urat, aki az Arvizsgáló- bizottság jövő működésének a főváros közélelmezé­sével összefüggő vonatkozásairól a következőkben nyilatkozott:- E tekintetben legnevezetesebb akciónk az, amely a hús árának megállapítására irányul. Rendelkezés fog megtörténni a napokban, amely az érdekelt szakemberek bevonásával megala­kítja azt a bizottságot, amely rrjnden csütörtö­kön teljes ülést tart és ezem az ülésen az élő­marha árának figyelembevételével megállapítja a hús kicsinyben! árát. A megállapítás hétről- hétre történik m:eg és a csütörtökön megállapí­tott árakat pénteken már közöljük is a főváros lakosságával. Magától értetődik, hogy ennél az intézkedésnél is az a tendencia vezet, hogy az árakat leszorítjuk. Az úgynevezett akcióhust egyelőre továbbra is árusítani fogják, de csak addig, amíg a nem,akcióhős ára le nem száll az akcióhős árának színvonalára. Én azt hiszem, hogy ez az idő rövidesen be fog következni. Most megállapítottuk a különböző fűsze­rek árát. A megállapítás a kereskedők bevoná­sával történt. Ez nemi jelenti azt, hogy a most megállapított árak változatlanul érvényben ina­Budapest plakátváros Kimegy az ember az utcára és nem tud meg­állapodni önmagával, hogy mit is olvasson el tulaj­donképen. Mert azok a szép idők, amikor az ember megvárta, amig megjelenik az újság és onnan olvas­hatta el. milyen plakátot akasztottak ki az utcára, el­múltak. Ma nincs és nem is lehet elegendő újságpapír arra, hogy minden lehető és lehetetlen plakát szövegét újra lenyomtassa. A plakát tudniillik igen furcsa intézmény lett a háborúban és azóta..-Olyan fontossá lett az ember életében, mint maga a levegő. Ha el nem olvastunk volna egynémely plakátot, akkor akár ébenhalhattunk volna, nem is számítva, hogy esetleg katonaszökevényekké léptünk volna elő és amily szigorúan vették még pár hónap előtt is a ka- tonásdit, még az életünkkel fizethettük volna meg azt, hogy plakátot nem szoktunk olvasni. A háború első napjával kezdődött meg az a pla­kát-őrület, amely azóta meg nem szűnt, sőt ellenke­zőleg most dühöngi ki csak igazán magát. Budapest egy plakátváros lett. A történelem fel fogja jegyezni, hogy ezt a járványt egy Habsburg Ferenc József nevű bécsi ember indította meg egy mondattal, a mely miatt, ha meg nem gondolja és magától meg nem hal előbb, ma biztosan agyonverik. A bécsi vén-ember nevezetes mondata igy kezdődött: min­dent meggondoltam, mindent megfontoltam . . . Ez a mondat kezdte meg a vérontást, ez zúdította az em­beriségre a borzalmas háborút és nyomort, de végül innen sarjadt ki a gyönyörű magyar szabadság és a fölséges demokrácia, amelyhez az ut csak ötödrél- esztendős szörnyűségen vezethetett át. A bécsi vén-ember plakátja után megdagadt a plakátok tengere. A mozgósítás sötétcmlékii hirdet­ményeit, a pótsorozások légióit hirdető szomorú nyomtatványokat a nyomor kiáltó plakátjai: követték. A nincstelenség, az élelmiszerhiány, a szétosztás ne­hézségei olyan plakátáradatot zúdítottak Budapest falaira, amilyet valaha el sem tudtunk képzelni. Ha utána nézne az ember, hogy ki szerkesztett legtöbb plakátot Magyarországon, valószínűleg F o 1 k ti s- házy alpolgármester, az akkori közélelmezési ta­nácsnok lenne a győztes, bár nem járna messze tőle Vita tanácsnok senl, akinek müvei közül a C i p ő, a Ruha, a Szé n, a T ii z i f a. a Petr o­1 e n m és a Fémbeszolgáltatás- cimii plakát- költemények számíthatnak a halhatatlanságra. Mindez azonban jelentéktelen plakát-csoportosu­lás lehetett ahhoz a plakáttömeghez képest, amely az idén október végével kezdett összeverődni. Az első fecskék az üzlet ablakaiban jelentek meg piros- 'fehér-zöld és haragos-vörös hosszúkás papirokon ezzel a felírással: A Nemzeti T a n ács védel­me a 1 a 11. A forradalom első plakátja, a mely röp- irat formájában is megjelent a fehér-őszirózsás haj­nalon, igy kezdődött: Kitört a for r a d a 1 o m, munkások ki az utcára! A mi ezután őszi­rózsában és plakátokban következett, az egyenesen felülmúlhatatlan. Jöttek a Mindenkihez! intézett parancsok, lelkes szép mondatok, az uj világ .gyö­nyörűen lángoló H e u r é k á i. Előbb a Nemzeti Ta­nács, aztán a kormány, az egyes miniszterek, az ál­lamtitkárok. a kormánybiztosok csak úgy ontották magukból a plakátszövegeket és mondanunk sem kell, hogy egyetlenegy sem volt közöttük felesleges. A forradalmat őszirózsával csinálták meg, de a ren­det plakátokkal állították helyre. Itt kezdődött azután az, amire nem volt szük­ség. Elsőbben az újságok kezdték a plakátozást foly­tatni. A legszennyesebb kis zuglap is Nyilt p a- r ancs b a n közölte a közönséggel, hogy az ö lap­ját olvasni mindenkinek kutya kötelessége. A kerü­leti politikai pártok következtek azután és olyan ter­melést foganatosítottak plakátokban, amilyenre Bu­dapest utcáin nem volt még példa. Azóta azután, ha tiz ember valami okon-módon egymáshoz tartozan­dónak érzi magát, akkor plakáton szól Budapest polgáraihoz, sőt — miután a sajtó újra szabad — akárhányszor egyes emberek is falragaszokon köz­ük gondolataikat embertársaikkal. Nem lehet megszabadulni a gondolattól, hogy ezt a szervezkedési tébolyt, amely Budapest lakos­ságán kitört és amely miatt ma senki sem dolgozik, hanem mindenki a szónoki pályára lépett, a plakát­járvány szülte. A friss és uj neveknek, amelyek minduntalan megjelentek a falakon, mérhetetlen va­rázsa volt. Intézett hát mindenki felhívást, prokla- rnációt a hasonszőrűekhez. Az emberek a nagy meg­rázkódtatás után természetes törekvéssel fix ponto­kat akartak meghatározni, amelyet az uj társadalom­ban a maguk helyeként kijelöltek. A helyzet bizony­talansága összetartásra, csoportosulásra, szervezke­désre szorította az embereket. Van ennek a helyzet­nek egy kis szeretet illata, az egészséges önzés le­vegőjét is észre lehet venni, de kétségtelen, hogy bő­séges beteges tünet is jelentkezik. A magyar szét*- húzás akkor is megnyilatkozik, amikor szervezkedik a magyar. Társadalmi osztályok szétdarabolódnak, stréberek, akarnokok érvényesülési vágya úgy íel- forgácsolja a legkisebb kasztot is, hogy minden fog­lalkozásban, minden jelentéktelen elkülönülés önálló szervezkedésben dühöngi ki a benne levő kis ener­giát. Külön csoportosulnak a szőkék és a barnák, tanácsok alakulnak, amelyek diktálni akarnak olyan kérdésekben is. amelyhez a világon semmi közük, de mindenek felett semmi hozzáértésük, készségük nincs. Alakulnak olyan egyesületek és szervezetek, amelyeknek létjoga a múlttal már régen lezáródott. Makkabeus cionisták, gárdákat szerveznek és meg­alakul a kántorok szabadszervezete. Az embernek mosolyognia kell ezen a helyzeten, ahol mindenki azt hiszi, hogy száz oldalról való szervezkedéssel biztosíthatja a jövőjét, ahelyett, hogy egyetlen erős, terjedelmes és erkölcsi tőkében, energiában gazdag

Next

/
Oldalképek
Tartalom