Fővárosi Hírlap, 1918 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1918-10-09 / 41. szám

Budapest, 1918. október 9. 3 bizonyos pontokon a gyakorlat útmutatásai alapján ne szorulna korrektúrára. Így lesz ez a lakásrendelettel is, ezidőszerint azonban lak­béremelésről nem tudok. Kérdező födtünk azután a lakáshivatal mű­ködéséről is, amelyre vonatkozólag: a főügyész meglehetősen szomorú képet nyújtott. A közön­ség türelmetlen, a helyiség rossz, a személyzet elégtelen. Ennek a fontos hivatalnak működése igen súlyos viszonyok közé jutott. A lakáshivatal mai elhelyezésében mondta a főügyész — igen súlyos teherpróbá- kat kénytelen kiállani. A hivatalnoki kar kicsi, nem győzi a munkát. A múlt: napokban nyolc emberünk volt egyszerre spanyolbetegségben, ami olyan állapotot szült, hogy kis hijja, hogy be nem kellett csukni a hivatalt. Egyébként is kevesen vagyunk és a fogalmazói kar működé­sét. módfelett zavarja a közönség türelmetlen­sége, amely bármennyire érthető is, mégis igen nagy akadálya a munkának. Aki tegnap jelent­kezett igényével, az már ma a referenst keresi és a mai rossz lokalitásban valóságos tolakodás van, ahol rendszeres miunkát' végezni teljes le­hetetlenség. Nem látja be a közönség, hogy után­járásaink vaunak, a feleket kell meghallgat­nunk, helyszíni szemlét kell tartanunk, amely min’d időt vesz igénybe. Ráadásul a mi helyisé­geinkben, a hol a fogalmazói karnak nincsenek külön helyiségei, teljesen lehetetlen állapotok uralkodnak a közönség tömeges felvonulása miatt. Minden megváltozik azonban, ha elfog­lalhatjuk uj helyiségeinket és személyzetünk számát is szaporítani tudjuk. Ha mindezzel rendbejövünk, akkor a közönségnek azt az Ígé­retet tehetjük, hogy minden kérdést nyolc nap leforgása alatt letárgyalunk, feltéve természe­tesen, hogy kívülünk fekvő akadályok, mint a megidézettek meg nem jelenése, nem hátráltatja munkánkat. A közönségnek azonban nagyobb belátással kell lennie a; lakáshivatal munkájával szemben. Meg kellene tanulnia a közönségnek, hogy mi lakások közvetítésével nem foglalkoz­hatunk. mi csak lakásokat rekvirálhatunk, ha annak megvan a módja. Tudjuk nagyon jól, hogy ar közönség lakás dolgában rendkívül szo­rult helyzetben vám Tudjuk, hogy idegessé és türelmetlenné válik a lakástalanság1 rettenetes helyzetében, viszont azt is be kell látnia min­denkinek, hogy a lakáshivatalban ülni és állan­dóan a közönség koncentrikus tüzében lenni sem tartozik a legkellemesebb dolgok közé. dóit megérteni, de akit Krúdy Gyula méltányolni tu­dott Ö mondja, hogyan fiatalodott meg ez a város: „Fiatal kalapácsok csengése, lelkes férfiak okos te­kintete és serény munkáskarok acélgép pontosságú munkája zeng vissza az elmúlt évtizedekből. Nappal mindig épitet'ek, palotákra tornyot a nap felé és éj­szaka mintha temettek volna: — végtelen sora a temető kocsiknak hordta ki a korhadt anyagot a vá­rosból, öreg emberek és öreg házak, régi utcák és szokások tetemeit.“ Ahogy évtizedeken át mozdultak, lendültek a kalapácsok és csendültek az elnyúló vasak, ahogy el­takarodtak a romok, ahogy felépültek a tornyos pa­loták, Krúdy Gyula mindig itt volt, mindig nézett, mindig bámult a maga vesékig tekintő, mindent látó pompás szemével. A misszióról, amit Polónyi szánt neki, ebben a pillanatban még nem tudjuk megmon­dani, hogy mint alakul ki. Valahogy úgy szeretnénk látni, hogy odaadnák Krudynak ezt a nagy várost, annak száz meg száz utcáját, csináljon vele, amit akar. Legyen az alkotása egy pompás költemény er­ről a nagyszerű városról. Az utcák neveiből alakul­jon ki a térképen olvasható poézis, amelyben benne lenne mindaz a szeretet és rajongás, amit ez a nagy­szerű iró a város iránt érez. Ne Itékezzék fantáziáját, tudását, ízlését, se tradíciók, se a köteles konven­ciók. Legyen Budapest térképe olyan, amilyennek az ő tökéletes művészete szánta. Pompázzanak a falakon az ő színes, zengő szavai, az ő emlékezetében, az ő hálájának melegében viruló nagyszerű nevek, legyen Budapestnek igazi keresztapja, olyan, aki a vallás követelése szerint gondozza, ápolja, szereti viruló szép keresztlányát. Ha ez igy lesz és ha kicsinyes szempontok nem fognak Krúdy Gyula munkáján kor­rektúrát végezni, akkor büszkeségünk lesz az az utcanévsor, amelyben benne lesz ennek a városnak múltja, jelene, fejlődése, magyarsága, szépsége, nagy­szerűsége, minden szive-Vobbanása. Kavarodás a Károlyi-toloK Kárai Schreyer Jakabék üzlete Még nem kezdték meg pénteken délelőtt a pénzügyi bizottság első ülését, amikor megjelent a tanácsteremben Schreyer Jakab is, aki egyéb­ként szorgalmas látogatója a bizottság ülései­nek. Azok, akik ott voltak, kis csoportokba ve­rődve beszélgettek arról, lesz-,ei hamarosan béke vagy sem, az öreg Schreyer azonban szétreb- bentette őket és siránkozó hangon panaszolta mindenkinek: Azt írták rólam, hogy panamista vagyok... Negyven évi munkásság után kisütötték . . . Az öreg Schreyer mosolyogni próbált — na­gyon rosszul sikerült neki— s aztán ugyanolyan panaszkodó hangon folytatta: Én panamista . . . Hallottatok ilyet... A bizottság tagjai nem igen akartak hozzá­szólni a kérdéshez Schreyer Gliicksthal Samu felé fordult s élesen rászegezte a tekintetét. Oh . . . oh... — sóhajtotta hatalmas han­gon QUicksthal s aztán tovább magyarázta, hogy Wilsonnak mi lesz az álláspontja, ha újabb jegyzéket kap tőlünk. Feleki Béla szintén nagyon elmerült a külpo­litika kérdéseibe, Havass Rezső az utcák tisz­tántartásának gondolatával volt elfoglalva, úgy, hogy az öreg Schreyer — mit tehetett egyebet — leült a helyére s várta az ülés megnyitását. Szorgalmasán végig is ülte az ülést, aztán szó nélkül eltávozott. Úgy látszik, Schreyer Jakab most már azon a véleményen van, hogy a Károlyi-féle telek­ügyben tisztázta magát a pénzügyi bizottság előtt. Neki nincs semmi szégyelnivalója s töké­letes korrektséggel cselekedett, amikor Károlyi Mihálytól megvásárolta a;zit a telket, amely a ta­nács állítása szerint nem Károlyi Mihályé, ha­nem a fővárosé. S hogy Schreyerék mennyire biztosak a maguk dolgában, arra nézve semmi sem jellemzőbb, mint az a kommüniké, amely vasárnap jelent meg néhány lapban, s amely igy hangzik: A Magyar Kereskedelmi Hitelbank meg­vásárolta Károlyi Mihály gróftól Stefániá­ul 4632 négyszögöles telkét 1,181.338 koro­náért és ezt parcellázni fogja. Mindenekelőtt állapítsuk meg azt, hogy Ká­rolyi Mihály a Stefán!ia-uti telket négyszögölen- kint 152 koronáért, összesen pedig 704,170 ko­ronáért vette a fővárostól. A Magyar Kereske­delmi Hitelbank 255 koronát adott ezért a te­lekért, miután megmagyarázta Károlyi gróf meg- bizottainak — Károlyi maga talán nem is tudott erről. — hogy a vétel következtében minden fe lelősséget magára vállal. Ennek megállapítása után konstatáljuk azt is, hogy a tanács a telek parcellázására vonatkozó kérelmet megtagadta, sőt felszólította Károlyi Mihály grófot, hogy a telket sürgősen adja vissza a fővárosnak. Mind­ezek után hogy meri a Magyar Kereskedőimi Hitelbank hirdetni, hogy a Károlyi-féle telket parcellázza1? Ujjat akar lmzni a tanácscsal, vagy talán a Magyar Kereskedelmi Hitelbank város­atya-igazgatósági tagjainak, Schreyer Jakabnak, Silberberg Károlynak, Bihari Mórnak és Wel- lisch Alfrédnak sikerült meggyőzniük a tanácsot, hogy nem neki van igaza, hanem a banknak? Bárhogyan is áll az eset, ezt a dolgot nem lehet a nyilvánosság kizárásával elintézni. Ha a főváros hibázott s ha, a tanács helyesnek tart­ja, hogy Schreyerék nagy nyereséggel parcel­lázzák azt a telket, amelyet a múlt héten a fő­város még a magáénak vallott, akkor mondják meg nyíltan, hogy a városatya-bizottsági tagok tiszták ebben az ügyben s joguk volt ekként cse­lekedni. De ha a tanács még mindig fentartja múlt heti álláspontját, akkor nem szabad titko­lóznia, s nem szabad mentegetnie senkit. Az összes bizottsági tagok reputációja követeli, hogy közöttük ne legyenek olyanok, akiket mindunta­lan azzal lehet megvádolni, hogy nemcsak nem védelmezték meg a főváros érdekeit, de egyene­sen a főváros érdeke ellen csináltak üzletet. Em­lékezzenek csak vissza a bizottsági tagok, hogy a rosszhiszeműség és rosszindulat mennyire azonosította valamennyinket Zeidl Vencellel, s azt akarják-e most, hogy a közgyűlést olyan vá­rosatyák gyülekezetének tekintsék, akik mind szívesen feláldozzák a főváros érdekeit a maguk külön üzleti céljuk javára? korsós az épitöanyaMeíyekért Az építkezések uj rendje A napokban uj ácsorgás kezdődött Buda­pesten, de ennek az ácsorgásniak színhelye többé nem az utca, hanem a központi városháza har­madik emeleti folyosója. Krátky János tanács­nok ügyosztálya előtt ácsorognak azok, akik­nek építőanyagra van szükségük, mert a leg­utóbb megjelent kormányrendelet értelmében a főváros véleményezi, illetve teljesiti vagy nem teljesiti azokat a kérelmeket, amelyeket építő­anyag kiutalása iránt nyújtottak be. S nehogy azt higyja valaki, hogy az ácsorgás csak ideig­lenes, vagy véletlenségből támadt; ez az ácsor­gás egy csöppet sem hamisított, hanem igazi pesti ácsorgás, amely ezután még csak nőni fog. A legutóbbi napokban már tizen-tizenketten áll­tak sorjában az építkezési ügyosztály előtt, várva azt a pillanatot, amikor megkaphatják az építőanyag-jegyüket. Mert ilyen is van. Nincs ugyan külön tégla­jegy, mészjegy vagy cementjegy, de a főváros utalványt ad és csakis ennek az utalványnak ellenében lehet építőanyagot vásárolni. A kor­mány ugyanis lefoglalta az építőanyagokat s az erre vonatkozó rendelet kimondja, hogy az építőanyagra egy bizonyos minimális mennyi­ségig a főváros, azontúl pedig a kereskedelem­ügyi minisztériumiban fölállított miniszteri, biztosság ad vásárlásra jogosító utalványt. A kormányrendelet elsőfokú hatóságot említ, ami Budapesten az elöljáróság, de az elöljáróságok tiltakoztak a rájuk rótt nagy munka ellen, de. egyébként is belátta a tanács, hogy az utalvá­nyok kiosztását nem kerületenkint, hanem egy­ségesen kell kezelni s igy utalta ezt a föladatot az építkezési ügyosztályba. A helyzet ma az, hogy ha valakinek építő­anyagra van szüksége, akkor az építkezési ügy­osztályban kell jelentkeznie. Itt legelőbb is meg- állapitják, hogy van-e építési engedélye, azután pedig azt vizsgálják meg, hogy csakugyan annyi anyag kelJ-e neki, mint amennyit kért? Amikor mindezt konstatálták, egy bizonyos mennyiségig az ügyosztály rögtön kiállítja a vásárlásra jogosító utalványt, nagyobb mennyi­ség esetén pedig véleményezve fölterjeszti a kérést a miniszteri biztossághoz, amelyben a főváros is. képviselve van Krátky János tanács­nok személyében. Az építőanyag előállításával foglalkozó gyárak csakis utalvány ellenében ad­hatnak el építőanyagot. Annak ellenére, hogy a gyárak bejelentő kö­telezettsége csak e hónap 8-án jár le, az ügyosz­tályban máris igen sokan jelentkeztek, sőt, mint föntebb megírtuk, már szabályszerű ácsorgás is kifejlődött a harmadik emeleti folyosón. Ed­dig csupa olyan ember jelentkezett, akinek ki­sebb mennyiségű anyagra volt szüksége, s kö­zülük egyet sem utasított el az ügyosztály. Vol­tak többen, akiknek az igényét lemérsékelték, de minden kérelmező kapott építőanyagot. Ter­mészetes, hogy napról-napra többen vannak, akik anyagot kérnek, ezért az ügyosztályban valószinüleg külön alosztályt kell szervezni az építőanyag kiutalására. Ma nég nincsenek tisz­tában azzal, hogy miképpen szervezik ezt az alosztályt, de a gyakorlat sok értékes útmutatót fog adni a szervezésre. Már ma is többen dol­goznak kizáróan azon, hogy megállapítsák, váj­jon a kérelmezőknek tényleg mekkora mennyi­ségű építőanyagra van szükségük? Az építőanyag előállításával foglalkozó gyá­raknak ezentúl minden hónapban be kell jelen­teniük a készletüket. Az első bejelentésnek e hónap 8-ika a határideje, amelynek elmúlta ] után a miniszteri biztosság pontos statisztikát fog készíteni az ország területén lévő anyagról. Az eddigi jelentések szerint az országban meg­lehetősen nagy mennyiségű anyag van, különö­sen a vidéken, ahonnét elsősorban a vizi utón elszállítható anyagokat fogják a fővárosba hozni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom