Fővárosi Hírlap, 1918 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-02 / 1. szám

2- • lett beszerezni. Ismerve azonban a szállítási nehézségeket, igazán nem tudunk bizonyos dá­tumot mondani a berlini küldemény megérke­zésére vonatkozólag. Minden íeményünk meg­van azonban, hogy február közepéig teljesen készen leszünk a színházzal, amikor aztán meg­kezdhetik benne az előadásokat. Érdeklődtünk a színház megnyitására vonatkozó­lag a Nemzeti Színháznál is. A Nemzeti Színház mii- vészei már készülődnek az uj és nagyon szép felada­tokra, amelyeket a megujhodott színház nyújtani fog nekik. Ambrus Zoltán igazgatónak az a szándéka, hogy nem mint a múltban, a Nemzeti Színház reper­toárját isméltelteti a Várszínházban, hanem teljesen önálló repertoárt csinál erre a célra. A Várszínház lesz Budapest igazi intim színháza, ahol finom hatá­sokra szárnitó abszolút irodalmi becsli darabokat fog­nak előadni. Lesznek a műsoron egész estét betöltő darabok is, amelyek azonban egyíelvonásokkal vál­takoznak. Amit pedig egyelőre nagy titokban tarta­nak, az a meglepetés lesz, hogy a megnyitó előadá­son B á n ff y Miklós gróf í ö i g a zg a f ó uj d a r a b j á t fogják bemutat n i. Hét és fél millió Budapest szegényeinek Az egy esztendős Népjóléti Központ A Népjóléti Központ most tölti be mű­ködésének első esztendejét és ez idő alatt kétségkí­vül hatalmas missziót teljesített. A nagyváros életé­ben nélkülözhetetlennek bizonyult egy intézmény, amely a tülekedésben elesetteket, a jókat, de gyá­moltalanokat lábra állítja és amely elvezeti a fölös­legeset a bőségben élőktől a nélkülözőkhöz. Az in­tézmény ma még nem jutott el oda, hogy teljes erő­kifejtését nyújthatná, de számos jelét mutatja anniak, hogy él és annak, hogy szükség van rá. Bárczy István polgármester és Déri Ferenc alpolgármester nagy szeretettel tesznek meg mindent a Népjóléti Központ érdekében, amely, elmondhatjuk, legelső sor­ban az ő gondoskodásukból nyer erőt a felvirág­zásra. Odaadó, lelkes munkatársuk Csergő Hugó dr., a Népjóléti Központ igazgatója, aKl páratlan szor­galommal és a hivatáshoz szükséges meleg szívvel vezeti az intézményt. Amikor az első esztendős Szálljatok milliók . a. Szegény ember kalaplevéve beszél a mil­liókról, ha azok közelében van, de távolról mégis nagyon kinézi őket. Nincs izgatóbb pro­bléma, mint arra gondolni, milyen lelki válto­zásokon megy át az embicir, miközben köze­lebb és közelebb jut a nagy pénzekhez? Ho­gyan marad lassan a fején a kalap, amelyet valamikor évtizedek előtt tiszteletteljesen ka­pott le a milliók közelségének éreztével? Váj­jon gondolt-e erre Lúnczy Leó most, amikor ötven esztendős pályafutására tekintett vissza és >e visszatekintés pillanatának nemes el lágyu­lásában harmadfélmilliót adott jótékonycélok­ra? .() is volt polgárt sorban élő ember, aki szolgája volt a pénznek, amelylyel való diadal­mas küzdelmében urává lett annak. Amikor még ő is szolgasorban volt, bizonyára másként gondolkodott a pénzről, mint mi, akik örökké szolgasorban maradunk és akik sohasem fo­gunk a millióknak utasításokat adni, hova rnen- janak, hol sorakozzanak, hol segítsenek, hol ártsanak, hol bocsátkozzanak ütközetbe a más milliókkal. Akikből hadvezérek lesznek, közle­génykorukban is másként vágták a hátukra a borjut, másként bújtak bele a mundérba és más szemmel nézték a pénz nagy ármádiáját. Nem is igen ütköznek ki belőlük a közönséges, az alantas, a drága, mindennél áldottabb em­beri tulajdonságok, milyen szép, milyen fel­emelő mégis, ha némelyek, kivételesek, mint Lánczy Leó, emberek is tudnak maradni. Bródy Sándor az öreg Schossberger báró­ról irta meg, hogy érző lélek volt, mert het­vennégy éves korában, amikor hat milliót vesz­tett, nem tudta túlélni a szerencsétlenséget. Szive rohamosan megbetegedett és az öreg Schossberger meghalt. Köböl kellett volna len­nie, hogy ezt meg ne érezze, de hús volt, tudta, hogy többé nincs ideje visszaszerezni ezt a je­lentékeny summát. Amint dl rohant a pénz, látta, olyan vihar közepette rohant el, hogy szele szinte eldöntötte. Az öreg Schossberger munka befejezése iránt érdeklődve felkerestük Csergő dr. igazgatót, szerényen mondta a Fővá­rosi Hírlap munkatársának: — Akármennyit dolgoztunk és akármi­lyen eredményeket tudtunk elérni, a veze­tőség inkább azst érzi, hogy mily sok az, amit még tenni kell. A mi feladataink kö­zött nincs is sürgős, csak sürgősebb mun­ka. Az elmúlt esztendőben is az egyik sür­gős akció rovására kellett mindig a még sürgősebb,c(t elvégeznünk. Egyet-mást talán sikerült is már megoldanunk- Mindenesetre tudtunk nagyobb pénzösszegeket mozgósíta­ni a népjóléti célokra. Ennek illusztrá­lására nem kell másira hivatkoznom, mint arra, hogy az elmúlt esztendőben hét mil­lió koronát költöttünk népjóléti célokra, ami sok ugyan, de még mindig nem min­dem. Magának az intézménynek a meg­szervezése ma már olyan stádiumban van, hogy a kiépítés ezentúl gyors tempóban mehet tovább. Persze olyan hatalmas szer­vezetet, mint amilyet mi tervezünk, nem le­helt néhány hónap alatt nyélbe ütni. E tekin­tetben mindössze Ugrón Gábor belügymi­niszter urnák egy legutóbb megjelent rende­letére hivatkozom, amely rendelet az anya- és csecsemővédő-nők országos megszerve­zésére vonatkozik. A belügyminiszter ur ezt a munkát öt esztendőre kontemplálta. Ne­künk a népjólét előmozdításának minden ágát feladataink közé kell iktatnunk, s igy bizony eltart néhány évig, mig a Népjóléti Központ teljesen kibontakozik. •k A Népjóléti Központ hatalmas tevékenységének jellemzésére ai alúbbiáK'bamképét adjuk a most folyó munkának, ^‘•le’gtijtfbb"eseményeknek és terveknek: A’*körzetek mégszervezése. A tegközelebbi napokban "jelenik meg a polgár­mester,- réíidclete a népjóléti körzetek felállításáról és a népjóléti körzetek elnökeinek kinevezéséről. A polgár- mesíerf-rendelet összesen 83 körzetet állapit meg és pedig kerületenként a követktíguképen: I. kerület: 8: II. kér Lile t: UvVA kpjUiTcj,' rr,v. kerülőt: 2: Vv* kerü­let: 5; VI. kéfiiléí:" -Iá; .VfL,‘kerület: 13; Vili. kerület: 15; IX. kerület: 8; X. kerület 6. élete végéig, szinte halálában is .szolgája ma­radt a pénznek, az parancsolt vele és ö enge­delmeskedett és mint hü szolga gazdájának sírján kereste és lelte halálát. De más az eset, amikor az ember tudja a pénzt jármába hajtani. Lánczy Leó maga küldi szelid útjára a harmadfél milliót, mondván: in ön­je tek szerte az országba és szárítsátok fel a kényeket. Ötven esztendő hatalmas eseményei, küzdelmei, országok sorsát intéző kézmozdu­latok növelték nagyra Lánczy Leót, aki ime a jótékonyságban is megmutatja, hogy különb, mint más emberek, itt is mások az ö mértékei, mint amilyeneket a hétköznapok produkálnak. A jótékonycélra adott harmadfél millión átsugár- zik az arányi oly ók hullámzása, amelyeken Lánczy Leó uralkodott hosszú évtizedleken át a szeleken és az időjáráson. Illő és szép volt, hogy a pénz uralkodója aranyakból állítson em­léket annak, hogy félszáz esztendőn át dolgo­zott a közért, Magyarországért, Budapestért, a budapesti kereskedőkért, a gazdasági tudásért. A nagyszerű alapítvány, amelyről egyszerű, kér­kedésnélküli levélben értesítette Wekerle mi­niszterelnököt, minden tételében Lánczy műkö­désének, alkotásának egy-egy mértföldkövére teszi, le a hála koszorúját. Az adomány céljai között fájdalmas emlékekként, mint fényes könnyek csillognak a háborús célokra adott száz­ezrek. A legnagyobb tételből, egy és egynegyed millióból, hadigyermjek-szanatórium épüljön és ott vannak Lánczy kegyelctes, hálás megemlé­kezései között a hadirokkantuk, a háború súj­totta kereskedők, a főváros éhező szegényei, a Szurmay honvéd-árvák, a Vöröskereszt, a harc­téri internáltak és a doberdói hősök árvái. Mindezek bizonyítékai annak, hogy olyan nagy békemunkán, amilyen Lánczyé volt, mégis a háború hagyja a telgerősebb nyomot, az ő bé­kés szivébe is a háború szántotta, a legmélyebb barázdát. Föl kiöl azonban jegyezni azt is, hogy Lánczy Leó jótékonyságának, e.z mindössze.' egy nagyobb, erősebb, feltűnőbb jelensége volt. Budapest, 1918. január 2. Folyamatban van a népjóléti megbízottak kine­vezése is, számszerűit egyelőre 1200 megbízotté. A körzeti elnökök azonban tovább fognak toborozni, hogy elegendő számú népjóléti megbízott utján tel­jes munkát lehessen végezni. A terv szerint minden körzetben mintegy 30 megbízottra lesz szükség, akik mindegyike hat családot fog vállalni. Legközelebb megkezdődnek a körzeti elnökökkel való megbeszé- lesek, amelyeknek, a működés egyöntetűségét kell biztosítani. A megbízottak mindenekelőtt vizsgálatot teljesítenek az elöljáróságok, illetve a Népjóléti Köz­pont számára, azután gondozásba veszik pártíogolt- jaikat. Hatósági feladatuk is Lsz legközelebb és pe­riig a hadiözvegyek és hadiárvák összeírása. Olcsó tejet kapnak a szegények. A népjóléti megbízottaknak már legközelebb igen fontos és áldásos missziójuk akad. ők lesznek azok, akik az olcsó tej és az olcsó burgonya szétosztása körűi munkálkodni fognak. Az olcsó bur­gonyáról egyelőre nincsen komolyabb szó, nyilván abból az egyszerű okból, hogy se olcsó, se drága burgonyát nem lehet a mai viszonyok között szállí­tani. Annál aktuálisabb azonban az olcsó tej, amelyet a közélelmezési hivatal fog a főváros rendelkezésére bocsátani. A tej literjét azok, akiknek 4000 koronán alul van az évi jövedelmük, 50 fillérrel olcsóbban kapják. Hogy kik kapjanak olcsó tejet, a megbízottak előterjesztése alapján a körzetek fogják vélemé­nyezni. Hivatásos nápgondozók. A legközelebbi feladatok közé tartozik a h i v a- tásos népgondozók szervezése is. Minden körzetnek lesz ugyanis égy jegyzője, akinek ál­lását hivatalnoki jellegűnek tervezik és munkájáért fizetést kap. Ezeket az állásokat részben hivatalno­kok, részben tanítók és más lateiner foglalkozási! vállalkozó egyének fogják betölteni. Ennek célja az, hogy a körzetekben felelősség mellett dolgozó egyé­nek is legyenek. Részben hivatásos népgondoz:' k, részben pedig a népjóléti megbízotti intézmény meg­szervezésének céljaira a Népjóléti Központ 3D0.(J0n koronát kért a Hadi gondozó Hivataltól. Ezzel azután a központ az első esztendő végé­vel eljutott a legfontosabb alapvető munka megin­dításához. A műit héten különben a Népjóléti Központban ülés volt, amelyen Bárczy polgármester elnökölt, A nagy tettekre késztető, kívánatos emberi hiú­ság volt az, amely a hallgatag és csendben ada­kozó Lánczy Leóval is kimondatta egyszdr: ötven esztendeig dolgoztam, lehet egyszer ne­kem is ünnepem. Barátunk, aki abban a kivéte­les szerencsében részesül, hogy együtt ülhet Lánczyval a VII. kerületi református presbité­riumban, beszéli, hogy egyszer a harangozó fizetésjavitást kért. A presbitérium a fogát szív­ta, nieim lehet megadni a fizetésjavitást, mert szegény az eklézsia. Erre megszólalt Lánczy Leó és kijelentette, hogy a harangozó igényei jogosak, azokat ki kell elégíteni. És azóta is ö fizeti a többletet. Hány, de hány ilyen harango- zója van Lánczy Leónak, aki a pénz fejedelmei között föltétlenül legnagyobb ezekben a pol­gári ‘erényekben is. Egyetlen a magyar pénzemberek között, aki a király valóságos belső titkos tanácsosa, az igazi örömeket azonban a jótékonyságban ke­resi. Ez ütközött ki rajta agy emlékezetes je­lenetben is, amikor véletlenül, úgy hogy ön­maga sem vielte észre, éppen előttünk tárta ki a lelkét. Aki Gál Károlyt ismerte, meg fogja érteni a jelenetet. Gál bácsi temetésen történt. Lánczy Leó hátul, az igazán, a szívből gyá­szolók közölt állott meg, ahol már nem jegyzik a riporterek a jelen voltakat. Megnedvesedtek a szemei és maga elé tekintve, az egész szertar­tás alatt nem tudott egyebet mondani, csak folyton ezt ismételgette: Jó idmber volt szegény Gál Károly, jó ember volt, szegény . . . Akkor láttuk, hogy Lánczy Leó az embe­rekben a jó szivet keresi. Ha előbb nem tudtuk volna, most ismét bebizonyította, hogy önma­gában is megtalálta ezt a jó szivet. A pénz iránt laikus szemmel mindig úgy éreztük, hogy a nagy bankok börtönre vetik a pénzt és biintieltésböl vasajtók mögött őrzik. Lánczy Leó jószivü őre a pénz börtönének. Fia­talos kedvvel tárja fel az ablakot és ugv mond­ja: szálljatok milliók, szabjatok, hintsetek ál­dást a boldogtalanok, a szLnvedők közé . . .

Next

/
Oldalképek
Tartalom