Fővárosi Hírlap, 1918 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-02 / 1. szám

4 -1? fr­Hetedik évfolyam Budapest, I9l8. január 2-án 1. szám pmniHaiTiniiimiiamamgiiiaiiígiiipniammiiDiiiDiaagiaiQiiiaiiiaiiimiiQmomamaiinamamamHiiiamc előfizetési AnnJCi Egész énme .......... 28 K. Fe t évre ............... 14 K. Eg yes számok kapha­tók a kiadóhivatalban. Várospolitikai és közgazdasági hetilap Felelős szerkesztő : Dacsó Emii Megjelenik mindlen szer­dán. Szerkesztőség és kiadóhivatal s VJ. kér. Szív-utca ...... 18. szám Telefon .............. 137-15 Uj lesz-e az uj esztendő, vagy ez is csak olyan fájdal­makkal, átokkal telt, mint az a másik három, amely előtte elmúlt? Szilveszter estéjén csak félig volt szabad kiüríteni a poharat, amelynek valaha boldogan néztünk a fenekére. Újév haj­nalán pedig szabadabb szárnyon lendülnek az ég felé a béke galambjai. Felerészben betelje­sedtek a vágyak és Kelet felől megindulnak a legdrágább katonavonatok, amelyek rabságban sínylődött véreinket hozzák. Tele reménység­gel, tele hittel ez a cinikus, hitetlen világváros, hangosan dobognak az anyai szivek, boldog könyek szivárognak a hűséges hitvesek szemé­ből és élietrekelnek a régi szerelmek temetőjé­nek drága halottai. Uj élet kezdődik az uj esztendőben és talán egész hónapokat fognak pirosbetükkieil Írni a ka­lendáriumba. A szilveszteri hangulatban nem tudunk többé kételkedni, nem tudunk többé a régi. reménytéten, közönyös emberek lenni. Te­kintetünk boldogan simogatja végig ezt a nagy várost, amelyről lassan-lassan le fogjuk húzni a halotti leplet és a béke diadalmas hadserege áttöri és felgöngyölíti az ácsorgók szomorú, ed­dig megingathatatlannak hitt frontját. A sziveket elhagyja a csüggedés, kisimul­nak az idegeink, életre kap a régi munkaked­vünk, mert tudjuk, hogy amit ezentúl építünk, nem rombolhatja te többé az ellenség. Vidám fényű lesz ezután a nap, esténkint kigyulnak majd a pompás lámpák és elvetve a napi munka gondját, nem fog fájni a holnap felé tekinteni. És elkezdünk építeni is. A töméntelen mu­lasztás nyomán, amely rombadöntótte minde­nünket, uj világot kell felépítenünk. A fejlődő Budapest mohó vágygyal esik neki, hogy ne csak az elmulasztottakat pótolja, de tovább nőjjön és szépüljön azzal az irammal, amelyhez a lökést csak egy világégés tudja megadni. Uj házak nőnek ki a földből, megszaporodnak a közintézmények és el kell oltani azt a mérhetet­len szomjat, amely az emberiséget a vad esz­tendőkben a kultúra iránt megszállta. Pénz, tenger pénz kell mindehhez és a megromlott viszonyokból, a deficitek szánalmas kátyújából hatalmas virágzásnak kell fakadnia. A munka, az öttetesség, a termékenység, a teremtő erő esztendeje lesz az 1918-ik. És hogy azzá le­hessen, bizony emberek kellenek a gátra. Egész férfiakra vár a rettenetes feladat: fel­építeni, ami összeomlott, megteremteni, ami elvetélt és nagygyá tenni ezt a Budapestet, amely majd négy esztendőn át halotti csend­ben álmodott a jövőről, amelynek fényes kapui most kezdenek megnyílni. Falra borsót hány az, aki Budapest közönségétől vala­mit akar és nem dilit ida minden ember mellé két rendőrt és nem rendeztet a börtön­örök hadseregével demonstráló felvonulást. Megint bebizonyosodott ez a vízvezetékek éjszakai elzárásánál. Megjelentek a szigorú plakátok, amelyek a viz záróráját akkorra rendeli el, amikor senkinek sincs rá szük­sége, akinek meg van, az vegyen előre. Egy hét után kiderült, hogy a budapesti házaknak csak harminc százalékában tet­tek eleget a parancsaik. Mit bánják ezek az emberek, hogy holnap -viz nélkül lesz a főváros, mit bánjak, ha a zsír, meg a liszt miatt nein voltak bajok, törjön ki az ö hanyagságuk miatt a vizforradalojn. Bu­dapest csak rendelkezéseket követéi, de azokat be nem tartja, A leiulört gyűlöli, de mégis ö az, aki nem tud nélküle: élni. sje % . ■ •■'o . A kí)/.épüieii'fck ' T"‘*> megint kitüntették magukat. A szegény viciknek a térdükig lógott a nyelvük kará­csony második ünnepén, úgy söpörték, hányták a havat. Az emberek a magánhá­zak előtt sima flaszteren mentek és hasra vágódtak a középületek előtt, ahol bámu­latos kitartással várták meg, amíg jön az eső és lucskos piszokká oldja a rögökké gyúrt havat. Ha történt ezekben a napok­ban lábtörés, akkor csak középület előtt történhetett az meg, nyilván azért, hogy ha­tóság bizonyíthassa: nem öncsonkításról van szó. A templomok előtt is történhetett, vagy történhetett volna bőven szerencsét­lenség és a jámbor lábtörött hivő bemehe­tett volna luilát adni az Istennek, hogy ná­lunk olyan hatóságok vannak, amelyek a rendet megtartatják, de meg nem tartják. * Az orosz béke hírére, dacára, hogy egyelőre csak felté­teles és előzetes, megjelentek a röpke, de nekünk drága táviratok, hogy az orosz határon órák alatt lezuhantak az élelmi­szerárak. A pesti polgár pedig boldog ál­mában már lelkesen gorombáskodik ’ az élelmiszeruzsonisokkal, akiknek eddig csak kézcsók után merte átnyújtani a keserves pénzét. Le fog tűnni az árdrágítók csillaga, a titkos diplomádéival együtt megszűnik a titkos kereskedelem is, amely csak a gazda­gok számára élt, a szegény ember pedig táplálkozhatott az élelmiszer jegyek mor­zsáiból. Előkerülnek a Blitz és Braunok rej­tett pincéiből a kincsek, amelyeket nem lesz érdemes többé dugdosni, meri a béke pisz­kos konkurr éneid jáv cd csak olcsó árak révén lehet fölvenni a versenyt. Vicánk, hő­seink, drága testvéreink, címig a haza ve­szélyben volt, repülő szárnyakon jutottak el a keleti frontra. Vájjon mi lesz most? Mennyire van most az orosz határ Buda­pesttől? Mikor jut el ide is ciz élelmiszerárak vágy va-vágy ott krach ja ? Krátky tanácsnok elmondja a Várszínház Odisszeáját Építkezéshez ínia legnagyobbrészt hozzákezdeni sem mernek, ha pedig valamit mégis vakmerőén meg­kezdenek, az lassan, tempósan halad előre. Valaha a lipótvárosi bazilika vált közmondásossá, hogy száz éve épiil és soha sem készül el. Most ahány építkezést elkezdtek, annyi kis lipótvárosi bazilikánk van. Isten csodája, ha valami építkezést be lehet fejezni, valamit tető alá lehet vinni. Ezek közé a csodák közé tarto­zik a Várszínház átalakítása is, amely — úgy látszik — a töméntelen nehézségek dacára is rövidesen be­fejezést nyer. A Várszínháznak azonban szintén megvan a maga Odisszeája és bizony nagyon messze lennénk még az eredménytől, ha a munkát nem olyan két akaraterős és lelkes ember veszi a kezébe, mini- amilyen Krátky János tanácsnok és Bánfíy Miklós gróf, az állami színházak főigazgatója. Nehéz és küzdelmes munka folyik odafönt a várban, amely­nek azonban az igazi verekedése különböző közpon­tok irodáiban játszódik le. A Fővárosi Hírlap munkatársának kérésére Krátky tanácsnok a kö­vetkezőkben mondta el a Várszínház Odisszeáját: — Maguk az építkezések, már persze ti mai V

Next

/
Oldalképek
Tartalom