Fővárosi Hírlap, 1917 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1917-09-12 / 37. szám

^iiiaiimnianíainBimamBiiiaiHaniaiirm»mi»»PiiinniP»«Q»taiiinHiamPiiigiiiBininmaHiaiiiaiiiHiiiPiiic ELŐFIZETÉSI 7tnjfKt Égési. évr»e ........... 24 K. Fa l évre ................. Í2 If­Eg yes szántó Fi F~r ti fi ha­tó Ft a Ftiadóhivatalban. Várospolitikai és közgazdasági hetilap Felelős szerkesztő t Dacsó Emii Megjelenik mindenszer* dán. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V/. kér. Szív-utca ........ IS. szám Tele fon 137-75 Ellenzéki szervezkedésről esik szó a városházán. Neveket emlegetnek, bizottsági tagok neveit, akik a mostani „retndszer“-rel nincsenek megelégedve és küzdeni akarnak ellene. Szó sincs róla, a városi adminisztrációnál ideálisabban működő gépezetet is el tudunk kép­zelni. Bizonyára a tanács sem gondolja, hogy nivósabb, önzetlenebb közgyűlés nincs, mint a mai és a közgyűlési bizonyára szintén úgy véle­kedik, hogy ennél a tanácsnál tehetségesebb és lelkiismeretesebb is létezik a világon. Kölcsönös elégedetlenségre éppen elég ok van, nem csoda hát, hogy időmkint fel-felbukkan az ellenzéki szervezkedésnek a hire. A hir nem is mai ke­letű, mert már az adójavaslatok tárgyalásánál szervezetten vonultak fel a városházi Petur- bánok, csakhogy nem volt vezetőjük, nem volt programmjuk. Programm és vezető: — enélkül a legideáli­sabb elliemzéki mozgalom sem érheti el a célját. Mi a legteljesebb jóhiszeműséget tételezünk fel a városházi ellenzék minden egyes tagjáról. Ámde igazat kell adnunk Waigand Józsefnek, a mozgalom lelkének, kezdeményezőjének, ' akit azonban betegségei félretolt az események út­járól. Igazat kell adnunk neki abban a kijelen­tésében, hogy a községi politika csaknem ki­zárja az országos politikához hasonló ellenzéki alakulást. Kizárja pedig azért, mert a közgyű­lés napirendjén szereplő tárgyaknál csak a leg­ritkább esetben mérlegelhetik a bizottsági ta­gok azt a szempontot, hogy az előterjesztéseket képviselő tanács iránt bizalommal viseltetnek-e, vagy siern. A törvényhatósági bizottság kilenc­ven percent erejéig adminisztrácionális, folyó ügyeket intéz el, amelyeknek útját nem lehet a főváros érdkeiinek sérelme nélkül megakasz­tani. Csak elenyésző számmal kerülnek napi­rendre oyan kérdések, amelyeknél felmerülhet a bizalom, vagy bizalmatlanság szempontja. Egyszóval a városházi életben nem lehet állan­dó, általános érvényű ellenzéki politikát csinálni, nem lehet a tanácscsal szemben elvi szempont­ból lelgyszeriien a teljes negáció álláspontjára helyezkedni. Nem is! lehet senki sem pápább a pápánál: nem tud kitalálni senki sem olyan szo­ciális, kulturális programmot, amelyre nyom­ban rá nem licitálna a tanács. Ha pedig kellle- metlen javaslatokról van szó, ha például az uj adójavaslatokhoz hasonló kérdések kerülnek napirendre, akkor a tanácsnak a helyzetét csak megkönnyíti az ellenzék sikeres akciója, mert akkor arra hivatkozhatik a tanács, hogy a ház­tartás rendezését maga a közgyűlés tette lehe­tetlenné, a következményekért tehát egyedül a közgyűlés felelős. Ezek azok a tárgyi szempontok, amelyek gátat vetnek a köz szempontjából annyira üd­vös, 'Szükséges elenzéki alakulásnak. A tárgyi szempontokhoz azonban személyiek is járulnak. És pedig két irányban. A klikk-főnökök könyör­telenül kibuktatják az ellenzékieskedő város­atyákat, — 'eiz az egyik irány. A másik pedig az, hogy az ellenzékiek között olyanok is lehetnek, akik önző célokat akarnak elérni fenegverekes- kedésiikkel. Zsarolni akarják ezzel a polgármes­tereket, vagy tanácsnokokat, vagy pedig bosszút állam' valamiért. Sok, nagyon sok okunk van annak a megállapítására, hogy ez a közgyűlés nem fogja kiválasztani magából az igazi, az ideális célokért küzdő, elsőrendű férfiakból álló ellenzéket. Talán csak az általános, titkos, köz­ségi választások hozzák meg ezt az alakulást. • • O Erélyes cáfolatot adott ki a főváros vezetősége arra a naiv kacsára, amely szerint a fővá­ros nyeremény kötvény kölcsönt fog felvenni, sorsjátékot rendez, talán lutrit, vagy tom­bolajátékot. Kár volt sok szót vesztegetni a kacséira, amely nem volt egyéb, mint hűsé­ges, szolgai reprodukciója a főváros pénz­ügyi bizottságának áprilisi vitájáról meg­jelent laptudósit ároknak. \Áprilisban tár­gyalta a pénzügyi bizottság a folyó évi költségelőirányzatot és a budget-vita folya­mán az egyik bizottsági tag felvetette a sorsjáték üzletét, csakhogy sokkal kotno lyabb és alaposabb formáiban, mint a kacsa- szerű és tanácsilag megcáfolt közlemény. A sorsjátékot megcáfolhatták, ám azt a tényt, hogy a fővárosnak már a legköze­lebbi jövőben nagyobb kötvénykölcsönt kell felvennie, senki sem cáfolta. Nem is lehet ezt cáfolni, mert a kölcsön jönni fog, mivel hogy elmaradhatatlan. ■ * Altisztekről és szolgákról nincsen többé szó, a Lohengrin-sisakot ki­zárólag Kassai Ferenc viseli. És ha sérel­mekről van szó, az sem a szolgáké ezentúl, hanem a népszerűség eme különös Ikárá­száé. Ha a polgármester nem lenne vele tisztáiban, hogy a derék emberek anyagi vi­szonyait rendezni kell, mindenesetre a Kassai által szervezett graviminális politika fertőjébe fulladt volna az egész mozgalom. Kassai dr. különben a struccoktál tanult módszerrel kijelenti, hogy a szolgákat nem fogadta a polgármester, pedig a szolgák maguk számoltak be arról, hogyan, milyen lekötelező módon tárgyalt velük fíárczy István, csak épen az illetéktelen fővezér maradt kivid a párnás ajtókon. Kiderült különben, hogy a szolgák jobban tisztelik a főváros autonómiáiéit, mint a bizottsági tag ur, mert a szolgáik a polgármesterrel tárgyaltak, Kassai dr. pedig meg sem állt a belügyminiszter kilincséig. * A zöldségellátás valahogy megjavult, e héten annyi zöldség volt, amennyi a békeidő óta sohasem volt. Mindezt pedig előidézte a ;ö rekvirálás, amelyet a főváros annyiszor könyörgött, amelyet azonban csak most engedélyezett a Közélelmezési Hivatal. A tanulság rendkí­vül egyszerű, a probléma megoldottnak te­kinthető. Tessék folytatni, állami ásítani a rekvirálást, akkor állandó lesz a zöldségel­látás is. Nagyon örvendetes dolog, hogy a Közélelmezési Hivatal végre szakított a régi, merev, elutasító, konok rendszerrel és belátta, hogy a főváros kérése jogos. Most aztán látják, hogy sohasem lett volna Buda­pesten élelmiszerbaj, ha kezdettől fogva megadták volna a fővárosnak a rekvirálás jogát. Mert nem szabad hinni, hogy csak a zöldséghiányon enyhít a rekvirálás; min­den cikkre áll az a megállapítás, hogy a főváros nagyon helyesen ragaszkodott min­dig a rekvirálás iránti kéréshez. * Budapest ráunt a Dunára A nürnbergi konferenciát bojkottálta a főváros A Fővárosi Hírlap volt az első magyar lap, amelyben hirt adtunk az eljövendő nürnbergi Dunakonferenciáról. Kvassay Jenő min. taná­csos vázolta eigy interjúban enneik a lapnak a hasábjain a konferencia nagy jelentőségét, amely már csak azéirt is igen fontos volt, mert hiszen bajor barátaink tartották, akik velünk együtt égtek a vágytól: méltó választ adni a bécsi Wasserstrassentagra. | Ezzel azután a nürnbergi konferencia ügye magyar részről bei is fejeződött. A legkomo­lyabb rosszalással állapítjuk meg, hogy sem Magyarország, sem különösen Budapost székes- főváros a nürnbergi Dunakonfeirencián, amelyen nagyfontosságu határozatok születtek, méltóké­pen nem vo.lt képviselve. Megértjük még, hogy Kvassay Jetnő, aki idősebb ur, nem ment el, de megmagyarázhatatlan, hogy miért nem ment el például Wimmersperg Frigyeis báró min. taná­csos, a lelkes Hoszpotzky utóda, aki még fiatal ember és érdeke, hogy a külföldön is forgalomba kerüljön a neve. A legérthetetlenebb és legin­kább megrovandó azonban, hogy Budapest szé­kesfőváros még csak egy hivatalszolgával sem képviseltette magát. Ha már szakembert nem küldtek, megjelenhetett volna legalább Miklós Elemér tanácsjegyző, az összes budapesti Duna- iinnepélyek főrendezője. Megtörtént az az ieilképzelhetetlen eset, hogy Budapest székesfőváros tanácsa rendes tanács ülésén úgy döntött, hogy a nürnbergi konferen­ciám nem vesz részt. Ez a nevezetes és korszak- alkotó időterjesztés Vita Emil dr. tanácsnok miivé volt, enyhítő körülményként csak azt hoz­hatjuk fel, hogy amikor a tanácsülés! a kérdéssel foglalkozott, olyan későn volt, hogy fizikai lehe­tetlenség is lett volna a konferenciára kiutazni. Pedig Vita tanácsnoknak nem kis érdemei van­nak a Duna-kérdésben, sokat és értékes módon foglalkozott a problémával, sőt a budapesti Du- nakonferencia aktáit éls’ történetét is ő állította össze. Csodálatosképen most egyszerre kegy­vesztett lett nála is, a tanácsnál is a Duna, amelylyel csak akkor törődünk, ha Weisskirch- ner merényletet tervez. Tavaly nyáron Buda­pesten jajveszékeltünk, egy-két hónap előtt a Meissel és Schadenben kötöttünk vérszerződést a bajorokkal; most azonban, úgy látszik, na­gyon jól állhatott az öreg Duna ügye, meri teljességgel a bajorokra bíztuk, hogy kaparják ki a gesztenyét a mi számunkra is. Mi még Emlékezünk a budapesti Dunakonfe- renciára, ahol kora reggel uj határozati javas­latokat kellett nyomatni, mert aiz egész táboi- karával megjelent Weisskirchner kicenzurázta belőle, hogy Budapest lesz a dunai székhely. Akkor riadtan, kétségbeesetten, siránkozva me­nekültünk bajor barátainkhoz, hogy mentsék meg sízáinukra ezt a dekórumot. A bajorok hi­degek és rezerváltak maradtak, mert lanyhasá- got és jekmtéktden ügybuzgalmat láttak nálunk. Azt mondták, hogy elvben nekünk van igazunk, de harcba szállani értünk csak akkor lehet, ha bebizonyítjuk komoly érdeklődésünket és a Duna-kérdést tettekkel tényező módon kezeljük. Nohát a nürnbergi konferenciával ezt alaposan bebizonyítottuk. Igazán még a reményét is ki­irtottuk annak a lehetőségnek, hogy a mind fon­tosabbá váló Duna-kérdésben egy pillanatra is komolyan vegyenek bennünket. Szerencsére a bajorok nem a mi szalma-

Next

/
Oldalképek
Tartalom