Fővárosi Hírlap, 1917 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1917-11-21 / 47. szám

Budapest, 1917. november 21. 5 vacsorát adtak a tiszteletére, amelyen meleg szere­tettel ünnepelték. Mozgalom a pezsgőadó ellen. Előrelátható volt. Nem a pezsgőtfogyasztó közönség, hanem az érdekei­ket féltő pezsgőgyárosok kapálóznak leginkább a pezsgőadó ellen. Minden lefölözhető hasznot ők akar­nak zsebrevágni. Törley és a többi pezsgőgyárosok nem elégednek meg a szerzett milliókkal, a pezsgő az ő monopóliumuk, a városnak e réven egy fityinget sem szabad keresni. Ők legalább igy tervezik és e célból a Törley-cég kezdeményezésére a Gyáriparosok Orszá­gos Szövetsége helyiségeiben a napokban értekezletet tartottak, ott küldöttséget választottak, amely a kor­mánynál eljárni fog a pezsgőadó behozatala miatt. A fővárosnak ilyenformán jó lesz résen lenni, mert Tör- leyék hatalmasak és még megnyirbálhatják a pezsgő­adó várható jövedelmét. Jogi tanulmány a posztószállitók ügyéről. A ka­tonai büntető törvénykönyv omninózus 327. szakaszá­ról dr. Szentirmay Ödön hadbíró figyelemre­méltó tanulmányt irt. A polgári szakfelfogás eddig a Kúriával teljesén egyetértésben az volt, hagy a 327 szakasz nem alkalmazható olyan bűncselekményekre, mint aminő például a posztószállitók bűnügye volt s az említett cikk épp azt fejtegeti, hogv a leg­főbb katonai törvényszék, a Kúriával és az eddigi katonai igazságügyi fórumokkal ellentétben határo­zott, amikor a posztószállitók bűnügyében magát ille­tékesnek mondta ki. A legfőbb honvédtörvényszék ezzel az osztrák jogi álláspont felé hajlott és Szent­irmay ítélőtáblái biró szerint is téves az osztrák és a honvédtörvényszéknek az az elvi álláspontja, amely a 327. szakaszban megkívánt célzatot, puszta lehető­ségek, avagy lehetőségi, sziikségszeriiségi következ­mények alapján is megállapítja. A 327. szakasz alkal­mazása és jogellenes kiterjesztése hibás és igv a posz­tószállitók ügyében is helytelenül történt. Ez a sza­kasz csak akkor volna alkalmazható, ha, amint ezt a Kúria k'mondta, meg volna állapítható, hogy a tettes cselekménye egyenesen arra irányult, hogy e cselek­véssel az osztrák-magyar monarchia fegyveres ha­talma, illetve valamelv szövetséges hadseregre hát­rány, vagy az ellenségre előnv háramoljék. Az uj háborús házbérrendelet. Kétségtelen, hogy igen sok esetben magyarázatokra szorul majd az uj háborús házbérszabályrendelet, amely ma Budapes­ten minden embert életbevágóan érdekel. Ezeket a magyarázatokat pontosan és érthetően meg adja az a könyv, amely most jelent meg Pongrácz Jenő dr. összeállításában. A könyv ára 1 korona 60 fillér ■és irtindertütt kapható. A Kilényi-kiállitás megnyitása. Az Ernst-Mu- zeum vasárnap mulatta be Kilényi Hugó nyug. minisz­teri tanácsos nagyszabású gyűjteményét, amelyen a kormány képviseletében dr. Nagy Árpád miniszteri ta­nácsos jelent meg. A megnyitáson jelen volt gróf And- rássy Gyula, gróf Károlyi Mihály, dr. Petrovitá Elek és Végh Gyula múzeumi igazgatók és rendkívüli nagy közönség. A kiállítás reggel 9-től este 7-ig van nyitva. A Fekete Pásztor, Vera. A bűvös szék, továb­bá a Modern Színpad mostani műsorának pom­pás tréfái és magánszámai e hét szombatján érik el az ötvenedik előadás jubileumát. Meg kell állapítani, hogy a Belváros színházának edd'gi legnépszerűbb műsorai között sem volt egy sem, amely ilyen iram­ban, ilyen egyre fokozódó érdeklődés mellett jutott el ehhez a jubileumhoz. A „táblás házak“ megszokott jelzője ezúttal semmit sem mond, mert nemcsak hogy már a pénztárnyitás első órájában ki kellett tenni ed­dig ,a táblát, hanem mindig több és több nappal előbb­re fogynak el az, összes jegvek és rendszerint már csütörtökön nincs a hét további négy napjára sem. Hadikölcsön-biztositás. Mielőtt ilyet köt, kérjen a Trieszti Általános Biztositótól (Buda­pest, V„ Dorottya-utca 10) tájékoztatót. A mi olasz offenzivánk az Omnia vásznán. Az Omnia mindenkor ambicionálta, hogy a szenzációs aktualitások a vásznán peregjenek le. Sikerült most is egy mindenképpen nagyszabású aktualitást megsze­rezni, ami bizonyára felkelti a közérdeklődést. A z olaszországi front összeomlása ez a film, két részben. Az első rész aFlitschésaTolmein közti áttörést mutatja be, mig a második rész az Isonzón és a Tagliamentón való átkelést. Katzer szőrmeárui, legújabb szab. rendszere szerint készítve, világhírűén elsőraneuak és elismert jutányosak. E rendszer előnyei főleg az erősen foko­zott tartósság és utolérhetetlen precizitásban nyilvá­nulnak. A legújabb modellek divatszalonjainkban (Ó-utca 44. és Szervita-tér 1.) megtekinthetők Jótékonycélu magyar állami sorsjáték, ő cs. és királyi Felségének legfelső elhatározása alapján a budapesti m. kir. lottójövedéki igazgatóság minden másfél évben jótékonycélu állami sorsjátékot rendez, melynek tiszta jövedelmét közhasznú és jótékony cé­lokra fordítják. A budapesti m. kir. lottójövedéki igaz­Gázvezetéki javítások ZPOO-AZCsT'Z' Budapest, VIII. kér., Rökk Szilárd-utca 30. TELEFON : József 1—48. gatóság jelenleg a XXXIII-ik állami sorsjátékot ren­dezi 475.000 K készpénz nyereménnyel. A főnyere­mény 200.000 K és még 14884 nyeremény van 30.000, 20.000, 10.000, 5000, 1000, 500 stb. nyereményekkel. Az összes nyereményeket készpénzben fizetik ki. A sors­jegy roppant olcsósága és a sok kedvező nyerési esély folytán a köz javára működő emberbaráti intéz­mények érdekében felhívjuk t. olvasóinkat a jelenleg rendezés alatt álló XXXIII-ik jótékonycélu állami sorsjáték támogatására. A húzást visszavonhatlanul f. évi december hó 6-án a lottójövedéki igazgatóság (Budapest, IX., Vámpalota) tartja meg. Sorsjegyek kaphatók a m. kir. lottójövedéki igazgatóságnál, Buda­pesten (IX., Vámpalota), továbbá a dohánytőzsdék­ben, bank- és váltó-iizletekben, posta-, vám- és adó­hivatalokban és vasúti állomásokon. A m. kir. lottó­jövedéki igazgatóság kívánatra bárkinek díjtalanul és portómentesen küldi ezen sorsjáték részletes játékter­vét. Egy sorsjegy éra 4 korona. Schildkraut bucsuíelléptei. A Télikert világ­hírű vendégművészének, S c h i 1 d k r a u t n a k párat­lanul nagy művészetében már csak pár nap'g gyö­nyörködhetik a közönség. Kitűnő partnerével, Philine Wengerdttel együtt eddig minden előadáson nagy ün­neplésben volt része. Kristálypalota Százakra megy naponta azoknak a száma, akik kénytelenek eltávozni a Kristálypalota pénztárától, miután bosszankodva és sajnálkozva tu­domásul veszik, hogy elkelt már minden jegy. Ez a páratlan érdeklődés elsősorban Budapest legkedvel­tebb kémik.usának, Steinhardt Gézának szól, aki­nek könnyekig, kacagtató, játéka méltán kelti fel az egész város nagy érdeklődését. fl TŐKE • • • A hausse logikája. Miért szilárd a tőzsde. A bizalom és megnyugvás jegyében indult a mostani tőzsde-hét. Sötét éjszaka bunkós bottal leütöttek valakit, virradatig kábultan hevert a földön, de mikor ismét kisütött a nap, magához tért és nyugodtan Kezdte mérlegelni a történte­ket. Érezte, hogy merénylet történt, valaki vagy valakik orvul megtámadták, de most már ismét örül az életnek és nem is kutat a tettesek után. Végzi a dolgát tovább, mintha siemmi sem tői tént volna, feljelentést nem tesz, csak azt köve­teli a hatóságtól, hogy a sötét utcát a jövőben - úgy mint egykor — ismét élénkebben vilá­gítsák, njeihogy hasonló orvíámadás megismét­lődhessék. Szakasztottan azonos incidens hose a budapesti börze a gonosz reform életbeléptetésé­nek napjától a mai napig. És most már csak azt kívánja a közönség érdeke, hogy valóban nagy erélylyel állítsák helyre az éjszakai sötétségbe borított forgalom világosságát, megbízhatóságát és szabadságát. Ettől a preventív rendszabálytól többé nem szabad tágítani; a tőzsde tagjaiban legyen bátorság és hajthatatlan eltökéltség arra, hogy a reform még meglevő ostoba és szeren­csétlen intézkedéseinek kiküszöbölését és a tel­jes kudarcot vallott tőzsdetanács távozását kö­vetelje. Ez a minimális elégtétel lenne a szenve dett sok-milliós károkért és garancia a jövőre hogy hasonló esetek ismétlődése lehetetlenné válik. Az események igazoltak bennünket és bái jósolni nem tehet, — ez ellenkezik a tőzsde fo­galmának természetével —- mégis nagy valószí­nűséggel következtetni meirünk arra, hogy a legrövidebb idő alatt a budapesti tőzsdén jegy­zett értékeink tudnyomó nagy részének árfolya­ma ismét eléri a három hét előtti legmagasabb nívóját. Száz és egy tárgyilagos ok van arra, hogy ez matematikai kényszlerüséggel bekövet­kezzék. A forgalomban levő bankjegyek — saj­nos — naponta szaporodnak, valutánk javul ugyan, de még mindig nem a papírpénz gyara podásának aranyában, kereskedelem tárgyát al­kotó árukészleteink egyre fogynak, a vállalatok hadinyeresége, — bár bizonyos vonatkozások­ban mérséklődik — summa summárum horribi­lis, harctéri helyzetünk és az ellenségen elén* fölényünk egyre dominálóbb, —mindez a meg­cáfolhatatlan tényező logikai szükségszerűség­gel drágítja a papírok kurzusát. Mig a háború tart és helyzetünk — remélhetően — a harctéren és a gazdasági kilátások tekintetében az ecsetelt fényes marad, erőszakos beavatkozás nélkül szerény véleményünk szerint - a kurzusok lé­nyegesebb visszafejlődése íem következhetik be. Ismételjük, logikai igazság ez. Természete­sen világesemények váratlan felbukkanása kl- sebb-nagyobb hatással lehet. Tekintve azonban, hogy valutánkat máról-holn rora lényegesen megjavítani, bankjegy-készleteinjcet máról-hol­napra tekintélyesen lecsökkenteni nem lehet — mindez csak fokozatosan történhetik és az or­szág gazdasági egészségének is érdeke, hogy fokozatosan történjék — mégoly jelentékeny világpolitikai események sem befolyásolhatják tulnagy arányokban az árfolyamok alakulását. Nem a kávéházi stratégia frázisa ugyanis, ha nem eleven igazság, hogy barmikép is fordulja mik a dolgok, akár a távoli jövőben, — kellemet­len meglepetés egyébként is már tökéletesen ki van zárva — szép Magyarországunk helyén so­hasem lesz lyuk, itt maradunk a mi hallatlanul gazdag természeti kincseinkkel, rengeteg ja vainkkal, a világháború próbáját kiállott kime­ríthetetlen nemzeti energiánkkal, amelyet várat­lan események talán átmenetileg még béníthat­nának, de végső eredményében az erők áldásos, produktiv, kincset és gazdaságot halmozó evolú­ciójának elő kell törni. Erre a logikus okfejtésre alapítjuk szilárd bizalmunkat értékpapírjaink megítélése tekintetében, s bármennyre honorál­juk is a tőzsdieii üzletnek természetében fekvő időközönkénti ingadozásait, még egyszer hang­súlyozzuk, hogy rohamos visszaesés csak erő­szakos betörés következménye volt, s csak az lehet a jövőben is. Biztatni felesleges a közönséget arra, hogy vásárolja a mi kitűnőn íundált bankjaink, taka­rékpénztáraink és iparvállalataink értékpapírjait. A pénzt — pláne mikor oly szűrte folyó és min­den bokorban halmozódó, mint most — dirigálni nem lehet. A töke elhelyezkedésének meg van c? saját iránytűje, amely után gazdasági törvény­szerűséggel igazodik. A töke oda vándorol, ahot dtisabb hozadékra van kilátás. A betét ma máj­aiig hoz három százaléknál többet, de azt is csak agilis és a milliárdos tőkéket még mindig plaszirozni képes fővárosi intézetek fizethetik, a vidéknek számos helyén, különösen parasztvá­rosokban ma már betét kamatot egyáltalán nem fizetnek, ellenkezően kezelési és őrzési dijar szednek az egyre halmozódó betétek után. így van ez például Nagykörösön; egy odavaló ke­reskedő beszélte nekünk, hogy a nagykőrösi in­tézetek hetekkel ezelőtt rendszeresítették ezt a. uj szokást, amely a Credit Lyonaise legboldo­gabb béke-éveire emlékeztet, amikor a francia világ-bank hatalmas üvegtáblái előtt ott lógott a tábla a felírással, hogy — betétekkel lehetőleg ne méltóztassanak molesztálni munkával amúgy is túlterhelt tisztviselőinket. Nagykörös a pénz - ben fulladozó párisi világpiac gőgjét öltötte ma gátra. Csak eléggé jellemző példa arra, hogv milyen fantasztikus eltolódásokat hozott a vi­lágháború nemzetgazdasága. Ennek az eltolódás­nak a dolgok egyszerű logikája szerint kifejezés re kell jutni a tőzsdén is; ott is olyan nízusnak kell uralkodni, amilyen még nem volt, régi kap­tafákat a tőzsdére ráhúzni nem lehet, mert a hajdani sziik cipellőket a világháború előrehala­dott idejében óriás mórtföld-csizmák váltották fel. A tudálékosak, tapasztalataikra hivatkozók, nagyképii smokkok és kiélt nemzieitgazdászok, akiknek feje fölött elrohant az idő, jól jegyezzék meg maguknak egeiket az elemi igazságokat. Róna Lajos. Szemle. A tőkefelemelések megadóztatása. — Aján­dék a malmoknak. — A tengerhajózási tár­saságok „felsegélyezése“. A háborús gazdasági konjunktúra ebben az évben a tetőpontját érte el. Kifejezésre jutott ez az 1917-ben kér els z tül vitt tökefelemelésekben is, melyek ma már olyan méreteket öltenek, amelyekről béke idején álmodni se mertünk. Mi nem osztjuk azok felfogását, akik ezeket a tőkeszaporitásokat aggályosnak tartják. A há­ború alatt a gazdasági élet egy magasabb ár- nivóra rendezkedett be, ami a tökebázis emel­kedését is maga után vonta. Ez alól természe­tesen a részvénytársaságok se vonhatták ki magukat, annál kevésbbé, minthogy az átmeneit- gazdasági fejlődés igen jelentékeny tőkéket fog lekötni. Az bizonyos, hogy a társaságok a tőke­felemelésekből elég szép hasznot húznak és azt is természetesnek találjuk, hogy most, amikor az állam uj bevételi forrásokat keres, a kor­mány szeme megakadt a tőkeszaporitásokból eredő nyereségeken, melyeket külön adó alá akar vonni. A tervezet szerint az uj adó csakis az 1917. jam 1. óta történt tőkeemeléseket suj'-

Next

/
Oldalképek
Tartalom