Fővárosi Hírlap, 1917 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1917-11-21 / 47. szám

4 körülbelül 25*000 kis- és tisztviselőlakás építésére^ olyan módon, hogy ebből a 25.000 lakásból az első csoport (6—7000 lakás) építése jövő év kora tava­szán valósággal meginduljon. 2. Az összes lakásokból 70% munkáslakás, 20% egy- és kétszobás kislakás, 10% pedig két- és há­romszobás tisztviselő lakás legyen. 3. A mintegy 250—300 millió koronát ki­tevő építési költségeknek kölcsön utján való megszerzésére hatóságoknak a kormányható­sági jóváhagyás biztosíttassák, magánosoknak pedig, méltányos második helyi kölcsönről tör - ténjék gondoskodás. 4. Ha az építtető kívánja, a lakások, mint ön­költségesek részesüljenek az 1908 : 48. törvénycikk adómentességében. 5. A kormány eszközölje ki a hadvezető­ségnél, hogy a hadviselés céljaira lefoglalt és az építőipar által nélkülözött azon anyagokat, melyek egy bizonyos biztonsági coeficiens figyelembevételé­vel is fölös mennyiségben vannak a hadvezetőség birtokában, bocsássa vissza a polgári szükségletek és elsősorban a lakásépítési akció szolgálatába. Az anyagfölösleg elbírálására egy katonai és pol­gári megbízottakból álló vegyes bi­zottság küldessék ki. 6. A lakások építéséhez szükséges építőanya­goknak előállítása azonnal munkába veendő, e célból a következő intézkedések teendők: A szén- és munkásszükségletek öko­nomikus kisegítése céljából a téglát, vasat, fát, fedélcserepet, tetőpalát, homokot, gip­szet, meszet és cementet előállitó gyá­rak üzemei koncentráltassanak akként, hogy a háború idejfí alatt csakis a nagyobb gyárak dolgozzanak, de ezek teljes ter­melőképességüket fejtsék ki. Ezeknek a gyáraknak adassák meg a kormány­hatósági támogatás, azáltal, hogy a szükséges mennyiségű szén és munkaerő rendelke­zésükre bócsáttatik. A kisebb üzemek c o na­pén zálandók volnának. 7. Az épitőanyagpiacon, a gyárakban és raktá­rakban minden idetartozó építőanyag azonnal zár alá veendő, megváltandó és abból, valamint a lefoglalt uj termelésből első­sorban ezen építkezés céljaira történjék utalvá­nyozás. 8. A kereskedelemügyi m. kir. Miniszter és a Közmunkák tanácsa megkeresendő, hogy a k i s e b b ■szabványos tégi a-m éreteket engedé­lyezze, a jelenleg folyó kísérletek eredményeihez képest. 9. Eszközölje ki a kormány, hogy a monarchiá­ban és az elfoglalt területeken lebontandó ideiglenes katonai építmények anyaga, a quota arányában a magyar építőiparnak biztosíttassák. 10. Budapesten csak olyan lakóházak építésére adassék engedély, amelyek ebbe az akcióba beillesz­kednek és amelyeknél a lakások bére hatóságilag előre megállapittatott, kivévén a háború előtt már megkezdett, de félbehagyott lakóházakat, melyek to­vább építésére a munkálat és az anyag engedélye- zendők. 11. A 25.000 lakásból a hatóság által építeni szán­dékolt építkezések részletes tervei azonnal munkába veendők. 12. Gondoskodás történjék arról, hogy az építő­anyagokból előteremthető legnagyobb mennyiség és a munkaerőből, valamint fuvarokból fölszabadítható legnagyobb létszám jövő év kora tavaszára fölhasz­nálható állapotban valósággal rendelkezésre álljon. 13. Minthogy a jelenlegi viszonyok között a la­kásépítés a beruházások méltányos jövedelmezőségét nem biztosítja, keressen a kormány módot arra, hogy a kis- és tisztviselő-lakást építő magánosok és szervezetek a normális viszonyok helyreálltáig megfelelő kárpótlásban (adókedvez­mény, olcsó hitel, és építőanyag stb.) részesüljene k. 14. Valamely miniszteri u m b an megf e- lelő szervezet állítandó fel, amely mindezek­nek a javaslatoknak a végrehajtását a Lakásépitési Állandó Bizottsággal egyetértőén a fővárosban és az ország nagyvárosaiban megszervezze és ellenőrizze. Mennyi építőanyagra van szükség? Rendkívül érdekesek azok az adatok, ame­lyek ma már teljesen össze vannak gyűjtve és amelyek megmutatják, hogy az építő-anyagok­nak mily cin szédületesen nagy tömegére van szükség az építkezések megindításához, illetve keresztülviteléhez. A lnvátosi Hírlapnak mód­jaoan van ezeteet az eraeiveb MdmduuiuiuiL a következőkben közölni: Az első 6—7000 Az egész Ü5000 lakáshoz: lakáshoz: Tégla drb ..................... 63,900.000 247,500.000 Ol tott mész nr .... 31,075.000 120,000.000 Homok m:l...... 59,800.000 231,250.000 Ka vics m*...... 41,825.000 158,750.000 Cement q............ 49,275.000 186,875.000 I. — vas q. .... 86,900.000 335,000.000 Gömbvas q......... 31,500.000 121,250.000 Pa m*............... 41,645.000 159,175.000 Ki s cserép drb.... 8,195.000 31,150.000 Ho rnyolt cserép drb. . 3,282.000 124,800.000 Miipala nT...... 225,552.000 857.500.000 Negyedm illiárd tégla, amikor ma összesen ti­zennyolc millió darab van Budapesten, de az is kiégettetlentil fekszik, 121,250 métermázsa gömb- vas, amikor a Il-ik tigyósztály pár darabot köz­vetlen a hadügyminisztertől kénytelen kérni egy halaszthatatlan építkezés befejezéséhez! Ma, amikor minden építkezés szünetel, amikor minden a katonaság kezében van, szinte káprá- zik az ember szeme, amikor ezeken a számokon végigtekint. Ma ezek a számok a mesék biro­dalmába tartoznak, de: történtek már csodák, különösen ha a számok olyan ezermestere veszi kezébe a frontról hazaözönlő lakástalanok ügyét, mint Wekerle Sándor. 'Városházi kabaré • • • Csakis. Az 0 r t h o n-körben nagy társaságban ült Mol­nár Ferenc. A szót R e i n i t z Béla dr., az Ady-da- lok zseniális költője vitte. — Nagyszerű jelenetnek voltam tanúja tegnap. A Miksa-utcán mentem át, ahol száz és száz rik­kancs tanyázik. Két parasztosabb külsejű rikkancs­asszony beszélgetett eg^nassal. Szóról-szóra ilyen­formán: — Megin’ azt a Dadát adják. — Mi a? — Egy darab. — Jó darab lehet! — Csakis. — Ennél én sokkal jobb „csakis‘‘-t tudok — mondta Molnár Ferenci — Amikor még B á r c z y István egészen fiatal és egészen kis hivatalnok volt, beállított hozzá egy vak ember és valami bizonyitványfélét kért. Bárczy megkezdte a kérdéseket: — Neve? — Kohn Mór. f — Kora? — Negyvennyolc év..­— Foglalkozása? — Zongoraművész. Bárczy azonnal tisztában volt a helyzettel. Mind­össze ennyit kérdezett: — Ott?... A „zongoraművész1, pedig önérzettel felelte? — Csakis. botrány a Kossuth Lajos-utcában. A főváros egyik nyugalombavonult főtisztvise­lője déltájban szívesen sétálgat a Kossuth Lajos- utcán. Újabban azonban elmaradt onnan és barátai érdeklődni kezdtek, mi történt az öreg úrral, hogy napi sétája alkalmával nem üdvözölhetik. Neki tá­madtak tehát a kérdéssel, mi az oka a Kossuth La- jos-utcai séták elmaradásának. Kimerítő és őszinte választ kaptak: — El kellett maradnom a Kossuth Lajos-utcából, mert nap-nap után igen kellemetlen kalandom akadt. Nem múlt el egy nap, hogy ne találkoztam volna egy feltűnően szép és elegáns demimonddal, aki azt a furcsa szokást vette föl, hogy mikor mellettem el­ment, egyszerűen k i k ö p ö 1t előttem az aszfaltra. A dolog eleinte nem is tűnt föl. Istenem, nem a leg­szebb szokás ‘az utcán köpni, de hát gusztusa válo­gatja. Csak később ötlött az eszembe, hogy a meg­vetésnek ez a kifejezése nekem szól. Aztán gondol­kodni kezdtem, honnan ismerem önagyságát? Végre is nem lehessen tudni... Amig az ember fiatal, sok bolondságot elkövet... De nem, nem, határozottan nem . .. Valami más okának kell a dolognak lenni. Nos hát hosszú gondolkozás után rájöttem, mi az oka a féktelen gyűlöletnek, amelynek adóját a hölgy ilyen brutális módon rójja le velem szemben. — Most már tudom. A katonai és illetőségi iigy­Budapest, 1917. november 21. osztályban dolgoztam, amikor a legveszedelmeseb­ben dühöngött az a szokás, hogy a rendőri felügyelet alatt álló leányok, elhárítandó a kitoloncoltatás rémét, lérjhezmentek kétes exisztenciáju, de budapesti ille­tőségű egyénekhez. Különösen az aggokháza lakói voltak nagyon divatban. Én teljes eréllyel hozzáfog­tam ennek a visszaélésnek a kiirtásához. Többek kö­zött értésemre esett, hogy egyik aggokházabeli ápolt a maga hetvenegynehány esztendejével szintén fele­ségül vett egy tizenhét esztendős leányt. Magam elé idéztem az uj párt és vallatóra vettem őket. Az öreg csirkefogó hamarosan megtörött és vallott. Beval­lotta, hogy egy rend ruhát és kétszáz koronát kapott azért, hogy a feltűnően szép, üde és fiatal leány az ő viharedzett nevét viselhesse. Az uj pár eddig nem élt családi életet, de ebben a pillanatban ez is megkez­dődött: a menyecske ugyanis jobbról-és balról fürge és csípős pofont mért férjeura arcára. A családi élet­nek ez a csattanós bizonyítéka sem használt, mert a hölgyet azon az alapon, hogy illetősége kétes, kiuta­sítottuk Budapestről. . — Azóta megint itt van és megfutotta pályáját, amelyen pazar eleganciára, sok ékszerre, talán egy kis vagyonra is, de mindenesetre sok jóbarátra tett szert. Engem a családi jelenet óta is legnagyobb el­lenségének tart és ha én egyszer kiutasítottam Buda­pestről, ö most, mikor én vagyok a gyengébb, szám­űzött a Kossuth Lajos-utcából. A kicserélt Bárczy. Nemrégiben történt, mint ismeretes, hogy Bárczy István dr. polgár- mestert a belvárosi bizottsági tagok elnökükké választották. Akkoriban sokat törték az embe­rek a fejüket, mint történhetett meg ez, miken Bárczy niem is belvárosi, hanem lipótvárosi bi­zottsági tag. A különös eseménynek most már magyarázatát lehet adni. Két jelöltjük is volt az elnökségre a sasoknak. Az egyik Székely Fe­renc, a másik pedig Hahóty Sándor. Mindegyik népszerű ember — a maga párthívei körében, k sasoknak azonban olyan ember kellett, aki mire denki előtt egyformán népszerű. így esett a vá­lasztás Bárczyra. Ekkor azonban tényleg fel­merült az aggodalom, hogy a negyedik kerületi bizottsági tagok elnöke írem lehet olyan valaki, akinek az ötödik kerület adott mandátumot. A sasok azonban nem olyan legények, akik az ilyen apró akadályokon meghiúsulni engedik a szándékukat. Egyszerűen kompromisszumot ajánlottak fel a lipótvárosiaknak, amibe azok bele; is mentek. Ti adjátok oda nekünk Bárczyi, mondták, mi meg odaadjuk érte Alpár Ignácot, így cserélték ki a tagok Bárczy Istvánt Alpár [gnáecal. Demjén tanácsnok szabadsága. Derajén Géza tanácsnok egészségében rövid szabadságideje alatt máris lényeges javulás állott be, amit mindenesetre fokozni fog az, hogy a tanácsnok a Tátrába utazott üdülésre. Ügyosztálya élére való visszatérését há­rom hét múlva várják. Eulenberg Salamon hideg büfíéje. Ahogy a szo­morúság nem jár egyedül, úgy nem jár egyedül az öröm sem. Bebizonyosodott ezE ulenberg Salamon fővárosi bizottsági tag esetében, aki nemcsak udvari tanácsos lesz most, de a szép fiatal leányát is férj­hez adta. Vasárnap volt az esküvő és a vendégek számára az örömapa hideg biiffét akart rendelni a Pannóniában. Száz vendég volt hivatalos és a biiffé szendvicsből és pezsgőből állott volna. A vendéglős ezért 5000 koronát, vagyis fejenkint ötven koronát akart fölszámítani. Eulenberg Salamon a maga okos és puritán gondolkozásával ezt az összeget túl­sóknak tartotta, mire úgy határozott, hogy az eskü­vőn résztvevőket nem vendégeli meg, hanem az öt­ezer koronát jótékony célra adja. Egy részt már át is adott Bárczy István polgármesternek, a többit pedig jótékony egyesületek között osztja föl. A mai nehéz viszonyok között a tehetős polgárság okul­hatna ezen a nemes és okos példán. jubiláló nyomdaigazgató. Az Athenaeum könyv­kiadóosztályának érdemes, kitűnő igazgatója, R a n s c h b u r g Viktor huszonöt év óta tölti be tisz­tét. Pályáját még a Eerenciek-téren levő egykori em­lékezetes duplatetös ódon épületben kezdte és azóta mindig igen lelkes gonddal, megértőén teljesítette kulturális fontosságú hivatását. Kartársai a negyed- százados jubileum alkalmából szombaton este társas-

Next

/
Oldalképek
Tartalom