Fővárosi Hírlap, 1916 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1916-12-20 / 51. szám

Ötödik évfolyam Budapest, 1916. december 20-án. 51. szám EEÖF1XETÉS1 JftnVKt Égési évwe ........... 20 K. Fe l évne ................. IO K. Eg yes szántok kapha­tók a kiadóhivatalban. Várospolitikai és közgazdasági hetilap Felelős szerkesztő t OCLCSÓ Emil Megjelenik minden szer- dán. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI. ken. Szív-utca ........ 18. szám Te lefon ............... 137-13 •• Otven millióról beszélnek ma már, ötven millió koro­nás deficitről és ha sokáig tart a háború, vagy ha sokáig nyújtják még az uj bevételek kutatá­sának határidejét, akkor talán egyetlen tétellé zsugorodik össze a költségvetése száz és egy­néhány milliós deficitté. Tüköryné a kis botjával nem kutatja fel olyan lázasan és szorgalmasan az üdítő, friss víznek a forrását, mint ahogy a tanács kutatja a sorvasztó uj terheknek a forrásait. Kezdték a kutatást a vigalmi adón, folytatják a világí­tás megdrágításán, a világítási adón, a zsibáru- sok, ószeresek és hajózási vállalatok béreinek emelésén, a járdafoglalási és útburkolási dijak emelésén, a vizdijak, csatornázási járulékok, örökösödési illeték növelésén, a pezsgőadón, az értéknövekedési adón és a közlekedés adóján. Itt aztán megáll a székesfővárosi finánctudo­mánynak az óramutatója, mivelhogy nemcsak az ész véges, hanem ama forrásoknak a száma is, amelyekből milliók menthetők. Hiszen tiz, vagy tizenkét millióról még csak könnyen tud gondoskodni egy milliós nagyváros, de ha har­minc, negyven, sőt ötven millióról van szó, ak­kor csődöt mond minden zseni, mert ahol nincs, ott hiába keres a székesfőváros ötven milliót. Toldozgatás, foldozgatás, amit az uj jövedel­mekkel végez a főváros. Drágább lesz a szóra­kozásunk, a világításunk, a közlekedésünk, ez­zel szemben pedig a kívánt célt mégsem fogja elérni a tanács. Rengeteg embert fog igénybe­venni az uj jövedelmeknek a kezelése és a ren­geteg kezelő rengeteg kezelési költséget is je­lent. Tegyük fel, hogy a tanács számításaiba nem csúszott bele lényegesebb hiba és> többé- kevésbé beválnak az uj adókhoz fűzött remé­nyek. A helyzet végleges szanálásáról akkor sem lehet szó, mert a háborús deficit cirnén ki­rótt uj adókat a háború után, a normális idők, háboruelőtti viszonyok helyreállítása után nem lehet többé fentartani. Akkor aztán összedől minden kártyavár, mert a háború és háborús jö­vedelem nem lesz többé, a deficit ellenben a békeidőben is hü lesz a fővároshoz. Rendkívül egyszerű dolgok ezek csak a vak nem látja, hogy itt legnagyobb részen idült deficitről, nem pedig háborús hiányról van szó. Hiszen ha a deficit szülője valóban csak a háború volna, akkor várhatnánk, amig vége van a háborúnak és akkor a deficit összegének megfelelő kölcsön felvételével és a kölcsön amortizációs terhének megfelelő pótadóemeléssel úgy oldanák meg a problémát, hogy a háborús adósság egy részét áthárítanák a későbbi nemzedékre, amelynek békéjéért folyik a mostani nemzedék élet-halál- harca. Sajnos, nem háborús, vagy nem csak háborús deficitről van szó itt és minthogy a há­borús ürügy előbb-utóbb mégis megszűnik, nem elegendő, ha uj meg uj jövedelmeket fedez fel a tanács, hanem rá kell térni végre a deficit el­lenszerének másik módjára' is: a takarékos­ságra. Hihetetlen dolog, hogy erről még szó sem esett a háztartás rendezésénél. Pedig a kiadások okos redukálásával, fölösleges, nélkü­lözhető, vagy elhalasztható költségek beszünte­tésével legalább is annyi millióval lehetne ja­vítani a mérleget, mint az uj adókkal. Talán azért mellőzik ezt a megoldást, mert sokkal egyszerűbb és sokkal — olcsóbb. • • • Százötven darab ezresbe fog kerülni a koronázás. Erre kér felhatalmazást a tanács és szívesen kon- cedáljuk, hogy ez az összeg nagyon is ke­vésnek fog bizonyulni. Szeretnek, ha men­nél pompásabb, díszesebb ruhába öltöztet­nék a koronázás napjára Budapestet és nem sajnáljuk a pénzt, mert szentül hisszük, hogy ennél jobb üzletet még nem csinált a fővá­ros. Ha milliós kiadásokba veri magéit a főváros a koronázás miatt, akkor is a leg­kitűnőbb beruházás ez a kiadás, mert a ko­ronázás fénye bevilágít Budapest leikébe, szivébe és a világításnál meglátja a felséges pár, mit kíván a magyar nemzet és mit kí­ván Budapest. Magyar udvartartás, —- ez a vágya Budapestnek és a cél szentesit min­den költséget, minden áldozatot. A háziurak panaszos feljajdulásait meg tudjuk érteni. Végtére is ők nem altruizmusból lettek ház- tulajdonosokká, hanem azért, hogy a pár­tájukból éljenek. De csodáljuk azt a követ­kezetlenséget, amelyet a házbér rendelet dolgában a fővárosnál észleltünk. Tudtunk- kal a helyzet november óta nem javult meg a partájók javára és ha novemberben in­dokolt volt a lakók védelme, úgy februárban sem szabad kitenni őket a lakbér uzsoráinak, mert hiszen a fizetőképességük februárban sem lesz nagyobb, mint amilyen most. A A fővárosra jellemző, hogy megijedt a saját radikalizmuséitól és most kezd arra esz­mélni, hogy a közgyűlés háromnegyedrésze háztulajdonos. A vizdijak emelését is például azért halasztották el, mert a házi­urak most nem emelhetik a házbért, ennél­fogva nem tudják áthárítani a vizdijtöbble- tet a partájokra. Ez az indokolás annyit je­lent, hogy a főváros előre megfontolt szán­dékkal nehezíti meg a pártátok helyzetét és hogy mihelyt szabad lesz a stájgerolás, semmi akadálya sem lesz többé a vizdijak emelésének. Holott az emberséges logika táléin mégis csak az, hogy éppen azért kell most életbeléptetni a vizdijemelést, mert most nem lehet áthárítani ezt az adót a par­tájokra. Emelik a világítás árát, emelik a közlekedés diját, emelik a szórakozás költségét, emelik a bur­kolási dijat, emelik a vízfogyasztás diját, emelik a járdafoglalási dijat, emelik a zsib- áirusok helypénzeit, emelik a dunai partbér­letet, emelik a fuvardijakat, emelik a kenyér árát, emelik a pótadót és emelik — a vá­rosháza nívóját. Ezzel szemben leszállítják az élelmiszer adagokat, leszállítják a közvi­lágítást, leszállítják — a tekintélyüket. Ez a helyzet szignaturája a világháború har­madik évében és ez a mérlege a pesti pol­gár „követel" és „tartozik" rovatainak. Az érem egyik oldalán csupa áremelés, a má­sik oldalon pedig csupa korlátozás, megszo­rítás, csonkítás. Senki sem mondhatja, hogy a két oldal nincsen összhangban s hogy a mérleg egyik oldala könnyebb a másiknál. Nem lesz dupla fizetés A háborús évek és a nyugdijidő A Fővárosi Hírlap szögezte le először azt a gondolatot, hogy a főváros alkalmazottaira nézve azáltal lehetne emlékezetessé tenni a koronázási szép napokat, hogy az alkalmazottaknak a koronázás hónapjában dupla fizetést adna a székesfőváros. Ez­zel egyidejűleg bukkant föl a városháza folyosóján az a hir is, hogy a hadiéveket duplán fogják beszámí­tani a nyugdijidőbe, a szolgálati évekbe. A hírek kissé ellentétesen szólották, mert részben az összes tisztviselőkről, részben pedig csak a katonai szolgá­latot teljesítő tisztviselőkről beszéltek, végül mint legplauzibilisabbat hirdették, hogy nem az összes hadiéveket, hanem csak egy hadiévet fognak duplán számítani. Természetes hogy a tisztviselők mindkét hir iránt melegen érdeklődnek. Tudják nagyon jól, hogy mindkét jutalomra alaposan rászolgáltak, mégis azt kell mondani, hogy a jóindulatú híreket kissé bizal­matlanul fogadták. Meg kell vallani, hogy ez a bizal­matlanság nem volt túlságosan oktalan. A tisztviselők jól tudják, hogy sem az állam, sem a főváros pénz­ügyi helyzete nem túlságosan kedvező, de tudják azt is, hogy a főváros az állam előtt — sajnos, — semmi­féle akciót nem kezdhet tisztviselői érdekében. Tekintettel arra hogy bármennyire szeretnénk Is, ha a tisztviselők megérdemlett jutalomban részesül­nének, még sem tartjuk okos dolognak, hogy várako­zásukat alaptalanul felcsigázzuk. Bizonyosat akarván tudni, illetékes helyre fordultunk, ahol a követ­kező nem túlságosan vigasztaló felvilágosításokat kaptuk: — A főváros vezetőkörei természetesen mind a két dologra gondoltak már. Gondoltak arra, hogy a koronázás alkalmából valami jutalom­ban részesüljenek az alkalmazottak és arra is, hogy a hadiévek, vagy azoknak egy része dup­lán számittassék be a1 szolgálati időbe. Sajnos, valami biztató dolgot a mai stádiumban nem mondhatok, aminek oka az anyagi helyzet. Szóljunk először a koronázási jutalomról, amelyet úgy képzeltek el, hogy a főváros ösz- szes alkalmazottai a koronázási hónapban dupla fizetést kapjanak. Ennek nehézségeire máris rá­mutatok, ha csak annyit mondok meg, mit je­lentene ez az ajándék pénzben kifejezve. Ha a főváros csak a közigazgatási tisztviselőknek és a tanszemélyzetnek adna koronázási jutal­mat, ez nem kevesebb, mint 1,800.000 koronát tenne ki. Az államnak viszont, ha ugyanezt akarná a saját alkalmazottaival, negyven mil­lióba kerülne a dolog. Azzal viszont a mi tiszt­viselőink is tisztában vannak, hogy csak -az ál­lam után kezdhetnénk meg a magunk akcióját. — Pénz pedig nincs. Csaknem teljes bizo­nyossággal mondhatom tehát, hogy a mai vi­szonyok között a koronázási ajándéknak ez a módja lehetetlen. — Sokkal inkább a valószínűségek közé tar­tozik a hadiéveknek a nyugdíjban való duplán- számitása. Itt sem mondhatok azonban bizo­nyosat, mert mi hiába tervezünk valamit, ha a kormány nem akarja. Ennek is felülről kell kez­dődnie és ha a kormány megcsinálja az állami tisztviselők számára, akkor mi sem fogunk mö­götte maradni.- Beszélgetések, számitgatások természete­sen ezen a téren is történtek. Ezeknek az — ismétlem — pusztán elvi jelentőségű megbeszé­léseknek eredménye, hogy legokosabb lenne, ha azoknak a közigazgatási tisztviselőknek és ta-

Next

/
Oldalképek
Tartalom