Fővárosi Hírlap, 1916 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-05 / 1. szám

1 1 Ötödik évfolyam __Budapest, 1916. január ho 5-én 1. szám ELŐFIZETÉSI ARMKt Eff ész évwm...................;I6 K Fé lévre......................... 3 K Eg yes sz.ttmo£i ft a ff ft a- Műt a Ma. dó hivatalban* Várospolitikát és közgazdasági hetilap D*cwi Emil. T*wm*mm~kmmuiM «f»». Szilágyi Hugó rmtotöm Mogf alenlft mindert szan- ddn. Sttenltesstöség 4a Madó hivatal t VM. item.. Szív-utca • • • 13. száza Telefon ••••••• 137-#« Ö év, uj év ejnye be hasonlítanak egymáshoz. Hófehér parókája a réginek; tompa orrán öreg pápa­szem. Azonát gúnyolódik a tekintete, azalatt vigyorog az ajka a friss jövevényre, aki az elhagyott szoba ajtaján kenyérjegy-utaJ- vánnyal kopogtat. A elaggottnak, a jövevény­nek arcát mintha egyazon fotográfus készí­tette volna. Járása bátortalan; bicegve bak­tat mind a kettő. Az is, aki búcsúzik, az is, aki beköszönt. Ványadt az arca, mint a távozó öregé foszlós a ruhája. Ágyra járó szegénység fo­tográfiája támadt benne életre. A boldog idők újévi emlékezetének ez a mostani a ki­taszított gyermeke. Mint a halál árnyékába vonult elődjének, az ő két szemének is tétova a tekintete. Nem tudja merre felé igazítsa. A harctéren vagy az itthon küzdők felé-e? Mint a nagy költő­nek Pókainé-ja, nem tudja, melyiket sze­resse. melyiket' kívánja, mikor mine a kettő egv anyának két gve^'-Nr^ Ne álljunk eléje, ne háborgassuk kérdések­kel. Kivállképen ne arról, hogy van-e mon­dani valója a mi fővárosunk számára? Hoz­ta—e, amit elődei ígértek, a vámmentes hida­kat, az alagutat; hozta-e a város uj szabályo­zását, a frissen épült Tabánit, az Erzsébet- sugárutat, javult közlekedést, szapora autó­buszt, a Hungária-utj és a Baross-téri hida­kat, a jó kosztol, az olcsó lakást, iparunk, ke­reskedelmünk lendületét s van-e annyija, amennyiből kitelik esztendős kamatja a tar­tozásnak s van-e még hitele annyi, hogy a sürgős, a halaszthatatlan munkák belekerül­hetnek a megvalósulás érlelőjébe. Miért faggadtnánk, hogy legalább a fővá­ros területén felszabadítja-e a Dunát? Leráz­ván róla a partbérletek monopóliumát: be­népesíti fiatal közlekedési alkalmatosságok­kal s elhessegeti róla azt a vizi szipolyt, a melynek kettős nevében csak a csavar a va- jódi, de a gőzös nem. Még akkor sem, ha nem személyszállítással illetlenkednek, ha­nem szémétcsavaf gőzöléssel. Tornyot emelhetnénk a szegény, hurutos uj évi' jövevény elé kérdésekből. De me­nekülünk a torony-épitéstől, aggódva hogy alatta, körülötte még nagyobb bábeli zavar keletkeznék, mint amilyen a múlt év­ben volt/ Ha lehetne, inkább megszöknénk mellőle. A szegény, a bátortalan uj év mellől, aki foszlányos fátyollal véd: inikogni tóját s aki gondoktól gyötrőtten nem is próbálja velünk elhitetni azt, hogy ő az a várva-várt, min­denkitől sóvárgott, reményeket fakasztó bol­dog ui esztendő. Senkinek sem adhatunk több jogot, mint amennyi jogunk magunknak van. Ezt a klasszikus igazságot úgy lehet alkalmazni a városházi viszonyokra, hogy a meghosszabbított közgyűlés tulajdonkép­pen nem adhat megbízást, nem választhat hosz- szabb időre, mint amennyi időre szól életének kivételes meghosszabbítása Ha szigorúan és kö­vetkezetesen ragaszkodnának ehhez az elvhez, akkor a tisztviselők mandátuma nem szólhatna tovább, mint a békekötés napjától számított legfeljebb három hónapra. De a kivételes álla­potról kivételes törvény intézkedik és mi nem is abból a szempontból mutatunk rá a legele­mibb jogszabály követelményére, hogy ime, a városatyák visszaéltek jogukkal, hanem kife­jezést akarunk adni annak a meggyőződésünk­nek, hogy míg a háború tart, addig nincsen joga a közgyűlésnek a folyó ügyeken túlmenő tervekkel, előterjesztésekkel, kiadásokkal fog­lalkozni. ,, <ft, f] J' f , Budapest V ■/• „ lesz a Balnál, felé iránx* ó- forgoh'-htnak a köz- P . j c. • ■' ■ • > i > pontja, jSu.'apest lesz a iegnagyjbi- franzito­állomás. A világháború talán mégzz, csak elmú­lik valaha és akkor senkinek seri lesz több joga remélni, misst Budapestnek. JJ-qwe'r' tanácsnok e lap hasábjain * közölt’nyilatkozatában olyan per­spektíváját vázolta Budapest fejlődésének, hogy aki nem tudja róla, mennyire reális tala­jon mozog a szelleme, fantasztának, utópisztikus törekvések zászlótartójának tarthatja. Pedig egészen bizonyos, hogy Budapest fejlődésének az útját most építik a harctéren küzdő katonák. Az ut adva lesz és egyedül a vezetőktől függ, hová vezet majd az az ui: a aagy, hatalmas, gaz­dag, boldog Budapest felé, vagy a deficittel küz- ködő, szerencsétlen, koldus magyar főváros felé. Kenyérjegy lesz és hsztjégy és mi még sem lázadozunk és nem zúgolódunk, mert Budapesten a kenyér- és lisztjegy azt jelenti, hogy a rendszertelenségből igazságos, egyenlő rendszerre térnek át. Buda­pest némi kárörömmel mutathat rá arra, hogy ime, végre a vidék is csak annyit kap, ameny- nyit ő, megszűnik a vidék favorizálása a fő­várossal szemben. Ez ugyan nem a legtisztább öröm, de vigasznak mindenesetre jó és ha a vá­rosházán nem fogják megint elvetélni a kormány rendeletét, akkor a kenyér- és lisztjegy azt fogja jelenteni, hogy nem lesz szerencsénk ebben az esztendőben sem tengeri liszthez, sem kukorica­kenyérhez. Természetes, hogy a kormány jóin­dulata nélkül ez a reménység csalóka lesz. Beosztani csak azt lehat, ami van és nem lehet mással takarékoskodni, mint a meglévő készle­tekkel. Ha tehát sürgős gondoskodás nem tör­ténik arról, hogy Budapest megkapja a lisztjét, úgy Budapesten rendszerbe foglalták — a nagy semmit, az üres-levegőt. Khuen-Héderváry gróf nyilatkozik a ,,Fővárosi Hírlap11 tudósítója előtt. Ha az ember Khuen-Héderváry grófra gondol, minden eszébe jut róla, csak az nem, hogy a Belváros országgyűlési képviselője. — Tudjuk, hogy két Ízben volt Magyarország mi­niszterelnöke, hogy Horvátország bánja volt, elnöke a nemzeti munkapártnak, a Vörös Fél­holdnak, a kárpáti házakat építő bizottságnak és mi mindennek. Talán még abból az időből is szállong róla néhány bájos anekdota, amikor még Verőce vármegyében közigazgatási gya­kornok volt; de a IV. kerület képviselősége iga­zán nem tartozik /jellemző tulajdonságai közé. A Khuen-Hédcrváry-zsáuerii államférfiak nem bíbelődhetnek apró kerületi érdekekkel és mégis a Fővárosi H i r 1 a p munkatársa, akinek nehány kérdést volt szerencséje a volt minisz­terelnökhöz intézni, meglepetve látta Khuen- Héderváry gróf jóságos szemeiben, mosolyok szárnyán szálló elmés szavaiban a komoly ér­deklődést Budapest ügyei iránt. Egy kis jó^du- I'atu gáncs, egy kis szerető kritika van ebben az érdeklődésben. Kiérzik a szavaiból, hogy örül Budapest fejlődésének, de ezt a iejlődést a nagy­város tradicionális hibái nélkül szeretné látni. T? ■■ ■ , v • Kir . r,., .H ■••••'• kérte K h u e n-H é d e rvár y grófot, mondaná meg, szükségesnek tartja-e a fővárosi tör­vény revízióját és nem kellenc-e abban intézményesen gondoskodni a tisztviselőknek életfogytig való választásáról?- Nem ismerem én — szabódott — annyira a főváros ügyeit, hogy hivatott lennék azokról nyilatkozni. Különben is most sokkal nagyobbszabásu kérdések foglalkoztatják az embereket, mint ez. Minden szava olyan könnyű, olyan becsülete­sen őszinte, hogy fél az ember tovább firtatni a dolgot. De elmondjuk a legutóbbi választások történetét, hogyan buktatott ki a törvényható­sági bizottság három érdemes, régi tisztviselőt Még egyszer ki akarja védeni a kérdéssel való támadást: — Igazán most hallom a dolgot elő­ször — mondja. * De már érzik az arcán, a szemein, hogy nem tudja tovább rejtegetni a véleményét. Gondol­kozik egy pillanatig, aztán mosolyogva mondja: Nagyon nehéz az autonómiát meg­bolygatni. Budapest maga választja a törvényhatóságát. Ha ez ellen a törvény- hatóság1 ellen panaszok vannak, egyedül Budapest közönségén áll, hogy változ­tasson a helyzeten. Röviden, szakgatottan beszél. Minden mon­data egy-egy axióma. Budapest, a megtévedt leányzó iránt, szeretetteljes szánalommal visel­tetik, A — Schimpfen und kaufen. Ez a buda­pesti közönség elve. Kritizálni annyit tesz, mint kiszol­gáltatni magunkat a mások kritikájának. A budapestiek azonban azt tartják, hogy kritizálni nem nehéz, de dicsérni — unalmas. Általában, ha megfigyeli az em­ber a budapesti közönséget, soha sem

Next

/
Oldalképek
Tartalom