Fővárosi Hírlap, 1915 (4. évfolyam, 23-52. szám)

1915-07-14 / 29. szám

Budapest, 1915. julius hó 14-én. 29. szám Negyedik évfolyam ^jjjgjJLPJ^’ainaiitbinDiiinfuainailiniKbmpniDttimiipnianiainaiiinmmirniiiamqtiintnnumiii BH3 ins KBönxETÉst Ann*, Ägrfs/ éure ...................... /f ép re ......................... ,$ fé nyes szántóit ftajjh a- a kiadóhivatalban* Várospolitikai és közgazdasági hetilap M«g/e/rn/A minden iter­rmtmlBm n«i>UH/J D«ié Smü. TdN,w*fl,tf dw. Srlldgyt Hugó ikiadóhivatalt VI. hon.. Szív-utca • • • 15. ■ ■ ifi Telefon................... 137-t 3 Ro ssz üzlet j m'Mámos világítás, de csak a város keze- ben. Harmincöt millió fekszik az elektromos üzemben, amely magában foglalja.' a Magyar Villamosságit is. Ez a harmincöt millió erős veszedelemben forog, miért is újabb har­mincöt milliót akarnak a segítségére küldeni. És ha ez az üzlet hasonlóképen rosszul sülne el, akkor bizonyára egy hetven millió koro­nás megváltással próbálnának életet önteni belé. így szüli az egyik rossz üzlet a mási­kat, amiben alighanem része van annak, hogy az elektromos üzem vezetése nem ne­vezhető mintaszerűnek. He a tények ereje megtöri a rekrimináci- ók. a jogos kritikák alaposságát. A tény pe­dig az, hogy a főváros kényszerhelyzetben van, nem tehet egyebet, minthogy kimondja a szerződés felmondását. Ha van yailaliol jo­gosultsága a községesitésnek, úgy bizonyára a világítás az, amely nem lehet magáncso­portok, egyéni érdekek önző kapzsiságának forrása. A világítás közszügséglet, par ex­cellence monopólium, amelyért egy ideálisan felépített és megalapozott városban nem is volna szabad dijakat szedni, mert hiszen annyira elsőrendű, nélkülözhetetlen valami, hogy minden polgárember méltán tarthat rá igényt adójának ellenszolgáltatásaképpen. — Addig is azonban, amíg az ígéretnek ezt a földjét elérjük, meg kell akadályozni, hogy nyerészkedésre alapított magánvállalatok a fővárossal konkurálhassanak. Szerettük vol­na, ha a város más utón próbálkozott volna meg az egyetlen konkurrens, a Budapesti Általános Villamossági ránc beszedésével. — Sajátságos dolog, hogy amikor valamely triainsakciónak az indokolásáról szó van, a tisztelt tanács mindig az érveknek egész tö­megével tudja rábírni a közgyűlést előter­jesztésének elfogadására. Csak mikoi a transakciót keresztülhajszolták, akkor derül ki, hogy ezeket az érveket a legkevésbé ko­molyan maga a tanács veszi. Amikor a Ma gyár Villamosságinak a megváltásáról volt szó, azt hirdették, hogy ha a vállalat a fővá­ros' kezére jut, akkor érett gyümölcsként fog a város ölébe hullani az Általános Villa­mossági is, mert a főváros áramdijpoHtika- ját. áramdijleszállítását nem fogja kibírni so­káig. Most pedig éppen az ellenkezője derült ki ennek: az Általános Villamossági volt az, amely a fogyasztók lekötésével — amiről il­lett volna tudni a városházán — a fővaros üzemét megbénította, prosperálásának remé­nyét belátható időn belül megsemmisítette. — íme, itt a különbség a hivat ál szerűen kezelt kereskedelmi vállalat és a magánüzem fü> gesége. élelmessége, vezetése között. Az elektromos üzem egymagában léve nem tartozik a leg­kitűnőbb üzletek közé. Még a Magyar Vil­lamosságival megerősítve sem, annyira nem, hogy most az Általános Villamossá­git is befogják a villamos világítás szeke­rébe. A vezérigazgató ur tehát több mér_ sékletet tanúsíthatna automobiljainak be. szerzésénél, nem igaz, hogy három autónál alább nem lehet a villamos üzemet dirigál­ni. Hihetetlen luxusérzék kell hozzá, hogy valaki, aki nehány esztendő előtt szerény gyári mérnök volt, most abban lelje legfőbb gyönyörűségét, hogy váltott autókon tegye meg az utat a Váci-uttól a Nyul-utcáip Ezt sem Lánczy Leó, sem Ullmann Adolf, sem Tisza István nem enegdik meg rriaguk- nak, pedig mindegyikük jóval nagyobb tizemnek az élem áll, mint a fővárosi elekro. mos üzem vezérigazgatója. Csakhogy per_ sze, őnekik a saját zsebükből kellene be­szerezni és fenntartani az autókat; az elek­tromos vezérigazgató ur ellenben üzemi számlái a autózik. Debeszéli önmagának, hogy autók nélkül egy lépést sem illik ten­né ime, ez a szó legszorosabb értelmében vett — autoszuggeszció. Az autóbusz amely árván döcög az Andrássy-uton, ki. tűnőén bevált abból a szempontból, hogy most legalább jól látja mindenki, mijyen lipusu kocsit nem szabad beszerezni. Az emberek lelkét, csontjait c hidegnél erőseb­ben rázza. De erre azzal lehetne felelni némi cinizmussal, hogy akinek nem tetszik, az vegyen autót magának. Az ellen azon­ban már a közérdek nevében kell tiltakoz­ni, hogy az Andrássy.ut burkolatának ron tására autóbuszt használjon a város. Tes- sék végigjárni az autóbusz útját, meg lehet győződni orról, hogy az otromba, nehezen döcögő kocsi teljesen tönkretette az utbur kolatot. Mintha bizony az autóbuszt Gre gersenék bérelték volna ki arra a célra, hogy az Andrássy-uton lerakott ausztráliai fát minél előbb elpusztítsák vele. A tizes bizottság már csak elvétve ód életjelt ma­gáról. Vájjon mi ennek az oka? — talán befejezie munkáját, elérte a célját, sike. rült a közélelmezést normális mederbe te­relni, sikerült ez árakat leszorítani, az élel­miszerek hiányát megszüntetni? Nem bi­zony, semmi sem sikerült, semmivel sem javultak a viszonyok. Ezt a tényt világosan bizonyítják a számok, amelyek azt mutat­ják, hogy a junius elsejei és a mai napi árak között úgyszólván semmi különb­ség sincsen, kivételével a zöldségféléknek, amelyeknél 'a javulás szembetűnő. A tizes bizottság működésének elernyedése nyil­ván annyit jelent, hogy az urak belátták te­hetetlenségüket. Nem lehet bölcs határoza­tokkal leküzdeni az élelmiszermizér ákot, ha hiányzik a végrehajtó hatalom tel­jessége. Telhetetlen a Therápia Újabb ajándékot kér a várostól. Furcsa kérést tárgyalt legutóbbi ülésén a tanács. A kőbányai Therápia fürdő, amely most az ,,Országos Népfürdő Egyesület’* tu­lajdonában van, beadványt intézett a tanács­hoz, hogy tekintetei kulturális missziójára engedjék el a rá kirótt 6600 korona viz- dijat. A tanács azonban nem hajlandó teljesí­teni a ,,kulturális" hivatást teljesítő fürdő és gőzmosó kérelmét s azt elutasító javaslattal fogja a közgyűlés elé terjeszteni. A Therápia kérése látszólag jelentéktelen kérdés, mégis pompásan jellemzi a főváros gazdálkodását. Ezelőtt két esztendővel a Hölgy-utca 14. száma alatt lévő fürdőt és gőz- mosót, amely csődbe jutott, fölajánlottak meg­vételre a fővárosnak 500.000 koronáért. Az ajánlat olyan volt, hogy a tanács elő sem merte terjeszteni. Ekkor azonban ravasz ter­vet eszeltek ki az üzlet ker:szlülvitelére. Az Országos Népfürdő Egyesület, amely címével és céljával ellentétben addig még egyetlen fürdőt sem létesített, beadványt intézett a ta­nácshoz, hogy ö majd megveszi a Therápiát. Az üzlet elsőrangú: mindössze 400.000 korona kell hozzá Ebből 310.000 korona a vételár, a többi befektetési és javítási költség. A íürdö annál is inkább megéri a pénzt, mert gőzmosó­val van egybekötve, úgy hogy — az egyesület számítása szerint — a két kapcsolatos üzem évi 58.000 koronát fog jövedelmezni. Csupán egy baj van: az egyesületnek egy krajcárja sincs. De ezen is roppant könnyen lehet segí­teni. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár haj­landó a 400.000 koronát kölcsön adni s a fel­vételeit úgy szabja meg, hegy ötven évig ka­mat s tőketörlesztésre évi 25.000 koronát fizet az egyesület. No már most kötelezze magát a főváros, hogy ötven évig évi 25.000 koro­na szubvenciót ad az egyesületnek, aminek ellenében az egyesület nemcsak hogy ötven év múlva átadja a városnak a fürdőt, de befo­lyást enged gyakorolni a gőzmosó üzemére is.. Mindez nem tréfa; annyira nem, hogy a köz­gyűlés is elfogadta ezeket a feltételeket. A Népfürdő Egyesület megkapta a Therápiát, a város pedig fizeti az évi 25.000 koronákat. S ezek után még elő mer állani ez az egyesület, hegy a város engedje el ne neki a vizdijat! Hát mit csinált az egyesület a főváros pénzé­vel? Vájjon nem kötelessége-e a közgyűlés­nek, hogy ha az ügy majd eléje kerül, szigorú vizsgálatot követelni a Népfürdő Egyesület ellen? Hol van az az évi 58.000 korona jöve­delem, amelyet olyan gyönyörűen kiszámítot­tak? Vagy hol van legalább a fele? (Megjegyzés. A Therápia élelmes kijárói 1913. szeptember havában mutatkoztak először a vá­rosházán. A készülő üzletnek utána jártunk és már akkor rámutattunk, hogy a csődbejutott vál­lalatot mily körmönfontsággal akarják a város nyakába varrni. Az elszőnt k járók rövid szüne­tet tartottak és aztán, amint ezt 1913. december 3-án a Fővárosi Hírlap részletesen megírta, — újabb rohamot intéztek a város ellen, amire a tanács kapitulált. A Therápia.üzletet pártolóan terjesztették a közgyűlés elé, amely azt meg is szavazta. _ Az egész eset ped'g igazolásunkra szolgál, hogy annak idején nem ok nélkül aggo­dalmaskodtunk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom