Fővárosi Hírlap, 1912 (1. évfolyam, 1-14. szám)

1912-09-25 / 1. szám

2 1912- szeptember 25. rengeteg megnövekedését nem számítva. A rendes szükségletben is a büdzsé évente leg­alább is 15 millió korona pluszt tüntet fel, mely növekedés túlnyomó része a személyi kiadások roppant nagy szaporodására esik. Legrohamosabb az iskolaügyi kiadások mér­téktelen növekedése. Itt manifesztálódik leg­inkább a főváros teljes pénzügyi gondtalan­sága. Kultúr-amatőrség, tanügyi fantaszták minden számadás nélküli pazarlása dühöng e részben és segít megásni a főváros pénzügyi konszolidáItságának a sírját. Hihetetlen bő­kezűséggel varázsolják elő a földből a szebb- nél-szebb, díszesebbnél-díszesebb iskolapalo­tákat. Künn, a messze kültelken, drága fri­zes, íreskó-festéses, majolika és eozin hom­lokzatú tankastélyok a szegény mezítlábas, felruházandó, éhes gyermekek számára! Az iskolaügyi mánia már egymagában kvalifi­kálná a főváros vezetőit a pénzügyi gond­nokság alá helyezésre. És ne gondoljuk, hogy a fővárosi kultúrsmokkság és nagyzási őrü­let megelégszik elsőfokú iskolák létesítésé­vel, az elemi oktatás ellátásával. Dehogy! A községi feladatok körét messze túIszárnyaló- lag középfokú és főleg szakirányú iskolák egész nagy sorozatát teremti meg és látja el a főváros, melyekhez magyarán semmi köze se volna. A kommunális kultúr-snobizmus már odáig ment el, hogy egy fővárosi tanító­képzőt akart létesíteni. Csoda, hogy kommu­nális papnevelő- és orvosi fakultás még nincs. És az állam persze szivesen veszi a főváros balekségét. Oly tanintézeteket, melyek ellá­tása tulajdonképen állami feladat volna, reá­sóz vagy legalább is nagylelkűen átengedi a fővárosnak. Ez az elnagyzolt kultúrpolitika pedig pénzügyileg természetesen a leghátrá­nyosabb. A községi tanításban — igen helye­sen — legalább tere nyílik az ingyenes okta­tásban, úgy hogy a rengeteg kiadásokkal szemben ez ágazat bevételei elenyésző cse­kélyek. A község iskolapolitikája lesz egyik főokozója a deficitnek. Halljuk a védekező ellenvetést. A főváros szent kötelességet, kultúrmissziót teljesít, a mikor az iskolaügyre áldoz! Helyes! Tessék célszerűen fejleszteni az elemi oktatást, a me­lyet még valahogy reá lehet sózni a községre. De abszurdum, és sehol a világon nincs meg, hogy a község a kultúrfeladatok ily rengeteg tömegét és súlyát magára vegye, hogy az ál­lami hatáskört és terhet szinte kimondhatat­lan gyönyörűséggel a kezei közé kaparintsa, csak azért, mert az iskolaügy a kitűnő Bár- czynak első szerelme, melynek tanácsjegyző és tanácsnok korában áldozott s a melynek kétségtelenül avatott ismerője és munkása. Mit szólna hozzá a pénzügyminiszter, ha pél­dául egy nagy koncepciójú kultuszminiszter azzal a pretenzióval lépne fel, hogy egy csa­pással nagygyá fejleszti közoktatásunkat, tes­sék hát ötven vagy száz milliót iskolákra ki­izzadni? Ugy-e bár a pénzügyminiszter elő­venné a ceruzáját és kiszámítaná kollegájá­nak, hogy pénzt, sok pénzt, nagyon sok pénzt erre a célra nem adhat, mert az állam háztar­tását még az iskolaügy szent célja érdekében sem szabad megingatni. Sajnos, ilyen pénzügyminisztere nincsen Budapest székesfővárosának, pedig a költ­ségvetése már túlszárnyalja egyes Balkánál- lamok büdzséjét. A városházán egyáltalán nincs pénzügyi szakférfiú■ A pénzügyi ügy­osztály vezetői jönnek-mennek. A ki tegnap még kulturpolitikus volt, ma hirtelen kincs­tárnokká lesz. Egyik ügyosztályból a másik­ba helyezik az erőket és a tisztviselői karból nincs alkalma senkinek sem ezt a legnehe­zebb szolgálati ágat megtanulni, magát abba beleélni, annak minden rejtett vonatkozását megismerni és elsajátítani. Vaszilievits után jött Body, Body után Festetich, és ez után ismét egy más tanácsnok fog jönni, aki talán sohasem dolgozott a pénzügyi ügyosztály­ban. A városházán is úgy vélik, hogy a kinek az isten megadta az állást, annak megadja a pénzügyi tudományt is hozzá. Ez a nagy té­vedés. És a tévelyedésnek szomorú követ­kezménye a fejletlen és felelőtlen pénzügyi gazdálkodás. A községi háztartás pillanatnyi egyensúlyát szerencsés véletlennek köszöni. De miből, milyen véletlenből fogja meríteni a jövőben a főváros azt a többjövedelmet, a mely a roha­mosan szaporodó kiadások fedezésére szük­séges lesz? Az állam újabb bőkezű ajándé­kára számítani nem lehet. Erre a külső se­gítségre nem bazirozhatjuk többé a főváros háztartásának egyensúlyát. A deficitnek el kell jönnie, a számok csalhatatlan ereje bizo­nyítja ezt. És végképp megrontja a háztartás mérlegét a beruházási akció, mely pénzügyi­leg teljesen el van kontárkodva. A számbeli illusztrálással nem maradunk adósok. Alant néhány vélemény következik, a fő­város vezetőinek egységes véleménye a fővá­rosi törvény reformjáról. Nem új ötlet újság- hasábokon ankétet rendezni erről a nagyfon­tosságú kérdésről. .-Budapest ügyeit intéző férfiak luesszé h árig Tó szava több mint tiz éve kéri ezt a kormányhatóságtól. Mindenki belátta a fejlődést akadályozó törvény tarthatatlanságát, maguk a legfőbb illetékesek: a mindenkori kormányok is. A politika azonban a maga átkával elnyomta ezt a problémát is és a belátás nem érvénye­sülhetett a főváros javára. Most újból történt valami. Miniszteri kije­lentéseket hallottunk, hogy az új fővárosi tör­vény készül. Lehet, hogy a miniszteri kije­lentés megbízhatóságának fokmérője az a kö­zöny, melylyel a városházán a bejelentést fo­gadták. A város érdekét kívántuk szolgálni, amikor az ügyekben döntő vezetőket sok ezer budapesti polgár bizalmának letétemé­nyesét kértük fel, járuljanak ők hozzá az eszmék tisztázásához. Dr. Platthy György, a budai szab ad polgár ok egyik vezetője így körvonalozza pártjának a reformról való álláspontját: Az új fővárosi törvény alapelveire nézve azon programmhoz vagyok kötve, melyet az elsőkerületi szabadpolgári párt vall magá­nak. E szerint a reform három főirányban észközlendő.: először a választói jog kiter­jesztése, általános választó jog alapján, má­sodszor a virilizmiis eltörlése, harmadszor az összeférhetetlenség szigorítása és természe­tes szabályozása. Ezen kereteken belül min­ket a főváros önkormányzatának minél na­gyobb mértékben való érvényesítése vezet, mihez képest a főpolgármesteri állás eltör- lendő és különösen a vagyoni kérdésekben a fővárosnok nagyobb önállóság biztosítan­dó. Egyébként a közgyűlés által kiküldött bi­zottság, illetve albizottság igen részletes és értékes munkálatot készített a fővárosi tör­vény reformjára vonatkozólag. Ezen terveze­tet, azon kivételekkel, amelyekre különvéle­ményt terjesztettem elő, ma is fentartom. Emlékezetem szerint köztem és az albizott­ság többsége között ez a lényeges különbség van, hogy a többség Vázsonyi Vilmos inten­cióit követve, bécsi mintára a törvényható­ságot eg hatalmas községi pártnak kívánja kiszolgáltatni és a reform részleteinél is őt ez a gondolat vezeti. Ez a párturalom nem­csak a törvényhatóságra vonatkoznék, hanem a tanácsra is, mely újabb szervezetet nyerne és abban a közgyűlés által kiküldött bizott­sági tagok is helyet foglalnának. Ezt én nem tartom helyesnek, mert féltem az egész közigazgatás, de különösen a ta­nács tárgyilagosságát; helyesebbnek tartom, ha a pártok kerületenként mérkőznek, mert így a közérdek tisztultabb és a tanács is ke- vésbbé lesz 'befolyásolható pártszempontok által. A tervezet szerint a bizottsági tagok száma leszállíttatnék; ezt én csak bizonyos mérték­ben osztom, egyébként úgy vagyok meggyő­ződve, mint Heltai Ferenc is, hogy a mi vi­szonyaink között ez a leszállítás túlságosan nagy nem lehet. Dr. GUicksthal Sarná, a lipótvárosi bizottsági tagok egyike a törvényreviziót a következőkben kívánja: A fővárosi törvény sürgős revízióját szük­ségesnek tartom. Elsősorban mérvadó kérdés az, hogy állíttassék össze a törvényhatósági bizottság. A mai választási rendszer teljesen elavult. A virilizmus eltörlendő azon enyhébb formájában is, melyben nálunk statuálva van. Azonban a választójog általánosítását, amint azt a képviselő választási jogosultságot kí­vánjuk, nem helyeselhetem. A törvényható­ság, túlnyomórészt a főváros gazdasági kér­déseivel foglalkozik és az ily kérdések bizo­nyos konzervatizmust igényelnek. A válasz­tójogot cenzushoz kell fűzni és a választókat hivatalból kell összeírni, nem pedig szemé­lyes vagy meghatalmazott útján való jelent­kezésre. Mekkora lesz a törvényhatósági közgyű­lés, megmaradunk-e a négyszázas létszám­nál, vagy kisebbre térünk át, azt teljesen in- diferens kérdésnek tartom. Második fontos kérdés az autonómia• A fő­város autonómiája meg van hamisítva. Egy­részt úgy, hogy a kormány főfelügyeleti jo­gánál fogva nemcsak megsemmisítő hatás­körrel, hanem pozitív rendelkező joggal bír. Ezt feltétlenül eliminálni kell s a kormányha­talmat kizárólag megsemmisítő hatáskörre szorítani. A második institúció, amely belevág a fő­város autonómiájába: a közmunkatanács. Talán indokolt volt 1870-ben a közmunka- tanács létesítése, de ma épenséggel nem indo­kolt annak fentartása. Mert azt nem szabad feltételezni, hogy a közgyűlés nem bírna a megfelelő kvalifikációval a közmunkatanács által végzett teendőkre és hogy nem bírna, ha kell erkölcsi alappal arra, hogy ezen kér­déseket a főváros közönségével intézze. A közmunkatanács intézményének tulajdo­nítom azon késedelmeket, melyeket a szabá­lyozási tervek létesítése körül tapasztalunk. A reformnak ki kell terjeszkedni arra, hogy a progresszív adóztatás lehetséges legyen. A főpolgármesteri állást teljesen felesle­gesnek tartom, mert a főfelügyeleti jogot a kormány gyakorolhatja úgy is, hogy főpol­gármester nincs, a fontos liatározmányok hi­vatalból való felterjesztési kötelezettsége ré­vén. Ahhoz pedig, hogy a közgyűlésen más elnököljön, mint a főváros első tisztviselője, vagy alihoz, hogy egyes városi tisztviselőket más nevezhessen ki, nemcsak hogy nincs szükség egy főpolgármesteri állásra, hanem ez is ellenkezik autonómiájának ír almával­Dr. Vázsonyi Vilmos, a Terézváros képvise­lője egész tömeg jobbnál-jobb eszmét ad az új törvény kodifikátorainak: A fővárosi törvény revízióját már minden kormány megígérte, de a megcsinálására egyiknek se volt ráérkezése. A főváros köz­gyűlése tudvalevőleg kiküldött egy bizottsá- ! got, hogy az körvonalazza a főváros óhajtá- I sait a revízió körül. Ez a bizottság — szintén ! ismeretes ismét albizottságot delegált. Az j albizottság munkálataival már régebben el- | készült, tervezetük már nyomtatásban is megjelent. A közgyűlés azonban nem jutott I hozzá, mert a munka egyelőre nem a nyilvá­A FŐVÁROSI TÖRVÉNY REVÍZIÓJA. Városházi vezérek nyilatkozatai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom