Budai Napló, 1938 (36. évfolyam, 1-49. szám)

1938-03-31 / 13. szám

1938. március 31. Budai Napló 3 Óbuda Uuttuciyétojyei \ Ívta: Ocoua, Zsipnond de., tUat. fa*, top A Közmunkatanács az óbudai szabályozás módosított tervét véglegesen jóvágyta. Sok esz­tendő munkája zárult le ezzel. Eleget sürgették minden oldalról. Most, hogy elérkeztünk idáig, fogadjuk megelégedéssel annak a helyzetnek a be­következését, hogy elhárullak az akadályok az építkezés szabadságának atjából. Óbuda újjáépítése kezdetét veheti. Egyelőre megindult a bontás, ami természetes, hiszen a szabályozás útjában álJó épületeket el kell távo­lítani, hogy azok helyén újak létesülhessenek. • Nagyon gondosan kell vigyázni arra, hogy mit hová építenek? Mint ilyenkor általában szo­kás, Óbudán is ki kell jelölni azokat az építési helyeket, amelyeken a szükséges középületeket el kell helyezni. Kétségtelen, nyomasztó, hoigy Óbu­da lakosságának száma emelkedni log, aminek következményeként az eddigi közintézmények sza­porítása elkerülhetetlenné válik. És számolni kell most már az újjáépülő város­rész lakósságának kultúrigényeivel is. Nevezete­sen ki kell jelölni Óbuda központjában alkalmas területet, ahol megépülhet a kor igényeinek meg­felelő színház és vigadó. Félszázada annak, hogy Óbudán színjátszó tár­sulat kezdte meg állandó előadását. Ha vissza­gondolunk arra az időre, amikor Óbudán minden­ki csak németül beszélt és összehasonlítjuk az, a mai állapottal, -akkor meg kell állapítani, hogy az óbudai színház érdemes munkát végzett és ezt a munkát folytatni kell. Vállalkozó lesz, aki megépí­ti, csak terület kell, ahol megépülhet a színház. A színház helyének kijelölésere itt az idő. ezt elsza­lasztani hiba volna. A színház építésével kapcsolatba hozható a vigadd kérdése is. A jelenlegi Korona-vigadó már nem felel meg az igényeknek, épülete a sza­bályozás útjába esik. Uj vigadó-épületre lesz szükség, amelyben megfelelő helyiségek, termek állanak rendelkezésére a közönségnek. Országos és városi képviselőink programjaikat és beszámo­lóikat ma nem mondhatják el megfelelő helyen, a lakosság szórakozásaira nincs alkalmas helye Óbudának, bál, bankett, gyűlés megrendezése ne­hézségekkel jár. Pestnek, Budának van városi vi­gadóépülete, Óbuda is igényeli ugyanazt. Ezért már most ki kell jelölni a helyet, ahol a vigadót fel lehet építeni, mikor annak ideje elérkezik és lehetősége megnyílik. Gazdasági okok amellett szólnak, hogy színház és vigadd elfér egy épület­ben, illetve egymás mellett. Ma már kultúrigény a társadalmi klub követe­lése is. Talán- lehetséges lesz, hogy olyan vigadót kapjunk (lásd Budán), amelyben Óbuda társa-- dalma egymással t-alálkozhatik, hogy klubéletét ott folytathassa. A parkok mellet olyan tereket kell kijelölni, ahol szobrok állíthatók fel, E tekintetben eddig nagyon mostohán bántak Óbudával, amelynek te­rületén a vallási jellegű szobrokon kívül egyetlen szépművészeti alkotást nem találhatunk. A körül- épitett Zichy-kastély kiszabadítása után annak közelében már most ki lehet jelölni a szobrok el­helyezésére alkalmas területeket. Óbuda klasszi­kus múltjával harmonikusan összeegyeztethetönek tartanám, ha a római korból származó szobrok némelyike a múzeumokból kikerülne a szabadba. Talán aktuális annak a megemlítése, hogy a Zsigmond-téri Szentháromság-szobor igen elhanya­golt állapotán segíteni kellene és pedig sürgősen, mert egyrészt ez a szép szobor folyton romlik, másrészt pedig a Szent István-évre való tekintet­tel a Szentháromság-szobron lévő Szent István és Szent Imre alakjának restaurálása most már nem halasztható. Óbudának, amelyhez Újlakot is hozzá kell ér­teni, ma oly nagyszámú a lakossága, hogy jóval felülmúlja az ország sok nagy városának lakos­ságát. Ha összehasonlítást teszünk ilyen városok­kal, arra a tapasztalatra kell jutnunk, hogy na­gyon rosszul bántak eddig Óbudával. Mennyivel kevesebb a lakossága Székesfehérvárnak és meny­nyivel több a középiskolája, mint Óbudának! Ele­mi iskolásaink kénytelenek nagy távolságra járni, polgári iskolánk alig van, középiskolánk csak egy a fiuk részére, a leányaink pedig örülhetnek, ha felveszik őket a távol fekvő középiskolákba. Az emberi életnek szépsége abban nyilvánul meg, hogy vannak kultúrigényei-nk, amelyeket ki­elégíthetünk. Az újjáépülő Óbuda lakossága em­beri életet akar élni ebben a városrészben, ame­lyet a természet bőkezűsége szépített, az emberek mulasztása azonban elhanyagolt. P 298 £S*t P 1-28 (ered^rPS3-20) BLATT XI., Fehérvári-ut 7i " * puplinette ing " ■ “ Bemberg selyemharisnya Dlvatáruház Horthy Körtérnél ; BUDAI ILLATOK Irta: Bevilaqua Borsody Béla Budai Hárombék Effendi Pesten lakik, a Szent József Városában. Éigbemeredö., felhőkbe tornyad- zó háza oly pesti Elefán-ttorony, melynek ablaká­ba budai tavaszi szellő hord budai illatokat. Ed­mond Rostand megírta a gascognei Kisbáró, Cyrano de Bergerac orrának költészetét. Thomas Quincey és Kosztolányi Dezső -az illatok zenéjét írták meg. Nosza-, Effendi alább megírja á régi Buda elmúlt, régi-régi illatainak és drágaságai­nak emlékét. * Mint a néhai való budai Álomhajós, azaz Krúdy Gyula irta meg, a féliginult korszakban frissen csapolt serszaga és friss pörköltszaga volt - az ódon pesti és budai utcáknak ama jeles ser­korcsmák révén., -melyek boldog budai délidön- az egészség fenntartása céljából felettébb javallott nemes serital címén hívták össze magukba a bu­dai Polgárságot. E serillat az utcákon szállongott. Valóban jó­létillat volt ez is, mert az Arany Peretzhez cé- gérezett fehérsütőbolt által aranyospirosra sütött Császárzsemlyék is a császárszakállas bölcs Mo- n-arkát, Ferenc Józsefet képviselték. E bölcs ur volt a fejedelem Budán is, a képével ékes legkisebb ér­mén, egy piczulán, vagyis egy hatoson egy pohár kom lóillatú budafoki sert és egy karajos Császár- zsemlyét mért úgy a Vadember, mint a Hét Vig Pintérlegény, a Balta és a Három Szürke, az Arany Lúd és a Sisak. Ezeknek volt tudniillik oly jeles serillata. Általuk volt Budának serillata. Ám kávéillala is volt Budának. Az Arany Ke­reszthez cégérezett kávéház kávéját csakúgy az utcán pörkölték, mint az Arany Szarvas kávéház török kávéját. Általában mindent az utcán csele­kedtek a derék régi budaiak. Az utca élt, zajgott, mozgott, lüktetett, szaglott és illatozott. Emberek, 'vig kisemberek, kedves kicsi Jogéletétől volt élet­tel teljes a budai utca. A fehér süveges, fehérkö- . tényes vén morva kávéfőzőlegény, azaz Feuer- bursch, szabatosan Fájérpurs az utcán tekergette a tekerős kávépörkölőmasinát, melyet a kitűnő •Magyar Elek remekben örökített meg. De kávéillat szállongott a kedves budai nagy­mamák és Tamte-ok, úgymint Ludovika, Tóni, Má li és Vilma Tante portájáról is. Ö-k sajátkezű leg, nyeles ká-vépörkölö tepsiben pörkölték, szabatosan pergetették a kávét, mely akkor adott jeles italt, ha babjait Jáva, .Mocca és Kuba kávéligeteiben szedték. Jólétet jelenített ama otthoni kávéillat is. Kis felvidéki palóc, avagy tót cselédfruska darálta a kávét. A daráló ritmusosan harsogott, egy ke­véssé kintorna volt. Az összes Hánkák, Ancsur­kák, Márik és Ankák e kávéverkli surrogó hang­jára dalolták a „Gyullám, Gyullám, szivem-nekre­ménye, Nállad nélkül nincsanap-nakfénye!” című gyönyörű dalt. (Ebben Gyulla, vagyis Gyula, a gróf a szende varrólyánkába szerelmes, de a zord atya-gróf ezt sanda szemmel nézi.). Ludovika Ta-n-te konyhájából az édes budai kávéillat kiszállongott az öt Pacsirták utcájára. Óh, frissen sült, vajillatú Kuglhupfnit, Madártej című vaniliaillatú csodát, csokoládétortát és őszi­barackbefőttet, vagyis ódon budai ozsomnát jelen­tett e kávéillat. Ma örök gyermekségnosztalgiát és ebből fakadó kávétirát jelent. Tormay Cecilia írta meg ia régi pesti kisfiúnak ama papaigályos ká­véstálcáját, mely mellől a pesti kisfiú a Régi Ház­ból a budai Onkel Sebastianhoz vágyódott fel Budára! A budai Feldunasoron, a mai Pálffytér környé­kén a cserzővargák műhelyeiből a csávázó lé timárszaga szállongott. Az Arany Kacsa utcában a Bergamó-ból Budára származott Del .Medico szalámiföző család háza előtt borsos szalámiillata volt a világnak. Mily kedves volt az enyv szaga az asztalosmű­helyek előtt, holott is az utcán száradtak az eny­vező satuba fogott törött széklábak. Neszek, zö­rejek, lármák, hangok és félhangok, szagok és il­latok világa volt a budai utca. Minden szabad volt Budán és az utca a szabadság szabad piaca volt. Mi szabad ma Budán és mi szabad a budai utcán? Mint ama bizonyos zöld házikókban va­gyon kiírva: „Magyar szabad. 123748. Német sza bad. 67157. Angol szabad. 593212.”, úgy ma a budai utcán: Benzinbűz szabad. Motalkó szag szabad .Nyilagkereszf: szabad vagy nem szabad? Jókedv, reménység, bő pénz: nem szabad. Libe­ralizmus: -nem szabad. Egyéniség: nem szabad. Horizontális és vertikális totalitás és egyéb bár- gyuság és dacos tégíahordás mellbőséggel: sza­bad? H-a-ndlé!: Mendelsohn, Heine, Spinoza: nem szabad. Ah, a Brichta pékműhely illatai... Úgymint indiáner fánk és krémeslepény, dobostorta és olva­dó vajillat, vanília és ánizsillat, Stefánia kifli és Wangerli illat. Az embereknek is külön budai illatuk volt. „Az öreg paip bácsik (a budai kisfiú ezt „Pabácsi” és „Povácsi" módon ejté) tömjén és tubákillaluak voltak. Az öreg irnokbácsiknak jó, erős tintasza­ga volt. A kedves bakáknak illatát a subick, a gombpaszta és -a fegyverzsir, valamint a Ferenc Jóska szibarjánaik, a Vergonia azaz Virginia neve­zetűnek elegyessége jellegezte. A favágók gyanta és fürészporszagúak voltak. A kocsisoknak Rosz- iopcsin (orosz tábornok, a nevéről nevezett ital rum és Alias keveréke) és lóillata volt. Az urihölgyek illatszere a felejthetetlen Cory- lopsis, a Vera Violetta és a Chypre volt. Ez ma mint Elmúlt Szerelem Emlékillat él csupán. Néhai való uraknak bagaria keztyü, ambrával kevert igazi Eciu de Cologne Russe, valódi orosz Kölni Víz és Trabuccos Especiales illata volt. Vén pen- zionális lovastisztek állandóan lengyel Hatamuf- jákot ittak. Ettől és a bajuszpedrőtől voltak illa­tosak. • A kis cselédeknek tojásszappan és kreton- ,ruha illatuk volt. Ez is tisztaságillat, tehát Budai jólétillat volt. Este friss vacsora sült, főtt, rotyo- 'gott minden budai konyhában, tehát borjúszelet, cukrosecetes saláta, palacsinta és káposztásrétes Szaga (utóbbi némi fűszeres borsillat mellókzön- géjével) volt a Kacsa utcának. A mustillatot a kora •Őszi szellők behordották Óbudáról a Bombatérig. *A krajzléros boltok ontották a faggyugyertya, a cikória, a suyiczk, a szappan és a füge illatbéli Potpourri-ját azaz elegybelegyét. Óh, hol van a fenyő pálinkával, Masánszky al­mával és gyolccsal házaló tótok jellegzetes tótil­lata? Messze, messze, mint a fenyögyantaillatú zólyomi hegyek és a karácsonyfaillatu budai gyermekség . . . Mily édes kulimászillata volt a budaörsi sváb társzekereknek? A furvézerszekerész katonák illa­tos szénát szekereztek le a Vérmezőről a Három Nyúl kaszárnyába. Vén házak nyitott ablakán át pipás öregurak meggyfapipaszárainak füszerillata özönlött ki. A tejesasszonyoknak, a miüimárinék- nak tejesasszonyi millimáriszaga volt. Öregnénik fehérnemű? sdfonérjában a gazdagság bőséges le- pedőkincsének szappanszaga és levendulaszaga uraskodott. A féllábu verklis verklijének olyan gépolajszaga volt, mint a derék, kissé harcias la­katosinasoknak. A bombatéri kirakópiacon illator­giába keveredett a kukoricakenyér, a lasponva. •som, torma, zeller, savanyukáposzta, a sülő hurka, a halaskofák és citromos török helvét áruló tö­rökmézes bosznák szaga. Ma már csak szénkátrányból hamisított álköl- nivizes, benzin, gép, kollektivizmus, tökkel ütött idegen szociális kollektivizmus maszlaga, nyomo­rúság és plebejusi lezülöttségszaga van Budának. Ezért a bölcs Budai Effendi írásban menekül egy elmúlt, elsüllyedt régi szép világ álmaii emiék- illatához. A Kubaszdvar néhai gyámatyja, a felejt­hetetlen Lajos bácsi emlékét idézi. Kubaszivar: Lajos bácsi nem is halt meg. Szép, göndörszakál­las Bethlen Gábor fejedelem feje tekint rá Efien- dire a szivarfüsf felhői mögül. Effendi szereti a kávéháziltatot. A pincér hozza a kávét, a kávé il­latos, tehát a Halott Barátok: Ady Endre, Tóth Árpád, Somlyó Zoltán, Kosztolányi Dezső, Színi Gyula, Krúdy Gyula, Lambrecht Kálmán, Or bók Lóránd, Kuncz Aladár, Csáti Géza mind odaülnek a kávéházi asztal mellé. Effendi kezébe veszi kicsi kardját. A fegyver- zsír szaga illatozik, Effendi újra harmincéves, len­gyel mezőkön és török tengerparton zörög a mo­zsárüteg lovainak szerszáma, ló nyerit és recseg a nyereg, ostor csattan és olyan daliás ifjonti, fér­fias, szép dolog lovagolni a Battéria mögött. Olyan jó lószagu a világ... Effendi bölcs: nem a fertelmes mai élet poli­tikai odeur-jeit engedi magához, hanem a budai Hegyek tavaszi illatát, melyet budai szél hoz a Duna fölött a Szent József városába. Effendi bölcs: kutyába se veszi a semmi-senki emberség­ből a mai uborkafára felkapaszkodott mai talmi nagyurak előszobáinak odiózus illatát. Effendi úr, Effendi Nagyur. Effendi a nyomdafesték illatát szereti, ezt a mesterségszagot. Ólombetűk és gép­olajak szagát, melyek valósággá, azaz írássá va­rázsolják a vén Iródiák álmait. A valóság rossz álom, de a papirosra kent álam valóság. Effendi bölcs: álmáét papirosvalósággá váltja. Effendi el­fordítja orrát a mai Valóság kellemetlen illataitól és egykori budai álmok állomillatait orrontja. RÉ6I VILÁG ■■■■■■ JlétnUicekkel volt tele- 90 év etZtt, 169-6 tnáumsá&OH- ftest-Buda A március 15-e utáni hetek boldog felszaba­dulása 90 év előtt nem volt zavartalan. Az embe­rek nem hitték, nem merték hinni, hogy vérontás nélkül sikerült elérni a nemzetnek mindazt, ami­ről álmodott, aminek megvalósulására oly sokáig készülődött. Tudták, hogy Bécs nem nyugszik bele egykönnyen abba ,hogy a magyarság lerázta rab­láncait és éppen ez a tudat okozta, hogy megkez­dődött mindenfelé a — rémhírtermelés. Ha az akkori lapokat olvasgatjuk, a boldog­ság és öröm hangjai mögött mindenütt ott lappang a félelem, a bizonytalanság suttogó hangja is. A Pesti Divatlap március 21-iki számában már olvas­hatjuk a rémhírt: „Jön a muszka!” Különös, hogy már akkor, másfél évvel a muszka invázió előtt ez­zel riasztották egymást az emberek. Vagy itt a másik -rémhír: a környékbeli parasztlakosság be akar tömi Pestre, lemészárolni az urakat!... A rémiréket, mint a történelem írás megállapí­totta, nemcsak a hisztéria szülte. Mesterségesen terjesztették azokat Bécs felöl is, ahol sehogysem tudtak belenyugodni abba, hogy Magyart) rszág- önállóán akarja intézni a maga sorsát, függetle­nül Ausztriától. Az akkori hangulatot élénken tükrözi vissza az alábbi tudósítása a Pesti Divatlap-nak, amely­ről fentebb megemlékeztünk és amely a követke­zőképen hangzik: „társalgás a szabadság, EGYENLŐSÉG CSARNOKÁBAN" »»Adjon Isten jó napot! Kedves honfiak, hon­leányok, testvérek! Jó napot? — Minek azt kívánni, ami már meg van! No de mégis, hogy a tündérvilági álomkép el ne tűnjék, sőt köztünk örökké megmaradjon. — Szorítsunk kezet, mintán a zsarnoki önkény, sö­tétség, s a gőgös elkülönzés, jogtalanság s lobi» ily embertelen gazság vas csizmája és czipője töb­bé nem szorítja lábainkat. Tehát, hogy mint vagyunk, hogy mint szolgál egészségünk? — Szolgál? — Ez időben az egész­ség sem akar többé szolgálni, s ezért uralkodni fog az elnyomott évszázados kórságaink felett. Váljék egészségükre a hosszas éji nyugodalom ! Feledve legyenek a borszasztó álmok, mellyek bo­szorkányként nehezedtek melleinken, s vámpyrként szivák szenvedéstől megfeketült vérünket. Bizony ideje is volt már e szép, jó és valódi napokra fel­ébrednünk, mert a sok nyomasztó álom. alvajárás és a szolgai horkolás végre is ' megfojtott volna bennünket. Isten jó nap, atyafiak! — Nemde, jól ér/.itek magatokat itt a szabadság és egyenlőség csarnoká­ban! Mi más ez, mint a régi börtönünk vala. Örü­lünk, örvendünk, miénk a szerencse! NémeLlyek ugyan a muszka jövetelének hírével akarják megzavarni az örömünket. Én ettől nein tartok, — ha a muszka itt meglátna bennünket a mostani körülmények között, — ő maga is lerázná nyakáról a zsarnokság igáját. Hanem azért, kik fegyvert viselünk, legyünk elkészülve mindenre. Most egy perez trónokat tesz semmivé, — vízből vért csinál, — a felfordult pyramisokat talpra ál­lítja, — nemieteket idéz fel halottaiból, — de azért sok tömérdek vérmes reményt is vízzé olvaszthat- Azonban a magyar többé nem hátrálhat, akarja vagy nem, előre kell mennie. Élet vagy halál!*­Március 23-áin közli a Divatlap a másik rém­hírt, a parasztlázadásról szólót. Minden oka meg­volt a magyarságnak a bizalmatlanságra, mert hi­szen — mint az rövidesen kiderült. Bécs két kéz­zel szórta, különösen a nemzetiségek körében a pénzt, hogy felbujtogasaa őket a magyarság ellen. De íme a „rémhír”: („Kölcsönös félelem.) Nagy hire járt, hogy vasárnap tömérdek földmivelő atyánkfia fog faluk­ról berontani a fővárosba, — agyonverendő mind­nyájunkat, — jámbor atyánkfia! pedig a hozzánk közel eső falukban, mint halljuk, attól félnek, hogy mi rontunk rájuk.** * Egyéb apró hírek a nagy Március hangulatá­nak jellemzésére: váczi utczai kereskedő összesen már 13000 darab kokárdát, s 200 zászlót adott el, — három- színű szalagból egészen kifogytak kereskedőink; Laíice 1 maírac LÉGÁTERESZTŐ NEM MELEGSZIK HYGI ÉNIKUS oyírtia Magyar Ruggyantaárugyár

Next

/
Oldalképek
Tartalom