Budai Napló, 1938 (36. évfolyam, 1-49. szám)

1938-03-31 / 13. szám

Budát Napló 1938. március 3] REGENT Cafe-Restaurant II Keleti Károly-u. I Tulajdonos: BOCK ♦ Telefon ■ 153 —326 Esténkint I ♦ SÁNTHA ILONA énekel Kárpáti Endre zongorázik most rendeltek ismét nagy mennyiséget — még a kétszínűéit számár» II.“ „A cs. k. dohány traf lkok egyszerre csak mind elfüstölögtek. Milly hosszasan harczoltnnk csak még nem régiben is a dohány monopólium ellen.“ * „(A lottéria országszerte megszüntettetett.) Mi­nek is már? — Hisz megnyertük a legnagyobb és legszebb sorsot, megnyertük a ternót, és ez a: Szabadság, egyenlőség, testvériség!“ * „(A Nemzeti Sziliház) iránt határoztatott: Itt sem lesz elöleges censura; hanem utólagosan a helybeli hatóság fog az előadások fölött bíráskodni. Köszönjük alássan . . * ' * ,,(A budai kir. kamara) elhatározd, hogy úgy ő, valamint az alatta lévő hivataloknál tüstént a magyar nyelv használtaesék. Ezen hivatal volt az nálunk, meliy legcsökönyösebben ragaszkodott a német nyelvhez. — A nemzet nagyszerű nyugdijára méltán várhatnak." s * „Metternich, mint hírlik, bukása után előbb Magyarországba akart Jönni. Azután Lincz felé indult. BécstŐl nem távol, egy postamester nem akart kocsijába lovakat adni, s csak úgy mehete tovább, hogy szolgái kényszerűitek a vele jött pos­ta kocsit tovább hajtőn!. — Éljen ön boldogul." „Vége a szülői hatalomnak! Kis gyermekeim már polgártásnknak neveznek." MEGKÖNNYITJÜK KÖNYVTÁRA RENDBENTARTÁSÁT! Könyveit bekötjük ÍO havi részletfizetésre. ===== Elsőrangú munka! ======== Csapkai Ervin EBŰSSL krt, 139 Tnlafonhlvöi 167-997 A magyar városok és községek 17’S száza­lékának von csupán szállója vagy panziója A Központi Statisztikai Hivatal kiadta ai ma- jyár fürdők, üdülőhelyek és szállodák kéziköny-- vét. A könyv névszerint és közgazdasági hova- tárfozóság szerint felsorol minden olyan hazai helységet, amely — a tavalyi országos adatgyűj­tés eredményeképpen — a fürdőkkel, üdülőkkel és szállóhelyekkel (ellátott községek és városok csoportjába besorozható. Ahhoz képest, hogy Magyarország mai cson­ka területe határozottan alföldi jellegű, aránylag sok a hazai üdülőhelyek száma és azoJcé is, ame­lyek még nem azote, de szerény felszerelés segít­ségével üdülőhelyekké tehetőik. A Csonkaország területén mindössze 12 olyan község van, amelyik 400 méternél magasabban fekszik a tenger színe felett. Érdekes, hogy ezek a községek nem az or­szág legmagasabb hegycsoportjában, a Mátrában helyezkedtek el, hanem alacsonyabb hegységek­ben. A legmagasabban fekvő községeink ezek: Ujhuta (580 m), Répáspuszita 1540 m) a Blikk­ben, Somoskő (520), és Zagyvaróna (500 m) a Karancshegysógben. Egyébként helységeinknek a fele 150 méteren alul helyezkedett el és községe­ink négyötödrésze sem fekszik magasabban 200 méternél. A kutatás az ország 3.364 helysége kö­zül 513 községet talált olyannak, amelyben már vagy vannak megfelelő üdülő- és fürdőhelyek, vagy pedig amelyek határozottan alkalmasak ar­ra, hogy üdülőhelyekké fej lesz tessenek. A fürdő- és üdülőhelyekként összeírt helységeknek több mint a fele folyó, patak, vagy tó partján fekszik. A Duna és mellékfolyói hálózatán 91 fürdő- és |üdülőhely található; a Tisza mentén és a Tisza mellékfolyóinál 77 fürdő- és üdülőhelyünk van, a Balaton mellett pedig 37. A statisztika összesen 1911 szállóintézményt talált az országban, ezek­ből 1714 szálloda, vendégfogadó és panzió, a töb­bi pedig szanatórium, üdülőház és egyéb, ezekhez hasonló intézmény. Az 1714 szálloda és panzió 589 község és város között oszlik meg., az ország 3.364 községe és városa közül tehát 82.5%-nak sem szállodája, sem panziója nincs. Sőt még vá­rosaink közöli is van 2 olyan, amelyben nem ta­lálunk szállóatkalmdfosságot. Ezek: Budafok és Hajduhadháza. A szállóknak majdnem a fele a fő­városban és Pestmegyóben, továbbá a Balaton körül lévő három megyében: Somogybán, Zalá­ban és Veszprémben található. A kiadvány szőve ges részét Mozalovszky Sándor dr. miniszteri osz­tálytanácsos irta, a térképek pedig a Központi Statisztikai Hivatal térképészeti osztályán Sipos Sándor dr. kormánytanácsos vezetésével készültek. SZÉP HÁZ, JÓ HÁZ NEM ÉPÜLHET BUDÁN Dräsche ~ építőanyag NÉLKÜL. Óbudai gyára: III., BÉCSMJT A mindkét nembeli ifjúság problémái a XI. kér. vöröskereszt választmány előadó estjén A XI. kerületi vöröskereszt-választmány máso­dik estjén dr. Brisits Frigyes, a cisztercita gim­názium helyettes igazgatója tartott előadást a gyermekről a család és az iskola keretében. Fő­ként a gimnáziumi ifjúság korlátozásával járó er­kölcsi, lelki és fizikai jelenségeket fejtegette, rá­mutatván azokra a fontos feladatokra, amelyek ezeknél a változásoknál a családra és az iskolára hárulnak. A mindvégig érdekes, lebilincselő és tanulságos előadást nagy figyelemmel hallgatta és lelkes tapssal jutalmazta a nagyszámú előkelő közönség. Utána dr. Imre Ilona a serdülő leányok szoci­ális védelméről beszélt. Rámutatott azokra a ve­szélyekre, amelyek a nagyvárosok szegény leá­nyait fenyegetik, különösen ai ibaraklakásofcban, ahol még a családi kötelékek sem védik meg őket. Megdöbbentő kép tárul itt a szemlélő elé. Kony \ha nélküli egyszobás lakásokban 5—9, sőt ennél több személy zsúfolódik össze, nemre és korra va­lló tekintet nélkül. Ahol konyha is van, ott sem ld- '.sebb a zsúfoltság. Nagy baj, hogy nincs megfe­lelő hely, ahová át lehetne menteni ebből a kör- [nyezetböl a szerencsétlen teremtéseket. Javítóba nem lehet őket elhelyezni, mert oda csaik bűnöző­ket vesznek fel, amikor a szociális segítség már megkésett. A társadalomnak kell segítségükre (sietnie megértő gondoskodással és a hatóságok­nak preventív intézkedések sürgős megteremtésé­vel. A mindvégig lebilincselő, mélyenszántó elő­adást nagy tetszéssel fogadta a közönség. A választmány legközelebbi ülését április 27-én A _ fuvarban, vagy plombáit zsákokban I UZITSt, SZBnet, legolcsóbban Zsolnai Editnél Délipályaudvar. Megrendelés Telefon; 367-149 Hol vdsdrol/unk a Horthy Miklós £jtf pesti 4>ídföfénél HAMMANG JÓZSEF és FIA MJSKAMÜVESEK, FEGYVER- ÉS. LÖSZERKERESKEDÖK IX. FERENC-KÖRÚr i. (Kerenc-kflruti oldalt Tel. 187-651 tartja, amikor Szokolay Leó dr.,,árvaszéki elnök- helyettes a gyermekvédelemről, Sebestyén Erzsé­bet, az ifjúsági vörös kérész tégy letek vezetője a szociális teendők kiméiyitéséröl tart előadást. A Nemzetközi Vásár utazási kedvezményei A Budapesti Nemzetközi Vásár igazolványai amelyek 27 európai, ázsiai és afrikai állam vasú­ti, hajózási és légiforgalmi vonalain 20—50% utazási kedvezményekre jogosítanak, a napokban megjelentek és kaphatók a vásár tb. képviselőinél valamint az összes' nagyobb bel- és külföldi uta­zási irodákban, ahol a kedvezmények időtartamá­ról pontos felvilágosítást nyújtanak. A vásárigazolyány az összes, magyar vasut- vállalatok vonalain április 23-töl május 9-ig Buda­pestre és április 29-töl május 15-ig Budapestről vissza 50% kedvezményre jogosít. A belföldi uta­sok teljesáru jegyet vesznek, amellyel 'díjmentesen utazhatnak vissza az induló állomásra. Ugyancsak féláru utazásra 'jogosít a vásár­igazolvány a MFTR és a DGT dunai hajóin ápri­lis 14-től május 24-ig.' A MÁVAUT vonalain a vásárigazolványok tulajdonosai 25—50%-ig ter­jedő kedvezményben részesülnek ugyanazon idő­pontban, mint a vasutakon. Kedvezményes 2, ill, 3 napos bérletek a budapesti villamosra. Részle­tes felvilágosítás és vásárigazolványok a vásár tb. képviselőinél és az utazási irodákban kapha­tók. olty László kert6Pitfi II, Hadapród u 2 Telefon: 184-431 Kerttervezés, építés, karban* tartós — Díjmentes ajánlat Érdekes újdonságok: A pest-budai árvíz 1838-bani P 9.60 Matolcsy: Uj élet a magyar földön P 4.40 kötve 5.60 Megyery Ella: Budapesti Notesz 3.80 Pilgrin: A,nagy Napokon 5.40 Kaphatók Tisza Testvéreknél II- Fő-U. 12. Telefon: 152^713 Asztalos, bútor Csemege, főszer Hentes- és mészáros Rátkai Ferenc sütőüzeme II.. RETEK-UTCA 4. SZÁM. TELEFON: 158-279 Háló, ebédló, kombinált és stíl tutorok, garnitúrák, sez- lonok, matracok, fotelágyak, fotelok és székek, valamint festett bútorok olcsón, kedvező fizetési feltételekkel is kaphatók. Mlchnlk kárpitos és Wensky asztalos mester Krisztina körút 161. FISCHER MÓR Föld-U. 40. T.; 102-202 Elelmlszerfidz Se reklám, se kirakat, és mégis olcsó árut ad. RftFArT hentesérugyAr kft. budai Hd hentes- ós mészárosüzlete II. MARQITKÖRUT- 5/a. Telefon: 166-418 Ruzicska Pál kenyérgyára TANDARY ISTVÁN 1., Horváth-. 20. Telelőn : 151-S23 Intézetek, kávéházak, éttermek szállító ja! CsemegeKUlönlegességek TÓTH GABOR-nál 1., PAIJLER-UTCA 4. Roham u. sarok. RHTflR a Szent Imre-városban MONCZ FERENC DU 1 Vil mííasztalos bútorüzletében ] XI,, HORTHY MIEXÓS-UT 28. Telefon: 258—039. mészáros es Iientes kífözéseknek árkedvezmény. OTAU7CI KENYÉR III., Zslgmond u W1 ARÁUL elismert 45.—T 163-148 Kelmefestő, vegytisztító, mosoda Bádogos, szerelő OA ÁifA fűszert, csemegét és Italárut K O D N A R-től vásárolunk*. I.. ATTILA-U. 25. (saját ház) Tel.: 160-833. 85 éve SC HŐ DL Óbudán, Lajos utca 174 Deleim« letuén a legrégibb budai kelme- ] neicner István festő és vegytuztité n.. Térla-utca 9. — Telefon: 152—261 CSENDES Egészségügyi berendező, szerelőmester. — XI., Sárbogárdi-út 6. — Tervez és készít: ANTAL vízvezeték-, csatornázás- és szivattyú- berendezést. csernegét G AN CS~ Í6l 11..KETEK-V. 33-35. Porcéi lón és üvegfestö Kerékpár Baromfi, vad Kerékpár, varrógép-alkatrészek Kerókpér 3 évi jótállással 79.80 P. gramofon lemez-kölcsön lé*. HEGEDŰS. II., RETBK-U. 1 (Széna-tér) ECKERT JÓZSEF és FIA porcellán- és Üveg mii fesíésxeie III., Vörösvéri-u 144. )o( Telefon : 362-571 | VAD, BAROMFI mindig friss FLEISZIG RT. ÜZI.ETÉBEN 11., Margit Körül 95. Teli 150—019­17 év óta faszert, lisztet,terményt legelőnyösebben PRÓSZNÁL veszünk III VörösvArl-u. 12B. Tel.. 163-205. Trollevbus n elállónál Szőrme, ernyő Bor Késműves Divatáru GONDA ÁRUHÁZ Vászon és kelengyeáruk, szövetek, függönyök, szőnyegek használt és új állapotban. n.. FŐ-UTCA 37/c. Telefon 167-562 özv. báró Tranttenberg Frigyesné MÓRI pINCEG AZDASA GA XI.. HORTHT M.-KÖRTÉK 7. — TEL.: 268—«55. DVORAK LÁSZLÓ XI.. Horthy M.-út 47. és Szent Imre taerceg-út 4. Telefon: 259—335. ozörme. ernyő csak vagacsrai Tüzelőanyag Bőrönd, bőrdíszmű Könyv, papír, Írószer SCHNÉBLI JENŐ t wSÄ» I.. Kékeolyó-n. 18. “^£6r,nlnl„*l szemben ALPÁR böröndőa óa b őrd 1 szmű ves XI.. HORTHY MIKLÖS-UT 42. SZÁM. Úri és női divatcikkek,kézi mun- Hlljb0l*llál kák, textiláruk legelónyósebben Hl., Kolosy-tér 6. i: Tnltntnllat Budán csak Csáthy Ferenc jj :: HlllUlUlIfll R.T.-nélI., Krisztina-krt 133. » •• •• Cégtáblafesfő Tavaszra csipkék, övék, csattok, gallérok a legújabb párisi modellek szerint megérkeztek. Megtekinthetők ALBACHÁRY és KORAI !'^tn II., Margit körút 38/a. Könyv, papír, Írószer ADÁM -Hál Jí; ÄW42 UriAzabó Művészi cégtáblák, uj épületekhez szükséges felír,lók T IE> Ä « 41 •■> krisztina-korut ei. •LirC2-v»nai iM bors-u. i MŰKENHAŰPT PÉTER ÚRI SZABÓ. - ÉREMMEL KITÜNTETVE. Kőfaragó Cipő Fűző, keztytl KÖFARAOÓMUNKÁK |f B i 1 GYIII ÍTÓI üveg, porcellón Kelenföld legmodernebb gpöüzlete king-cipőáruhAz XI Horthy Miklós ul 25 szám ......... 111., LAJOS-UTCA 77-79. KÉ PKERETEZÉS ÜVEGEZÉS II ELBERTNÉL, III, BÉCSI-UT 57 sz. § LEGJOBB FŰZÖK, KESZTYŰK T C D 1 tinói II-. Marglt-körút 13., . ,1 E n 1 • női XI.. Horthy M.-űt 18., 1 Harisnyák, kombinált nagy választékban! Orvosi műszer, kötszer Cukrás zda Budai orvosi kötszer- és műszertár & Orvosi műszer, kötszer, gumiharisnya, lúdtalpbetét, haskö­tők. betegápolási és gumicikkek la kivitel ben. Virág Augusszt cukrászdában minden délután szalonzene Gyermekkocsi Órák, ékszerek = lOHR irma utóda Nagy Imre László § Speciális gyermekkocsi ös játékáruüzlet Saját készítmény. !i Ravasz cukrászda = ------------------‘ VIRÁGÜZLET g = uj helvlsécpe 11* FÖ-UTCA ö------------- " |j t K.Í IáétUIkÓK*-n.vk III » á<£dlll Gyümölcs ■ lrttlk V7GIA'101' tvrisztina- ékszerek 011116 körút 117, szám. A legrégibb »1 R * 6 0 Z L E T Budán! „ONN JULISKA n>8eS: Ä' 8 I Ptthay llWm cukrászdája és sütőüzeme J^TTlLAjüTCAH;^ Pékek Kopfmann Jánoa cukorka és ciokolidégyéri I.. ENDBESZ GYÖBGY-TÉR 1. Fiók: II., MABGIT-KÖRCT 38. Q|V M p 1 A U fűszer, csemege éu W —— ■“ ■ v I H gyümölcs tiaküzl.tb.n II., Marglt-kOrut S/b. - ■ Telefon 1 166-742 Glasner Ede Rt. kiváló készítményei Budán csak 11 MARÓIT KÖRÚT ,62 I VIRÁGOT a GELLERT VIRAGHAZ búi 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom