Budai Napló, 1938 (36. évfolyam, 1-49. szám)

1938-09-15 / 37. szám

1938. szeptember 15. Budai Napló 5 |A KRISZTINÁBAN I ISZTER Sr SZŰCS és ERNYŐ kísz.tö| A Budai Napló előfizetési ára Egyes szám ára Hirdetés ára millimétereprónként. 24 P. 40 f. Kincsek és érdekességek a Polgári Lövészegylet kiállításán Értékes látványossággal gyarapodott Buda idegenforgalmi vonzóereje A veszedelmes kibic Nagy szenvedély a kártya. De nemkevésbé veszedelmes a kibicelés szenvedélye sem. Ren­geteg történet szól a kártyás meg a kibic dol­gáról, de talán egyik sémi' olyan ^mulatságos, mint az alábbi, amelyet a Jókai szerkesztésében megjelent Életképek egyik 1848. szeptemberé­ben megjelent számából hámoztunk ki. A történet címe: Comicus jelenet az őrta- nyán. Szól pedig a következőképen: , , „A czirkálók egy éjjel — írja az Élet­képek — egy híres zsiványt tettenkapva elfognak, s az őrségi tisztnek átadják, jól értésére adván: hogy ez veszedelmes ember, erre jól kell vigyázni. Az őrségi tiszt átadja a veszedelmes embert az őrmesternek, az kiviszi az őrszobába, a hol mintegy húsz nemzetőr virrasztván, kártyázik, azoknak is megmondatik, hogy ez az ember vesze­delmes ember, a kinek nem kell engedni: hogy elszökjék. A nemzetőrök tovább kártyáznak. Egyszer a veszedelmes, deliquens oda áll az egyiknek a háta mögé s elkezd belebeszélni a játékba. „Hát az úr kicsoda? — szól ez mér­gesen hátrafordulva — mit beszél bele az úr a más kártyájába? Elhallgasson az úr, mondom mert különben úgy kilököm a szo­bából, hogy a lába sem éri a földet.“ A veszedelmes deliquensen nem fogott a fenyegetés, csak azért is újra belekoty- tyant a játékba. Erre a nemzetőrök meg­haragudtak, neki estek, nyakon csípték s úgy kidobták az őrtanyából, hogy a lába sem érte a földet, valamikép: hogy ezt neki eleve megígérték. Ezután ismét neki ültek s nyugodtan kártyáztak tovább.“ Mint látható, ezelőtt kilencven évvel is már a kibic ikibic volt, a kártyás pedig kártyás. Megtörténhetnék hasonló eset akármelyik budai kocsmában napjainkban is... Wadlu szűcs Megbízhatóságáról ismert ÓBUDÁN III., Polgár~u. 13. Telefon: 162-705. Szép és érdekes a Budapesti Polgári Lövész­egyesület jubileumi lövész-kiállítása, amely a nyári nagy lövészverseny óta áll a közönség ren­delkezésére. Az egylet most úgy döntött, hogy — az érdeklődök örömére —■ ai kiállítást állandósítja. A kiállítás több részből áll. Külön teremben őrzik a különleges értékű érmeket és pénzeket, amelyek egykor a díjakat jelentették. A folyosón végig láthatók a gyönyörűen festett díszcéltáblák, amelyeken a közélet lés a lövésztáraadaíom ki­magasló személyei diszlövéseánek helyét őrzik. A díszteremben hat gyönyörű, részben restaurált zászló bizonyítja az Egylet szép és tevékeny múlt­ját. A központi kiállítási terem teljesen leköti az érdeklődést, egyszeri megtekintés szinte nem is elegendő. A kiállított okiratokból megtudhatjuk, hogy ,,A’ Pesti Lövöldöző Társaság’ gyakorlására ren­deltetett épület' alap’ köve' le-tételének oklevele költi:, 1824-dik észt. pünkösd havának 19. nap­ján”. Ferenc József király és császár 1888 június 24-ikén megjelenésével tüntette ki a „Budai Lödé’ „nagy' királyi Iövészet”-ét. Azonkívül, hogy a Pesti Lövész Egylet és a Budai Polgári Lövész­egylet 1899-ben egyesült.-De van egy jegyzék is az „újbudai” polgárokról, akik a Budai Lövöldé­nek járó 1 arany dukátot megfizették (1799). A kisterem tömötten, de ízlésesen tárja fel az Egylet gyűjteményeit, ereklyéit és jutaáomdijait Páratlan érdekességű a terem "közepén álló üveg- állvány puskagyüjteménye, korszakok és nemzetek szerint csoportosítva. Ugyanígy a több heyen ki­állított változatos pisztoly gyűjtemény. Különlegesen hat a „Lövészbál-polka”; az 1884- ben kibocsátott 10 fontos részletjegy, amelynek tulajdonosát egykoron az Egylet vagyonának 1500-ad része illette, a- különböző meghívók a Pesti L. E. báljaira. 1829-ben, a „nagy záró lö­vészetre” stb. Ott van a „Lövészek ódája József nádor 50 éves jubileumáni” is. Gyönyörűek a szegiövéstáblák, Jelenek Antal díjai, a Voigtlaender-messzelátó 1829-ből;. a pom­pásan díszített pénzdíjak, mint Del Medico Ágos­ton főlövészmester, Rátonyi Zoltán tb. h. fölövész- mester és Tamási Lajos jutalmai; az országos Magyar Lövész Egyesület diszalbuma 1871-ből, Berzsenyi Ralf, az 1936. berlini olimpia 2. helye­zett érmei és lőtáblái, a Pesti Polgári Lövészegy­let 7 ragyogó országos bajnoki dija, a német, olasz, bécsi lövészdijak. Csupa szépség, csupa élet, Mennyi • eredmény ... Drótkerítés méltányos karbantartás átalányárban BAKOS ISTVÁN11, Szén Ká,mántér 10­Telefonhivó; 161 -451 Rózsás Pál műszaki tanácsos jubileuma. Rózsás Pál székesfővárosi műszaki főtanácsos, a főváros ül. ügyosztályának agilis és nagy népszerűségnek örvendő, értékes fötisztviselöje, most ünnepli negyedszázados szolgálati jubi­leumát. Rózsás Pál a budai úri társadalomnak egyik legnépszerűbb tagja, aki mindenki rokon- szenvét megszerezte itteni hivatalbeli működése alatt. Éppen ezért meleg szeretettel üdvözölték Budán a jubilánst: ezekhez az üdvözlésekhez őszinte szívvel csatlakozik a Budai Napló is. Wagner Söröző Kitűnő magyar konyha. Andrássy ut 44. Telefon : 112—108. Elsőrangú italok. Petracsek Lajos ünneplése. Budapest I. és XII. választókerületének polgársága dr. Petracsek Lajos országgyűlési képviselő, ■ törvényhatósági bizottsági tag születésnapja alkalmából szeptem­ber 17-én este 8 órakor ünnepi vacsorát rendez az Öregdiófa-vendéglöben. A vacsoráin nagyszámban jelennek meg a két kerület társadalmi egyesüle­tei, amelyeknek Petracsek Lajos dr. részben dísz- elnöke, tiszteletbeli elnöke dísztagja és elnökségi tagja. A meghívót tizenegy budai egyesület irta alá, ezeknek tagjiai igeim nagyszámban jelentették be megjelenésüket a vacsorán, hogy résztvegyenek dr.. Petracsek Lajos ünneplésében, alkit szeretettel vesz körül a két budai kerület polgársága. ANTIK BÚTOROK restaurálása, SSetatoro# CSÁKVÁRI REZSŐ mtiasztslos, I., Krisztina-körut 139. Telefon 167-489 Buday Alajos tanácsnok átvette hivatala ve- zetését. Duday Alajos dr., a Szentimnevároselöl­járója visszatért szabadságáról és átvette a XI. kerületi elöljáróság vezetését. Az elöljáróságra most fokozottabb munka vár, úgy hogy azok a tisztviselők, akik az idén még míem vehették igény­be szabadságukat, megmaradnak munkakörük he­lyen, vagyis: a szabadságolások az elöljáró visz- szátérésével megszűntek. 12 házat romboltak le az év első felében Budán, közöttük több . tabáni épületet is. Az év első felében, tizenkét épület került lebontásra, a Duna jobbpartján: a Döb­bentei tér-4., Hadnagy utca 4/6., Horgony .utca^ 9-, Margit körút 79., Fő utca 68., Batthyány utca 20., Ganz utca 5., Miklós utca 16. és 22., Viador utca 8. és Bécsi út 34. számú házak. A bontások részben már befejeződtek, részben rö­videsen befejeződnek. R Á fl ■ Á MOLNÁR XI., Vásárhelyi Pál-u. 10. 3 U I 0 TEL.: 257—104. A Szent Imre Szanatóriumegyesület garden- party ja. A Szent Imre Magyar Országos Kath. Szanatórium (kórház) és Jótékonycéiú Segély­egyesület, mely vitéz nagybányai Horthy Mik- lósné, József főherceg és vitéz dr. József Fe­renc itföhierceg örökös fővédnötkség*e alatt! :áll, e hő folyamán megkezdi nagyszabású karitatív kórháziénak építkezéseit a Rózsadombon. Az egyesület ezen építkezéseivel kapcsolatban szeptember 10-én a Tarján-féle Lukácskertben gardenpartyt rendezett őfensége Anna Fő­herceg asszony fövédnöksége mellett, melynek előkelő hölgybizottságában, mint védnölkasszo- nyok Bornemisza Gézámé, Mikecz Ödönné, tSzendy Károlyné, Lamotte Károlyné, gróf Ester­házy' Mary, dr. Demel Aladárné, Gebhardt Do- monkosné, Hűvös Rezsöné, Kalmár Ivánné, Kienast Ferencné, báró dr. Kray Istvánná, dr. Pamiczky Edéné, Szederkényi Anna, és Posch Gyuláné vettek részt. UimilUÜ lllllJIIIUIIIIIlllllUllllllllllHIHIIIIllllllllllllllllllllllilllllllllHIIIIIIII MEGNYÍLT A Mini.ÁR KIRÁLYNÉ IV-, TÉLI HELYISÉGE. IRÁNYI-UTCA 17. „ ;az olcso' * -O VILÁGVEVÖ SZUPER PH I UPS Költözködik az Alvinczi-uti honvédsír és a Rókuskápolna A Bimbó-út és az Alvinczi-út találkozásánál van egy kis kápolna, a Rókus-kápolna és mögötte egy 49-es honvéd sírköve. Ezt a két kis emléket jóformán csak azok a turisták és kirándulók isme­rik. akik errefelé veszik útjukat. A kápolnát 1710 körül építették, amikor a szomorú nevezetességű pestis dühöngött Óbudán és százszámra, szedte áldozatait a mezováros szór- galmas lakosai közül. A megrémült nép Szent Ró- kushoz fohászkodott és fogadalmat tett, ha elűzi a rémséges kórt, kápolnát emel a tiszteletére. A járvány megszűnt és a polgárság, fogadalmához híven, Szent Rókus tiszteletére megépítette a ká­polnát, amelyhez évenkimt, Szénit Rókus napján körmenetben járult, hogy kifejezze háláját védő- szentje iránt E mögött a kápolna mögött van egy honvédsír, Schlittenhelm Ede köztüzér csont- jai porladnak benne, aki az 1849 május 8-i tüzér- harcban esett el. Bajtársai ott temették el, ahol ágyúja mellett állott, közvetlenül a kápolna tövé­ben. A sírra 1904-ben a Budapesti Polgári Lö­vészegylet, amelynek a hősi halott valószínűleg tagja volt, emléktáblát emelt. A Rókuskápolna és a honvédsír belekerült az óbudai szabályozási vonalba. A főváros a lakos­ság egy rész ének a kérésére úgy döntött, hogy a két emléket nem rombolja le, hanem áthelyezi a szabályozásnak megfelelően. A Rókuskápolnát lebontják ugyan, de hasonmását újból felépítik a megjelölt helyen. Kihantolják Schlittenhelm Ede csontjait is és az új kápolna mögött új sírban helyezik el. ____ Eg yetlen nagyobb tűzeset volt az év első felében a Duna jobbpartján, örvendetes jelen­ség, hogy tüzeseitek az utóbbi időben ritkábban fordulnak elő Budán. Mint a polgármesteri je­lentésből kitűnik, az év első felében kilenc nagy­szabású tűzesetből mindössze egy fordult elő a Duna jobbpartján: január 21-én az óbudai hajó­gyári szigeten volt fabarakraktártüz. Villany MOLNÁR XI., Vásárhelyi Pál-u- 10. TEL.: 257—104. Az Óbudai Torna Egylet választmánya szep­tember 19-ém hétfőn, este fél 7 órakor választ­mányi ülést tart Szénié Miklós ny. szókesföv. ta­nácsnok elnöklétével. Szakvary Géza Foto- illatszerek- és háztartási cikkek szaküzlete ________II., Batthyány u. 15. Tel: 158-184 Ki írták a versenytárgyalást a németvölgyi árok beboltozására. A németvölgyi árok bebol- fcozásd (munkálataira hirdet nyilvános verseny- tárgyalást a székesfőváros polgármestere 36940/1938. szám alatt. Ajánlatok 1938. szep­tember 27én (kedd) 10 órára nyújtandók be a közponi városházán, II. em. 284. szám alá, bon­tás 285. sz. alatt 11 órakor. Űrlapok az előírt díj ellenében 289. szám alatt kaphatók. SOMORJAI KÁROLY úri- és nőldivatüzlete EL, Margit körút 7. alatt a legszebb és legjobb minőségű árukkal tűnik ki. Diáksapkák ára, tel­jesen felszerelve 2.50 pengő. Figyelje a cég ki­rakatait és a hirdetésben a különleges ajánlato­kat. Páll Iá* MOLNÁR xi., Vásárhelyi Pál-u. 10. (fSlllal TEL.: 257—104. Budapest közoktatásügye a világháborút meg­előző években. Most hagyta el a sajtót dr. Illye- falvi I. Lajosnak, a fővárosi Statisztikai Hivatal tudós és kitűnő igazgatójának legújabb könyve, amely Budapest közoktatásügyével foglalkozik a világháborút megelőző években. Rámutat a könyv arra, hogy a főváros oktatásügye a világháború ’kitörését megelőző években lett világvárosi jelle­gű. Ennek a jellegnek a kialakulását iigialzoilija a tanügyi kiadások meredeken fölfelé ívelő vonala is. Amíg a közigazgatás összes költségeiben a közoktatásügyi költségekre a főváros háztartásá­ban a világháború kitörése előtti években 23.1 szá­zalék esett, addig Lipcsében 16.8, Bécsiben 14.1, Berlinben 9.8, Münchenben 9.3 és Párizsban csu­pán 8 százalékot tett ki ez a százalék. Bár ebből az időből nem áll rendelkezésre megfelelő statisz­tikai anyag, Illyefalvi I. Lajos könyve mégis a számosztopok hasábjaival igazolja megállapítását a főváros nagyszabású kulturpolitikájárói a há­borút megelőző békeidőben. Illyefalvi kitűnő köny. ve a főváros kultúrtörténetének nagyszerű kútfor- rása. Köszönet illeti meg <a szerzőt. A legrégibb VIRÁGÜZLET Budán! NONN JULISKA II.. Szilágyi Telefon: Dezső-tér 5* 152—411. A PALATÍNUS STRAND- ÉS HULLÁM­FÜRDŐ utóidény ára szeptember hó 1-től kez­dőd őleg 1.20 pengő egész napra, úgy köznapi­kon, mint vasár- és ünnepnapokon is. |f RlffJa Fürdőruha kötés, javítás. IVUTUHc Szemszedés. K e 1 e Fehérítem Akészif és ^-flTa"ás’ kézi^unka u c c a 1 2. Megbízható kiszolgálás. — Olcsó árak. Illllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Megjelent az 1938. évi Fővárosi Évkönyv. A főváros kiadásában megjelent az 1938. évi Fő­városi Évkönyv, amely magában foglalja Buda­pest székesfőváros hivatalos címtárát. Előszavá­ban beszámol a főváros multévi jelentősebb ese­ményeiről és azokról a nagyszabású közmunkák­ról, amelyeket a múlt esztendőben végrehajtottak. A címtár gyakorlatias elrendezése a nagyközön­ség számára könnyen használhatóvá teszi a köny­vet, amely kitűnő útbaigazítással szolgál a fővá­ros közigazgatásának labirintusában. A közhasznú könyv hivatalos részét dr Haviin főjegyző szer­kesztette, dr. Kánya István és dr. Oszoly Kálmán tanácsjegyzők közreműködésével. Nől> és férfikalapok legmegblzhalóbban BREZNAY kalapüzem II., Batthyány-tír 4. Dr. Földes Papp Károly üdvözlése. A budai ref. egyház közszeretetnek Örvendő segédlelké­szét, dr. Földes Papp Károlyt vallásoiktató lel­késszé nevezték ld. A budai egyházközségből szeptember 1-én történt távozása alkalmával a budai ref. lelkészi hivatalban melegen búcsúz­tatták. Az egyházközség részéröl dr. Borbély Kálmán min. tanácsos, gazdasági főtanácsos, presbiter magasszámyalású beszédben mél­tatta; a távozó segédlelkész kiváló érdemeit. Egyúttal meleg szeretettel üdvözlte a budai ref. egyházközség szolgálattételre rendelt új segéd- lelkészét: Hőgye Mihályt, akit arra buzdított, hogy nagynevű és nagyérdemű elődjének, dr. Földes Papp Károlynak világitó, szép példáját kövesse. Az üdvözlő beszédre előbb Högye Mi­hály válaszolt, majd dr. Földes Papp Károly hálatelt szavakkal mondott köszönetét. A bú- csúünnepélyen jelen voltak többek között: Hay- pál Béla lelldpááztar. dr. Borsos Endre köz- igazgatási bíró, gondnok, dr. Péter János, a Diakonissza Intézet lelkésze, a Keresztyén Csa­lád főszerkesztője, Mirtse Árpád vallástanár. nemes Pintér Lajos gazdasági főigazgató, vitéz Tóth József egyházi asszisztens, Albert Edit oki. tanítónő, Morandi Erzsébet missziós testvér, a Budai Ref. Nöegylet részéről pedig dr. Papp Dezsöné elnök, dr. Borbély Kálmánné, Haypál Béláné választmányi tagok és sokan mások. GERGELY PÉTER Háziszöttes, vászon, textil, kézi* munka és népművészeti cikkek Budapest, IV., Eskü- ut 3 KERETEZŐ I- KRISZTINÁ­KÉ RÉS KE DÓ KÖRÚT 139. sz. Országos mozgalom balesetek megelőzésére. A helyes közlekedésre s a balesetek elhárítására nevelő újszerű és nagyjelentőségű mozgalmat indított az Országos Közegészségi Egyesület. Énnek során rajz- és verspályázatot hirdetett s az abban résztvevő tanulóknak az iskolák útján közlekedési, házi, mezőgazdasági és ipari bal­esetelleni képsorozatot ad. Szétosztásra 40 kép­sorozatot (2.200 rajzot) kap bármely iskola vagy ifjúsági egyesület ha az Onságos Köz­egészségi Egyesülettől (Budapest, Vili., Eszter- házy utca 9. szám) levélben kéri s a szétküldés költségeire 40 fillért postabélyegben mellékel. Az egyesület 1000.— pengő értékű könyvet és faliképet tűzött ki pályadíjul. Kívánatos, hogy e nagyfontosságú munkát az illetékes körök megértőén támogassák és megfelelően növeljék a pályadijakat, amelyek 8000 iskola egymilliót meghaladó tanulóját a helyes közlekedés és a balesetmegelözés szabályainak megismerésére és terjesztésére serkentik. Szloszlár Pál ás Társa hbisiíbó IV., SZERVITA-TÉR 3. */, em Tel: 182-457. Óbuda rendezése miatt új helyen építik fel a HL kerületi tüzérséget és az árvízvédelmi tele­pet. Óbuda küszöbönálló rendezése nyomán az egész kerület teljesein más képet kap. Uj utcák nyílnak, meglévő útvonalak eltűnnek és termé­szetesen ennek nyomán a meglévő épületek egész som is el fog tűnni Óbuda térképéről A nagy­szabású városrendezés áldozatául esik több köz­épület is. így többek között lebontásra kerül a Pacsirtamező utcában levő Hl- kerületi tüzérségi laktanya és a vele szomszédos árvízvédelmi te­lep épületcsoportja is. Már most gondoskodni kell, hogy idejében új helyen épüljenek fel ezek az intézmények. Az óbudai tüzérségi laktanya és az árvizvédelmi telep céljaira a főváros a Vihar utca és Szél utca sarkán jelölt ki az eddiginél nagyobb területet, hogy az intézmények korszerű fejlesztése is megvalósítható legyen. Az új tüz­érségi laktanya céljára 750, az árvízvédelmi telep céljára 360 négyszögölnyi területet jelöltek ki. Az épitkezést rövidesen megkezdik. Képkeretezés, képek, keretek, üvegáruk Vasváry Miklós, Hl, Lajos u. 64. Tel.: 162-772. HÁLÓK, KOMBINÁLT SZOBÁK , HADL ANDORNÁL II., TÖRÖK UTCAI EBÉDLŐK, KÁRPITOS-BÚTOROK} Köztisztviselőknek 5% engedmény. — Részletfizetésre is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom