Budai Napló, 1935 (32. évfolyam, 1183-1208. szám)

1935-04-01 / 1192. szám

4 Budai Napló 1935. április I. KITŰNŐ EBÍDIÉI PONTOS IDfiOEN HáZHOZ KÜLDI • Telefon: 52-8-84 bellii kirvih né Budiban, azt ^se tudja ho­va ‘lesz 'Búv'áimn. Miért Budában' és ináért Budán? FERENC JÓZSEF BUDAI CSIZMÁJA. i 1867-ben a koronázáskor egy derék budai csizmadia mester gyönyörű rám ás magyar csizmát varrt a királynak, annak talpát ezüst szögekkel verte ki. A csizma talpán a Mohácsból vett eme felírás dísz­lett: „fii magyar áll Buda még!” A mes­ter u csizma párját elkészítette. Ezt apró budai1 gyerekkoromba láttam a l*ő utcán. Az öreg mester holtáig kirakatában tar tóttá. Ha jól emlékszem. Sehova netz volt a neve. HÁJ BUDA HÁJ! Szirmai Antal 1805-ban jegyezte fel a „Háj Buda Háj!” szólást, megjegyezve, hogy eredetét nem tudja. A szólás török eredetű: Háj Buda Háj! annyi, mint Félj Butin félj! A spizai öbölben, Antivári fölött máig áll egy gyönyörű velencés romvár, a neve Háj-ne-háj. Törökül.* Nem félek tőled! A régi váraknak és tornyok­nak nevük volt: ilyen volt a lándorfe- hérvári, másként görögfehérvári az az nándorfehérváíri, vagyis belgrádi „Nye Bojsza!“ torony, a neve: Nefélj torony. EGYSZER VOLT BUDÁN KUTYAVÁSÁR Anekdotákat sokat írtak. A Budai Furcsa Lexikon csak ennyit tud erről, hogy 1795 körül olasz kutyanevelők árul­ták Budán az ebeket. Ezekről Csokonai Vitéz Mihály is ír. Buda alján. Érd és Tétény ‘határában volt a Kutyavár. Rom­jai máig állanak. A neve Ebesvér is volt. A középkori királyi kutyások kutyate­nyésztő télepe volt. Olyan, mint az er­délyi Kutvfalvi Ebesvár és mint a sze- pesti Kutyfalu, Hundsdorf, később Hunus- dorf, amiről Hunsdorffer János Hunfalvi ra magyarosította a nevét. A szólás talán arra vonatkozik, hogy mikor beszüntet­ték a budaalji Ebesvár kutyateny észt esc eladták a fajkutyákat. E címen csaku­gyan csak egyszer lehetett Budán kutyá- vásár. i BUDAI MEGILLA. Az angol Jewish enciklopédie írja.] hogy a Buda 1686-i visszafoglalásakor, szeptember 2-án történt zsidómészárlás emlékét külön budai emléknappal ülték meg a budai zsidók. Ennek a gyászdala a Budai Megilla volt, olyan mint a bo­lognai zsidómészárlás emléke, a Bolognai Megilla. Állítólag a szokás egv-két nem­zedékkel ezelőtt még élt. Budai Hárombék Effendi. Rudas fürdő átépítési terveit Pogány Móric és Hültl Dezső készítettek el, rész­ben modern, részben pedig a török időkre emlékeztető formában. Gyógyszállót w terveztek a fürdőhöz es gondoskodtak fedett sétányról is. A tervek most kerül­tek az illetékes «űri ele, ámely április első napjaiban dönt, hogy melyik tervet fogadja el, mert esetleg a két tervezőt újabb közös terv készítésére szólítják [ fel, umelyet azután a MAß 1-kölcsönből valósítanak meg. 19-es autóbusz, amely a Böszörményi­ig és Istenhegyi-út között kísérleti jelleg­gel közlekedett, a kisszámú utasforgalom miatt megszűnt volna. Petracsek Lajos dr. orszgy. képviselő mindent elkövetett, hogy a Bszkrt-nál keresztül vigye a vonal visszaállítását, ami azóta megtörtént. Budapesti Polgári Lövész Egyesület április 3-án délután 6 órakor saját helyi­ségében (II. Marcibáuyi-tér 6.) rendezi 238-ik évi közgyűlését. A programm leg­érdekesebb része határozathozatal az egyesület 5040 négyszögül nagyságú te­lekrészének a IX. Fő vámtér és Mátyás­utca sarkán lévő fővárosi bérházra tör­ténő elcserélése ügyében. Ebben az év­ben négy lövészmestert cs tíz választ­mányi tagot választanak. Amennyiben az április 3-ra összehívott közgyűlés nem lenne határozatképes, az ülést április ll-én -ugyanott rendezik meg. Budai Izraelita Hitközség néhai főrab­bija Edelstein Bertalan dr. emlékére em­léktáblát helyezett el az újlaki izr. temp- jlom falába, amelyet ünnepélyes keretek közt március 24-én lepleztek le. Az avató beszédet Kiss Arnold dr. budai vezető főrabbi mondotta. Budai Zeneakadémia ének- és zene­ikara március 20.-án este Fő-utcai dísz­termében Bach és Haendi születésének 250-ik évfordulója alkalmából ClauserP Mihály zeneigazgató művészi vezetésével nagysikerű díszhangversenyt rendezett, amelynek kiemelkedő számai voltak: Biscara Betta áriája a „Messiás” c. ora­tóriumból, Grimm Emil oboaművész ver­sen yszáma és az ének- é9 zenekar szá­mai. Fetl Tibor, Hoffmann Gábor, Szer- vánszky Judit és Kaszás Géza a kitűnő műsor szóló-részeiben tűntek fel komoly készségükkel. Clauser Mihály zeneigaz­gató komoly hivatottsággal, invencióval vezényelte a régi budai zeneiskola zene­karát. A hangverseny szép közönsége hálás tapssal jutalmazta az együttest és a művészeket. jesnek elképzelni. A nagy murit egyéb ként május elején az öregcserkész Kaszi nóban rendeznénk, ahol zenélni, dalolni sőt jutányoson megszabott árért enni inni is lehet. Mivel tudjuk, hogy szivet belsejéből utálsz minden felesleges mun kát, s különösen a kellemetlen felszólí fásokra való sajátkezű válaszírást, meg­szerkesztettük az alábbi szelvényt, melyet a kívánt szöveg valáliuzásával még ele­mista műveltséggoi sem rendelkező kis öcséddel vagy fiaddal is kitöltethetsz. Csupán sajátkezű aláírásodat légy szives alul személyesen felrajzolni, esetleg la­káscímeddel és foglalkozásoddal is fűsze­rezve.” Márvány-utcai fiú elemi iskola már­ciusi ünnepélyén egymásután léptek pó­diumra kipirult arcú. csillogó szemű gye­rekek. Csilingelt a vékony hangokon a szent szói mint az ezüst harang: Szabad­ság! Mi, akik már éltünk Nagvmagyar- ország* boldog idejében, a gyerekkori Ha­zára- gondoltunk s arra is gondolnunk kellett, hogy a zászlótartó kis gyerekek mire felnőnek, ki ne ejtsék kezükből a hit lobogóját. Mennyi báj, mennyi szép­ség a műsorban. Az iskola igazgatója kö­szöni meg a láthatatlanul maradt rendező tanítónő munkáját. A drága Márta néni­nek, aki Késmárkról szakadt ide közénk. Büszkék vagyunk az ilyen tanerőkre, akik a haza fiság* ötök mécsét az orkán­ban sem hagyják kialudni. (P. M.) Calderon a Tabánban. A Budapest - tabáni rom. kath. egyházközség vasárnap jótékonycélú eladást rendezett a Budai Polgári Kaszinó dísztermében, mely al­kalommal Calderon de la Burea, a vi­lághírű spanyol papköltő „A szentmise titkai” c. misztériuma került bemutató­ra, a Katholikus Művészegyüttes játéká­ban a Budai Kamara Kórus közreműkö­désével. Az előadás diszclnökségét József kir. herceg válalta, a fővédnökséget pe­dig Húsz István, Mészáros János, dr. Si- pőcz Jenő, Szendy Károly dr. Pataky Arnold dr.. Preszly Elemér dr. és v. bá­GYORSÍRÁST havi 8 pengőért tanulhat a KOZMA iskolában, II. Iskola-u. 27 Kerületi elöljárók a „Fővárosi Alkal­mazottak Nemzeti Szövetsége“ helyiségé­ben Liber Endre és dr. Lámotte Károly alpolgármesterek, dr. Farkas Ákos, dr. Felkay Ferenc, Király Kálmán tanácsno­kok, dr. Szécsi Ernő t. főorvoshélyettes, dr. Büdó Jusztin főlévéltáros és több fő­tisztviselő jelenlétében a nyugalomba- vonuló és az új kerületi előljárok tiszte­letére március hó 26-án- este ünnepi tár­sasvacsorára gyűltek össze. A vocsorán lelkes szavakkal méltatták a nyugalomba vonuló dr. Hamvasy István és dr. Bu- csánszky Bertalan tanácsnokok, kerületi elöljárók érdeméit és köszöntötték a he­lyükbe lépő Battlay Imre, dr. Schmade- rer Oszkár, Zielinszky Tibor tanácsnoko­kat és dr. Farkas Lajos, dr. Vigyázó Géza tanácsi főjegyző, kerületi elöljáró­kat.^ A búcsúzó tanácsnok-elöljárók meg­hatódva mondtak köszönetét volt munka­társaiknak azért a lelki harmóniáért, amelynek nemcsak hosszú szolgálatuk alatt, de most nyugalomba vonulásuk után is, .csaknem tradicionálisan, részesei lehetnek. Fővárosunk közigazgatási szem­pontjából sem közömbös, hogy a székes- főváros központi és kerületi vezetői kö­zött őszinte kollegális Sőt baráti kapcso­lat áll fenn, amelyet még a nyugalomba- helyezés sem szakit meg. Ugyancsak a vacsorán emlékezett meg Liber Endre al­polgármester dr. Sipőcz Jenő főpolgár­mesternek 15 éves polgármesteri működé­séről, mit a jelenlevő főtisztviselők lel­kes örömmel fogadtak, s a főpolgámestert lelkesen ünnepelték. Jönnek a japánok! A főiskolai világ- bajnokság előkészítő bizottsága levelet kapott Japánból, amelyben a japán ke­resztény diákszövetség sportosztalya be­jelenti, hogy a budapesti kiküldetés ügyé­ben már végleges aöntéseek is vannak. Eszerint 7 tornász, 10 úszót és 2 tenisze­zőt küldenek Budapestre. Az atléták szá­máról csa májusban fognak véglegesen dönteni. — Levél érkezett a holland at­létikai szövetségtől is, amelyben bejelen­tették, hogy rendkívül szivükön viselik a budapesti világbajnokságok sikerét és mindent elkövetnek, hogy a még megle­hetősen gyenge holland főiskolai atléták is résztvegyenek a versenyeken. luRJCL 45 fokos , FÜRDŐ Építette 1556-ben KARA MUSZTÄFA budai basa. Budán, II,, M uoea S4. sí. szénsava« nátront, szénsavas meszel, szénsavas klórnát- I riumot, magnézlu- ' mot tartalmazó Hévvli köszvény, osúz, bőr- és csontbetegségek, fémmérgezés, máj-, epe-, méh-, húgyhólyagbántalmak, gyo- morhurut és el hasi pangás elTon. napon ái férfiaknak reggel 5—1, _nőkoek hétköznap d. u. 2*7.« Ivókúra BBTE a téli évad keddi estéinek soro­zatát folyó év március hó 26-án lezárta. A megjelent előkellő közönség közvetlen hangulata méltó módon fejezte ki azt a hálát, amelyet a rendezőség figyelmes és fáradságot nem ismerő munkájával érde­melt ki. A részvevő hölgyek közül a kö­vetkezők neveit jegyeztük fel: Asszo­nyok: Tatár 1st vénné, Hajnóczy Vilmosné, dr. Jenéy Aladárné, Háhr Istvánná, dr. Mészöly Zoltánná, Röhrich Ernőné, Pró- kisch Lajosné, Tarján Sándorné, vitéz Balassa Béla né. dr. Krisztinkovits An­tal né, dr. Stettner Ödönné, Frank Ernő­né, dr. iNémet Kálmánná, Zbunyovszkv Lajosné, dr. Benich Arthurné, Kmetykó Jánosné, dr. Lendvay Jenőné, Horváth iLajosné,; Russ Györyné, Trausenféls Ottóné, dr. Hódossy Lajosné, dr. Kováts Kálmánnál, Macskássy Jenőné,- Kövess |Béláné, dr. Makay Imréné. — Leányok: Badacsonyi Magda, Jeney Margit, Bachr Sári, Obermayer Mária, Bánky Margit, Röhrich Nusi, Kováts Adrian, Tarján JJLili, Balassa Magda, Krisztinkovits Aliz, Pericht Inna, Krisztinkovits Pici, Stett­ner Gigi, Németh Öli, Pericht Myra, Horváth Manci, Frank Hédy, Zbunyovszkv Evelin, Simonfay Katalin, Benich Lívia, Benich Szilvia, Kmetkó Irén, Lendvay Ági, Russ Tili, Tnausenfels Liza, Rottel- heim Franciska, Hódossy Gizi, Kováts Lívia, Macskássy Valéria, Kövess Babi, Nagy Ili, Makay Kató, Juharos Magdi. Budai Vigadó vendéglő és kávéház bérlője Kaas Béla 13.500 pengővel tarto­zik a fővárosnak. Bérlete most leiárt és felajánlotta, hogy kiegyenlítésül fogadja el a főváros a helyiségének teljes beren­dezését. Az ajánlatot elfogadták és új pályázatot írtak ki a helyiség bérletére, amely április 12-én jár le. Minden uj sorsjáték előtt általános szokás, hogy sokszázezer körlevelet kül­denek a főelárusitók a közönségnek, sőt sokan az eredeti sorsjegyet is elkül­dik előzékenységből, különösen volt üz­letfeleknek. Figyelmeztetjük a t. olva­sóinkat, hogy csak a húzás előtt lefize­tett sorsjegyeknek van nyeremény jogo­sultságuk. Nagyon kárös, sőt lényeges veszteséget okoznak, ha a sorsjegyeket idejében ki nem fizetik, vagy ha nem akarják megtartani, nem küldik azokat vissza AZONNAL az illetékes helyre. Szabadságharcunkban részfvett lengyel légiók emlékezetére szobrot emelt a Bu­dapesti Lengyel Emlékbizottság a Hun- gária-körút és Simor-utca sarkán. Már­cius 24-én délelőtt leplezték le az új em- lekműyet, amikor Usetty Béla dr. ország­gyűlési képviselő mondott szárnyaló szép emjékbeszédet Ifengyel testvéreinkről. Ady- és Zulawsky-verseket szavalt Ma- koldy-ZuIawsky Andor dr. Lázár Andor dr. igazságügyminiszter a magyar és len­gyel szabadságküzdelmek párhuzamát bizonyította s a testvérnép feltámadásá­ból vonta le a magyarság nagy tanulsá­gát is. Liber Endre alpolgármester a fő- varos nevében. Prazovski Vajda és Lip­csei btejner Mihály százados a lengyelek nevében mondottak beszédet. A felemelő ünnepséget a Szózat hangjai zárták be. Budai Hetesek, az Attila-utcai főgim- naztum régi cserkészei május hóban ta­lálkozóra jönnek össze. Márkus Miklós “/;• öa™os Lajos és Kuti Loránd küld- ' , síf( az előzetes meghívókat, amely- nek bájos hangját jellemzik e sorok: bizalommal hozzád fordulunk,-öreg cim- b°ra és felkérünk, közöld velünk, szá- míthatunk-e a baráti összejövetelünkön magas megjelenésedre, mert fényes ábrá- zatod nélkül — őszintén bevalljuk — ne­héz volna a szedett-vedett társaságot tel­doki Soós Károly. A. rönsóges szárnya- lásu és komoly értelmű misztériumot bensőséges átérzéssel, nívós előadásban mulatták be. A főbb szerepeket Vághv Panni, Pesty Kálmán, Kédlv Gyula, Her* ! czeg László és Szécsi Ferenc játszották, j A misztérium előadásában a mozgásija fj* veszeti aláfestés Vary Éva inozdulatnm- v ész nő pantomim-játékában kitünően ér­vényesült. A Budai Kamara Kórus Rossa Ernő lunár kitti nő vezényletével mise- részleteket adott elő. A jól sikerült elő­adást Baranyai Béla, a Katholikus Mű­vészegyüttes rendezője készítette elő. Önjavítás: Szerafin Gy. I. Roham u.1 A grafológiáról halottunk érdekes ada­tokat a Budai Klub előadóestjén, amikor Fischoff Gyula írásszakértő és leánya Hanna mutatták be vetített képeken a különböző írásfajtákat, amelyekből ma már komoly tudományos módszerekkel értelmezik ki azok íróinak egyéniségét. A különböző íráshamisitúsok vizsgálatára kitűnő segédeszköz a mikroszkóp, sőt a géppel írott anonym levelek összehason­lítása. szerzőiének felkutatása sem tarto­zik a megoldhatatlan problémák közé. Az egyéniség és írás összefüggése nvi köztudomású, amiért nyugodtan lehet \ grafológiát az írás pszyehológiájának ne­vezni. Az előadókat a közönség lelkesen ünnepelte. Balaton címmel adta ki verseit Mát­rai Ferenc Béla dr., aki Erdélyből szár­mazott ide közénk s aki a magyar ten­ger partján keres vigasztalást elveszett sziikebb hazájáért. Közel 200 oldalon so­rakoznak fel a rigmusok, amelyek ked­ves közvetlenséggel mesélnek benyomá­sokról. álmokról, emberekről. Olyan ez a kötet, mint egy csokor illatos virág: élet lüktet benne és vér, filozófia és végtelen. A költemények gazdag forma­készséget, lírai tehetséget és igényes élet mű vészetet mutatnak. (Szerző kia­dása, Balatonfüred. 1935.) Közgazdaság LIPTAI LAJOS dr. vezérigazgatót üd­vözölte a Községi Takarékpénztár köz­gyűlésén Lamotte Károly dr, alpolgár­mester aki őszinte szavakkal búcsúzott a távozó Reményi Schneller Lajostól a fő­város nevében. WE1SZ FULÜP elnökigazgatót köz- gazdasági életünk hivatott, régi vezérét választotta meg elnökének a TÉBE vég­rehajtóbizottsága. DARÁNYf BÉLA dr.-t. a Fűi ura ve­zérigazgatóját beválasztották a Magyar Távirati Iroda igazgatóságába. A Községi Takarékpénztár Részvény­társaság folyó hó 22-én tartotta meg dr. Buzáth János ny. alpolgármester elnök­letével 1934. évi közgyűlését, amely egy­hangúlag elfogadta az igazgatóság összes javaslatait. A közgyűlés az igazgatóságba új tagként Picker Frigyest, a Haes & Sons londoni bankcég budapesti képvise­lőjét, az újjáalakult felügyelőbizottságba pedig Ascher Istváut, Erősdy Sándort, ar. Dabasi Halász Lajost, dr. Pető Ernőt cs Sebő Bélát választotta be. A napirend során dr. Lamotte Károly alpolgármester, mint a rész vény többség: Budapest Törv.- hatósági Bizottságának közgyűlése részé­ről kiküldött megbízottja, elismerő sza­vakban emlékezett meg dr. Reményi- Schneller Lajos volt vezérigazgató érde­meiről, aki az intézetet aránylag rövid idő alatt az ország egyik számottevő pénzintézetévé fejlesztette és bizalom­mal köszöntötte dr. Liptay Lajost, a ta­karékpénztár legutóbb kinevezett vezér­igazgatóhelyettesét, biztosítván őt a szé­kesfőváros mindenre kiterjedő támoga­tásáról. A közgyűlés az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak, az ügyvezető­ségnek és tisztviselői karnak legteljesebb elismerését és köszönetét fejezte ki. *Creditanstalt-Wiener Bankverein az 1934-i üzletévet ugyan lényegesen kedve­zőbb eredménnyel zárta, a közgyűlés azonban osztalékfizetéstől mégis eltekin­tett. Magyar Földhitelintézet március 20- áo tartotta évi rendes közgyűlését, a- melyben az igazgatóság az elmúlt 72-ik üzletévről szóló jelentését és az 1934. évi mérleget terjesztette elő. Az 1934. év de­cember 51-én fennálló törlesztcses köl­csönök átlaga kitett 92,869.065 pengő 55 fillért. A hitelezők — a takarékbetéteket beleértve — kitesznek 77,853.150 pengő 90 fillért. A mérleg egyik oldala 203,060.466 pengő 43 fillér végösszeget tüntet fel, az évi összforgalom pedig 1473,603.949 pengő 51 fillér volt. A köz­gyűlés az igazgatóság elnökévé három évi időtartamra újból gróf Zichy Jánost választotta meg. A felügyelőbizottság tagjaivá az újból megválasztott eddigi ta­gokon kívül részint a közgyűlés, részint az intézet alapítóinak azt megelőzőleg tartott gyűlése gróf Batthyány Gyula, gróf Hunyady József, dr. Jankovich An­tal, dr. Kovách-Sefoestény Endre, báró Orczy Lőrincz, Sztankovánszky Pál és dr. Voinovich Gézát választotta meg. A Magyar Általános Takarékpénztár részvénytársaság dr. Horváth Lipót el­nök vezérigazgató elnöklete alatt már­cius 14-én tartotta meg 53. rendes köz­gyűlését amely megállapította, hogy az 1034. üzletév tiszta nyeresége — miután már a nyugdíjalapot 250.000 P-vel (1933- ban 151.000 P) dotálták, a leírásokra P 453.3i3.74-t (tavaly 352.000) fordítottak, valamint a 330—1935. M. E. sz. rendelet­nek megfelelő leírásokat több esetben túlmenő mértékben eszközölték — P 506.902.48 (1933-ban 509.447.83 P.) A köz­gyűlés elhatározta, hogy a tiszta nyere­ségből — úgy mint tavaly — P 100.000 az intézet tartalékalapjának növelésére fordítassék, miáltal az 13.850.000 pengőre az intézet összes saját tőkéi pedig 33.850.000 pengőre emelkednek, továbbá P 60.000 (tavaly 50.000 P) a nyugdíjalap dotálására P 31.902.48 pedig átvitelre használtassák fel és osztalék címén — mint tavaly — részvényenként 75 fillér =^300.000 P fizettesék március 16-tól kez- dődőleg. Az igazgatóság uj tagjává vá­lasztották Gr. Un. Sulfina Michele-t. a Triesti általános biztosító társulat ve­zérigazgatóiát. A felügyelőbizottság uj tagjai lettek; Comm. dr. Gentilli Camilló a Triesti általános biztositó igazgatója és Orova Károly, a takarékpénztár ny. igazgatója. Gazdasági tükör '— Húszmillió pengővel esett tavaly vágóállat kivitelünk. — Ausztria nincs megelégedve' az im­portált argentínai búzával. Hálaistennek.- Hoffher és Schrantz gépgyár az olasz gyarmatokon köt előnyös üzletet. — Fixkamatozásu papírok árfolyam­indexe 40 százalékkal javult. — Papírgyártásunk 1933 év óta 50% - os emelkedést mutat és új papírgyárak alakulása várható. —: Pénzintézeti Központ közgyűlése április második felében lesz. — Burgonyaexportra eddig száz va­gonnál többet jelentettek be a gazdák. — A nyers és ócskavas hehozotala 175 vagonról 1085 vagonra növekedett n múlt évben. — A Hungária műtrágyagyár öt millió pengő költséggel textilipari segédanya­gok gyártására rendezkedett be. — A magyar svájci kliring március 15-én élebelépett. fe Kőszivacs nevű uj szigetelőanyagot hoz forgalomba a Drasche-féle téglagyár. — Az öt ven új autóbuszt az A1 lanti- gépgyár, a Ganz és a Láng gyárak szál­lítják. — A csomagok szállításának uj rend­je lép életbe április végén. — A villanyfelszerelési gyárak kar­teljét a kereskedelmi miniszter nem hagyta jóvá. — A MÁK mérlegmegállapító ülését április 1 lfére, közgyűlését április 27-ére hívták össze. Laptnlajdonos : VIRAÁG ÉS TÁRSA Felelős szerkesztő : Viraág Béla Kiadásért felel : Viraág Béla Neufeld Zoltán (Pannónia) nyomda Budapest. VII., Romhach-u. fi. Tel. 42-3-09 KÁLYHÁS! Minden szakmabeli ügyben forduljon a régi j ó h i r ü céghez BÉRES MÁRTON l„ Logodl-u. 19. Telefon: 53 Q—33. SPOLBRICH HÍVÉHÉZ RÁCZ BÉL A muzsikál SPOLBRICH GRILL ÖTÓRAI TEA, TÁNC UNIÓK FERENC, tiI, WILRE énekel GlITTENBERO JAZZ REGGELIG NYITVA SDSHEGYI-UTON a 8-as autó- busz Korom- pai-uti megállójánál 9 drb. 300O-őles közműves telek jutányosam eladó. Tulajdonos: PATHÓ ISTVÁN I , Roham-ucca 6. Telelőn. 53-5-28.---- CIMFESTŐ Els ő budai, legrégibb cimtáblaf estészel < VALI GÁBOR, II., Iskola ucca 18. i Alapitási év: 1895 W U FÜRDŐKÁD, kályha ■ ««■ mosdó stb. szabott áron HUBERT, Liszt Ferenc -tér 4 Telefonszám: 22—2—67 HALLÓI FIGYELEM I Farrangi borszükségletét idejében szerezze be a tor­lódás elkerülése érdekéién Kóstolja meg nagydijjal és nagy aranyéremmel kitüntetett világhírű SZEKSZÁRDI SAJÁT TERMÉSŰ BORAINKAT Már fit litert is házhoz szállítunk. Tegyen próbál I Szekszárd-borvidéki bortermelők állami ellenőrzés alatt álló pinceszövetkezetének termelői kimérése. POHARAZÁS! Vili., JÓZSEF-UTCA 19. TELEFON; 32-0—63. Ügyeljen a cimrel Kadarka, fanyarkás vagy édeskés, könnyű —.70 Asztali fehér, zamatos Ízű, könnyű fajta —.80 ó-rizling, nehéz zamatos óbor .... —.90 VBrBe „Bikavér”, igen nehéz, fanyarkás 1. — Nemes kadarka, édes nehéz vörösbor . . 1.20 VBrSe ürmőa, édes, fűszeres nVermouth" 1.50 Csemege fehér, édes nehéz ..... 1.50 A TESZ nsgydlját és aranyérmét nyerte el Minden budai polgárt sziveasn lát FEKETE SÁNDOR üzletvezető. A betegségek egész sora így: az epekőbetegség és epehólyagbán- fcalom, gyomorbajok, csalánkiütés, aiz aszt­ma bizonyos esetei, vérpangás a hasban és különösen a májban, kösz vény, vese medence betegségek, alkati kövérség, stb stb. eseteiben a HUNYADI JÁNOS keserűvíz biztosan megszünteti a szék­rekedést, szabályozza a bélműködést, azt nemre és korra való tekintet nélkül min­denki kiváló ereedménDyel használhatja. Az orvosok ezrei Írják elő betegeiknek és a betegek tízezrei írnak róla elismerő nyilatkozatot. KOCZE ANTAL külföldről visszatért zenekaréval egész té­len naponta GUNDEL-GELLERT ÉTTERMÉBEN MUZS |L Vicp esték ÓBUDÁN Az újjáalakított, fővárosi nívójú Központi-kávéházban, III., Főtér Nagyszerű konyhai RADICS BÉLA jazzeoekara Éhgyomorra naponta igyák egy pohár Ifitt vizet MEHGZER TISZTÍTÓ mos, fest, tisztit Központ: II. TOROK-ÍJ. 3. Margit krt. sarok. (Admiral mozinál) Tel. 50-4-93. Fiókok ; I., Gyöző-u. 5. (Pálya-u sarok) Tel. 54—9—71 IV., Duna-u. 6. (Belvárosi kávé­háznál) Tel. 83—0—03 Háztól és házhoz mindent szállít vidékre is I Budai Általános Takarékpénztár Részvény tár saság Budán, lie, Ftt uccu 9. Elfogad kamatoztatásra takarék­ét folyószámlabetétekeL Lekötött betétek után megállapo­dás szerint magas kamatot térí­tünk. Akár venni, akár eladni dftaji in­gatlant, forduljon bizalommal újonnan be vasaié tt Ingatlan ami- tál y sakkoz Mindennemű bank és takarék- pénztári ügybon készséggel ál­mák rendelkezésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom