Budai Napló, 1935 (32. évfolyam, 1183-1208. szám)

1935-02-16 / 1188. szám

Budai Napló 1935. február 16. THE TWO SINGING FOOLS A BELLEVUEBEM reggelig tánc Magda, Wenczcl Emilia, Szövenyi íren, Kendoff 13absi, Parlay Erzsébet, Parlay Mária, Egry Éva, Brezits Viktória és Ica, Ivanyi Blanka (Gyoma), Bánky-Beck Kató, Szala y Magda, Zala Mária, Szentki­rályi Magda, Hlavathy Erzsébet, Szilvassv Lili és Edit, Moizer Manci, Lénárd Etel­ka, Ehrmann Anci és Miéi, Kovács Terus, Perlaky Sári, Kutass Mädy, Moizer 111, Sztoyká Magda és még sokan. Kitűnően sikerült teaestét rendezett az alsóvárosi róm. kath. egyházközség e hó 10-én a Budai Zeneakadémia nagytermé­ben, amelyen kedves farsangi műsorral lepték meg a Víziváros nagy és kis mű­vészei a megjelenteket. Farsangi táncestét rendez Zárda utcai székházában a Budai Országúti^ I* erenc- rendi Plébánia énekkara február 23.-án tarka esttel egybekötve. . A gonddal ösz- szeállitott műsorban az énekkaron kivul Koncz Jolán, Bartos Irén operai ta-ok Pécsi Gizi, Forgács Jancsi, Hofmeister Jó­zsef, Királyfi Miklós, Gesztes Gabi, és le szénák Dódika működnek közre Konfe­rál Rossa Ernő, rendező Halasz Károly. A műsort reggelig tánc követi. Az óbudai Katholikus Bált hagyomá­nyos külsőségek közt rendezték a Korona Vigadó termeiben. Kitűnő hangulatban múlatott a fiatalság kora reggelig s a ju­biláns „tizedik“ estére a védnökök és a pártfogók hosszú sora látogatott el Óbu­dára, élén József Ferenc dr. kir. herceg­gel. Az előkelőségek sorában megjelentek Haidekker János elöljáró, Andréka Ká­roly főkapitány-helyettes, Párkányi Sán­dor tábornok, Bede József rendőrtanácsos, Kocsán Károly orszgy. képviselő, Kuncze Lajos dr. főv. biz. tag, Szörényi Rezső igazgató, dr. Georgi István, Dóró István, és sokan mások. Pompás hangverseny szórakoztatta a megjelenteket, Szederké­nyi János vezetésével a Szent Alajos kör zenekara, Petri Kató operai tag, Dullien Klára hegedűművésznő, Kazacsay Lázár Jolán előadóművész és a HÉV tiszti dalkörének tánccsoportja arattak szép sikert. Nagyszabású álarcos jelmezestét ren­deznek Vogl Imre tánctanár és tanítvá­nyai február 16-án este 9 órai kezdettel a Budai Vigadó termeiben. A népszerű Vogl bácsival és Czobor István dr. fő­rendezővel az élén négyszáz tagból álló rendezőgárda gondoskodik a Vogl-estély évek óta nevezetes sikerének megismét­lődéséről. Mit ne viseljünk! Az öltözködésről adott ki Mangold Béla Kolos az uri- divat kitűnő ismerője kis kódexet, ami­ből itt adunk rövid szemelvényt. — Mit ne viseljünk tehát : Esti inghez színes kézelőgombot. — Szmokinghoz kemény­kalapot. — Fekete kabáthoz felhajtott nadrágot. — Lakkcipőt színes zakóöl­tönyhöz. — Sportöltönyhöz bokavédőt. — Frakkhoz fekete mellényt. — Esti öl­tönyhöz színes sálkendőt. — Sportöltöny­höz testhez álló felöltőt! — Sportöltöny- höz esernyőt. — Sávos nyakkendőben nyakkendőtűt. — Barna öltönyhöz fekete cipőt. — Fehér nadrághoz színes sapkát. — Sötétszínű v. kék öltönyhöz sárga vagy világosbarna cipőt. — Fekete zsa- ketnez vagy zakóhoz kockás nyakken­dőt; — Magas v. sovány termethez erősen sávózott öltönyt. — Alacsony v. kövér termethez nagykockás ruhát. — Széles archoz csokornyakkendőt. — Alacsony v. kövér termethez kétsoros zakót. — Bő­vebb gallért, mint amilyen a nyakbőség­nek megfelel. — Szürke flanelt öltönyhöz vagy fehér nadrághoz fekete cipőt. — Szürke öltönyhöz barna harisnyát. — Ut­cai ruhát a munka vagy az étkezés ideje alatt. — Olyan sportegylet színeiből ösz- szeállitott, sávos nyakkendőt, melynek nem vagyunk tagjai. A kerületi elöljáróságok Budapestnek vérerei, amelyek szerve­zik és igazgatják a milliós főváros min­dennapi életét. Szinte észre sem vesszük, hogy vannak; de éppen ez bizonyítja legjobban, hogy a kor igényeit minden­ben kielégítik, szolgálva egyidejűleg a magasabb szervezet és polgárság közös érdekeit. Legutóbb a Statisztikai Közlemények lllyefalvy I. Lajos szerkesztésében megje­lenő kitűnő könyvsorozatában adtak köz­re hatalmas kötetet, amely nemcsak úttörő, hanem hézagpótló kezdeményezés is szakirodalmunkban. „A kerületi elől járőságok szerepe Bu­dapest _ székesfőváros közigazgatásá­ban“ címmel jelent meg Flaxmayer József dr. és Medriczky Andor dr. munkája, részletekig menő aprólékossággal kiter­jedve a szerveződés minden fontos poni­W ÍJ FÜRDŐKÁD, kályha ■ wü mosdó stb. szabott áron HUBERT, Liszt Ferenc-tér 4 Telefonszám: 22—2—67 IFJ. DÓKA MÁTYÁS REGnn hajóépítő Ab 8mmi hasal éa asáaoa külföldi egyesület állaadó szállítója. — Épít mludenasmü verseny éa !araha|6t. Javításokat a legaaakaaerübbea véges. III., Lnjos-ucca 121. fi. 62-6-17 iára. óriási anyag állott a szerzők rendel­kezésére, mégis emberien nagy íminkn volt az adathalmazból értékes összefüg­géseket, szemmel kísérhető fejlődestörto netet összefogni. , . , , ... A szerzők az elöljáróságok kialukul.i­sát Pest városának 1716-han létesített kül­városi bírósága intézményéből származtatják. Rendkívül módon játszol! szerepet a fejlődés folyamán Pest, Buda és Óbuda 1872. évi XXXVI. tc.-ével elrendelt egyesítése, ami meg alapozta Budapest mai nagyságát. A törvény intézkedik a kér. elöljáró­ságok szervezéséről is. kezdetben a laikus polgárság soraiból választva a vezetőket Ekkor még az elöljáróságnak nem volt hatósági jellege, csak egy­szerű végrehajtó szerve a központi igazgatásnak. 1880 után lendületes iparosodás hatá­rozta meg a későbbi világváros jövőjét, ami túl nagy terhet rótt a központi ad­minisztrációra. Megszületett az önálló ha­táskörrel rendelkező elöljáróság szervezéséről szóló 1893. évi XXXIII. törvénycikk, kielégítve a szükséges decentralizáció igényeit. A modern közigazgatás fogalmának tisztázása, az óriási összehasonlító anyag szakszerű és lelkiismeretes feldolgozása kiemelkedő nagy érdeme a szerzőknek, akik munkásságukkal tantijeiét adták, hogy a főváros közigazgatásának szolgála­ta mellett, várostörténetünk múltjának kutatásával is hivatottal! foglalkoznak. (—r-—í-) Budapest a tbermák metropolisa — Gyógyfürdőinek és gyógyforrásainak javaliati táblázata — összeállította : dr. Nemes Jenő György. Budapest joggal viselheti a „Thermák Metropolisának“ nevét. A magyar korona gyöngyét, a magyar székesfővárost gyö­nyörű fekvéséért, hegyeinek panorámá­jáért, kultúrépítményeiért, Dunahídjaiért és királyi váráért méltán nevezhetik a Duna királynőjének és Veneziájának — egyúttal számos pompás fürdőjével*, gyógy- kútjával. — melyek 90 gyógyforrásból tápláltatnak cca napi 60 milliónyi liter gyógyvízzel, nemkülönben modern gyógy- berendezései és orvosegyetemeinél fogva is a legméltóbb a téli-nyári világfürdő elnevezésre ! A magyarok Istene igen áldó bőkezű­séggel látta el Budapest milliós lakosú fővarost, kultúr- és kereskedelmi közpon­tot a gyógytényezők sokaságával. Buda­pest klimatikus gyógyhelynek épp úgy alkalmas váltakozó erdőségú hegyvidéke, sporttereinél fogva, mint fürdői és ívó' gyógyforrásai számtalan féleségével a beteg emberiség csaknem mindenfajta megbetegedéseinek enyhítésére. Gyógyforrásait illetőleg büszke múlt­ra tekinthet vissza, mert a Kr. 11. II. szá­zadban itt élt rómaiak idején 9, a XVI. századbeli török megszállás alatt pedig 16 híres — és belőlük még ma is fenn­álló —• fürdőépítménye volt. Újkora azon­ban fürdőinknek csak most kezdődik vol- taképen, mikor újabb kútfúrások min­dennél bővebb, kén- és rádiumdúsabb vi­zeket hoznak felszínre, melyek a buda­pesti fürdőkultusz gigantikus arányait \ctítik előre! Tájékoz tatáséi áttekinthető táblázat­ba foglaltuk úgy a budapesti gyógyfür­dők, mint az ívógyógyforrások gyógy ja­vallatait. Általánosságban ismertetjük a gvógyv izek legfőbb gyógvsajátságait. H-> fokuk 20—74 C fok közt van. A hőfor­rások literjében átlag 1-2 gr. oldott ás­ványi .alkatrész lelhető, a budai dolomit- hegységnek megfelelő meszes-földes (kal­cium-magnézium karbonátot. lithium-, szulfát-ionokat) tartalmazván. Gazok sze­rint szénsavtartalma ü—'A gr., kénes-; »•áz ’/a—2 mg. Rádium émanácio: 2—108.3 Ernán (azaz 0.5—26 Mache elektromos egység). A Gellért-csopovt vizeiben gaz- alakú emanáción kiviil Rádium sók is vannak: 60—245 billiomod, Thorium sok 6—44 milliomod gramm Titerenkirit. — A világhírű kelenföldi hideg kescruvizek 2o—50 gr. glauber- és keserusőt tartal­mazván, a világ legtöményebb hashajtó­vizei. fl fcutfwesti gyáayltlrtlfllt gyógviBvallaM táblázata o e co A gyógyfürdő Főbb gyógyjavallatok (Orvos által írandók elő) 5 jellege neve j, 1 Rheumás és köszvéuyes-* > Jd Szt. Gellért- izületi-, izom-, inbán- talmak (idültebb formái) > Szt. Imre ( Izzadmányok, 1 Hegek­1 Korai öregedés ja OS (Rádiumot) I (Érelmeszesedés)­jc Széchenyi II. Zsábák, gyulladások­• Szt# Margitszigeti In-, izom. ideg-fájdalmak III, Keriogési zavarok • •* a a (Iazaptó) (pangások, viszér stb.) / IV. Anyagcsere-rendel­• H Császár Király lenesség ( (körös elbírás) ( Egyes bőr* és női bajok 8 ß Szt. Gellért Széchenyi Palatínus Szt. Lukács Császár Római » Pezsgő L Szt. Gellért Idegesség, kimerültség Gyengeségek Keserű-sós Erzsébet-sós I Női bajok. — (Némely I csont- és börbántaíom) A budapesti IvágybgylorrAsok javaliati táblázata Az ivógyógyforrás jellege Hungária Szt. Imre Árpid Szt. Gellért) Attla (Park) Margitszigeti Császárfürdői (Szt Antal-Mária) Szt Lukáca Szécheny í-A r tézi Hunyadi János kese ■ I Erzsébet-Sésfürdői rfi I Ferenc József vizek I Atenta, Herkules stb. Főbb gyógyjavallatok (Orvos által Írandók elő) Vese ás hugyutak bántalmai, kövei fdűlt gvo mór hurutok (gyomorsavtu Ite ogés). Mész-, anyagcsere- 'l > zavarok « • . I ’ Rheuma, köszveny, ) Érelmeszesedések, (korai öregedés) Hegek-duzzanatok ...) Epe-, májbajok (kövek)/ Idült gyoajqr- és bélhu- j hurutok (gyomorsav-j és fermentbiány). Bé'par-gások (sérv, aranyér), Orr-, gerat-, hörghurutok Börbántalirak, zsibák Elhízások, Mérgezések . . . Hashajtók Közgazdaság REMÉNYI-SCHNELLER LAJOS vezér­igazgató február 16-án búcsúzott a Köz­ségi Takaréktól. ÉBER ANTAL a magyar gazdasági élet hivatott vezére 45 évvel ezelőtt le­pett bankszolgálatba. Jubileuma alkalmá­ból egész közéletünk melegen ünnepelte. LEWIN MIKSA a nyugateurópai szín­vonalú Corvin-áruház ügyv. alelnöke köz­hasznú, érdemes gazdasági tevékenysége elismeréséül kormányfőtanácsosi címet kapott. HALMI MIKLÓS, a Magyar Olasz Bank vezérigazgatója Zürichbe és Milánóba utazott intézetének és a magyar bank­piacnak szolgálatában. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület E r n y e y Károly alelnök-vezér- igazgatő elnöklete alatt és nagyszámú részvényes részvételével tartotta meg 95-ik rendes közgyűlését. Kövess Béla dr. megemlékezett Ernyey Károly al- elnök-vezérigazgató 40 éves szolgálati, 10 éves vezérigazgatói jubileumáról, vala­mint az őt az I. osztályú magyar érdem­kereszttel legfelsőbb helyről ért kitünte­tésről, elismerő szavait a közgyűlés osz­tatlan helyesléssel fogadta és az elnöklőt meleg ovációban részesítette. A közgyű­lés az igazgatóságnak minden javaslatát egyhangúan elfogadta és elhatározta, hogy az 1,192.499.05 pengőt tevő kimutatott tisz­ta nyereségből reszvényenkint 3 pengő osztalék kerüljön kifizetésre. A látható tartalékalapokhoz további 200.000 pengőt csatolnak es az alapszabályszerű járulé­kok^ és díjazások levonása után megma­radó 227.720.45 pengőt az 1935. évi nye­reség- és veszteség-számlára viszik át. Az igazgatósági jelentés bevezető részében érdekesen mutat rá a lefolyt évben ész lelhető bizonyos fokú javulásra. Az in­tézet egyes üzletágaira vonatkozóan kit lönösen a takarékkönyvecskékre és fo­lyószámlákra elhelyezett betétek álladé ka tüntet fel szimptomatikus voltánál fog­va örvendetes emelkedést. Az egyesület résztvett az 1932-ben kibocsátott állami pénztárjegykölcsönnek és az ugyanezen évben kibocsátott kincstári váltókölcsön- ből átalakított pénztárjegykölcsönnek, nemkülönben a tavalyi jelentésben már említett 20.000.000 pengős pénztárjegyköl­csönnek többszöri meghosszabbításában: az állami költségvetés niányainak pótlá­sára ugyancsak a társintézetekkel 20.000.000 E engős hitel nyújtásában. A közgyűléshez eérkezett négyrendbeli indítványt az igazgatóság, — a közgyűlésnek nyújtott, kimerítő felvilágosítások után — mint tárgytalanokat elvetette. A közgyűlés a felügyelőbizottság új tagjaiul Erdődy Rudolf gróf, Papp Antal dr. és Sárkány Béla eddigi választmányi tagokat válasz­totta meg. A választmány mandátumának lejárta folytén, mint új tagok Dalmady Ödön, Debreczeni Sándor dr., Hoványi Géza, Lénárd János dr., Mészöly László dr.. Procopius Béla dr., Than Károly bá­ró, Verebély Tibor dr. és Verzár Kálmán kerültek megválasztásra. Az Angol-Magyar Bank igazgatósága megállapította az 1934. üzletév mérlegét, mely az előző évről áthozott 243.618.11 pengő betudásával, a folyóüzletben esz­közölt 538.000 pengő (tavaly 320.000 pen­gő) leírás, valamint a mérlegen belül keresztülvitt jelentékeny rendkívüli tar­talékolások után 1,929.425.64 pengő tiszta nyereséget tüntet fel (az előző évi 1 mil­lió 143.618.11 pengővel szemben). Bárha a lefolyt évben a gazdasági válság némi enyhülésének jelei mutatkoztak és az intézet alanti mérlegadatai számottevő fejlődésről tesznek tanúságot, az igazga­tóság a nagyrészvényesekkel egyetértő­én, ezidén is kitart azon álláspontja mel­lett, hogy az elért tiszta nyereség az in­tézet saját erejének növelésére nasznál- tassék fel. Ezért azt az indítványt fogja a február 28,-ára egybehívandó 44. évi rendes közgyűlés ele terjeszteni, hogy osztalékfizetés mellőzésével a rendelke­zésre álló összegből 700.000 pengő a tar­talékok, 350.000 pengő a nyug- és kegy­díjalapok dotálására fordíttassék, míg a fennmaradó 242.425.64 pengő az 1935. üz­letév számlájára vitessék át. Mint az alábbiakból látható, a legtöbb mérleg­adat és az eredményszámla a bank üzle­teinek fejlődéséről tanúskodik. Rendkí­vül^ figyelemreméltó a belföldi betétek 7 és fél millió pengőnyi, vagyis 12%-os növekedése. Ezzel kapcsolatban az inté­zet nem tévesztette szem elől a mobilitás követelményeit. Mobilitását a bank nem­csak megőrizte, hanem még fokozta is. amennyiben a likvid eszközök (pénzkész­letek, váltótárca, stb.) nagyobb arányban szaporodtak. A mérleg tételei közül ki­emelendő, hogy a betétek állománya lé­nyegesen szaporodott, amennyiben a ta­karékbetétek 28.9 millió pengőről 33.7 millió pengőre, a folyószámla-betétek pe­dig 38.2 millióról 40.1 millió pengőre, az összes betétállomány tehát 67.1 millió pengőről 73.8 millió pengőre növekedett. A Hazai Bank rt. igazgatósága S z é- c s i Pál kincstári főtanácsos elnöklésé- vel megállapította az 1934. üzletév zár­számadását, amely a bank üzleteinek erőteljes fejlődéséről számol be. A beté­tek mintegy 2 millióval való növekedé­se, a jutalékjövedelmek növekedése, a regie-költségek csökkenése és az új hite­lek folyósítása arra vallanak, hogy a Ha­zai Bank — élén R a p o e h Jenő vezér­igazgató üzletpolitikájával — alkalmaz­kodik az ország természetes gazdasági szükségleteihez. A mérleg 344,126.95 pen- «■<"> (előző évben 263.506.04 pengő) leírás után nz előző évi 345.843.49 pengove szemben 378.448.45 pengő nyereséggel zárul. Az igazgatóság elhatározta, hogy a február 23-án tartandó közgyűlés ele ja­vaslatot terjeszt, mely szerint részve- nveiikint a tavalyival azonos összegű Jy— pengő osztalékot fizessenek. A jutalékok és egyéb jövedelmek 515.755.17 pengő .az előző évi 468.977.68 pengővel szemben. A takarékossági intézkedések eredménye az. 1954. évi mérlegben: az 1932. uzletevben 762 508.83 pengő tisztviselői illetmények a lefolyt évben 492.470.01 pengőre csök­kentek. A dologi kiadások az előző év színvonalán mozognak. Az. adó- es ille­tékterhek összege 547.869.95 pengő (előző évben 388.750.73 pengő). Az intézettel összeköttetésben álló vidéki pénzintéze­tek hiteleit megfelelő mérsékelt kamatok mellett továbbra is fenntartottak. A bank a lefolyt üzletévben is új, rovidlejaratii hitelek folyósításával hozzájárult a gaz­dasági élet élénkítéséhez. A betetkonv- vekre elhelyezett 8,870.030.21 (előző év­ben 8 629.934.57), mint a folyo- es csekk­számlákon kezelt 14.520 452.77 (előző év­ben 15,100.946.53) pengő beteteknel eziden is az intézet állandó fejlődesere mutató örvendetes emelkedés (21.730.881.10 pen­gőről 23.390.482.98 pengőre) észlelhető. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. igaz­gatósága legutóbbi ülésében megálla­pította nz 1934. évi zárszámadásokat és elhatározta, bogy a f. évi február no -5.- ére egybehívandó rendes évi közgyűlés­nek részvényenkint 1 penjfő osztalék ki­fizetését fogja indítványozni. Gazdasági tükör _ A nagy borkereskedő cégek bor­tőzsde felállítását követelik. — Az útügyi kongresszus egységes út­hálózat kiépítése mellett foglalt állást. A mezőgazdasági statisztikához húsz vagon nyomtatványt készítettek. Borsodmegyében a mezőkövesdi barlanglakok földhöz juttatásával készül az első telepítés. — Óriási sikert értek el a Ganz mo­torkocsijai Spanyolországban. — Kína Irán, Kisázsia és Afrika több állama sok milliós rendelést adott a ma­gyar vas és gépiparnak. — Közös exportvállalatot terveznek a textilgyárak. — Negyedévvel meghosszabbítják a hitelrögzítő egyezményt. — Hatmillió pengőbe kerül a Margit híd kiszélesítése. — 70.000 munkás dolgozik a vas és n gépiparban. — Domiuókocka alakú magyar faszén gyártását kezdik meg. — Stabilizációs kölcsönt kapnak a középen ropni államok. — Uj pályázatot írnak ki 50 autóbusz szállítására. — Újból szállít Németország Magyaror­szágnak tranzitó árukat. — Monopóliumot kér egy társaság bu- zavetőmag kivitelére. — Magyar exportlehetőségek nyílnak az amerikai piacon. __ A magyaróvári Bauxit ipar elkészí­tette az első darab magyar allumíniumot. — Fa binvi miniszter harmincmillió pengőt engedélyez tatarozási munkákra.- A megalakult benzinkartell tagjai 3 fillérrel drágábban adják a benzint, mint a kívülállók. — Tízezerpengős költséggel garázst építenek a tőzsdepalotában. Adó- és pénzügyi tanácsadó Olvasóink szives figyelmébe ajánljuk, hogy a kereseti, jövedelmi és a vagyon­adó bevallások nagy gondot és körültekin­tést igényelnek, hogy se önmagát, se az államot meg ne károsítsa. Szívesen szol­gál jótanáccsal munkatársunk, Hirst Vil­mos ny. adóellenőr, sőt kívánságra el is jár az ilyen ügyekben. — Általános forgalmi adó havi 48—240 pengő átalányéra február 20.-án a ne­gyedik hatodrész bélyeggel rovandó le. * — Fényűzési- forgalmi adó vallomás benyújtandó január hóról és az adó fize­tendő. — A vállalatok az 1934. évben kifize­tett ügynöki díjakról kimutatást külde­nek a pénzügyigazgatóságnak. — Az általános kereseti adó, jövede­lem- és vagyonadó céljára a bevallások rendes határideje február 28. — Kétpengős okmánybélyeggel ellá­tott kérvényre, az adóhivatal (Budapesten az adófelügyelőség) március végéig adhat halasztást. Fellebbezésre a pénzügymi­nisztérium adhat a feltétlen szükséges időtartamra újabb halasztást. — Aki a bevallást később nyújtja be, annak terhére %-os bírságot állapítanak meg s ettől csak akkor állnak el, ha a késedelem okét igazolni tudja, illetve ha­lasztást kapott. Hirst Vilmos Laptulajdonos • VIRAÄG ÉS TÁRSA Felelős szerkesztő: Viraág Béla Kiadásért felel : Viraág Béla Neufeld Zoltán (Pannónia) nyomda Budapest, VII., Rombach-u. fi. Tel. 42-3-09 Építkezési és kertépítési anyagokat olcsón szállít Obermeyer Tamás ■ fuvarozó vállalatai II. Fillér-u. 4 SAJÁT KÖ-, SÓDER ÉS HOMOKBÁNYA —- CIMFESTÖ Első budai, legrégibb clmtéblelestészel VALI GÁBOR, II., Iskola ucca 18. Alapítási év: 1895. HALLÓ! FIGYELEM I Farsangi borszükségletét idejében szerezze be a tog' lódás elkerülése érdekéi en Kostolja meg nagydijjal és nagy aranyéremmel kitüntetett világhírű SZEKSZÁRDI SAJÁT TERMÉSŰ BORAINKAT Már 5t litert is házhoz szállítunk. Tőgyen próbál I Szekszárd-borvidéki bortermelők állami ellenőrzés alett álló pinceszövetkezetének termelői kimérése. POHARAZÁS! VIII., JÓZSEF-UTCA 19. TELEFON; 32—0—63. Ügyeljen a címre! Kadarka, fauyerkda rajy édeskés, könnyű —.70 Aaxtali lekér, zamatot Izí, könnyű (ajla —.00 Ó-rlzlIng, nehéz zamatot óbor .... —.90 VKrín „Bikavér", igen nehéz, fanyarkéa i. — Namos kadarka, tin nehéz vörösbor . . 1.20 VSrOa Ürmöt, édes. főszerei „Vermouth- l.SO Csemogo fehér, édes nehéz ... l.SO A TESZ nagydiját ét aranyérmét nyerte el Minden budai polgérl ezlveaen léi FEKETE SÁNDOR üeletveeetö. A betegségek egész sora így: az epekőbetegség és epehólyagbán­ta lom, gyomorbajok, csalánkiütés, aiz aszt­ma bizonyos esetei, vérpangás a hasban és különösen ai májban, köszvény, vese medence betegségek, alkati kövérség, stb stb. eseteiben a HUNYADI JÁNOS keserflvíz biztosan megszünteti a szék­rekedést, szabályozza ai bélműködést, azt nemre és korra való tekintet nélkül min­denki kiváló ereedménuyel használhatja. Az orvosok ezrei írják elő betegeiknek és a betegek tízezrei Írnak róla elismerő nyilatkozatot OOGOQOOOOOOGOOGX3QO0OOQQSOQ0Q LEGSZEBB MEGLEPETÉS ELEGÁNS FÉRFI és BŰI CIPŐ FAVORIT- CIPŰAROHAZBÚL II. MARGIT-KÖRUT 9 SQQOOOOOOOOGOOOOOOOe MENGZ tisztító mos, fest, tisztit Központ II.T0R0K-U. 3. Margit krt. sarok. (Admiral mozinál) Tel. 50-4-93. Fiókok s I Gyöző-u. 5. (Pélya-u sarok) Tel. 54—9—71 IV., Duna-u. 6. (Belvárosi kávé­háznál) Tel. 83—0—03 Háztól és házhoz mindent szállít vidékre is I Vilvhác I Minden eiahmab.lt Ügyben nul|m I forduljon a régi Jéhirü cégben Vetef^fe Bérit Mirtu Buda! Általános Takarékpénztár Részvénytársaság Budán, lie, Fő ucca 9. Elfogad kamatoztatásra tskarék- ét íolyószámlabelétekeL Lekötök balétek után megállapo­dás ozerlnl magas kamatot térí­tünk. Akár venni, akár eladni éka|l In­gatlant, forduljon bizalommal újonnan bevezetett Ingatlan sss- lálynnkkoz Mindennemű, bank és takaró­pénztári ügyben kél Kink rsndalsoaéoéM. Sals bajai basa. It, N sósa «4. ss nlgiivii nátron saéassvas mossál Mén savas kiérnél rlurnoi magaéstu _____mat tartalmasé köszvény, ősé«, bőr­45 fokos ■ köszvény. óta«, *»■ 7- osootbologtégok. íémmérgoaés. ay. eg*,mlEbogyhóiyagbéaUlmak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom