Budai Napló, 1934 (31. évfolyam, 1152-1182. szám)

1934-07-19 / 1173. szám

1934. julius 19. Budai Napló L nacAzs Hűvösvölgy vendéglő Specialitások: Rántott csirke, damplnudli. gy ■végállomás nyitott és csukott teraszok. — Naponta cigányzene ÖN már II ni|(| QNÄL A hadwagv- VOLT nUVIlO -A UTCA8\N? DE AZ UJ HELYI ÉGÉT MÉSZÓROS-U. 20. sz. alatt még nem látta! Kellemes leert helyiséi*. — Elsőrendű ételek és Italok. Minden este ki­tűnő Schrammel zene. — Tel. 542-03 TULAJ- HAVAS JÓZSEF A RÉGI sl DERFA D0N0S mmJmbLb y VENDÉGLŐSE Közös érdekünk túlfeszített idegzetünket kellemes estéken jó vacsora ••ellett kipihenni BUDÁN, a SIPOS>Halászkerlben . III. Lajos utca 46. SZEMÉLYI HÍREK ! BÁRCZY ISTVÁN dr. volt miniszter nak köztiszteletben álló személyéhez, is* 1 és Budapest nagynevű volt főpolgármes- f tere váratlanul lemondott a BSzKRr. 1 igazgatóságának elnökségéről, amikor a- zonban azt látta, ihogy nemcsak a közve- ] lemén y, de az intézőkörök is ragaszkod- ( mét vállalta az elnökséget. Lemondása ‘ idején dr. U s e 11 y Bélát, az ismertnevű városi politikust emlegették utódául. BENEDEK SÁNDOR, a Közigazgatási i Bíróság nyugalomba vonult másodelnöke e hó 5.-iőn Balatonfüredre utazott, ahol ' egy ottani szanatóriumban jövő hó 5.-éig ; használja a kúrát. HUSZÁR ALADÁR volt főpolgármes­tert az Orsz. Társadalombiztosító elnö­kének nevezte ki a kormányzó. PINTÉR JENŐ dr. tankerületi főigaz­gató kiváló tudását értékelte a főváros, amikor beválasztották őt a közművelő­dési szakbizottságba. PETRACSEK LAJOS dr. országgyűlé­si képviselő egyhavi nagy körútra indult KonstantinápoTyon át, ahonnan csak jövő hó közepe táján tér vissza. — A székes- főváros szakbizottságai közül a városren­dezési és a pénzügyi bizottságba válasz­tották be őt. PAPANEK ERNŐ, a szfőv. számvevő­ségének elnöke Zebegényben tölti a nya­rat. POMPÉRY ELEMÉR városi biz. tag, a Szabadalmi Bíróság ny. elnöke üdülés céljából négy hétre Párádra' utazott. BÓDY LÁSZLÓ tanácsnokot ünnepelte a szkfőv. közlekedési bizottsága a főváros közlekedése terén kifejtett munkája és elért sikerei méltatásakiépen. HARRER FERENC dr. volt alpolgár­mestert beválasztották a székesfőváros elnöki szakbizottságába, továbbá a város­rendezési és mag’ánépítési szakbizottság­ba. Tagja egyúttal a pénzügyi' szakbizott­ságnak is. FÁBIÁN GÁSPÁR dr. a nagynevű épí­tőművész tervezi az óbudai Cselka intézet fi ntyjpval, dr. Raiiiprecht Antal nyug. fő­ispán, volt nemzetgyűlési képviselővel kö­zös tigyvédi irodáját Budápesten, IV. Váci utcai 79. (Tel. 83—1—83) szám alatt meg- . nyitotta. SZLÄVIK FERENC dr. tagja lett a székesfőváros közegészségügyi szakbi­zottságának. ANDRÉKA KÁROLY, a nyugalomba vonult népszerű főkapitányhelyettes, aki a budai hegyek között lévő villájában nyaral, a székesfőváros közjogi és kato­nai szakbizottságának lett a tagja. SÓS ÁRMIN, kit most operáltak meg - nagyapa. Fiának, Sós Endre hírlap­írónak felesége e napokban egészséges fiúgyermeknek adott életet. A boldog nagyapa egy életre szóló ajándékkal lep­te meg unokáját. OROVA ZSIGMOND dr. óbudai ügy­védet és az ottani izraelita hitközség el­nökét újból beválasztották a szociálpoli­tikai szakbizottságba, VÖRÖSVARY MIKLÓS dr. ügyvéd, aki elődje volt Orovának a hitközség elnök­ségében, szintén tagja a szociálpolitikai szakbizottságnak éh a közművelődési szakbizottságnak. SAASDY-SCHACK BÉLA kir. főigaz­gató e hó 11.-én töltötte be 75-ik életévét. 1899-ben nevezték ki királyi főigazgató­nak és 1923-ban vonult nyugalomba. E napokban Párisba utazott. HILBERT VILMOS Máv főfelügyelő­nek, a Németvölgyi kaszinó alapitó dísz­elnökének arcképet ünnep keretében lep­lezte le a kaszinó. : HUBERT VILMOS fémnagykereskedőt újból beválasztotta a székesfőváros köz­gyűlése a Kisipari Hitelintézet igazgató­ságába. BALKANY1 KALMAN, az OMKE ügy­vezető elnöke a városgazdasági szakbi­zottság tagja lett. M1LBICH TAMÁST, a kelenföldi Szent Adalbert egyház új vezető lelkészét me­legen üdvözölte egyházközsége kinevező“ se alkalmából. PLENCZNER SANOR dr. belgyógyász nyári szabadságát Coríinábun és O’etz- thalban tölti, majd Innsbruck és; Becs egyetemeit látogatja meg. vitéz ARVATFALVL NAGY ISTVÁN dr., a Frontharcos szervezkedés egyik vezérét beválasztották a szociálpolitikai és a közgazdasági szakbizottságba. 1 VEZÉR KAROLY előljáróhelyettes Ho- rányban üdül. NAGYŐSZI FERENC, a budai Egysé­ges Polgári Párt egyik tevékeny intézője lett a temetkezési üzem választmányának tagja. ÚJLAKI MULLER PAL dr. elnöklésé­vel rendezte a „Magyar Tégla- és Agyag­gyárosok Országos Egyesülete“ ez évi közgyűlését. KATI1.FR MIHÁLY, nyugalomba vonult Beszkárt igazgató a székesfővárosi Hir­dető Vállalat üzemi választmányának lett a tagja. , J', . . KRY WALD OTTÓ dr. prépost, erseki főbiztos végezte az óbudai búcsú alkal- mável az egyházi szertartásokat. KABAKOVITS JÓZSEF dr., a székes­főváros közlekedési szakbizottságának es a temetkezési üzem választmányának lett a tagja. ...... , PIAZZA GYŐZŐ a maganepitesi szak- bizottság tagja lett és egyúttal a vízmű­vel üzemi választmányának is tagja. BARSI JENŐ dr. főorvos Keszthelyen nyitott orvosi rendelőt. • . .. VALI GÁBOR, a II. kér. Iparoskor u. elnöke, továbbra is tagja maradt a Kis­ipari Hitelintézet igazgatóságának. Szendy Károly alpolgármester személyében kiváltságos etgyeniség ke­rült vezető helyre Kelet-Európa metro polisában, Budapesten, — aki Rudasa, ké­pessége, munkakészsége révén hivatott továbbfejleszteni ezt a várost, amellyel örökidőkre* összenőtt a magyar nemzet sorsa. Mindenkit kedvesen lekötő egyéni­sége biztosította számára a sikert, mert még politikai ellenfelei is lelkesen járul­ták megválasztásához. Kivételes gyakor­lati tudása révén fejlődött nagyobbá, fej­lesztette szervezetét az iskoláztatás ugye a fővárosban és ebben méltányosan ré­szesült Buda is. Elfogulatlan, de kemeny- veretű magyar fej, izzó szeretettel eltel­ve városa és .nemzete iránt. A poutikai — mai értelmezésében kerüli, szabad ide­jében klasszikus magyar írókat olvas vagy a legkedvesebb embersportnak ho- dől;: evez, amiben partnere a ielesege. ti családja -körében. :• Hétköznapon f-gy-a-s- ran éjfélig dolgozik a hivatlában. A budai polgári kaszinó új igazgatója Semdner Emil, főtitkára rolnik ^ aoI- tán dr., háznagya Görk Gyula, pénztárosa Gál Győző, ellenőre Holló Ferenc, ügyé­széi Papp 'Vilmos dr., Bocsary-Spur Kál­mán. , . A Rózsadomb érdekei. A „Rózsadombi Egyesület“ Harrer Ferenc dr. nyug. alpolgármester, felsőházi tag elnokleseve lefolyt évadzáró, népes, választmány ülésében N áld as Béla dr ugyesz-fotit- kár jelentése alapján a Rózsadomb «. környéke fejlesztésére és szépítésére irá­nyuló több közérdekű ^eloterjesztest lá ­gyait. így nagy megelegedessel vette tu­domásul n választmány azt hogy a Beszkárt a rózsadombi 11-es.auto busz-relációba rövidesen bekapcsolja ! Margithíd felől a Rózsadombnak Zartla- utcai részét is, a kétirányú forga vezetésével s a , í.01 ,be,v,alí„^ss^2-é's rendszer megtartásával .&» hogy a 12 es autóbusz-vonalat mielőbb a Dein akutig meghosszabbítja. Ugyancsak nagy meg élesedést keltett az egyesület vezetősé­gének eredményes akciója a rózsadombi utak kiépíétse, megjavítása, olajozása, fa sitása. padokkal ellátása ,Ss a rfmdomfe tenetk parkírozása korú . ^határoztál választmány, hogy továbbra , szorgalmazza a rózsadombi kerületi hat a rok mielőbbi kiigazítását a rózsadomb gyógyszertárban az állandó éjjeli, ugyo letes szolgálat sürgős beyezeteset, es a Kavics utcának és környekenak rendez. - sét, továbbá, (hogy mozgalmat indít; tob_ új rózsadombi rendőrorszem felállítás!, Teljesen újjáalakítva uj szakszerű vezetéssel megnyílt a BUDIGYÖNGYE VENDÉGLŐ és ÉTTEREM 44, 81, 83-as villamosmegálló és 5, 22 autóbusz S20L'D POLGÁRI ÁRAK I Elsőrendű magyar ás francia konyha Menürendszi r Naponta zene AfltlBlítiidcIii ■ Telefon 616 23 és szandál különlegességeim megérkeztek. Budaiaknak olcsóbb árak. DIÓSI CIPŐSZOLDN 1 VI. Teréz-körut Í/B. Címre Ügyelni I FOTO ILLATSZER háztartási cikkek legolcsóbbün „FfiMOSfi“ PARFÜMÉRIA If., PASAHÉTI UT 51. SZ. GÁBOR ÁRON U. [SAROK TELEFON: ©4—3—73. Meg rendelést tfáx&ox sxdlllt 4—. u ■vendéglő U C fi és «‘erem II., Margit-körut 89 kellemes kerthelyisége megnyílt B Szigethy—Mándi hangulatos duó. ( ÖGCDOGOGOOQQGOOGOaGOOOOGOOOO« JARDIN Erzsébet királyné út 1 A fullusl nagy műsor; GONDA & IRÉN. Színház és clfkm» TEL. 07-0-07 SYD-FOX D’AHY 8 LILLA KIR. után hideg Y»c«or* 3 Pengő ______ Álla ndó GYtlMÖLCSKIÁLLITÁS ÉS VÁSÁR A KOROMA GYÜMŰLCSKÜLŰNLEGESSÉGI ÁRUHÁZBAN BUDÁN, II., MARGIT KÖRÚT 5/B TELEFON: 52-8-54 i rózsadombi építkezéseknél a kilátásvé- j-k a I '"'Sva t"/’ 'majd' 2° Úí ssssé*?^ SisfrV'? d°luionuknak, a'szo! naugattak a Cservenka Gusztáv énekta- mto pompás vezetőbe alatt álló énekkar szép szamai után St’e'rz István igazeató nhfókbré^lpt’l?kÍ egly,Utal a kiváló®ta­nnlók részére kiosztotta a jutalomdíjakat. KÖLTÖZKÖDŐK FIGYELMÉBE! Budapest Székesfőváros Elektromos uvei figyelmezteti,; az augusztusi ne­gyedben lakástvált©?tató fogyasztóit, hogy a költözések .nagy tömegére való tekintettel a folytatólagos áramszolgál­tatást csak az esetben tudja biztosítani, ha a fogyasztók a költözést legalább két nettel előbb személyesen jelentik be az Elektromos Művek Bejelentési osztályá­nál: V. Honvéd utca,-22. sz. alatt. A he­lyes adatok könnyebb »megszerzése végett célszerű, ha a fogyasztó a legutolsó havi áramszámlát magával hozza. Ha a fo­gyasztó a bejelentések elvégzésére meg­bízottját küldi el, ü;,megbízottnak írás­beli felhatalmazást kell felmutatnia. GYERMEKKÉPEK Blahosnál II., Fft u. 18 Guanotelepet fedéztek fel a Remete- hegyen Pesthidegkiít ‘ közelében. A dene­vérekül származó gttano-réteg mintegy négy méter széles, gajnos, a földművelés- ügy^ minisztériumnak nincs guano-ügv- I osztálya s így nincS'/'aki ez ügyben hi­vatalosan intézkedjek.' A SASAD ingatfirartulajdonosai társa- dalnulag szervezkednek, hogy a XI. ke­rületnek egyötödét ,1 alkotó Sasad szabá­lyozási és kultúráiig:-kérdéseit, valamint lakosainak szociális rproblémáit napiren­den tartsák és előbbrevigyék a fejlődés útján. Az alakuló közgyűlésen nagyszám­ban megjelent tagok- letárgyalták és el­fogadták az alapszabályokat, majd dr. Szalay Sándor kormijnyfőtanácsos, nyug. kerületi elöljárót eínöfcé, dr. Pap Géza ny. államtitkárt társelnökké, Székely Miklóst pedig -alelnökivé választották. To­vábbá: Pánczél MiliaJ'y háznagy, dr. Né- csey Imre gazda, ijlr. Sándor László ügyész, Altenbach Róbert titkár, Henika Antal pénztáros, Göbler Ödön ellenőr egészítik ki a tisztikart. Uj szimfonikus zenekar van alakuló­ban Budán és támogatja azt „Budai Ze- *ncpará(pk ^g^)^ijl^^LXjir<i^Aj^j:^- S,.a -, íny Zoltán lesz és; gz, ÚJ,, művészegyüttes tartalmas és. szép programmal mutatko­zik be a.jövő zenei évad folyamán a Bu­dai Vigadóban. Gyász. A közbétísiilésben álló Gegur családot súlyos csapás érte, hogy Gegus Imre dr. biró zseniális leánya, Erzsiké e hó 15.-én, életének 9-ik évében, rövid, de súlyos betegség után“ elhunyt. A megtört szülőkön kívül siratja három kis testvé­re: Imre, Kornélia." Ernő: nagybátyja: Gegus Dániel és felesége, továbbá nagy- nénjei: Gegus Vilma. Ida és Irén. Cím: II. Görgey Arthur utca 38a. A Kisfaludy-Szinház Óbudár múlt ked­den nagy sikerrel hozth Színre a „Sült ga­lamb" operettet. Vendégként Kondor llly adta az inárcskakncsi primadonnát jó já­tékkal, ügyes táncokkal és szép hanggal. Mellette a ripacstársiílat tagjait Sándor Ferenc (Mazsola) ésHBasa György (a bon- viván) adták pompás humorral. Pillér Ferenc és Kovách Aladár (id. és ifj. Tó- gyerszky) jó bonvivanoknak bizonyultak. Egy vidéki alakot nagyon jó maszkban _________1 és k itűnő komikummal játszott meg Ber­kes János (Gida). A vendéglősné szere­pében Szántó Klári nevettette meg ala­posan a közönséget. Jó volt Bogdánovits szerepében Turáni Endre s a szökevény szerelmes párt alakító Magassy Márta Hetenyi Ferenccel A kisebb szerepekben K J°.k 'íolt“k Palossy Ferenc, Horváth Magda, Ladányi Lici, Majtány Györgvi, “ky Lívia, Török Magda, Szegő Jó- zsef, Molnár Iván, Budai Andor, Rohács Béla, Halmos Ferenc, Mihály Béla, Gór- oos 1 al es egy kerékpárbajnok szerepé- en egv III. kerületi fiatalember, aki iNaday Imre álnéven szerepelt. A zene- kart Degen Rezső karmester nagy hoz­záértéssel vezette. (P.) Az óbudai izr. hitközség múzeuma, a- mely a kor- és várostörténetre is sok ér­dekes és értékes anyagot tartalmaz, min­den vasárnap d. e. 9—12 óráig megte- kiothbtó, III. Lajos u. 163. sz. a templom­épületben. Gyász. Gulden Richárd gazd. főta­nácsost és nejét, Zechmeister Paulát érte a nagy gyász, hogy leányukat, dr. R’ösz- ler Janosnét, született Gulden Kamillát, aki e ihó 10-én este 31 éves korában el- liunyt és julius ^ hó 13.-án délután elte­mettek. Nagyszámú gyászoló közönség kiserte utolsó útján. Gyászolják a Galán- tay, Palágyi, Kőszegfalvi, Tóth családok. Legitimista Garden-party t rendeztek legutóbb a fogaskerekű végállomás mel­lett levő Fónagy-villa hatalmas parkjá­ban, amelynek henceg Odeschalchi Ká­roly né, Andrássy Klára grófnő, Károlyi József gróf, Sigray Antal gróf és Griegér Miklós voltak a védnökei. Előkelő művé­szek léptek föl és a tánc éjfélkor ért ve­get, A legjobb eredményt az országos L gyorsíróversenyen a III. kér. Árpád-reál­gimnázium tanulói-érték el a budai kö­zépiskolák»' közül, ami elsősorban taná­ruk, Polgár Gy. Ödön dr. érdeme. Az elferdült hátgerinc ma a serdülő, iskolába járó gyermekek leggyakoribb betegsége és alig* hozható helyre, holott elejét vehetné ennek a bajnak maga az iskola, ha eltérne a régi rendszerű írás­módtól és követné más nemzetek példá­ját, ahol már újrendszerű szépírást ta­nítanak, amely teljesen kizárja a hátge­rincnek ezt az elferdülését. Ezt vezeti be saját iskolájában Kozma Beraát igazga­tó, aki most küldötte szét tájékoztató röpiratát az új írásról, írásban és képek­ben mutatva be az új rendszert. Az írás maga olvashatóbb és szebb, csak éppen rá kell szoktatni a gyermeket erre a könnyen írható és jól olvasható írásra. I Ennél az új írásnál a papiros nem ferdén, hanem egyenesen áll a gyermek előtt és új gyártmányú írótol lakat is használnak Mindezek felől szivesen szolgál felvilá­gosítással a nyilvános jogú, aranyérmek- kelj kitüntetett K © zma^i sk! ojF a, *' n- hnely immár 130 éve áll fenn II. Iskola utca 27. sz. alatt. Tel.: 52—0—94. A főváros mint kegyúr, a katholikus templomokhoz templombiztósokar rendel ki, s legtöbbnyire aktiv tanácsnokokat bíz meg ezzel. Helyesebb lenne, ha az illető kerületi elöljáró lenne a kegyúri képviselő, mint aki állandó kapcsolatban van úgyis kerülete katholikus híveivel. Q0©0OO©OOOOOOO0©©0©0©0OOOGGO TELEFON ÁCJÓN St—1-71 alá! MINDENT HÁZHOZ KÜLDI! BELVÁROSI ILLATSZERTÁR V. BÉCSI UCCA 9 Angol és francia illat­szerek, pipere, beteg­ápolás! és háztartási cikkek nagy raktára. Manik ii r 30 fillér ÖOOOOOOOOOOGGGGGOOOOGOOOGO0Ö Hirdessen a Budai Napló ban RAVASZ cukrász I., Kris. lina körűt 75. Telefon: 50-2-32. ELŐKELŐ CUKRÁSZ SZÜLŐN BUDAGYÖNGYE megállóval szem­ben kétszobás, terraszos, komfortos abszolút tiszta nyári lakás szept. 15-ig, esetleg okt. 1-ig kiadó. Ií. Budakeszi út 15. ELADÓ. Balatonfüredi strandfürdő mellett 150 négyszögöltől kezdve telkek a legszebb helyen, mélyen áron alul. — Budapest, XI. kerület, Dajka Gábor utca 1. szám alatt 246 négyszögöles telek. fiz első budai művésznő 1788 éves jubileuma Irta: PALÓCZ1 EDGÁR KELLEMES SZÓRBKOZÓST [ talál a Rózsadombi pompás kertjében 11. KÚT UTCA 13 j O000000000900000000000000000 __ __ ____________■ ^«.1A A Elbúcsúztun k; a régi Budapes költők megénekelte, festők lepin- gálta, írók meglengette öreg gyer­mekétől: a Tabántól. Maholnap már csak az iskolákban fogják a török nevű városrészről; tanítani, hogy ez volt a magyar metropolis utolsó itt- felejtétt keleties része, ahol a Porta űrientalis fogalma még kézzelfog­ható volt. Az Uj. Szalon képkiálli- tással, Rexa Dezső hamarosan pom­pás, gazdagon illusztrált könyvvel fogja elparentálni a fővárosnak vég- elgyengülésben elhunyt agg gyer­mekét. Ám a haldokló romantika a budapesti ember léikében olyan mé­lyen beidegződ ott fogalom, hogy máris pótlást keres az elpusztultéri és meg is találta: A l.abún meghall Él jen Óbuda! } Valóban, Óbuda, a főváros so­káig mostohagyerúieke veszi át a haldokló budapesti romantika utolsó szerepét és- nem rajta fog •múlni, ha ezt a szerepet nem fogja jól játszani, mert itt Óbudán van még igazán, hamisítatlan regényes­ség. Ennek nagyrésze ma még terra incognita a legtöbb budapesti előtt. Itt még idegenforgalmi szempontból is értékek várnak kiaknázásra. Ér­zik mindezt a jó óbudaiak és egy régi recipe szerint: a „Segíts maga­don, az Isten is megsegít' jelszóval bátran nekivágtak az ój alkotó munkának. Ki tudja például, hogy a közelmúltban öt ój múzeum bon­t tógát ja itt szárnyait. Amióta Nagy Lajos dr. vezeti az Aquincumi Mű-1 zeumot, az óbudai föld egymásután ontja ki magából a világszenzáció­kat keltő leleteket, — Schmidt Mik­sa romantikus fekvésű kiscelli fco- lostor-múzeumára mór a külföld is kezd felfigyelni. — Az Óbudai Zsidó Múzeum, Európa hajdanvaló leg­szebb zsinagógájában, még a szak­embereknek is meglepetés. Az Ár­pád Múzeum immár két éve harcol az óbudai kultúrpalotáért és gyűjti össze Óbuda középkori és újkori ré­giségeit, — Gül Baba türkéje körül pedig most szövögetem a Magyar- országi török enuékek múzeumát. Ez lesz hivatva egyesíteni közgyűj­teményeink összes török vonatko­zású emlékeit, hogy a vandálul el­pusztított török Budun védszentjé- nek sírja köré, ahova muzulmán fő­iskolát is terveznek, emlékekben új életre keltse a másfélévszázados ozmán Budát. Szépen fejlődő keleti idegenforgalmunknak e gyűjte­mény lesz fővonzereje. Miért mondom pl mindezt? Azért, mert az óbudai romantikának pá­ratlanul érdekes eseménye van. Nagy Lajos dr., a szerencsés kezű fiatal magyar tudós, pompás dísz­műben, amely a székesfőváros XIV. közművelődési ügyosztályának ki­állítás tekintetében is díszére válik és Liber Endre alpolgármesternek, valamint dr. Némethy Károly ta­FINK VEZET GYAPJÚ- ÉS SZALMA­KALAP FESTÉSÉBEN És SZALMAANYAG FEHÉRÍTÉSÉBEN XI. Horthy Miklás-ut 166- Telelőn: 55 8-75 SVÁBHEGYI cumcrAszda A fogaskerekű svábhegyi állomásnál NOLHIésFíNZI a zongohAnAc Fürdőruhák legnagyobb választékban HRITYU-DIVRTHÁZBKN I., Németvölgyi ut 20 yri és női divatcikkek POMPÁS LEVEGŐ NA Q VSZERÖ ÉTELEK ELSŐRENDŰ ITALOK Minden este VÖRÖS JÓZSI eieányienekara a LABAN CKERX Vendéglő és borozóban BUDAKESZI UT és LABANC UT ssrok 44, 81 villamos és 22 autóbuszmegálló •80 S VÁBHEGYI ZANATORIUM SzobaelöiegyzásEket már ellogad nyara­lásra. — KURS - SPORT - SZÖRKKOZÁS Nyilvános strandfürdő, áttérem SCHRÄPLER HALÁSZLE FOGALOM! III. LAJOS-UTCA 27 HANGULATOS SCHRAMMELZENE BCLLCVUe TERRASZAIN julius IS-tSl ISMÉT Raffay Erzsi Nógrády zenekar Szánthó Miklós BUDA LEGINTIMEBB CIGÁNYMUZSIKÁS ÚRI KOCSMÁJA A IS« ÉVES Márványmenyasszony I.. MÁRVÁNY U 6. TELEFONI 53-1-79. HAGYOMÁNYOS KONYHAKÜLÖNLEGESSÉGEI: Ropogós 1/4 liba (2.00), L baaprólék risztéi (májjal) (1.60), Pörkölt csirke (1.80), Sze­gedi halászlé (1.60), Családi fatányéros (2.80), Házirétesek idény gyümölcsökből (—.80) és egyéb jók. — Saját Termésű uj ruling literje utcán át 60 fillér. Dlinn legszebb kerthe- DUUII lyisége megnyílt! Egy pengős vacsoráménak. Kitűnő zene és hangulat. OÉLI VASÚT ÉTTEREM líŐlvhŐcl Minden szakmabeli ügy boa nfllfllflwa forduljon a régi jóhirü céjghez Béres Márton

Next

/
Oldalképek
Tartalom