Budai Napló, 1933 (30. évfolyam, 1106-1151. szám)

1933-09-28 / 1140. szám

Buda, 1933 szeptember 28. _________________- -____. Budai Napló Németvölgyi út és Mártonhegyi út sarkán elterülő telektömbön épülő családi villák három szoba hallal minden mellékhelyiséggel, saját külön kerttel elegáns kivitelben kulcsátadásig P 22.000.— Nagyobbak megállapodás szeriut. Még ez évben 30 évi adómentesség. Lefoglalható: Katona, Székely és Molnár építészmérnökök irodájában. V, Személynök ucca 9—11. szám. Telefon: Aut. 29-8-29 és 22-5-59. I’or a porból. Ifjú, szép vagy, — hajt a véred, A rózsát örömmel téped, — s a sírgödör szembenéz. Eltorzultál? Halni készülsz? Egy imától vissza szépülsz, — de lehullva, porrá lész. És a porból, mely ölelget, önmagához fölemelhet — az isteni erős kéz. rétyi Székely Miklós. Személyi hírek GÖMBÖS GYULA miniszterelnök vasárnap, e hó 24-én délelőtt megláto­gatta a Baár-Madas leánynevelő inté­zetben váratlanul megbetegedett, láz­zal küzdő leányát, akit azonban már gyógyulásban talált. KOZMA JENŐ dr. országgyűlési képviselőt, az Egységes Községi Pol­gári Párt elnökét és a párt vezető tag­jait fogadta kihalgatáson a miniszter- elnök, hogy a városi adminisztráció ügyében előterjesztésüket és vélemé­nyüket meghallgassa. HERCZEG FERENC a legkiválóbb élő magyar író hetvenedik születésnap­ján az I. osztályú magyar érdemke­resztet kapta a kormányzótól. PETRACSEK LAJOS dr. országgyű­lési képviselő állapota lassan de állan­dóan javul. FEJÉR JÓZSEF ny. h. államtitkár Dégen fejezi be nyaralását. SIPŐCZ JENŐ polgármestert 55. szü­letésnapja alkalmából elhalmozták a fővárosi társadalom széles rétegei jó­kívánságukkal. KRIVOSS ÁRPÁD dr. törvényható­sági bizottsági tag kilépett az Egységes Községi Polgári pártból. ÚRY OPHÉLIA, Ury Lajos táblai tanácselnök leánya kézimunkaüzletet nyitott Kelenföldön, a Szent Imre ner­cég útja elején. HATVÁNY VIOLA bárónő, Hatvány Lajos báró leánya, aki most ment nőül dr. Fenyő Györgyhöz, Fenyő Miksa festőművész fiához, I, Attila ucca 89. sz. alatt építteti Buda egyik legmaga­sabb és legszebb épületét. THOLT JÓZSEF dr. kir. közigazga­tási bírót választotta meg egyhangú­lag a II. kér. Ferences egyházközség világi elnökének. P. HEMON JÁNOS jezsuita atyát nevezték ki a zugligeti Manréza lelki- gyakorlatos ház igazgatójának. SIMKÓ PÁL tanár, a Buda-Alsóvá- rosi Egyesület alelnöke belklinikái ke­zelés alatt áll, de már a javulás útján van. PRIVITZKY ENDRE dr. ügyvéd, a Brazíliai Követség jogtanácsosa, a Budai Katolikus Kör ügyvezető-igaz­gatója irodáját II, Zsigmond u. 11. I. emelet alá helyezte. Városszabályozás — kicsiben. Akik járjuk Budát sok olyant látunk, amit talán távolból, a városházáról nem látnak meg; Amin segíteni könnyű, csak fel kell hívni rá a figyelmet. Ilyen például az a sarok, amit a Ganz- gyár alkot a Királyhegy utca és a Fő utca találkozásánál. Ott fordul be a 9-es autóbusz és minden taxi, kocsi, amely a Fő utca felől jön. De szembe jön velük a villamos, amely egyúttal keresztezi is a Királyhegy utcát. Ott állandó a zavar. Azt a sarkot, mely ma üres telek sarka, jó mélyen le kell vág­ni a közlekedés biztonsága érdekében. Ez volna az egyik eset. — A Statisz­tikai Hivatal impozáns épületének olyan kocsibehajtója van a kapuzatá­ban, aminő csak nagyiforgalmú épüle­teknél válik szükségessé. De ide kocsi talán még sohasem hajtott be. Ennek a kocsibehajtónak biztosítása két aka­dályt állít a gyalogközlekedő közön­ség, amire egyáltalában nincs szük­ség. A kapualá vezető kocsiút bizto­sítására a járdán át szegélyt raktak, ami rendkívül gátolja ott a közleke­dést és rövidlátó ember ott hamar buk­fencet vethet, ahogy már többször megesett. Ezen is segíteni kell. Sokan tettek már emiatt panaszt nálunk. Nász. Huszár Aladár főpolgármester leánya, Veronika, szeptember 25-én tar­totta esküvőjét a Kálvin téri reformá­tus templomban Puky Endre, a köz- igazgatási bíróság elnökének fiával, Puky Pállal. A fiatal párt, valamint, az örömszülőket elhalmozták a szeretet minden szép megnyilvánulásával. A Hunyadi-park, amelyet a Hunya- dy János út mentén tervez a város és a mai meglevő parkrészletekkel együtt volna hivatva a vár oldal szépségét szolgálni, újabb áldozatokat követel, amelyek elől még a mai nehéz helyzet­ben sem térhet ki a város. Űj telkeket kell ot megvásárolni, többek között Kapus Gézánétól a 11.229 hrsz. mintegy 300 négyszögölnyi ingatlant is. Eladó a „Honfoglalás“. 300 ezer pen­gőt kínál egy régiségkereskedő Feszty Árpád körképéért, mely a Milleneum egyik főatrakciója volt. A Stillhalte-pénzekből, amelyek most felszabadultak, többletexportot akar lebonyolítani Imrédy pénzügyminisz­ter búzából és rozsból és ez ügyben Genfben folytat tárgyalásakat. Orkesztika a vidéken. Mezőberény- ben az Ifjúsági Vöröskereszt és Stefá­nia Egyesület jótékonycélra nagysza­bású műsoros estét rendezett. A beta­nítást Györke Lujza polg. isk. tanárnő végezte gondos kézzel sok áldozatkész­séggel, el is nevezték őt „az Alföld kul­túráim apostolának“. Az est klasszikus száma Viraág Ilus fellépése volt, aki költemény interpretálásával és Schu­mann gyermektáncaival szűnni nem akaró ovációban részesült. A zenei kom­pozíciókat Völgyi Zoltán cigányprí­más ügyes kézzel kisérte hegedűn. Vi­raág Ilus az idei szezónra több vidéki városba és Erdélybe is kapott meghí­vást. FELHÍVÁS Tisztelettel felkérjük mindazo­kat, akik a „Budai Almanach“ szá­mára a szükséges fényképeket és adatokat még nem küldötték be, hogy azokat sürgősen hozzánkjuttat­ni szíveskedjenek, mert az anyagot sürgősen fel kell dolgoznunk, mi­vel a „Budai Almanach“ ez év no­vember hó végére megjelenik. A „Budai Almanach“ szerkesztősége. A nílusi flóra' már pompásan tenyé­szik a Döbrentey téren és a Gellért­hegy sziklás oldalára kiültetett alpesi flóra is gyönyörűen virágzik — di­csérve a főváros kertészetét. Gyermekképek Blahosnál, II, Fő u. 18. Gyász Mély részvétet váltott ki Bu­dán is Fenyő Miksa országgyűlési kép­viselő, a Gyosz igazgatója nejének vá­ratlan elhunyta. Agyvérzés érte és e hó 25-én a szanatóriumban elhunyt 51 éves korában. A Naphegyen levő csa­ládi villájukban gyakran látták ven­dégül a művészet és irodalom, de a gaz­dasági és politikai élet jeleseit. Szer­dán temették a részvét impozáns meg­nyilatkozása mellett a farkasréti kath. temetőbe. Űj nevek — új térkép. Az utóbbi tíz év alatt Budán rengeteg utcanevet vál­tozattak meg, sok névtelen utcát ke­reszteltek el, úgyhogy van utcánk, amely rövid egy évtized alatt már har­madszor cserél nevet. Ilyen a mai Keleti Károly utca. amely néhány év előtt még Heltav Ferenc utca volt és egy évtized előtt még Oslopy utca volt. Már az ős-budai ember sem ismeri ki magát és ha segítségül hívja a város térképét, akkor meg éppenséggel rosz- szul jár. Szükség volna, égető szükség új városi térképre, amelyen ott volna minden újítás, új név, új utca. Ma szin­te érthetetlen néha a sajtóban közölt hír, amely Budáról szól, mert olyan utcanevek fordulnak elő benne, amik­ről budai ember sem tudja, hogy az az utca hol lehet. Ilyen az alábbi is: A most épülő Zólyomi útat is be kapcsolják az autóbuszközlekedósbe, úgyhogy a nemrégiben megnyitott nagyszabású budai transzverzális úton át a közönség tíz perc alatt jut fel majd autóbusszal az Apponyi térről a Sashegy vidékére), iá Farkasrétre. Ugyancsak az őszi program egyik pont­■ 1 ja az 1-es autóbusz útvonalának meg­hosszabbítása a kelenföldi Lenke térig. Kísérletek folynak a Svábhegy és a Jánoshegy közötti autóbuszközlekedés megvalósítása érdekében is. Fotócikkek Zibrinyinél, I.. Attila u. 8. Rettenetes magas áraival a tisztes polgári árakat megcsufolja a hármas- határhegyi menedékház, amelyik úgy­látszik csak a dúsgazdagoknak akar menedéket adni, de becsületes adózó polgárnak nem, mert annak a pénztár-1 tája nem bírja el a legszerényebb ott tartózkodást sem. A legközönségesebb asztali bor literje, amely a legjobb he­lyeken is 80—100 filler, itt egy pengő 60 fillér, közönséges 10 filléres leve­lezőlap itt 20 fillér s így tovább min­den száz százalékkal drágább, mint Budapest legjobb vendéglőiben. Ha valaki megszomjazik s csak egy „kosz- szúlépésre“ tér be, akkor is 10 fillér beléptidíjat kell fizetnie. A mene­dékház a főváros tulajdona, azonban egyáltalán nem ellenőrzi itteni bérlő­jét, aki nyugodtan szedi a magas ára­kat. Küldjenek ki sürgősen árvizsgáló bizottságot, nehogy a nagyközönség és az idegenek bojkottálják ezt a gyö­nyörű helyet. Nászképek Blahosnál, II, Fő u. 18. Végre! Egyedüli és állandó fej- döngetésünkre most megkezdi a szé­kesfőváros a keleti idegenforgalmi propagandát. Az eddigi kizárólagos nyugati propaganda helyett végre a városházán is keletre néznek, an­nál is inkább, mert biztató jelek vannak, hogy megfelelő előkészítés esetén számottevő idegenforgalom­ra számíthatunk a keleti országok­ból is. A múlt hetekben bocsájtot- ták ki az első ily irányú propagan- daanyagot, egy csinos kiállítású tö­rök-magyar propaganda-füzetet, amelyet rövidesen követ egy arab­nyelvű is. Uj kápolna hirdeti Isten dicsőségét az óbudai Bécsi úton, amelyet Mészá­ros János dr. érseki helytartó szen­telt fel szept. 24-én nagyszámú közön­ség jelenlétében, amelynek soraiban Sagmüller József pr el átus-pl ébános, Plyvacik Szaniszló Szalézi tartomány­főnök, Kiss Mihály, Báli János, sza­lézi igazgatók, Foerk Ernő építőmű­vész, Kuncze Lajos dr. föv. biz. tag, Georgi Sándor, Sterz István, Reischl Réw Sándor isk. igazgatók, Georgi István dr. v. tiszt, Wolkenberg Gyula r. főfelügyelő, Kovics József stb. vol­tak, a kath. társadalom vezetői közül. A németországi események hatása alatt harminchét ezer német állampol­gár jött Magyarország vendégszerete­tét élvezni. Ez a gólyanéni nélküli sza­porodás aggodalmas az amúgyis vál­ságban sínylődő és elhelyezkedni nem tudó magyar társadalomra. Városépítési ankétot hív össze a fő­polgármester rövidesen, amelyen az új városfejlődés érdekébe az építészeti hi­bák elkerülését vitatják meg. Huszár Aladár dr. ezzel a tervvel kapcsolat­ban kijelenti hogy szerelmese Buda­pestnek s áldozatos munkát nem kí­mélve szolgálja a célt, hogy a mainál is szebb, tündöklőbb lehessen a magyar haza legdrágább ékköve: Budapest. , Hadat üzent a modern építészeti stí­lusnak a főváros középítési bizottsága s ez az oka annak hogy nem fogadta el a főváros a ferencesek pasaréti templomának bemutatott terveit Számtalan probléma megoldatlan az egész világon. Ezek közé sorolható, hogy melyik sorsjegyszám nyeri a m, kor. osztálysorsjátékon a főnyere­ményt! Sok statisztikus, telepatikus, fakir, spiritiszta, grafológus foglalko­zott már ezzel a kérdéssel, de egy sem tud biztosat. Mindenkinek és minden­egyes sorsjegynek egyforma a nyerési esélyei Szerencse, kitartás kell és sem­mi mást Bizonyos, hogy 42.000 nyere­ményt sorsolnak ki az október 14-én kezdődő sorsjátékon és közel 8 millió pengőt fizetnek ki a nyerőknek. Sors­jegyek kaphatók az összes főárusítók­nál. A Gödöllőn megtartott világ- jamboree megmutatta, mily hasznos és szükséges idegen nyelveket beszélni! AngoUs német nyelv­tanfolyamok Budán! Weixlgürtner Tivadar ny. ez­redes, oki. nyelvtanár, a bu­dai Ferenc József nevelőinté­zet angol tanára a budaiak részére angol és német nyelv­órákat ad a lakásán. Magán­órák és kis-esoport oktatás, egyéniséghez alkalmazkodó új módszer, igen mérsékelt ár. Értekezés naponta d. u. 2—4 óra között. II., Fő-u. 52. I. 3. SZENT ALAJOS A RÓZSADOMBON II.. ZÁRDA UCCA 34. M E G N Y I L T iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllll[|||lÍlllllliiiliiliiiiiliiiiilliiillllllllllllllllllllllllllllM Tulajdonos: ROGÁTSY KÁLMÁN ___________________________3 Nem szabad építeni azon a terüle­ten, amelyet az alábbi útvonalak ha­tárolnak: A Corvin tér nyugati oldala, az Iskola ucca nyugati oldala a Frank­lin uccáig, a Franklin ucca déli oldala a Toldy Ferenc uccáig, az Ilona lépcső déli oldala az Ilona uccáig, az Hona ucca déli oldala a Szeder uccáig, a Hu- nyady János út a Szeged uccától a Je­zsuita lépcsőig, a Csónak ucca északi oldala a Hunyady János útig végül a Hunyady János úttól a Ponty ucca. Szalay uccáig és a Szalag ucca nyu­gati oldala. Szükségesnek találta a Köz­munka Tanács azt is, hogy e nagysza­bású városrendezési terv érdekében a szomszédos területekre nézve kimon­dassák hogy az esetleges építési kérel­meket előzetes elbírálás céljából a Köz- [ munkák Tanácsához kell felterjeszteni. Családi képek Blahosnál, II, Fő u. 18. ötemeletes bérpalotát építtet a Ke­reskedelmi és Iparkamara nyugdíj­alapja a Németvölgyi út és Királyhágó ucca sarkán, Medgyaszay István épí­tőművész tervei szerint. Kamatmentes kölcsönt kaphatnak kétszázpengős forgótőkehitel alakjában a kisiparosok és kiskereskedők a keres­kedelemügyi minisztériumtól. Az adófelszólamlási bizottságok meg­kezdték működésüket. Itt tárgyalják le az idei általános keresti-, jövedelem- és vagyonadó kivetése ellen benyújtott fel lebbezéseket. A lengyelek. Varsóban a múlt na­pokban a kormánypárt által összehí­vott gazdasági kongresszuson a rész­vénytársaságok nacionalizálását, a vas- és széntermelés és elhelyezés szigorú állami ellenőrzését, az igazgatói fizeté­sek havi 2000 zloti legfelsőbb határra leendő leszállítását és az üzemen kívül helyezett iparvállaltok államosítását szorgalmazták. Szemüvegek Zibrinyinél I., Attila u. 8. Vándorló szentek. Érdekes, hogy az óbudai kath. templom előtt álló nepo- műki Szent János és Szent Flórián szobra, amelyeket az óbudai földesúr, gróf Zichy Miklós és neje 1753—54 fo­lyamán saját költségén csináltatott udvari szobrászával, Bebó Károllyal, Óbuda déli határában a volt Határ ucca, ma helytelenül elnevezett Fagy- szombat ucca mentén állítatta föl cí­merével ékes posztamenten. E közigaz­gatási határhelyről 1790 folyamán el­került e két szobor, ismeretlen okokból elvándorolt innen a plébániatemplom előtti térre, a Lajos uccai házak sorá­nak vonalába. Az időjárás alaposan megviselte mindkettőt és restauráuá­Megrendelhető a székesfővá­rosi Ásványvízüzemnél, I, Gel­lert rakpart 1. Tel.: 53-0-03. suk, illetőleg konzerválásuk égetően kívánatos. Kevesen ismerik azt az emléktáblá­ba vésett díszkoszorút, amely a tabáni templom melletti, egykori Szarvas téri házon Virág Benedek pálosrendi szer­zetes emlékét hirdeti, mert szobra még nincsen. A mélységesen és hazafiasán érző író 1830-ban halt meg 66 éves ko­rában. Horatiusnak volt követője. Az emlékvers így szól: „Nemzeti léleknek tüzes ébresztője lakott itt, Zengve dalát, írván nemzete „Száza­dait“. Itt élt, halt, — nem halt, meghalva is ól, aki úgy élt, Mint a magyar nemzet dísze: Virág Benedek.“ Bezsúfolt öröklakás helyett társuljon ikerház épí­téséhez, mert ugyanazon árban hatszázas telken a Pasarét mentén, az ötös autóbusz végállomásénál építhet. Telelőn; S7-7-54 Főzőtanfolyam Budán. A H. kér, Batthyány uccai polgári leányiskola (II, Batthyány u. 8.) volt növendékei által ezelőtt 31 évvel alapított „Volt iskolatársnők Szövetsége“ az 1933—34. iskolaévben továbbképző tanfolyamot nyit a polgári iskolák olyan növendé­kei részére, akik más iskolában nem folytatják itanulmánylaikai) ívagy azt már be is fejezték, de az életben még elhelyezkedni nem tudtak. Ezekből a volt polgári iskolai tanulókból szán­dékozik a Volt Iskolatársnők Szövet­sége művelt, magyar, jó háziasszonyo­kat nevelni. A tanfolyam tárgyai: fő­zés, varrás, gyorsírás, német társalgás, művészettörténet, tánc stb. A tanfo­lyamra jelentkezni f. évi október hó 7-ig lehet minden hétköznap d. e 9-10 óra között a H. kér Batthyány uccai polgári leányiskola igazgatói irodájá­ban. A lőcsei fehér asszony Mintha csak jó Budavárának viharos, háborús történetét olvas­nám Förster Rezső kiváló buda­pesti lapszerkesztőneki legújabb könyvében, amelyben szigorú ok­nyomozással tisztázza Korponay Jánosné, született garamszeghi Gé- czy Julianna szerepét: Lőcse, erő­sített kuruc városának 1710 febru­ár 13-án hajnalban Löffelbolz oszt­rák tábornoknak történt átadásá­ban. Kimutatja bőséges forrás­anyag fölhasználásával, hogy in­kább csak ráfogás az árulás vádja Korponay Jánosné ellen, de ezt a rágalmat titokzatos célú viselkedé­sével maga is táplálta. De úgy járt, mintahogy rendesen jár az, aki két urat szolgál: sem a kuruc, sem a labanc nem bízott meg benne és a nagyeszű nőt 1715 szeptember 25-én délelőtt Győrött nagy nyilvánosság mellett 27 éves korában lefejezték, III. Károly király közrvetlen par rancsára. Előbb még három napig kínozták: „A hóna alá erősített kötélen fel­húzták csigán és a két lábára nagy köveket tettek, amelyeket még sú­lyosbítottak azzal, hogy nagyobba­kat is akasztottak hozzá. Ezek a szegény áldozatnak az inait, meg az idegeit szakították szét Az ilyen kínzást csak akkor szokták alkal­mazni, mikor bizonyos volt, hogy az illetőt halálra ítélik...“ De a tortúra alkalmazása Korpo­nay Júlián nem volt olyan egy­szerű dolog, mert a törvények a magyar nemes ember megkínoztatá- sát nem engedik meg. Ekkor Maj- tbényi János causarum direktor rendeltetett az udvarhoz, hogy ok­vetlenül találjon valami paragra­fust Verbőcziben, amelynél fogva a tortúrát • alkalmazhassák a szeren­csétlen szépasszonyon, ö sem talált paragrafust erre, de egy kibúvóhoz fordult és prókátor í dialektikával azt állapította meg: minthogy tör­vényeinkben nincs paragrafus, mely­nek értelmében nemes embert nem szabad tortúra alá vonni, tehát sza­bad . |.! így! Erre utasíották a bí­róságot, hogy alkalmazza a kínpa­dot. A bíróság tagjai erre, mint Ná- dasdy Tamás főispán sürgős teen­dői miatt Somogyba utazott. Sándor Gáspárnak is elbalasztbatatlan dol­ga támadt, ő is elutazott, hogy tör­vényellenesen ne ítélkezzék. De ek­kor jött III. Károly újabb szemé­lyes parancsa, hogy öt nap alatt vé- gezzenekKorponay Júliával. Gróf Illéshásy Miklós főkancel­lár magánlevelet írt Koháry Ist­vánhoz, amelyben a következők ál­lanak: „Édes bátyám, nem kell ha­logatni a dolgot, mert a császár (!) oly ingerült, hogy magamat is majd­nem kidobott a szobából és megpa­rancsolta, minden vonakodás nél­kül végre kell hajtani a tortúrát. Ne okoskodjál hát, hanem hívd ösz- sze a bírósagot!...“ Erre Koháry a győri, mosoni és soproni alispánokat összehívta, a bíróság megalakult. Jött a tortúra és végül a halála a szerencsétlen asz* szonynak. Koháry hűségesen jelen­tette, hogy feladatát teljesítette. Még a per folyamata alatt, 1714-ben őt nevezték ki országbírónak. Az ítélet esztendejében pedig, decem- 27-én III. Károly királytól írás jött, hogy jutalmul élethossziglan megkapja az altábomagyi fizetést... És azok az őskurucok, akiknek ne­vét Korponayné leveleiben érin­tette, mint gróf Essterházy Dániel, Ebeczky István, hamarosan meg­haltak. Czelder Orbánt vérpadra vi­szik, Csajágit, aki a szatmári béke; okmányt Becsbe vitte és a protes­tánsok vallásszabadságát sürgette, Becsben ebédre hívták, útközben megbetegedett és gróf Ezterházy Dániel kastélyában, a sopronmegyei Veresznyén meghalt. Báró Andrássy Pál, egykori kuruc tábornok ebédre volt híva Pozsonyba, Nagyszom­batban már gyógyszert használt, Trencsénig elvánszorgott és otttmeg- halt... Kétféle sors! Melyik a fna- gyairabb...? Nézem az érdekfeszítö és kivá­lóan tanulságos könyv elején Kor­ponay Jánosné garamszeghy Géczy Julia arcképét. Czirok János fes­tette 1706-ban. Nézem. Tizennyolc éves. Ma egíy ötven éves asszony is. lányosabbat mutat nála, A hatalmas barokk hajdísz teszi. Ha azt elfe­dem, Júlia is visszafiatalodik, még az a hideg észt fedő márványhom­RAVASZ cukrász I., Krisztina körút 75. Telefon: 50-2-32. ELŐHELŐ CUKRÁSZ SZALON

Next

/
Oldalképek
Tartalom